Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 700015
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Llicència d’obertura d’establiments

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2022 va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal, publicat l'anunci en el BOIB número 128 de data 1 d'octubre de 2022, i atès que no s'han presentat reclamacions contra aquest acord durant el termini d'exposició pública, en virtut de l'article 17.4 del Reial Decret legislatiu, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS.

Article 1. Fonament i naturalesa.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llicència d'obertura d'establiments, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que es preveu en l'article 57 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, encaminada a verificar si els establiments industrials i mercantils compleixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres que les ordenances i els reglaments municipals o generals corresponents exigeixin per al funcionament normal dels establiments esmentats, com a pressupòsit necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència d'obertura a què fa referència l'article 22 del Reglament de serveis de les corporacions locals.

2. A aquest efecte, es considera com a obertura:

 1.  La instal·lació de l'establiment per primera vegada per tal de començar les activitats.
 2.  La variació o l'ampliació de l'activitat que es duu a terme en l'establiment, encara que hi continuï la mateixa persona física o jurídica titular.
 3.  L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi faci i que n'afecti les condicions que s'assenyalen en el paràgraf primer d'aquest article, condicions que s'exigirà que es tornin a verificar.

3. S'entén com a establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, oberta o no al públic, que no es destina exclusivament a habitatge i que:

 1.  Es dedica a exercir alguna activitat empresarial fabril, artesana, de construcció, comercial o de serveis subjecta a l'impost sobre activitats econòmiques.
 2.  Tot i no dur-s'hi a terme les activitats esmentades, serveix d'auxili o de complement per a aquestes activitats, o hi té relació de manera que li proporcionen beneficis o aprofitament; és el cas, per exemple, de seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, titulars de l'activitat que es projecta dur a terme o, si s'escau, que es duu a terme a qualsevol establiment industrial o mercantil.

Article 4. Responsables.

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què fa referència l'article 42 de la Llei 58/2003, general tributària.

2. Seran responsables subsidiàries les persones responsables de l'administració de les societats, la sindicatura, la intervenció o liquidació de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Base imposable.

Constitueix la base imposable de la taxa dels establiments per a l'obertura dels quals és necessari un projecte tècnic la valoració de les obres i les instal·lacions que figuren en el projecte mateix.

Article 6. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà conforme a las següents tarifes:

1. ACTIVITATS Permanents

A – Majors 521,00 € + 1% del pressupost

B – Menors

1. Amb comunicació prèvia 417,00 €

2. Amb permís d'instal·lació 521,00 € + 1% del pressupost

C – Innòcues 200,00 €

2. ACTIVITATS no Permanents

A – Majors

1. Sense pressupost associat 250,00 €

2. Amb pressupost associat 1,35% del pressupost amb un mínim de 250,00 €

B – Menors 250,00 €

C – Innòcues 150,00 €

D – De recorregut 1,35% del pressupost amb un mínim de 250,00 €

3. ACTIVITATS ITINERANTS

A – Majors 115,00 €

B – Menors 50,00 €

C – Innòcues 30,00 €

4. CANVI de titularitat d'activitats 104,00€

5. Modificacions durant l'execució de les obres o instal·lacions

 1. Substancials 150,00 € + 1,35% del pressupost
 2. No substancials 150,00 €

6. Modificacions de les activitats

 1. Substancials 150,00 €
 2. Importants 1,35% del pressupost
 3. Simples 0,00 €

7. Pròrrogues

 1. Primera 1,35% del pressupost pendent
 2. Segona i següents 2,50% del pressupost pendent

En el cas que les activitats siguin amb obra es liquidarà a més la Taxa per llicències urbanístiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

​​​​​​​Article 7. Meritació.

1. Es merita la taxa i hi ha l'obligació de contribuir des del moment que comença l'activitat municipal que en constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entén que l'activitat esmentada comença la data que es presenta l'oportuna sol·licitud del permís d'instal·lació o de presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable, si el subjecte passiu la formula de manera expressa.

2. Quan l'obertura ha tingut lloc sense haver obtingut la llicència oportuna o no s'hagi presentat la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable, la taxa es meritarà quan comenci efectivament l'activitat municipal encaminada a determinar si l'establiment compleix o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar-ne el tancament en cas de no ser autoritzable aquesta obertura.

3. L'obligació de contribuir, un vegada que ha començat, no queda afectada, de cap manera, pel fet que es denegui la llicència sol·licitada, o perquè es concedeixi de manera condicionada a la modificació de les condicions de l'establiment, ni tampoc per la renúncia o pel desistiment de la persona sol·licitant una vegada concedida la llicència.

Article 8. Declaració.

1. Les persones interessades, juntament amb la presentació de la sol·licitud del permís d'instal·lació, la comunicació prèvia o la declaració responsable, hauran de presentar justificant d'haver efectuat l'ingrés de la taxa.

2. Si després d'haver formulat la sol·licitud de llicència d'obertura es canvia o s'amplia l'activitat que s'ha de dur a terme a l'establiment, o bé s'amplia el local inicialment previst, aquestes modificacions s'han de comunicar a l'Administració municipal amb el mateix detall i el mateix abast que s'exigeix en la declaració que preveu el paràgraf anterior.

Article 9. Liquidació i ingrés.

Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment d'iniciar la prestació del servei o activitat, mitjançant l'oportuna AUTOLIQUIDACIÓ.

A) El tribut es gestiona per autoliquidació. En el moment que es formula la sol·licitud, s'ha de fer una liquidació provisional sobre la base que figura en el projecte tècnic redactat per una persona tècnica competent.

El TERMINI D'INGRÉS de la quantitat resultant de la liquidació provisional que s'ha fet d'acord amb les dades de l'autoliquidació és de DEU DIES naturals, comptadors des que es notifica la liquidació provisional.

En tot cas, per recollir la llicència d'obertura d'establiments corresponent, té caràcter obligatori acreditar el pagament de la taxa.

El LLOC D'INGRÉS en el període voluntari és el compte corrent de l'entitat bancària que s'esmenta a continuació i que és obert a nom de l'Ajuntament de Llucmajor:

(Les entitats bancàries que subscriguin el conveni Quadern 60.)

B) L'Administració ha de fer la liquidació definitiva una vegada que s'ha dictat la resolució procedent sobre la llicència, amb la deducció d'allò que ja ha ingressat el subjecte passiu en concepte de liquidació provisional; la diferència s'ha d'ingressar en la hisenda municipal i, pel que fa al procediment, s'ha d'atenir als terminis indicats per a la liquidació provisional, o, si escau, l'excés ingressat a conseqüència de la liquidació provisional s'ha de tornar d'ofici a la persona interessada.

Article 10. Infraccions i sancions

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, i també de les sancions que hi corresponen en cada cas, s'ha d'aplicar el que s'estableix en els articles 191 i següents de la Llei 58/2003, general tributària.

Disposició addicional

Les referències a l'articulat d'aquesta Ordenança s'han d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per normativa posterior al moment que s'ha aprovat.

Disposició derogatòria

La present ordenança fiscal deroga l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Llicència d'obertura d'establiments publicada en el BOIB numero 170 de 31 desembre de 2019.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (23 de novembre de 2022)

El batle accidental Bernadí Vives Cardona