Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 698368
Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada definitivament la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, de conformitat amb l'article 169 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica l'annex d'inversions modificat:

 

ANNEX D'INVERSIONS-PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT ANTONI 2022

 

Línia d'inversió

Import 2022

Font de finançament

% Finançament de l'agent finançador

1

1-1720-619000:Parcs i Jardins / Altres inversions

233.150,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

2

1-1720-623000:Protecció i millora de medi ambient / Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

22.000,00 €

Recursos ordinaris

 

3

1-1320-619000:Inversió retingues policia local

20.000,00 €

Recursos ordinaris

 

4

2-9200-625000:Administració General / Mobiliari, inversió nova

15.000,00 €

Recursos ordinaris

 

5

4-9200-636000:Administració General / Adquisició EPIS i software

193.692,64 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

6

5-3300-625000:Administració General Cultura / Inversió espais culturals

32.000,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

7

4-9200-640000: PROJECTES PARTICIPATIUS

168.075,66 €

Recursos ordinaris

 

8

9-1330-610000:Ordenació del trànsit i estacionament / Inversió en terrenys: millora aparcaments

146.800,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

9

9-1510-627000: Pla estratègic Desenvolupament Pla de Paisatge: Projectes complexos / Reordenació d'espais i elements públics

60.000,00 €

Recursos ordinaris

 

10

9-1510-640000: Urbanisme / conveni badia portmany

50.000,00 €

Recursos ordinaris

 

11

9-1532-619000:Obres manteniment Contracte aigua

350.000,00 €

Cànon d'obres de la contractista concessionària FACSA

 

12

9-1532-619005: Embelliment Sant Mateu

1.320.000,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

Conveni específic del Consell Insular per a l'execució del Pla de Millora de la sostenibilitat i l'eficiència urbana (Exp. 4767/2020): 130.000 €, sobre 1.040.000 € 12,50 % - Ingressos realitzables el 2023

13

9-1532-619006:Embelliment Santa Agnès

30.000,00 €

Recursos ordinaris

Conveni específic del Consell Insular per a l'execució del Pla de Millora de la sostenibilitat i l'eficiència urbana (Exp. 4767/2020): 130.000 €, sobre 1.040.000 € 12,50 % - Ingressos realitzables el 2023

14

9-1532-619010: Vies Públiques / Reforç de ferms i clots

4.963.643,09 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

15

9-1532-625000: Vies Públiques/ Mobiliari via publica (incloent-hi aparcabicis i senyalització)

40.000,00 €

Recursos ordinaris

 

16

9-3420-619001:Instal·lacions esportives / Pistes de Padel

265.475,12 €

Recursos ordinaris

 

17

9-3420-622002:Instal·lacions esportives / QUARTÓ DE PORTMANY

19.000,00 €

Recursos ordinaris

 

18

9-3420-622004:Instal·lacions esportives / GRADES SANT RAFAEL

215.000,00 €

Recursos ordinaris

 

19

9-4140-623000:Desenvolupament Rural / Instal·lacions tècniques: Tendal Pèrgola Mercat Cooperativa

60.000,00 €

Recursos ordinaris

 

20

9-9120-622000:Projecte antic Ajuntament

335.000,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

21

10-3370-625000: Mobiliari Joventut

7.000,00 €

Recursos ordinaris

 

22

10-3420-625000: Instal·lacions esportives / Mobiliari esportiu municipal

37.000,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

23

10-3420-633000:Instal·lacions esportives / Maquinària esports

45.000,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

24

11-1510-640000: Urbanisme / Treballs de Planejament

100.000,00 €

Recursos ordinaris

 

25

9-1350-633000: Protecció civil: Maquinària i instal·lacions tècniques

60.000,00 €

Recursos ordinaris

 

26

9-3420-61909:Millora Camp futbol Can Coix Gespa

980.498,66 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

27

9-1532-619007:Banys públics

120.000,00 €

Recursos ordinaris/RTGG

 

28

9-1532-619008: Control d'accés al centre històric

212.272,21 €

Romanent de tresoreria GC

 

29

9-1320-622001: Lloc policia platja Ponent

500.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

30

1-1720-619001: Passarel·la Caló des Moro

40.341,40 €

Romanent de tresoreria GC

 

31

9-3200-622000: Construcció nova escoleta Sant Rafel / Administració general educació

603.000,00 €

750800 Subvenció CAIB

Subvenció CAIB (expte 3167/2021) Finançament de 9.000,00 € per plaça d'escoleta creada.

32

9-1532-623000: Maquinària, instal·lacions i utillatge / Via pública

15.000,00 €

Recursos ordinaris

 

33

6-3380-623000: Festes / Inversió maquinària

130.000,00 €

Recursos ordinaris

 

34

9-9200-633000: Serveis generals / Instal·lacions tècniques

48.400,00 €

Recursos ordinaris

 

35

9-9330-625000: Tendals CEIP

60.299,96 €

Recursos ordinaris

 

36

9-1532-619009: Projecte Zona Sud

30.000,00 €

Recursos ordinaris

 

37

10-3420-636000: Pantalla per a marcador electrònic multiesport

10.000,00 €

Recursos ordinaris

 

38

7-1640-622000: Inversió construcció cementiris

33.000,00 €

Recursos ordinaris

 

39

1-1320-619000: Galeria de Tir

350.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

40

1-1320-609000: Tendal vehicles policials

80.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

41

1-1720-632000: Medi ambient: Edificis i construccions (Aquarium)

90.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

42

2-3110-609000: Inversions Noves Benestar Animal

250.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

43

2-9200-623000: Desfibril·ladors

30.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

44

5-3300-619000: Restauració béns patrimonials

15.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

45

5-3300-633000: Maquinària i instal·lacions tècniques

12.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

46

6-4320-627000: Projectes complexos Promoció Turística

220.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

47

9-1532-619003: Eliminació de Barreres Arquitectòniques

1.300.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

48

9-1532-619002: Vies públiques/Reforma Avinguda Isidor Macabich

2.980.384,27 €

Romanent de tresoreria GC

 

49

10-3420-636000: EPIS Esports

50.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

50

1-1320-634000: Elements de transport

585.325,15 €

Romanent de tresoreria GC

 

51

10-3420-639000: Altres inversions de reposició associats funcionament

12.000,00

Romanent de tresoreria GC

 

52

11-9330-600000: Compra de terrenys

1.500.000,00

Romanent de tresoreria GC

 

53

9-9330-623000: Instal·lacions fotovoltaiques

104.500,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

54

1-1710-622000: Quiosc zona enjardinada parc Ses Païsses

100.000,00 €

Romanent de tresoreria GC

 

 

Sant Antoni de Portmany, 23 de novembre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar