Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 376439
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 1/2021 de les NS de Valldemossa consistent en l’ordenació d’un sistema general de recollida municipal de residus (160e/2021)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 16 de juny de 2022, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 1/2021 de les NS de Valldemossa consistent en l'ordenació d'un sistema general de recollida municipal de residus , en els termes següents:

1.Determinació de la subjecció a avaluació ambiental i tramitació

L'Ajuntament de Valldemossa ha presentat la documentació amb sol·licitud d'avaluació ambiental estratègica (AAE) simplificada, aportant memòria, plànols i imatges de l'estat actual, document ambiental estratègic (DAE) i estudi d'incidència paisatgística, atès que es tracta d'una modificació menor d'un pla sotmès a avaluació ambiental (planejament vigent de Valldemossa) que afecta una zona de reduïda extensió en l'àmbit municipal.

Segons l'art. 12, apartat 3, lletra a, del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears: «seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans i els programes esmentats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article, i les seves revisions, que estableixin l'ús, en l'àmbit municipal, de zones d'extensió reduïda.», en relació amb l'ordenació del territori urbà i la gestió de residus. Per altra banda, «també seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions esmentades en l'apartat 2 d'aquest article, quan siguin de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental», d'acord amb l'article 12, apartat 4, lletra a.

Per tant, la modificació del planejament referida s'ha de tramitar com a una AAE Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes, del Títol II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

2.Descripció i ubicació del pla

L'objecte de la modificació puntual de les NS de Valldemossa és la delimitació i ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus (deixalleria) de 3.249 m², mitjançant un canvi de classificació de la parcel·la 100, del polígon 1, de titularitat privada i actualment utilitzada com a magatzem de materials. La localització del nou sistema general és molt pròxima al nucli urbà de Valldemossa, confronta amb l'eix viari integrat per les carreteres Ma-2114, Ma-2130 i Ma-10, amb accés des d'aquesta darrera, i té la superfície suficient per atendre les necessitats presents i futures del municipi. En l'actualitat, el municipi disposa a una altra parcel·la d'unes instal.lacions provisionals per a la recollida de residus, les quals no estan contingudes al planejament municipal vigent.

Els terrenys on es localitza el sistema general disposen de possibilitat de connexió a la xarxa municipal d'aigua, a la xarxa elèctrica i en un futur pròxim a la xarxa de clavegueram, de la qual s'està tramitant el projecte d'obra.

D'acord amb la memòria de la modificació puntual de les NS, les despeses totals per a l'Ajuntament són de 529.587 euros (32.490,00 euros, en concepte d'adquisició de sòl, 487.350,00 €, per a la implantació de la deixalleria, i 9.747,00, en concepte de manteniment, a partir del 2021).

3.Avaluació d'efectes previsibles

El DAE identifica i valora els impactes rellevants que es deriven de la modificació puntual de les NS, durant l'execució de la futura deixalleria, considerant com a principals efectes adversos l'increment de partícules en suspensió, a causa del moviment de terres, trànsit de maquinària i asfaltat, contaminació acústica, alteració de la morfologia del sòl i artificialització dels terrenys, risc de contaminació del sòl i aigües subterrànies per abocament accidental de substàncies contaminants, i impacte paisatgístic. No obstant això, aquests impactes es consideren de caràcter puntual.

Durant la fase de funcionament, es consideren com a efectes adversos més rellevants un increment del consum d'aigua i energia, i com a beneficis ambientals, principalment, la millora en la gestió dels residus municipals.

Respecte de l'estudi de mobilitat, considerant una ràtio d'ocupació del 70% i 746 vivendes ateses per la nova infraestructura, se suposa un màxim d'1 viatge per vehicle i habitatge i setmana, el que suposaria un màxim de 106 moviments al dia Segons el DAE, es conclou que no s'incrementa el trànsit de vehicles, sinó que a l'ubicar-se la deixalleria en un emplaçament més ben comunicat, s'afavoreix l'accés als usuaris a través de la xarxa viària existent.

Respecte de l'estudi d'incidència paisatgística, es qualifica la qualitat paisatgística de l'àmbit com a mitjana. En tot cas, els terrenys només són visibles des d'una zona reduïda (17%) del seu entorn, considerant un radi d'1 km. D'altra banda, es preveuen una sèrie de mesures correctores en el futur projecte de deixalleria, entre d'altres, que els fanals i punts de llum hauran de dirigir adequadament l'emissió de llum cap en terra, per evitar la contaminació lumínica, i que els elements construïts s'hauran d'integrar adequadament en l'entorn.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

L'òrgan ambiental ha consultat a les següents administracions afectades, d'acord amb l'article 30 de la Llei 21/2013:

 • Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.
 • Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics.
 • Servei d'Aigües Subterrànies, de la DG de Recursos Hídrics.
 • Servei de Residus i Sòls Contaminats, de la DG de Residus i Educació Ambiental.
 • Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.
 • Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.
 • Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
 • Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari (DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
 • Servei d'Agricultura DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
 • Direcció Insular de Medi Ambient, del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca.
 • Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.
 • Direcció Insular d'Urbanisme, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.
 • Direcció Insular d'Infraestructures, del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca.

En el moment de redactar el present informe s'han rebut els següents informes de les administracions consultades:

 • El Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari (DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb data 10 de gener de 2022, va informar el següent:

En relació amb l'expedient abans esmentat i vista la documentació presentada, aquesta Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, mitjançant el Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari, informa favorablement l'objecte de la Modificació Puntual de les NNSS de Valldemossa des del punt de vista agrari.

 • El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, amb data 19 de gener de 2022, va informar el següent:

El titular de la instal·lació ha de sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic: la seva inscripció com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C, o l'autorització administrativa com APCA del grup B, segons l'epígraf que li sigui d'aplicació. El titular haurà d'incloure una memòria sobre contaminació atmosfèrica on identifiqui tots els focus d'emissions, així com les mesures correctores i preventives a aplicar per minimitzar les emissions a l'atmosfera. S'ha d'utilitzar la maquinària energèticament més eficient i amb emissions específiques de contaminants mínimes.

La resolució d'inscripció APCA o, si escau, d'autorització, fixarà la periodicitat de les comprovacions a realitzar per part d'un Organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (APCA), tant les corresponents al manteniment i eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions de partícules, com de les mesures de gasos i partícules dels possibles equips de combustió existents, si s'escau.

S'ha d'incloure la part d'afecció en relació amb el canvi climàtic, d'acord amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. De manera que s'hauria de fer un estudi específic on es tingui en compte: eficiència energètica dels equipaments i avaluar la possible instal·lació d'energies renovables.

 • El Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 21 de gener de 2022, va informar el següent:

Inform FAVORABLEMENT la Modificació Puntual de les NNSS de Valldemossa consistent en l'ordenació d'un sistema general de recollida municipal de residus amb el següent CONDICIONANT:

Caldrà aplicar mesures per evitar molèsties al niu de milana durant l'època de reproducció, és a dir, de febrer a juny, tal com s'especifica al Pla Terrasse, de recuperació, conservació i seguiment dels rapinyaires diürns de les Balears.

 • El Servei de Residus, del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb data 27 de gener de 2022, va informar el següent:

Des del punt de vista del compliment del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 81 de 18/06/2019), s'informa favorablement la modificació puntual núm. 1/2021 de les normes subsidiàries de Valldemossa consistent en l'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus.

Des del punt de vista de l'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental es proposa la seva no subjecció a avaluació d'impacte ambiental ordinària.

 • El Servei de Residus i Sòls Contaminats, de la DG de Residus i Educació Ambiental, amb data 24 de febrer de 2022, va informar el següent:

Consideracions tècniques

Primera. En l'epígraf 2.6 Condicions per a la implantació de la Memòria, en els apartats 7, 16, 17 i 18 es fa esment a les condicions de la deixalleria com a instal.lació de gestió de residus i posteriorment en l'epígraf 2.7 Descripció de les instal.lacions es fa referència a què en l'apartat 2 de l'Annex I del PDSGRUM (de 2006) es detallen els requisits tècnics per als parcs verds. Aquest annex 2 no és d'aplicació atès que ha estat derogat per l'aprovació del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (BOIB núm. 81 de 18 de juny de 2019).

S'ha de tenir en compte que l'article 31.3 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears, estableix que les deixalleries han de complir les prescripcions tècniques que siguin aprovades pel Govern de les Illes Balears i comptar amb les autoritzacions previstes per la normativa sectorial en matèria de residus. El Servei de Residus i Sòls Contaminats compta amb la Guia tènica per a la implantació i gestió de deixalleries (residus.caib.es, apartats de Gestors de Residus).

 • La Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca, amb data 21 de març de 2022, va informar el següent:

S'informa favorablement la proposta, sempre que es tinguin en consideració els condicionants següents:

Cal incorporar a la fitxa urbanística del nou SG en sòl rústic mesures ambientals i d'ecodisseny, per tal de reduir els impactes ambientals de la nova instal·lació, com per exemple:

 • Cobrir la totalitat del consum elèctric mitjançant generació d'energia renovable d'autoconsum.
 • Cobrir la demanda energètica d'ACS mitjançant energies renovables d'autoconsum.
 • Implantar un sistema de recollida i acumulació d'aigües pluvials, per destinar-les al reg i a la neteja.

