Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 379587
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de juliol de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En el BOIB núm. 168, de 7 de desembre de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2.S'ha advertit una errada en l'annex 1 sobre el nom del sol·licitant amb NIF P5704002D.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4.La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Rectificar l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en els termes següents:

 

On diu:

Sol·licitant

Illa

CIF

Centres

Places de creació

Quantia creació

Places de consoli-dació

Quantia consoli-dació

TOTAL

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Eixample

49

441.000,00 €

0

0,00 €

441.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Foners

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Dameto

92

828.000,00 €

0

0,00 €

828.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Gibert

92

828.000,00 €

0

0,00 €

828.000,00 €

Hi ha de dir:

Sol·licitant

Illa

CIF

Centres

Places de creació

Quantia creació

Places de consoli-dació

Quantia consoli-dació

TOTAL

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants. Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Eixample

49

441.000,00 €

0

0,00 €

441.000,00 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants. Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Foners

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants. Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Dameto

92

828.000,00 €

0

0,00 €

828.000,00 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants. Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Gibert

92

828.000,00 €

0

0,00 €

828.000,00 €

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de juliol de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà