Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 379879
Resolució de 6 de juliol de 2022, del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen subvencions per a la creació i cofinançament de projectes d’R+D+I d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023, finançats a través del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

CONVO: 2022/9946

En aplicació de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic, el Govern de les Illes Balears ha elaborat el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2018-2022), aprovat pel Consell de Govern el 29 de març de 2019, el qual inclou el programa de foment empresarial basat en el coneixement que especifica mesures dirigides a donar suport als clústers basats en el coneixement de les Illes Balears i fer-los més competitius, i alhora transferir coneixement al sector privat.

L'aparició contínua de noves tecnologies i el desenvolupament accelerat dels mercats i de productes nous exigeixen que les diferents eines per fomentar la innovació evolucionin i s'adaptin contínuament. Entre aquestes destaca el desenvolupament de les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) i els clústers basats en el coneixement i/o tecnològics.

Cal aclarir que quan trobam mencions d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI, d'ara en endavant) i clústers basats en el coneixement i/o tecnològics, s'està tractant el mateix concepte basat en agrupacions sectorials establertes en una zona geogràfica concreta, amb una interrelació molt forta entre les empreses, els centres de coneixement i els organismes públics, amb la finalitat d'executar projectes conjunts en l'àmbit de la innovació i de la internacionalització. L'objectiu és que tots els components de l'agrupació es reforcin gràcies a la cooperació entre els integrants.

En l'actualitat existeix un registre nacional d'AEI regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, per la qual es regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i un registre autonòmic regulat pel Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La inscripció en aquests registres constitueix un requisit necessari per a la participació en el règim d'ajuts i mesures de suport de les AEI.

La Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible, preveu la creació del fons per afavorir el turisme sostenible com a instrument de finançament de projectes amb la finalitat d'impulsar una economia sostenible, responsable i de qualitat a l'arxipèlag de les Illes Balears. Aquest fons es nodreix de la recaptació total de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears, recursos que s'han de destinar a finançar inversions i projectes dirigits, entre d'altres actuacions, a impulsar projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic.

En data 27 de novembre de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 164 la Resolució de 24 de novembre de 2021 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides a la creació i el cofinançament d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) o clústers del coneixement de les Illes Balears, finançada a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible. Aquesta convocatòria destinava 400.000,00 euros per a les anualitats de 2021 (0 euros), 2022 (240.000,00 euros) i 2023 (160.000,00 euros) per finançar tres línies d'actuació diferents: línia A, de creació de noves AEI; línia B, de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI; i línia C, de cofinançament de projectes d'R+D+I de les AEI que han rebut finançament en altres convocatòries competitives estatals o internacionals.

La base 7.4 de criteris d'avaluació d'aquesta convocatòria establia que l'ordre de prelació de subvencionalitat de les sol·licituds, per puntuació i línia fins a l'esgotament del crèdit disponible, prioritzava les sol·licituds de la línia C, seguides de les sol·licituds de la línia A i línia B, consecutivament.

El 13 de juny de 2022, una vegada aprovades les resolucions de concessió d'ajuts a tres AEI per part del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, dues per a la línia A, una per a la línia B i una altra per a la línia C, per un total de 197.660,69 euros, la Direcció General d'Innovació va constatar que hi havia un romanent de 242.339,31 euros, quantitat superior al romanent inicial de 202.339,31 euros, ja que un dels clústers a qui se li havia concedit un ajut corresponent a la línia A de creació de noves AEI, va renunciar a la resolució de concessió a causa d'una situació no prevista d'estructuració de l'associació.

Hi ha clústers, tant de nova creació com AEI ja existents, interessats a participar en una nova convocatòria d'ajuts per a projectes d'R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears per a les línies A, B i C.

A hores d'ara es pretén potenciar el procés de clusterització del teixit productiu de les illes perquè aportarà competitivitat i sostenibilitat a l'economia de les Illes Balears, per la qual cosa és possible i desitjable que apareguin noves AEI que haurien de rebre suport i alhora pal·liaria una de les febleses del sistema d'R+D+I de les Illes Balears, que recau sobre la reduïda demanda de coneixement per part del sector privat que promogui la diversificació del model econòmic de les Illes.

També respon a les reivindicacions dels agents d'interfície del sistema d'R+D+I implicats, que reclamen convocatòries de projectes per tal d'impulsar les seves accions més enllà del manteniment de la infraestructura i també impulsar la participació de les AEI existents en projectes d'R+D+I de convocatòries estatals i europees i en col·laboració de les empreses membres de les AEI, la qual cosa enfortirà el nostre sistema d'Innovació.

Aquesta convocatòria encaixa com a objectiu prioritari del Pla Anual d'Impuls de Turisme Sostenible, en particular, dintre les activitats lligades a la diversificació del model econòmic i els projectes de formació del capital humà, d'R+D+I i de transició energètica; igualment, en les actuacions establertes en l'article 19.3 de la LIET, i en concret en l'apartat d: Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic.

En data 11 d'agost de 2020 es va aprovar la Resolució de la directora de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per la qual s'aprova una transferència a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius per al projecte 2019-136-Ampliació d'una convocatòria competitiva per a la creació i cofinançament de projectes per finançar amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2019.

En data 12 de maig de 2022, el director general d'Innovació sol·licità a l'AETIB l'autorització per dur a terme una nova convocatòria de subvencions en el marc del projecte ITS2019-136 Ampliació d'una convocatòria competitiva per a la creació i cofinançament de projectes. El 26 de maig de 2022 l'Agència contestà favorablement a la petició realitzada pel director general, atès que els motius de la sol·licitud no suposaven la modificació de la resolució d'aprovació de la transferència concedida. La convocatòria té les mateixes condicions, objectius, beneficiaris, línies de finançament, i actuacions i despeses subvencionables que la convocatòria anterior de dia 24 de novembre de 2021 (BOIB núm. 164, de 27 de novembre).