Cal incorporar a la fitxa urbanística del nou SG en sòl rústic mesures correctores, per tal de reduir l'impacte paisatgístic de la nova instal·lació:

 • Establir condicions d'estètica, materials i acabats de les noves edificacions, per tal de complir les condicions recollides a la Norma 22 del PTIM (coberta inclinada de teula àrab, acabats de la façana de la gamma de la pedra, del marès o dels ocres terra i fusteries exteriors de fusta o metàl·liques, de tipologia idèntica a la tradicional).
 • Establir condicions dels tancaments perimetrals de parcel·la per tal de complir les condicions recollides a la Norma 22 del PTIM (tanques d'obra o de malla metàl·lica ampla sobre pals de fusta).
 • Establir mesures de prevenció de la contaminació lumínica d'acord amb la norma 44 del PTIM. Així mateix, les lluminàries no podran superar els 3,5 m d'alçada.

Cal sol·licitar els informes i autoritzacions legalment previstos en la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat de les Illes Balears.

 • El Servei d'Aigües Subterrànies, de la DG de Recursos Hídrics, amb data 17 de maig de 2022, va informar el següent:

Dins la parcel·la 9 del polígon 2 del TM de Valldemossa a 43 metres de distància de la parcel·la 100 del polígon 1, l'Ajuntament de Valldemossa en data 8 de juny de 2016, va sol·licitar autorització per a l'execució d'un pou per abastiment de la població. En tot no va atendre la sol·licitud de documentació addicional, i en conseqüència no està resolta. La instal·lació objecte d'informe és incompatible amb la sol·licitud d'execució del pou atès que d'acord amb l'article 87 del PHIIB l'emmagatzematge de residus és un ús prohibit dins una corona circular voltant el pou entre 10 i 250 metres, per la qual cosa l'Ajuntament de Valldemossa ha de desistir de la sol·licitud d'execució del pou.

 • El Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics, amb data 27 de maig de 2022, va informar el següent:

En relació amb la suficiència hídrica i a la protecció del domini públic hidràulic subterrani, informo que:

L'article 87.4.b) del PHIB 2019 estableix que l'ús d'emmagatzematge i tractament de residus està prohibit dins una zona de restriccions màximes d'un pou de proveïment. Per tant, o s'ha d'optar per una altra alternativa d'ubicació del sistema general d'infraestructures i equipaments o s'hi ha de sol·licitar la baixa del pou de proveïment A_S_12307_Vigent-A_S_12307 en el servei d'Aigües Subterrànies de la Direcció General de Recursos Hídrics.

Si es renuncia al pou de proveïment i, en cas que finalment es dugui a terme el punt verd a aquesta ubicació, el futur projecte haurà de preveure que estigui totalment impermeabilitzat i amb un sistema de recollida de lixiviats que permeti assegurar que en cap cas les aigües pluvials puguin arrossegar part dels lixiviats fora de l'àmbit.

En cas que finalment es dugui a terme el punt verd a aquest àmbit, i de forma transitòria mentre no disposi de connexió a la xarxa de sanejament, el futur projecte haurà de preveure la instal·lació d'un dipòsit estanc de buidatge periòdic o un sistema autònom de depuració que compleixi amb els requisits tècnics establerts a l'article 80 i l'annex 3 del PHIB 2019.

 • El Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 31 de maig de 2022, va informar que:

S'informa favorablement, en relació amb el Paratge Natural Serra de Tramuntana, el canvi de classificació d'una part de la parcel·la 100 del polígon 1 de Valldemossa, actualment amb la categoria d'ARIP a Sistema general d'Infraestructures, per a l'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus (Punt verd). El projecte haurà de tenir en compte les condicions d'implantació exposades a l'estudi ambiental estratègic.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, no es preveu que aquesta modificació de caràcter menor del planejament municipal de Valldemossa tengui efectes significatius sobre el medi ambient, ja que afecta un àmbit de reduïda extensió de caràcter municipal, amb l'objecte d'adaptar-se a la normativa vigent en matèria de residus. Els impactes negatius identificats durant la fase d'execució seran fonamentalment de caràcter puntual.

