Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 5817 - Pàgines 28009-28011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 5818 - Pàgines 28012-28013

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 5819 - Pàgines 28014-28015

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 5821 - Pàgines 28016-28020

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució de 6 de juliol de 2022, del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen subvencions per a la creació i cofinançament de projectes d’R+D+I d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023, finançats a través del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible

    Número d'edicte 5860 - Pàgines 28021-28035

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció d’errates advertides en la ubicació de la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’aproven l’expedient, el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions tècniques, i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic, d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura (AMBDE 7338/2022) (Edicte 5784, BOIB 88 de 07/07/2022)

    Número d'edicte 5896 - Pàgines 28036-28054

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància

    Número d'edicte 5852 - Pàgines 28055-28060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de juliol de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 5853 - Pàgines 28061-28062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari que inicien els seus estudis el curs 2022-2023

    Número d'edicte 5879 - Pàgines 28063-28073

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 1/2021 de les NS de Valldemossa consistent en l’ordenació d’un sistema general de recollida municipal de residus (160e/2021)

    Número d'edicte 5805 - Pàgines 28074-28079

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de reforma d’edificació existent a l’explotació agrícola Ses Rotes per canvi d’ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141, TM d’Esporles (93a/2021)

    Número d'edicte 5806 - Pàgines 28080-28085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte d’actualització de la restauració de la pedrera Ses Planes (núm. 335), TM Santa Eulària des Riu (11738/2011)

    Número d'edicte 5807 - Pàgines 28086-28089

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’explotació minera Pou More núm. 497, TM Vilafranca de Bonany (29A/2021)

    Número d'edicte 5857 - Pàgines 28090-28094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2023 (106E/2019)

    Número d'edicte 5858 - Pàgines 28095-28125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’executa la sentència 223/2018 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma (PA 30/2016 JCA 2 Palma) en matèria de carrera professional

    Número d'edicte 5863 - Pàgines 28126-28127

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera

    Número d'edicte 5804 - Pàgines 28128-28133

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria d’ajuts 2022 per donar suport a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema

    Número d'edicte 5802 - Pàgines 28134-28135

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu que es segueix pels tràmits del Procediment Abreujat 133/2022, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca, interposat contra el Decret/Resolució que resol el recurs d’alçada que ha interposat MMPP contra l’Acord del Tribunal qualificador de les proves selectives per a la provisió de 32 places de bomber/a conductor/a per al Consell de Mallorca, de data 26 de gener de 2022 pel qual s’aprova la llista definitiva de puntuacions del segon exercici

    Número d'edicte 5888 - Pàgina 28136

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Social de 5 de juliol de 2022 d’aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant l’any 2022 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS

    Número d'edicte 5801 - Pàgines 28137-28140

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Publicació actualització taules salarials

    Número d'edicte 5828 - Pàgina 28141

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació dels padrons fiscals que afecten a l'exercici pressupostari de 2022

    Número d'edicte 5882 - Pàgina 28142

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Rectificació de l'OPE de l'Ajuntament d'Inca publicada al BOIB núm. 66 de 21 de maig de 2022 (Secció III)

    Número d'edicte 5820 - Pàgina 28143

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2021/02. Aprovació definitiva projecte urbanització UA 01 PERI Sa Calatrava, C/ Dragona i C/ Seminari

    Número d'edicte 5825 - Pàgines 28144-28146

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2019 0010 Rectificació d’errada material produïda a la fitxa de catàleg del Velòdrom del Tirador

    Número d'edicte 5833 - Pàgines 28147-28149

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la Convocatòria per a la Concertació d'hores del Servei d'Ajuda a Domicili de l'Ajuntament de Palma 2022-2026

    Número d'edicte 5837 - Pàgines 28150-28159

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de data 6 de juliol de 2022 pel qual s'acorda l'aprovació de la convocatòria de subvencions per a la dotació de béns inventariables per a Associacions de Veïns i les seves Federacions per l'any 2022

    Número d'edicte 5842 - Pàgina 28160

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Decret serveis mínims vaga recollida residus

    Número d'edicte 5907 - Pàgines 28161-28162

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva modificació plantilla personal del pressupost general de l'exercici 2022, de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U.

    Número d'edicte 5859 - Pàgines 28163-28164

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva nova relació llocs de feina Ajuntament de Vilafranca de Bonany

    Número d'edicte 5864 - Pàgines 28165-28181