Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 379580
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en l'article 7.6, que:

L'Administració educativa, amb la participació dels agents que intervenen en l'atenció de l'alumnat de primera infància, ha de regular les condicions i els requisits dels centres privats que vulguin incorporar-se a la xarxa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil amb la finalitat d'ampliar l'oferta educativa del primer cicle d'educació infantil.

L'article 7.7 de la mateixa Llei 1/2022, de 8 de març, assenyala que l'Administració educativa pot formalitzar convenis amb centres privats de primer cicle d'educació infantil per constituir la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil i que aquests convenis poden tenir present ajuts per al sosteniment dels centres.

Mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 es va aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 63, de 9 de maig).

Des d'aleshores, s'han subscrit nombrosos convenis amb entitats privades, titulars de centres educatius de primer cicle d'educació infantil. Aquests centres constitueixen la xarxa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a fi de poder obtenir els ajuts corresponents a aquesta matèria mitjançant les convocatòries que es publiquen amb aquesta finalitat.

La Sentència 725/2021, de 21 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, relativa a un recurs interposat contra la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va declarar la nul·litat del punt 4 de la disposició addicional segona del Decret 16/2019, de 15 de març, en aquells apartats que condicionen «els ajuts dels apartats e) i f) del punt 2 de la disposició addicional segona del Decret 131/2008, de 28 de novembre, al fet que els alumnes estiguin escolaritzats en centre privat que hagi concertat el conveni previst en aquesta disposició addicional». Per aquesta raó, es fa necessària la publicació d'un nou model de conveni que corregeixi aquest fet.

El nou model de conveni substitueix l'anterior i, per aquest motiu, les entitats interessades a formar part de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de signar el nou model de conveni. D'altra banda, les entitats que ja tenen signat el model de conveni aprovat mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 esmentada han de signar el nou model de conveni una vegada que hagin transcorregut vuit anys des de la signatura del conveni anterior.

Als efectes del que s'ha exposat i també del que estableixen els punts 1 i 3 de la disposició addicional segona del Text consolidat pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020 de 28 de setembre (BOIB núm. 167, de 29 de setembre), el conseller d'Educació i Formació Professional ha d'aprovar, mitjançant una resolució, el model o models, si escau, de conveni que podran subscriure les entitats privades que siguin titulars de centres d'educació infantil privats autoritzats, prioritàriament les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives de treball associat.

Aquests centres s'incorporaran a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi de poder obtenir els ajuts corresponents en aquesta matèria mitjançant les convocatòries que es publiquin amb aquesta finalitat.

Per tot això, atesos els informes favorables del Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i de la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors i a l'empara del que estableix l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

 

Resolució

1.Aprovar el model de conveni de col·laboració, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució, entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, amb l'objectiu que aquestes entitats, que s'incorporaran a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, puguin optar als ajuts que convoqui la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb aquesta finalitat i, si escau, els puguin percebre.

2.Disposar que el nou model de conveni substitueixi el model anterior, publicat en el BOIB núm. 77, d'11 de juny de 2019, i que les entitats interessades que signaren el conveni esmentat i volen seguir formant part de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de subscriure el nou model de conveni una vegada que hagin transcorregut vuit anys des de la signatura del conveni anterior.

3.Disposar que, una vegada transcorreguts vuit anys des de la data de la signatura, els convenis signats d'acord amb el model anterior, el de 2019, deixin de tenir vigència, sens perjudici dels compromisos derivats de les obligacions que estableix la normativa de subvencions, amb el benentès que, segons la Sentència núm. 725/2021, de 21 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, és nul el punt 3 de la clàusula tercera del model de conveni contingut en la Resolució del Conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 esmentada.

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 30 de juny de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX

Model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància

Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Centre d'Educació Infantil Privat __________________ per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància

Parts

Martí X. March i Cerdà, conseller d'Educació i Formació Professional, nomenat pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats que li atribueix l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

[nom del representant] ______________, en representació de [nom del titular] ______________________________________________, amb NIF _______________, titular del centre [nom del centre] ____________________ . Actua com a [càrrec] _____________________________, càrrec en que fou nomenat en data ______ d_______ de ___.

Antecedents

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en l'article 7.6, que:

L'Administració educativa, amb la participació dels agents que intervenen en l'atenció de l'alumnat de primera infància, ha de regular les condicions i els requisits dels centres privats que vulguin incorporar-se a la xarxa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil amb la finalitat d'ampliar l'oferta educativa del primer cicle d'educació infantil.

2.L'article 7.7 de la mateixa Llei 1/2022, de 8 de març, estableix que l'Administració educativa pot formalitzar convenis amb centres privats de primer cicle d'educació infantil per constituir la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil i que aquests convenis poden tenir present ajuts per al sosteniment dels centres.

3.El Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, disposa que la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en coordinació, si escau, amb els consells insulars, ha de configurar un mapa escolar de l'educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.

4.Mitjançant el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, correspon a aquest Institut l'elaboració del mapa escolar de l'educació infantil de primer cicle a les Illes Balears abans esmentat.

5.La xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està formada pels centres educatius de primer cicle d'educació infantil dels quals és titular la Comunitat Autònoma, així com pels centres la titularitat dels quals correspon als consells insulars, als municipis i a les institucions o organismes que formen part del sector públic de les entitats esmentades que, de manera voluntària, s'integren a la xarxa mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

6.Així mateix, tal com estableix la disposició addicional segona del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, també poden subscriure convenis amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional les entitats privades, prioritàriament les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives de treball associat.

7.D'acord amb el que s'ha exposat, en data ___________, el titular del centre d'educació infantil de primer cicle [nom del centre] ___________, de [municipi] ______________, va adreçar un escrit a la directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància mitjançant el qual sol·licitava que l'escoleta de la qual és titular s'incorporàs a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil.

8.És la voluntat del titular del centre donar compliment a la normativa vigent i, en especial, adaptar-se a la normativa en matèria de centres de primer cicle d'educació infantil i atenció educativa a la primera infància.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb el que preveu l'article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb les següents

 

Clàusules

Primera Objecte del Conveni

1.Aquest Conveni té per objecte fixar la col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i el titular del centre d'educació infantil [nom del centre] ____________________________ per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i afavorir la qualitat educativa dels centres. Amb aquest objectiu, ambdues parts es comprometen a dur a terme les actuacions següents:

a)Consolidar les places de primer cicle d'educació infantil.

b)Millorar l'organització i el funcionament dels centres que integren la xarxa i la col·laboració en matèria d'assessorament psicopedagògic als centres i als serveis per a les famílies.

c)Oferir activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no els seus fills escolaritzats.

d)Detectar, diagnosticar i integrar els infants amb necessitats específiques de suport educatiu i el suport que han de rebre aquests infants i, si escau, les seves famílies.

2.Mitjançant la subscripció d'aquest Conveni, el centre d'educació infantil del qual és titular [nom del titular] ___________, ubicat al municipi de _________________, formarà part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segona Centres i serveis educatius

1.[nom del titular] ________________________________ és titular del centre d'educació infantil següent:

[nom del centre] ____________________________, [tipus de via i nom de la via] _________________________, núm. ____, [codi postal] _______________, de [municipi] _______________________.

2.Els serveis educatius que desenvolupa el centre d'educació infantil [nom del centre] _______________________, tenint en compte els apartats b), c) i d) de la clàusula primera d'aquest Conveni, són els següents:

-Activitats per a la millora de l'assessorament psicopedagògic als centres i als serveis per a les famílies (espai de família, tallers, etc.).

-Activitats per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no els seus fills escolaritzats.

-Activitats conjuntes amb altres organismes per detectar, diagnosticar i integrar els infants amb necessitats específiques de suport educatiu i per donar suport a aquests infants i a les seves famílies.

Tercera Compromisos i drets del titular del centre

1.En el marc dels objectius fixats en la clàusula primera, amb la subscripció d'aquest Conveni el titular del centre adquireix els compromisos següents:

a)Participar en els programes de col·laboració entre administracions inclosos en els plans biennals d'actuació per a l'educació de la primera infància, així com en els plans i els programes que elabori l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància a fi de millorar les condicions educatives de la primera infància i les capacitats educatives de les famílies als centre de què és titular.

b)Facilitar a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància la supervisió del centre de què és titular i dels serveis i els programes relatius a l'educació de la primera infància en les qüestions que tenguin a veure amb el Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, i, especialment, amb aquest Conveni. Amb aquesta finalitat, també ha de posar a disposició de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància la informació que li sigui requerida en els terminis que s'estableixin i a través de les eines que se li indiquin, d'acord amb el que es determina en la disposició addicional segona d'aquest Text consolidat.

c)Dur a terme el procés d'escolarització d'acord amb la normativa que estableixi el règim d'admissió d'alumnes a les escoles infantils públiques.

d)Mantenir al dia els procediments informàtics que estableixi la Conselleria d'Educació i Formació Professional (GESTIB) en tot el que tengui a veure amb el registre d'altes i baixes, l'avaluació dels alumnes, la documentació curricular, l'organització del centre i les fitxes dels professors.

e)Fer arribar a totes les famílies dels alumnes la informació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional respecte a les convocatòries d'ajuts econòmics o d'altre tipus, recollir les seves sol·licituds i tramitar-les davant la Conselleria d'acord amb els procediments que l'administració determini en relació amb els ajuts que es preveuen en el Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, i amb altres ajuts que puguin adreçar-se als alumnes d'aquest centre i a les seves famílies, com són els ajuts individuals de menjador escolar.

f)Regir-se per la normativa educativa estatal i autonòmica que sigui aplicable al centre en relació amb l'educació infantil.

g)Proporcionar la informació necessària a la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè tengui constància que el cost dels serveis d'ensenyament i de menjador al centre no supera els imports màxims que es determinen en la convocatòria corresponent.

h)Fer constar en la retolació, la informació, les comunicacions i la publicitat referides al centre la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que el centre pertany a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil mitjançant els logotips corresponents i d'acord amb les instruccions que es dictin.

2.La subscripció d'aquest Conveni permet al titular del centre participar en les convocatòries d'ajuts que convoqui la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la consolidació de places de primer cicle d'educació infantil; per a l'oferta d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no els seus fills escolaritzats; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, i per a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment. Els criteris de distribució dels ajuts són els establerts en els articles 5 a 7 del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020.

3.El titular del centre disposarà, a més, de la informació i l'assessorament de la Conselleria per a tot el que fa referència al que es preveu en aquest Conveni.

Quarta Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Amb la subscripció d'aquest Conveni, la Conselleria d'Educació i Formació Professional adquireix els compromisos següents:

a)Aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries i mitjançant una resolució, la quantia dels mòduls a partir dels quals es faran les convocatòries dels ajuts corresponents per a la creació, la consolidació i el sosteniment de centres de primer cicle d'educació infantil, així com per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, per al funcionament de serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, d'acord amb el que estableix l'article 8 del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020.

b)Tenir en compte les necessitats en els diferents municipis i illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el pla biennal i en els programes que elabora l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

c)Facilitar al titular del centre les eines perquè aquest pugui oferir la informació en relació amb l'organització i el funcionament dels centres que integren la xarxa i els serveis per a les famílies a què fa referència la clàusula anterior.

d)Comunicar al titular del centre les actuacions que es duen a terme en el si de l'Administració autonòmica relacionades amb l'objectiu de la xarxa i la millora de l'atenció educativa de la primera infància en general, i posar a la seva disposició tota la informació necessària.

Cinquena Participació de les famílies

Ambdues parts es comprometen a col·laborar per a la utilització dels centres educatius com a espais de serveis integrals per a totes les famílies amb infants d'edats corresponents a l'educació infantil, de manera que puguin esdevenir, de mica en mica, espais on les famílies de l'entorn puguin trobar referents d'informació, d'assessorament, de documentació, de formació i de diàleg amb altres famílies, i, en general, espais per a tot allò que els pugui suposar un acompanyament positiu en el procés de configuració de les seves capacitats i el seu projecte parentals, així com per a l'acollida de les famílies més vulnerables socialment.

Sisena Seguiment del Conveni

1.S'ha de constituir una comissió mixta de seguiment d'aquest Conveni, que ha d'estar formada pels membres següents:

-Tres membres en representació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Un dels membres ha de ser la directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, o la persona en qui delegui. Els altres dos membres han de ser nomenats pel conseller d'Educació i Formació Professional a proposta de la directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

-Tres membres en representació del titular del centre.

2.Aquesta comissió s'ha de reunir a petició de qualsevol de les parts, que ho ha de sol·licitar amb una antelació mínima de cinc dies.

 

Setena Vigència

Aquest Conveni té una vigència de quatre anys, prorrogable per quatre anys més, llevat que hi hagi una denúncia d'alguna de les parts, que s'ha de produir amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data en què es vulgui rescindir. Ara bé, ambdues parts hauran de complir els objectius i els compromisos derivats de la signatura d'aquest Conveni i del que estableix el Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, així com les obligacions que estableix la normativa de subvencions, en el cas que s'hagin percebut ajuts, d'acord amb el que s'assenyala en la clàusula tercera.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, __ d____________ de 2022

 

 

Pel Govern de les Illes Balears                                                      Pel centre [nom del centre]