En tot cas, es consideren correctes les mesures ambientals incorporades al DAE per a minimitzar aquests impactes, així com el seu seguiment ambiental.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer.- No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la Modificació puntual núm. 1/2021 de les NS de Valldemossa consistent en l'ordenació d'un sistema general de recollida municipal de residus, supeditat al compliment de les mesures ambientals previstes al document ambiental estratègic i a l'estudi d'impacte paisatgístic, signats pel Sr. Jaume Luis Salas, arquitecte, de la consultora Marès – Arquitectura, Paisatge i Territori, amb data setembre de 2021, i els següents condicionants:

1. Atès que actualment la zona d'estudi és utilitzada com a magatzem de materials, el futur projecte de deixalleria haurà d'identificar i valorar els impactes ambientals de la seva retirada, i proposar-ne mesures per a minimitzar aquests impactes.

2. D'acord amb el Servei de Protecció d'Espècies, durant les obres, caldrà aplicar mesures per evitar molèsties al niu de milana durant l'època de reproducció, és a dir, de febrer a juny, tal com s'especifica al Pla Terrasse, de recuperació, conservació i seguiment dels rapinyaires diürns de les Balears.

3. Atès que l'àmbit d'actuació es localitza damunt una massa d'aigua subterrània amb moderada vulnerabilitat a la contaminació, durant l'execució de la futura deixalleria s'hauran d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants.

4. D'acord amb la Direcció Insular de Territori i Paisatge:

 

- Cal incorporar a la fitxa urbanística del nou SG en sòl rústic mesures ambientals i d'ecodisseny, per tal de reduir els impactes ambientals de la nova instal·lació, com per exemple:

a) Cobrir la totalitat del consum elèctric mitjançant generació d'energia renovable d'autoconsum.

b) Cobrir la demanda energètica d'ACS mitjançant energies renovables d'autoconsum.

c) Implantar un sistema de recollida i acumulació d'aigües pluvials, per destinar-les al reg i a la neteja.

- Cal incorporar a la fitxa urbanística del nou SG en sòl rústic mesures correctores, per tal de reduir l'impacte paisatgístic de la nova instal·lació:

a) Establir condicions d'estètica, materials i acabats de les noves edificacions, per tal de complir les condicions recollides a la Norma 22 del PTIM (coberta inclinada de teula àrab, acabats de la façana de la gamma de la pedra, del marès o dels ocres terra i fusteries exteriors de fusta o metàl·liques, de tipologia idèntica a la tradicional).

b) Establir condicions dels tancaments perimetrals de parcel·la per tal de complir les condicions recollides a la Norma 22 del PTIM (tanques d'obra o de malla metàl·lica ampla sobre pals de fusta).

c) Establir mesures de prevenció de la contaminació lumínica d'acord amb la norma 44 del PTIM. Així mateix, les lluminàries no podran superar els 3,5 m d'alçada.

Així mateix, es recorda que:

1. D'acord amb el Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, respecte del futur projecte de deixalleria:

- El titular de la instal·lació haurà de sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic: la seva inscripció com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C, o l'autorització administrativa com APCA del grup B, segons l'epígraf que li sigui d'aplicació. El titular haurà d'incloure una memòria sobre contaminació atmosfèrica on identifiqui tots els focus d'emissions, així com les mesures correctores i preventives a aplicar per minimitzar les emissions a l'atmosfera. S'haurà d'utilitzar la maquinària energèticament més eficient i amb emissions específiques de contaminants mínimes.

- La resolució d'inscripció APCA o, si escau, d'autorització, fixarà la periodicitat de les comprovacions a realitzar epr part d'un Organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (APCA), tant les corresponents al manteniment i eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions de partícules, com de les mesures de gasos i partícules dels possibles equips de combustió existents, si s'escau.

- S'haurà d'incloure la part d'afecció en relació amb el canvi climàtic, d'acord amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. De manera que s'hauria de fer un estudi específic on es tingui en compte: eficiència energètica dels equipaments i avaluar la possible instal·lació d'energies renovables.

2. El projecte de deixalleria haurà d'obtenir les preceptives autoritzacions administratives en matèria de residus (autorització del projecte, autorització d'instal·lació i d'operador de residus), segons l'art. 27 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i l'art. 44 de la Llei 8/2019, a tramitar davant el Servei de Residus i Sòls Contaminats, i complir amb els criteris recollits a la «Guia tècnica per a la implantació i gestió de deixalleries», de la CAIB.

3. En el seu disseny, també, s'hauran de tenir en compte les determinacions del PHIB, en relació amb la gestió de les aigües pluvials, la reutilització d'aigües regenerades i el tractament de les aigües residuals, la norma 22 del PTM, relativa a les condicions d'integració paisatgística i ambiental, i les prescripcions de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

4. Atès que part del nou sistema general d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus està afectat per una àrea de protecció territorial (APT) de carreteres, cal sol·licitar els informes i autoritzacions legalment previstos en la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

 

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 5 de juliol de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias