Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 698416
Aprovació definitiva expdt. modificació pressupost 16/22, de suplements de crèdits finançats amb càrrec al RLT

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 27/10/2022 de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. º 16/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (Expdt. G11691/22).

Aprovat definitivament l'expedient modificació de crèdits núm. 16/22, del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Suplements en  aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Progr.

Econòmica

 

 

 

342

63216

Reparació paraments interiors piscina municipal

180.000,00

121.998,34

 338

22617

Festes populars 

 250.000,00

162.000,00

 

 

TOTAL

 

283.998,34

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

Suplement en Concepte d'Ingressos 

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Conc.

 8

87

87000

Romanent Líquid de Tresoreria 

283.998,34 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

283.998,34  

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica. 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Document signat electrònicament al marge (23 de novembre de 2022)

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez