Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 380096
Resolució del director general de Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’executa la sentència 223/2018 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma (PA 30/2016 JCA 2 Palma) en matèria de carrera professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 30 de juny de 2022, per mitjà d'un correu electrònic del Servei de Retribucions i Costos de Persona, va tenir entrada al Servei d'Avaluació i Carrera Professional la sentència 223/2018, de data 20 de juny de 2018, del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma, en relació amb el PA 30/2016 del jutjat esmentat, que estima íntegrament la demanda interposada per la senyora Paula Franch Sureda, amb DNI 43000006B, personal estatutari temporal interina d'aquest Servei de Salut de les Illes Balears en la categoria de Metgessa d'Admissió i documentació clínica. La decisió de la sentència disposa que, entre d'altres, s'ha de computar com a de servei actiu el període en el qual la recurrent va estar cessada, a tots els efectes i especialment per a perfeccionar triennis i computar carrera professional.

2. El període al qual es refereix la sentència i que consta en la demanda en el qual la interessada va estar cessada es des del 9 d'abril de 2013 al 2 de desembre de 2015, ambdós inclosos (968 dies).

3. La interessada va participar en el procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del Servei de Salut de les Illes Balears convocat per la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2016, publicada en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016.

Al procediment esmentat, en virtut de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'ordena la publicació de les llistes definitives del personal que inicia la carrera professional o ascendeix de nivell, d'acord amb la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2016 per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 84, d'11 de juliol de 2017, la interessada, que figura a l'annex 5 de la Resolució esmentada (Llista definitiva d'admesos de personal estatutari temporal), va obtenir la classificació en el nivell 1 de carrera professional en la categoria de Metgessa d'Admissió i Documentació Clínica, subgrup A1, amb un romanent de 866 dies, sense que consti que se li hagués computat a efectes de serveis prestats el període en el qual va estar cessada (968 dies).

4. Si s'haguessin computat els 968 dies en els quals la interessada va estar cessada, sumats als 866 dies de romanent (període sobrant de serveis prestats no utilitzat en el procediment per obtenir un nou nivell), resulta que generen un saldo de 1.834 dies, és a dir: 5 anys i 9 dies, que permetia a la interessada assolir la classificació en un nou nivell de carrera professional a la convocatòria extraordinària realitzada: nivell 2 de carrera professional en la categoria de Metgessa d'Admissió i Documentació Clínica, subgrup A1, amb un romanent efectiu de 9 dies.

5. Pertoca així, per tot el que s'ha expressat i en compliment estricte de la sentència esmentada, classificar a la senyora Paula Franch Sureda en el nivell 2 de carrera professional en la categoria de Metgessa d'Admissió i Documentació Clínica, subgrup A1, amb els mateixos efectes establerts en la convocatòria i en la seva resolució esmentades i, així mateix, assignar-li el romanent de 9 dies.

Fonaments de dret

1. L'article 103, en els punts 2 i 3, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableix que:

Article 103

[...]

2. Les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i els termes que s'hi consignin.

3. Totes les persones i les entitats públiques i privades estan obligades a prestar la col·laboració que els requereixin els jutges i els tribunals contenciosos administratius per a l'execució deguda i completa del que s'ha resolt.

[...]

2. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal estatutari (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021) delega en el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, en relació amb el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica, les competències de convocar i resoldre els procediments de reconeixement del nivell assolit en la carrera professional, establir les bases i el contingut de l'avaluació i nomenar els membres dels òrgans d'avaluació, així com homologar els nivells o graus de carrera professional reconeguts per altres serveis de salut (lletra r del punt 2), i disposa que la delegació implica la transmissió global de l'exercici de la competència.

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2016 per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, que aprova les bases de la convocatòria d'aquest procediment.

Por tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar, en compliment de sentència judicial i a tots els efectes establerts en matèria de carrera professional, que inclouen els establerts en la convocatòria extraordinària que s'esmenta i la seva resolució, la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'ordena la publicació de les llistes definitives del personal que inicia la carrera professional o ascendeix de nivell, d'acord amb la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2016 per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 84, d'11 de juliol de 2017, en el sentit següent:

A l'annex 5 (Llista definitiva d'admesos de personal estatutari temporal), on diu (en referència a nom, DNI, categoria, grup, nivell de classificació, romanent en dies i inicia o ascendeix carrera):

  • Franch Sureda, Paula

43000006B

Metge/essa d'Admissió i Doc. clínica

A1

1

866

IC

Ha de dir:

  • Franch Sureda, Paula

43000006B

Metge/essa d'Admissió i Doc. clínica

A1

2

9

IC

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Interposició de recursos

Contra el que disposa aquesta Resolució que persegueix l'execució de la sentència referenciada, es pot promoure l'incident d'execució de sentència previst en l'article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, en la data de la signatura digital: (7 de juliol de 2022)

El director general Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 31, de 04-03-2021) Julio Miguel Fuster Culebras