Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 381029
Aprovació dels padrons fiscals que afecten a l'exercici pressupostari de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant resolució de Batlia de dia 6 de juliol de 2022, s'aproven les llistes cobratòries que a continuació es detallen, elaborades pel departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Capdepera, que afecten a l'exercici pressupostari de 2022:

  • Recollida i tractament de Fems.
  • Servei de Clavegueram.
  • Taxis.
  • Guals Permanents.
  • IBI urbana.
  • IBI rústica.
  • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

De conformitat amb el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals R.D.L. 2/2004 i l'article 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre (Llei General Tributària) s'exposa al públic el present acord i el padrons resultants, per termini d'un mes, des del dia següent a la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el qual els interessats legítims el podran examinar i, si escau, podran interposar, si es considera convenient amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Batlia d'aquest ajuntament en el termini d'un mes des del dia següent a la finalització del termini d'exposició pública referit, si consideren que la seva inclusió, exclusió o els elements que serviran per a la determinació de la quota no s'ajusten a dret.

Posteriorment podran interposar recurs contenciós-administratiu, en els terminis i per les causes regulades en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa (Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considerin procedent. La mera interposició del recurs no interromprà l'acció administrativa per el cobrament Art.14.2.i) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

Així mateix, aquest edicte provoca els efectes de notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions a tots els contribuents inclosos en el referit padró, de conformitat amb l'article 102.3 de la Llei 58/2003 amb l'advertència que els terminis d'ingrés dels deutes resultants es fixen amb l'edicte de cobrança que publica l'Agència Tributària de les Illes Balears pel present exercici 2022.

 

Document signat digitalment (7 de juliol de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol)