Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 378073
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2019 0010 Rectificació d’errada material produïda a la fitxa de catàleg del Velòdrom del Tirador

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de juny de 2022, va aprovar la rectificació d'errada material produïda a la fitxa de catàleg del Velòdrom del Tirador mitjançant el següent acord:

INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI. En data 11 d'abril de 2022 es rep al Registre General de l'Ajuntament instància del Senyor Manuel Garcia Gargallo on es sol·licita rectificació de l'errada material continguda al subapartat de bibliografia de la fitxa de catalogació del Velòdrom del Tirador, amb el codi 40-02.

S'ha emès informe, obrant a l'expedient, adjuntant fitxa rectificada.

Atès el que disposa l'article 109.2 de la Llei  39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públicas, tractant-se d'una errada material  i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals; l'art. 127.1.c) de la Llei 5/1985, reguladora de les Bases de Règim Local 4-1-e) i el 12-a) del Reglament de la Gerència d'Urbanisme, la TAG que subscriu considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució:

Proposar a la Junta de Govern per tal que sigui elevat al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa  l'adopció del següent:

 

ACORD

1r. Rectificar l'errada material produïda a la fitxa de Catàleg referida a l'edifici del velòdrom del Tirador, codi 40-02, que consta al subapartat de bibliografia, substituint el nom de Gargallo, M. per el de García Gargallo, M.

2r. Notificar el present acord al sr. Manuel Garcia Gargallo

3r. Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present acord  dins el termini de quinze dies des de la seva adopció.

4t. Publicar al BOIB la fitxa de catàleg corregida del Velòdrom del Tirador, codi 40-02.

. Comunicar l'acord als Serveis municipals afectats i a l'Oficina del PGOU.”

Es procedeix a publicar la fitxa modificada:

 

Signat mitjançant signatura electrònica: (6 de juliol de 2022)

El cap del departament p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de  4-03-2014) Jaume Horrach Font