L'abast d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a AEI radicades físicament i fiscalment en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per impulsar la seva participació en convocatòries d'R+D+I nacionals i internacionals i en projectes col·laboratius amb empreses membres del clúster amb potencial innovador, i la creació de noves AEI de diferents sectors econòmics de les Illes Balears, de manera que augmenti la competitivitat de la nostra economia.

D'acord amb el que disposa el Decret 11/2021, de 15 de febrer, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actualment és la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica mitjançant la Direcció General d'Innovació la que té, entre d'altres, les competències en els àmbits de l'impuls a la innovació i foment d'aquesta innovació; planificació i coordinació del sistema d'innovació i tecnologia de les Illes Balears; política de clústers; divulgació de la innovació, així com impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada en aquesta matèria.

Aquestes subvencions es troben incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Per tot això, en el marc de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible; de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació; de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic; de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, havent considerat la disponibilitat pressupostària i els informes previs del Servei Jurídic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i de la Direcció General de Pressuposts, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposen l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 de bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació,

RESOLC

Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, dirigides a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023, finançada a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible amb els termes que consten en l'annex 1.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de juliol de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX I Bases de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, dirigides a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023, finançada a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I per part d'AEI de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023, per tal d'impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius de les Illes Balears en els àmbits d'especialització investigadora prioritzats a la RIS3 per al període 2021-2027, sempre que compleixin amb els requisits establerts a les bases.

Segon Import econòmic i partida pressupostària

2.1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 242.339,31 euros (dos-cents quaranta-dos mil tres-cents trenta-nou euros amb trenta-un cèntims), amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, els imports destinats a la convocatòria es poden augmentar.

2.2. Atès que l'activitat a subvencionar s'inicia durant l'exercici 2021 no es considera un expedient anticipat de despesa, d'acord amb el que estableix l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i pressuposts de la CAIB. L'expedient de despesa serà, per tant, pluriennal, amb el desglossament per anualitats següent:

a) 76.991,41 euros amb càrrec a la partida 19501 542A01 48000 19064 i 25.248,25 euros a la partida 19501 542A01 78000 19064, o la que pertoqui, dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2022, sempre que hi hagi crèdit suficient.

b) 140.099,65 euros amb càrrec a la partida 19501 542A01 48000 19064, o la que pertoqui, dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2023, sempre que hi hagi crèdit suficient.

En cas que una vegada acabat qualsevol dels períodes no s'hagi exhaurit l'import màxim previst inicialment per a cadascun d'ells, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer Beneficiaris i requisits

3.1. Beneficiaris

Per a la línia A, de creació de noves AEI: les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que estiguin establertes físicament a les Illes Balears i hi tinguin el domicili social, i que en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut les seves finalitats siguin, entre d'altres, la creació d'una AEI amb la naturalesa i finalitats conforme amb el que estableix l'article 2 del Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb les característiques definides en l'article 5, punts a, b, c, f, g, h, i, d'aquest Decret.

No es podran crear noves AEI si més del 10 % dels membres han format part ja d'AEI inscrites en el Registre.

Per a la línia B, de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI: seran beneficiàries d'aquesta línia les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta Resolució.

El beneficiari no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades a entitats vinculades amb les AEI, definides en l'article 68.c del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, excepte en els casos que preveu l'article 38.7.d del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que necessita d'autorització prèvia de l'òrgan concedent de la subvenció.

En aquest últim cas, la pime o pimes vinculades a l'AEI, amb autorització prèvia, poden executar un màxim d'un 30 % del pressupost del projecte presentat i mai pot superar el 50 % del projecte total en cas de ser diverses les entitats vinculades.

Per a la línia C, de cofinançament de projectes d'R+D+I de les AEI que han rebut finançament en altres convocatòries competitives estatals o internacionals: les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta Resolució.

3.2. Requisits

Les entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social. Les sol·licituds dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o entitat sol·licitant haurà d'aportar els certificats corresponents.

b) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concorri alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. La declaració responsable d'aquest fet queda inclosa en la sol·licitud d'ajut.

c) El beneficiari, per obtenir els ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableix la base 6 d'aquesta Resolució.

Queden excloses com a beneficiàries:

 • 1r. Les administracions, societats públiques i entitats de dret públic.
 • 2n. Les entitats que no tenguin seu a les Illes Balears.
 • 3r. Els col·legis professionals.

d) De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució «les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma». Tampoc no poden ser beneficiaris els qui hagin estat sancionats mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia.

e) Els beneficiaris d'aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, que determina en l'article 3 que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Quart Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (BOIB núm. 25, de 13 de febrer).

 

Quint Intensitat, quantia dels ajuts, acumulació i despeses subvencionables

5.1. Els ajuts que es regulen reverteixen la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, i s'han d'instrumentar en forma de subvencions com s'indica a continuació:

 • Línia A: es poden subvencionar fins al 100 % de les despeses considerades subvencionables. Fins un màxim de 40.000,00 euros per beneficiari.
 • Línia B: es podran subvencionar fins a un màxim del 75 % de les despeses considerades subvencionables. Fins un màxim de 120.000,00 euros per AEI participant.
 • Línia C: intensitat màxima total del 100 % (considerant l'ajut que ha rebut la mateixa acció a una altra convocatòria i que ara es pot cofinançar fins arribar al 100 % màxim esmentat). Fins un màxim de 80.000,00 euros per AEI participant.

5.2. Les despeses subvencionables són les descrites a continuació per línia d'actuació.

Línia A, de creació de noves AEI:

a) Despeses de prospectiva, promoció i difusió de la futura AEI.

b) Contractació de col·laboradors externs per desenvolupar l'AEI.

c) Costs de constitució de l'AEI com a entitat amb personalitat jurídica pròpia.

d) Costs de l'elaboració de plans estratègics.

e) Altres costs associats a l'acompliment dels requisits per inscriure's al Registre que estableix l'article 5 del Decret 6/2019.

Es permet la subcontractació del 100% de l'execució de l'activitat subvencionada per a la línia A, respectant els límits i les condicions que estableixen els apartats 3 a 7 de l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions.

Les entitats sense ànim de lucre beneficiàries podran imputar despeses de personal propi a les despeses a) i d) d'aquest apartat. Es respectaran els màxims salarials que es detallen en l'annex II.

El beneficiari té l'obligació de:

- Constituir l'AEI com a entitat amb personalitat jurídica pròpia en un termini màxim de sis mesos des de la data en què es concedeix l'ajut.

- Donar-la d'alta en el registre d'AEI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a AEI de nova creació en un termini màxim de dotze mesos des de la data de constitució, segons el que estableix l'article 2 del Decret 6/2019.

- Donar-la d'alta al registre d'AEI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a AEI consolidada en un termini màxim de vint-i-quatre mesos des de la data de constitució, segons el que estableix l'article 6 del Decret 6/2019.

L'incompliment d'aquestes obligacions pot ser motiu de reintegrament de l'ajut.

Línia B, de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI per millorar-ne la competitivitat:

a) Contractació de col·laboradors externs per desenvolupar el projecte. No està permès contractar activitats entre els participants en el projecte, a excepció dels casos esmentats en l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria, de beneficiaris de la línia B.

b) Despeses de personal propi adscrit al desenvolupament o l'execució del projecte. Es respectaran els màxims salarials que es detallen en l'annex II.

c) Equipament per a prototips o desenvolupament experimental.

d) Despeses de viatge, allotjament i desplaçament necessàries per desenvolupar el projecte amb un màxim del 20 % del cost aprovat.

e) Despeses de promoció i difusió del projecte amb un màxim del 20 % del cost aprovat.

Línia C, de cofinançament de projectes/actuacions R+D+I als quals han concedit ajuts administracions estatals o internacionals:

Serà objecte d'aquesta línia el cofinançament d'una acció d'R+D+I que hagi rebut ajut d'alguna altra convocatòria de concurrència competitiva, nacional o internacional. En aquest cas, quant a valoració s'entén que ha superat la fase d'avaluació externa, si bé només es consideren aquelles ponderacions que estiguin suficientment documentades.

Les actuacions i despeses subvencionables són les mateixes, i en els mateixos termes, de la línia B anterior.

5.3. Les despeses han d'estar incloses en les línies d'actuació anteriors i s'han d'haver efectuat per a les línies A i B des de l'1 de gener de 2021 i la data d'acabament del període d'execució previst en la resolució de concessió, que no pot ser posterior al 2 de juny de 2023. Per a la línia C, les actuacions s'han d'haver efectuat des del 2 de juny de 2020 fins a la data d'acabament del període d'execució previst en la resolució de concessió, que no pot ser posterior al 2 de juny de 2023.

5.4. La percepció d'aquests incentius és compatible amb la percepció d'altres incentius, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol ens públics o privats, nacionals o d'organismes internacionals. En tot cas, l'acumulació dels incentius concedits en cap cas no pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència, superi el cost de l'actuació a desenvolupar pel beneficiari, ni tampoc pot superar les intensitats màximes establertes en les normes de regulació de qualssevol d'aquests ajuts o incentius.

Sisè Presentació de sol·licituds i documentació

6.1. Els sol·licitants han de ser entitats amb personalitat jurídica, per la qual cosa les sol·licituds d'ajut (disponible en l'adreça electrònica de Sol·licitud d'ajut) s'han de presentar per mitjans electrònics tal com estableix la Llei de procediment administratiu comú. El procediment electrònic està publicat en el web de procediments de la CAIB, així com en el portal web <http://dgin.caib.es>.

Els sol·licitants han d'adjuntar la documentació següent a la sol·licitud:

a) Qüestionari de l'entitat sol·licitant amb els documents adjunts següents:

1r. Relació de membres de l'AEI (sols per a línies B i C, en el cas de la línia A relació d'empreses i centres de coneixement que adjuntin declaració signada d'intencions de participar activament en el futur).

2n. Altes i baixes de socis en l'any en curs (sols per a línies B i C).

3r. Declaració d'ajuts de l'entitat sol·licitant per a aquest projecte o actuació i de totes aquelles sotmeses a de minimis.

4t. Relació de col·laboradors externs que participin en el projecte.

 

b) Memòria tècnica i econòmica del projecte amb el contingut mínim que es detalla en l'annex III, en la qual s'especifiquin les activitats que desenvolupa l'entitat, el seu cronograma, la localització, l'abast, les característiques i la repercussió de l'entitat sobre el sector, així com les despeses de funcionament, estructura i subministraments, serveis i consultoria, amb l'IVA desglossat i la seva periodificació per anualitats.

c) La documentació que acrediti el grau de compliment dels criteris d'avaluació establerts en l'apartat 7 i que l'interessat pretengui que es valorin.

d) Fitxa d'informació estadística del personal amb funcions R+D+I o personal investigador.

e) En el cas que el sol·licitant no figuri acreditat en l'escriptura, copia del poder suficient a favor del signant, o certificat actualitzat del registre corresponent. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització perquè la Conselleria pugui consultar mitjançant el sistema de verificació de dades les dades del representat, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què haurà de presentar copia del DNI del representant de l'entitat.

f) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries de l'Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Seguretat Social, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir directament de les fonts oficials la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

g) Pel que fa a la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, per als projectes de quantia superior a 15.000 euros, en cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les o que es tracti de contractes que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, considera contractes exclosos en l'àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

h) En cas que no siguin perceptors de la comunitat autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, ja inclosa en el model de sol·licitud d'ajut.

6.2. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament els expedients, per comprovar les dades presentades o per a la seva justificació.

Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, se li ha de requerir una sola vegada i la persona interessada ha d'esmenar les deficiències dins el termini de deu dies, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015.

En els casos excepcionals esmentats a l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria, on els beneficiaris de la línia B poden col·laborar amb entitats vinculades amb autorització prèvia, i respecte del subapartat b) d'aquesta base 6, a la memòria tècnica i econòmica del projecte s'han d'especificar les activitats que ha de desenvolupar cada entitat, el cronograma i abast respectiu i la repercussió del projecte sobre el sector, així com el pressupost desglossat i periodificat per anualitats per partides i entitats.

6.3. Les entitats que estiguin inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons l'article 3, apartat 5 del Decret 6/2019, no han de presentar la documentació justificativa que ja consti en l'expedient.

6.4. El termini per presentar les sol·licituds serà de trenta dies des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Setè Criteris de valoració

7.1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concedeixen amb subjecció al principi d'objectivitat, transparència i publicitat, i el sistema de selecció és la concurrència competitiva.

7.2. Les sol·licituds se sotmetran a dues fases d'avaluació.

La primera fase d'avaluació considera aspectes tècnics de la proposta i la segona aspectes d'oportunitat i viabilitat.

La Comissió Avaluadora, el funcionament de la qual es regula en la base 8, durà a terme les dues fases per separat i ha d'emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

7.3. Per valorar les sol·licituds es consideraran els criteris següents:

Línia A: creació de noves AEI.

 

Concepte

Puntuació màxima

Fase I

1. Potencial d'innovació de la proposta i la seva viabilitat tècnica.

20

2. Interès i impacte de l'actuació en l'entorn sectorial.

15

3. Grau d'elaboració, qualitat i claredat de la proposta.

15

 

 

 

Fase II

4. Interès i impacte de l'actuació en el sistema d'R+D+I de Balears.

20

5. Compromís mostrat pels membres potencials de l'AEI.

15

6. Trajectòria de l'entitat promotora en projectes d'innovació i en cooperació empresarial.

15

Línia B: cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI per millorar-ne la competitivitat.

 

Concepte

Puntuació màxima

Fase I

1. Grau d'integració i identificació d'interessos comuns entre la/les empresa/es participant/s i el clúster.

15

2. Grau d'innovació del projecte i potencialitats per al sector o la cadena de valor que representa el clúster.

10

3. Grau d'elaboració, qualitat i claredat de la proposta.

10

4. Viabilitat tècnica.

15

 

 

 

Fase II

5. Participació en projectes nacionals i internacionals dels sol·licitants i capacitat d'expansió nacional i internacional.

20

6. Interès i impacte de l'actuació en el sistema d'R+D+I de Balears.

20

7. Nombre de pimes de l'AEI que participen en el projecte (2,5 punts per pime, fins a un màxim de 10 punts).

10

Línia C: cofinançament de projectes/actuacions R+D+I per part de clústers als quals han concedit ajuts administracions estatals o internacionals.

 

Concepte

Puntuació màxima

Fase I

Valoració per l'organisme concedent de l'altra ajut en un procés de concurrència competitiva, nacional o internacional. Si bé només es consideraran aquelles ponderacions que estiguin suficientment documentades.

50

 

 

 

Fase II

Interès i impacte de l'actuació en el sistema d'R+D+I de Balears

50

Només opten a rebre ajuts de les tres línies aquelles sol·licituds que obtenguin un 50 %, o més, de la puntuació màxima possible a cada una de les fases d'avaluació d'acord amb els criteris anteriors. La Comissió Avaluadora proposarà a l'òrgan instructor que denegui la concessió de l'ajut a les sol·licituds que no hagin superat les dues fases d'avaluació.

7.4. L'ordre de prelació de subvencionalitat de les sol·licituds, per puntuació i línia fins a l'esgotament del crèdit disponible, és la següent:

- Primer, per ordre de puntuació, sol·licituds de la línia C.

- Segon, per ordre de puntuació, sol·licituds de la línia A.

- Tercer, per ordre de puntuació, sol·licituds de la línia B.

En cas d'empat de puntuacions entre dues entitats, la prelació d'aquestes atendran l'ordre de registre de presentació, de manera que es donarà preferència a la sol·licitud que hagi estat presentada en primer lloc. 

Vuitè Comissió avaluadora

8.1. La comissió avaluadora, en els termes prevists en l'article 19 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, com a òrgan col·legiat, serà responsable d'examinar les sol·licituds presentades, realitzar l'avaluació de la Fase I i II, així com d'emetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

8.2. La Comissió avaluadora, integrada per cinc membres, té la composició següent:

 • El president, el director general d'Innovació o la persona en qui delegui.
 • El secretari, el cap del Servei d'Innovació o persona en qui delegui.

Tres vocals:

 • Un representant tècnic de la Direcció General de Política Industrial.
 • Un representant tècnic de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).
 • La vicerectora d'Innovació i Transformació Digital de la Universitat de les Illes Balears, o la persona en qui delegui.

El president de la Comissió pot convocar a les reunions els experts (màxim dos experts amb experiència reconeguda dins l'àmbit de la Innovació), l'assistència dels quals es consideri necessària o d'interès per facilitar la tasca de l'òrgan o demanar informes previs a entitats de reconegut prestigi en l'àmbit de la innovació, en especial per a la Fase I. Aquestes persones assisteixen a les reunions, amb veu però sense vot, i/o els informes emesos per entitats de prestigi reconegut tindran caràcter consultiu i no vinculant.

Perquè la Comissió avaluadora es pugui constituir vàlidament, es requereix la presència del president i del secretari o, en absència d'aquests, de les persones que els substitueixin, i d'almenys la meitat dels membres que la componen.

8.3. En la seva condició d'òrgan col·legiat, la Comissió Avaluadora es regirà pel que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Li correspon a la Comissió Avaluadora fixar les pautes d'actuació i aclarir els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquestes bases.

Novè Instrucció i resolució del procediment

En aplicació de l'article 9.2 de les bases reguladores, correspon a la Direcció General d'Innovació la tramitació de les sol·licituds, i al personal adscrit l'ordenació i instrucció. El director general d'Innovació ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar a tots els interessats perquè, en el termini de deu dies, puguin al·legar el que considerin oportú.

Si l'entitat no respon en el termini esmentat s'entén que accepta les condicions de l'ajut, com la quantitat total concedida, el desglossament per conceptes i terminis d'execució.

En aquest cas, i d'acord amb l'article 9.3 de les bases reguladores, l'òrgan competent per resoldre és el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, que ha de dictar una resolució motivada en la qual s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut i terminis per presentar justificants.

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de tres mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la resolució del procediment. Si transcorregut aquest termini no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

Les resolucions del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que concedeixin la subvenció sol·licitada posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015.

Desè Justificació i pagament

10.1. L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.

Les despeses objecte dels ajuts s'han d'executar en el període d'execució establert en la base 5.3 d'aquesta convocatòria. El termini per justificar la realització dels conceptes subvencionables finalitza quinze dies després del període d'execució o en la data que determini la resolució de la concessió.

10.2. No s'han de tenir en consideració com a justificants de les despeses subvencionables les factures emeses o els pagaments fets amb anterioritat al període d'execució ni posteriors als terminis d'execució i justificació respectivament que ha d'establir cada resolució de concessió.

10.3. Quan la naturalesa de l'actuació permeti desplegar-la per parts, el director general d'Innovació pot autoritzar que s'abonin pagaments fraccionats per anualitats i quanties equivalents o proporcionals a la justificació presentada. Aquests pagaments no tenen caràcter de bestreta. Les quanties i la periodicitat de les justificacions s'han de determinar en la resolució de concessió.

10.4. El pagament de la subvenció (final o de les anualitats corresponents quan n'hi hagi previstes a la resolució de concessió) únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, d'acord amb el model específic disponible en l'adreça electrònica de Sol·licitud de pagament, a més de la documentació següent:

a) Memòria tècnica, econòmica, i fotogràfica d'execució de l'actuació amb el contingut mínim que es detalla en l'annex IV.

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses i especifiquin clarament les despeses corresponents en l'objecte de la subvenció.

c) Compte justificatiu amb la relació de les despeses de l'actuació o projecte.

d) Justificant per a les despeses superiors a 15.000 euros de subministraments i prestacions de serveis, segons el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.

10.5. En el cas de les despeses de personal propi s'han de presentar les nòmines del personal del període subvencionable (sols en el cas del gerent, director, administrador o propietari de l'entitat sol·licitant s'admet com a despesa de personal propi l'emissió de factures com a autònom).

10.6. Totes les despeses imputades han d'anar acompanyades del justificant de pagament.

10.6.1. Per justificar el pagament de les factures objecte de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent:

a) Una còpia del document bancari que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura corresponent.

b) Una còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyada del corresponent extracte bancari del beneficiari de l'ajut en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

Això no obstant, per a les factures inferiors a 500 euros és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor. Per a imports inferiors a 100 euros s'accepten com a justificants de despesa els tiquets de caixa.

10.6.2. Per justificar el pagament de les despeses de personal propi:

a) Nòmines acompanyades del justificant de pagament.

b) Models de liquidació i la relació nominal de la Seguretat Social.

c) Models d'IRPF empresarial, corresponents als mesos a justificar.

d) Relació de nombre d'hores i percentatges de dedicació a l'actuació objecte de subvenció per a cada un dels treballadors del projecte respecte a la totalitat de la jornada laboral signat pel treballador i per l'entitat beneficiària.

e) En el cas de autònoms dependents i/o personal directiu, factures amb la descripció de les feines realitzades, nombre d'hores i preu hora.

10.7. En el cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat a la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

10.8. Si en el seguiment s'observa l'incompliment o desviacions, per raons imputables als beneficiaris, dels termes establerts als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió; de les obligacions del beneficiari; la falsedat, la inexactitud o l'omissió de dades; una desviació clara pel que fa a la qualitat tècnica o tecnològica dels processos seguits i dels resultats esperats; l'aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a aquelles per les quals fou concedit l'ajut inicialment; o l'obtenció amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajuts públics o privats que, en conjunt, superin el cost de l'actuació, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'acordar la modificació de la resolució de concessió i/o la revocació de les subvencions atorgades d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, sense perjudici que s'apliqui el règim sancionador que preveu el títol V del Text refós.

10.9. En els casos en què el beneficiari hagi incomplert parcialment la justificació pressupostària, però l'execució efectiva sigui d'un 80 % o percentatge superior de les actuacions previstes en el pressupost aprovat en la resolució de concessió i s'acrediti que aquesta inequívocament tendeix a la satisfacció dels compromisos d'actuacions de la concessió i que no desvirtua la finalitat de l'ajut, suposarà la reducció proporcional de l'ajut segons els criteris i condicions que estableix l'article 24 de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, 13 de febrer de 2010).

10.10. Tant l'AEI com les empreses considerades beneficiàries han de justificar individualment l'ajut rebut presentant un compte justificatiu, en el qual les despeses no es poden solapar. El compte justificatiu ha de complir les especificacions d'aquesta mateixa base 10, sobre la justificació i el pagament dels ajuts, i s'ha d'acompanyar de la documentació indicada en aquesta.

També les empreses beneficiàries han de signar conjuntament amb l'AEI la memòria tècnica de justificació.

Onzè Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s'estableixen en l'article esmentat, les següents:

a) Acreditar davant la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir els ajuts.

b) Dur a terme l'activitat que fomenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria.

c) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, i mantenir l'activitat subvencionada, en la forma i dins el termini que s'indica en la convocatòria.

d) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

e) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per part del beneficiari procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, especificant les que són d'altres projectes i les que són sobre el mateix projecte de la sol·licitud.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Direcció General d'Innovació, i a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes balears i la Sindicatura de Comptes.

g) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica, aplicable en l'àmbit de: contractació, subvencions i règim de minimis (en els termes establerts en el Reglament [CE] núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del tractat CE de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis).

h) Assegurar mesures d'informació i publicitat de la subvenció rebuda en totes les activitats que hi siguin vinculades. En tota la seva difusió ha d'aparèixer la referència i el logotip de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i del finançament mitjançant l'Impost de Turisme Sostenible (lloc d'Internet, cartells, documents, anuncis...). Aquests requisits mínims de publicitat per als beneficiaris que estableix l'Impost de Turisme Sostenible i la seva marca associada Illes Balears Sostenibles, es poden trobar en el web <http://www.illessostenibles.travel>.

i) Reintegrar els fons rebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació realitzades pels òrgans de control competents, i segons estableix l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, del Text refós de la Llei de subvencions.

j) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma.

k) Avisar la Direcció General d'Innovació, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, de qualsevol acte públic relacionat amb l'activitat subvencionada que tengui previst dur a terme.

l) Les actuacions subvencionades han de ser respectuoses amb la protecció i conservació del medi ambient i compatibles amb un desenvolupament sostenible i han de respectar la normativa mediambiental vigent.

m) Utilitzar un llenguatge no sexista i transmetre missatges on el paper d'ambdós sexes no estigui estereotipat.

n) Els beneficiaris de les subvencions han de respondre de la veracitat dels documents aportats.

o) El règim jurídic aplicable per l' incompliment d'aquestes obligacions serà el derivat de l'aplicació del que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajut i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

p) Aquestes obligacions s'entenen sense perjudici de l'obligació de complir la resta que preveu l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació

Dotzè Modificació

L'entitat beneficiària pot sol·licitar que es modifiqui el contingut de la resolució de concessió, una vegada dictada i abans que acabi el termini màxim d'execució i/o justificació de l'activitat, si es produeixen circumstàncies noves imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada.

L'autorització d'aquestes modificacions correspon al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Les modificacions només es poden autoritzar si no impliquen un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment ni cap perjudici a terceres persones. Si escau, s'han de tenir en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 24 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

La sol·licitud i l'autorització del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica a què fan referència els paràgrafs anteriors no són necessàries quan es tracti de modificacions en la composició dels conceptes subvencionables, degudament justificades, que no afectin més d'un 10 % de l'import del pressupost total i, en conjunt, no suposin un augment de la inversió subvencionable aprovada inicialment.

Tretzè Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Catorzè Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quinzè Exempció de responsabilitats

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no es fa responsable de les actuacions de les entitats beneficiàries dels ajuts, ni dels danys i perjudicis que en puguin sobrevenir com a conseqüència de l'execució de les actuacions beneficiàries d'aquesta convocatòria.

Setzè Responsabilitat i règim sancionador

Els beneficiaris d'aquestes subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que sobre infraccions en aquesta matèria s'estableix en el títol IV, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el títol IV del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de l'esmentada Llei general de subvencions.

Dissetè Cessió de dades

17.1 La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en aquesta, així com les relatives a la subvenció que, a efectes d'estadística, avaluació i seguiment es realitzi a favor d'altres administracions publiques.

17.2. En virtut del que estableix l'article 13, apartat d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel bé de la necessitat de protegir el secret comercial o industrial dels beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta convocatòria, s'entendrà exclòs del dret d'accés a arxius i registres administratius, el diagnòstic empresarial que, en el seu cas, formi part de l'expedient, així com d'aquells altres documents que, pel seu contingut, hagin de tenir aquest mateix tractament.

17.3. Amb la finalitat d'avaluar l'impacte dels diferents programes d'ajuts que gestiona la Direcció General d'Innovació, de manera que aquesta Direcció General pugui redissenyar les diferents línies d'ajuts que promou, els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta convocatòria facilitaran, si són requerides, les dades corresponents als resultats obtinguts per l'actuació subvencionada mitjançant el compliment d'un qüestionari que els trametran per a aquest efecte.

17.4. Totes les dades subministrades queden sotmeses a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

ANNEX II Despeses màximes de personal i despeses de viatge del personal de l'entitat sol·licitant

Despesa salarial màxima subvencionable del personal de l'entitat sol·licitant i despeses de viatge del personal de l'entitat sol·licitant.

Categoria

Salari anual incloses despeses de seguretat social a càrrec de l'empresa

€/h (1.800 h/any)

Viatges (allotjament/dia)

Director tècnic/projecte

43.862,57

24,37

75,00

Tècnic superior

40.251,95

22,36

75,00

Tècnic mitjà

33.707,39

18,73

75,00

P. administratiu

26.925,47

14,96

-

Autònom depenent *

30.963,04

17,20

75,00

* El personal autònom econòmicament dependent, segons el que estableix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom, és aquell que realitza la seva activitat econòmica o professional per a una empresa o client de què percep almenys el 75 % dels seus ingressos anuals.

 

ANNEX III Contingut mínim de la memòria tècnica i econòmica del projecte

La memòria de la sol·licitud de l'ajut ha d'incloure sis apartats:

- Apartat 1. Memòria tècnica. Projecte de l'acció proposada.

- Apartat 2. Memòria econòmica. Cost de realització de l'acció i finançament d'aquesta.

- Apartat 3. Informació relativa als col·laboradors externs que, en el seu cas, han de participar en l'acció que es proposa i a les entitats vinculades en casos excepcionals previstos en l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria.

- Apartat 4. Pressupost del projecte.

- Apartat 5. Descripció dels projectes de caràcter internacional, nacional i regional promoguts i executats per l'AEI durant els tres últims anys.

- Apartat 6. Documentació addicional per documentar els criteris de ponderació de la convocatòria.

Tots els apartats han d'anar degudament datats i signats pel responsable legal que presenta la sol·licitud en nom de l'entitat (si es presenten un clúster i una o més empreses del clúster a la línia B, tota la documentació ha d'anar signada per cadascun dels participants).

El contingut de cada un d'aquests sis apartats es descriu a continuació:

Apartat 1. Memòria tècnica

a) Memòria tècnica per a creació d'AEI (Línia A)

La memòria tècnica ha d'incloure: caracterització del sector i/o de la cadena de valor en què s'inclou; descripció de les principals activitats projectades pel nou clúster i les necessitats que satisfarà; els seus objectius dins un pla estratègic previst, i una descripció temptativa de les estructures de gestió i coordinació indicant la composició del personal directiu, tècnic i administratiu previst amb què disposarà el nou clúster; així com l'explicació detallada de cadascun dels punts de criteris d'avaluació prevists en aquesta convocatòria i d'altres elements que l'entitat consideri necessaris per avaluar-la.

 

b) Memòria tècnica per al cofinançament de projectes de caire innovador entre les AEI i empreses que el conformen per millorar-ne la competitivitat (Línia B)

La memòria tècnica ha d'incloure: una descripció del projecte que es desitja finançar amb l'ajut sol·licitat i de la implicació dels sol·licitants; els objectius de les actuacions dins el pla estratègic de l'AEI; i una explicació sobre les activitats que es desenvoluparan, els recursos humans implicats, les col·laboracions externes i entitats vinculades, en el seu cas, el cronograma i pressupost per accions i entitats participants; així com la caracterització de cadascun dels punts de criteris d'avaluació prevists a aquesta convocatòria i d'altres elements que l'entitat consideri necessaris per avaluar-la.

c) Memòria tècnica per cofinançament de projectes de les AEI que han rebut finançament en altres convocatòries competitives estatals o internacionals (Línia C)

El cofinançament va dirigit a facilitar l'execució de projectes finançats per altres institucions, projectes d'investigació, desenvolupament experimental i innovació. Per tant, la memòria tècnica ha d'incloure una descripció documentada dels objectius del projecte, així com també una relació de les accions previstes, grau de finançament propi i públic, una descripció de la ponderació realitzada per l'altra institució finançant, i la caracterització de cadascun dels punts dels criteris d'avaluació prevists en aquesta convocatòria i d'altres elements que l'entitat consideri necessaris per avaluar-la.

Apartat 2. Memòria econòmica relativa al cofinançament de projectes de caire innovador entre els clústers i empreses que el conformen per millorar-ne la competitivitat

S'han de detallar els costs a què donin lloc les actuacions durant l'exercici per al qual se sol·licita l'ajut, i de manera específica els relatius a:

1. Cost del personal involucrat directament. Cal identificar, amb nom i llinatges si és possible, descrivint a més les funcions que ha de desenvolupar, la categoria professional i la justificació de la seva necessitat, així com la seva valoració econòmica (nombre d'hores, i cost/hora).

2. Despeses de les col·laboracions externes, si existeixen. Cal identificar, si és possible, l'entitat col·laboradora amb la seva denominació social i NIF, i descriure a més les funcions que ha de desenvolupar, capacitats i experiència i justificació de la seva necessitat, així com la seva valoració econòmica.

3. Cost dels desplaçaments: Cal descriure i justificar la seva necessitat estimant els distints conceptes (allotjament i transport).

4. Cost de les despeses de promoció i difusió. Cal descriure i justificar les actuacions a realitzar i la seva finalitat, així com la seva valoració econòmica.

5. Despeses d'equipaments i/o prototips.

Apartat 3. Informació relativa als col·laboradors externs que, en el seu cas, participaran en l'acció que es proposa i a les entitats vinculades en casos excepcionals previstos en l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria

A més de la base de dades emplenada en el model de qüestionari que presenten les AEI juntament amb la sol·licitud d'ajut, es demana informació addicional on es detalli en què consisteix aquesta col·laboració tècnica, així com els casos excepcionals que es puguin donar, esmentats en l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria, on els beneficiaris de la línia B poden col·laborar amb entitats vinculades amb autorització prèvia. En aquest casos s'han d'especificar les activitats que desenvolupa cada entitat, amb el nom o raó social, NIF, referències, experiències i capacitats, dades o informació que es consideri rellevant per avaluar la seva participació, el cronograma i abast respectiu i la repercussió del projecte sobre el sector, així com el pressupost desglossat i periodificat per anualitats per partides i entitats.

Apartat 4. Pressupost del projecte

Cal detallar una relació amb les despeses del personal tècnic, despeses del personal administratiu, col·laboracions externes (despeses externes de consultoria i altres serveis relacionats amb el projecte), despeses de promoció i difusió, viatges i allotjaments, despeses corrents, despeses d'elaboració del pla estratègic, despeses de constitució de l'AEI com a entitat jurídica pròpia i despeses de personal tècnic.

Apartat 5. Descripció dels projectes de caràcter internacional, nacional i regional promoguts i executats per l'AEI durant els tres últims anys

Cal utilitzar les pàgines que es considerin necessàries per a aquest apartat.

Apartat 6. Documentació addicional per documentar els criteris de ponderació de la convocatòria

 

ANNEX IV Contingut mínim de la memòria tècnica i econòmica d'execució de l'actuació

La justificació de la sol·licitud de l'ajut ha d'incloure cinc apartats:

- Apartat 1. Informe tècnic d'execució del projecte.

- Apartat 2. Informe econòmic d'execució del projecte.

- Apartat 3. Informació relativa als col·laboradors externs que, en el seu cas, han participat en l'acció que es proposa i a les entitats vinculades en casos excepcionals previstos a l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria.

- Apartat 4. Declaració dels ajuts públics rebuts per la/les entitat/s sol·licitant/s.

- Apartat 5. Documentació annexa.

Tots els apartats han d'anar degudament datats i firmats pel responsable legal que presenta la sol·licitud en nom de l'entitat.

El contingut de cada un d'aquests apartats es descriu a continuació:

Apartat 1. Informe tècnic d'execució del projecte, d'acord amb la memòria de sol·licitud i condicions de concessió

a) Dades de l'actuació/projecte.

- Com a mínim, la informació següent: títol de l'actuació, entitat/s, durada en mesos, data d'inici, data d'acabament, tipus d'actuació, línia, total del pressupost a justificar i subvenció concedida.

b) Resultats i beneficis obtinguts.

- Desenvolupament i grau d'assoliment dels objectius plantejats.

c) Descripció de les activitats.

- Fases de l'actuació o projecte. La descripció ha de permetre que s'identifiqui clarament quin tipus d'activitat s'ha realitzat en cadascuna de les fases i com l'ha executat i la utilitat d'aquesta.

- Resultats obtinguts a cada fase.

- Cronograma, identificat per activitats i entitat.

- Necessitats, col·laboradors externs, desplaçaments i altres conceptes que han estat necessaris per executar l'actuació.

- Qualsevol altra dada o informació especificats en cada títol segons el tipus d'actuació desenvolupada.

d) Desviacions o canvis respecte al projecte inicial presentat amb la sol·licitud.

En cada fase o actuació s'han de fer referència a les desviacions i canvis que hagin ocorregut, i els motius, les conseqüències o les repercussions que tenen respecte de la proposta inicial.

e) Personal dedicat a l'actuació/projecte.

- Identificació del personal que ha participat en cada fase de l'actuació i les activitats desenvolupades. S'hi ha d'incloure només el personal que hagi participat en l'actuació o el projecte i que genera una despesa associada a un justificant econòmic.

f) Serveis i despeses externes.

- Descripció dels serveis externs (serveis externs d'estudi, anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació d'aplicacions, contractes amb centres de coneixement, etc.), que ha d'incloure les dades identificatives del proveïdor (raó social, NIF i domicili).

- Desviacions i canvis que hagin ocorregut, i els motius i les conseqüències o les repercussions que tenen respecte de la proposta inicial.

- Equipaments i/o prototips adquirits per desenvolupar el projecte.

g) Difusió dels resultats de l'actuació.

- Relació de les activitats de difusió: tipus (acte, publicació, etc.), autors i dates.

- S'han d'adjuntar a aquesta informe una còpia de tots els documents de difusió o fotografies d'actes públics. Aquests documents o fotografies d'actes han d'incloure la imatge corporativa de la Direcció General d'Innovació i de l'Impost de Turisme Sostenible.

- En el cas de consultoria externa, contractes o assistència tècnica, s'ha d'incorporar còpia dels informes o documents resultants, si escau. Aquests documents han d'incloure igualment la imatge corporativa de la Direcció General d'Innovació i de l'Impost de Turisme Sostenible.

h) Descripció d'altres despeses realitzades necessàries per executar l'actuació/projecte.

Apartat 2. Informe econòmic d'execució del projecte

Informe econòmic justificatiu dels costos del projecte, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data de pagament, que acompanyin i justifiquin la informació detallada en el compte justificatiu que es presenta juntament amb la sol·licitud de pagament. S'han d'indicar les desviacions esdevingudes en relació a la sol·licitud, tot això acompanyat de les factures corresponents.

Apartat 3. Informació relativa als col·laboradors externs que, en el seu cas, han participat en l'acció i les entitats vinculades en casos excepcionals previstos en l'apartat 3.1 de l'annex I d'aquesta convocatòria

Cal detallar:

1. Nom o raó social, NIF, referències, experiències i capacitats.

2. Dades o informació que es considerin rellevants per avaluar la seva participació.

Apartat 4. Actualització de declaració d'ajuts de l'entitat sol·licitant per aquest projecte o actuació i de totes aquelles sotmeses a de minimis

Als efectes del control establert en el Reglament 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

En el supòsit que no s'hagués rebut cap ajut susceptible d'incloure'l en aquest apartat, cal fer esment exprés d'això i es consignarà a zero.

Se sol·licita actualitzar la base de dades presentada a la fase de sol·licitud d'ajut juntament amb el qüestionari adjunt, a data de sol·licitud de pagament amb el mateix format.

No obstant això, el sol·licitant es compromet a comunicar a la Direcció General d'Innovació totes les sol·licituds que presenti davant qualsevol organisme públic, així com els ajuts que, a partir d'aquesta data, pugui rebre per executar aquesta proposta o alguna de les seves parts i d'altres actuacions.

Apartat 5. Documentació annexa

El beneficiari pot incloure qualsevol altra informació o documentació annexa que consideri necessària per a la justificació de les activitats subvencionades.