Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 376446
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de reforma d’edificació existent a l’explotació agrícola Ses Rotes per canvi d’ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141, TM d’Esporles (93a/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 28 d'abril de 2022 i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de reforma d'edificació existent a l'explotació agrícola Ses Rotes per canvi d'ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 (TM d'Esporles) , en els termes següents:

En data 2 de maig de 2022 s'ha dictat la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de reforma d'edificació existent a l'explotació agrícola Ses Rotes per canvi d'ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 (TM d'Esporles) (resolució 29/2022). Una vegada dictada s'ha detectat que, per error, s'havia traslladat part de la informació sobre la descripció i ubicació del projecte corresponents en realitat a un altre projecte.

D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, les administracions publiques podran rectificar, en qualsevol moment, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

És per això que s'ha de rectificar l'anterior Resolució d'acord amb el present informe d'impacte ambiental del projecte incorporant les dades correctes.

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

D'acord amb l'article 13.2 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes inclosos en l'annex II d'aquesta Llei. Entre els projectes inclosos a l'annex 2 del Decret legislatiu, el Projecte de reforma d'edificació existent a l'explotació agrícola Ses Rotes per canvi d'ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 (TM d'Esporles), s'inclou als punts 1 i 2 del grup 5:

1. Instal·lacions industrials situades en sòl rústic.

2. Indústries de qualsevol classe, quan produeixin residus líquids que no s'evacuïn a través de la xarxa de clavegueram.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020, que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

El projecte pretén reformar una edificació existent, amb una superfície edificada de 248,06 m2 i situada al polígon 4, parcel·la 141, dins l'explotació agrícola de Ses Rotes (TM d'Esporles), amb l'objecte d'adaptar-la a l'ús de bodega de producció de vi, a partir de vinya cultivada a la mateixa explotació, i com a activitat complementària a la cria de cavalls. La finca referida té una superfície total de 195.857,00 m2, i correspon també amb una part de la parcel·la 139. Segons el document ambiental, existeix un projecte bàsic, d'execució i d'activitat de canvi d'ús d'edificació agrícola existent a bodega, redactat pel Sr. Juan Artigues Mesquida, enginyer agrònom, amb data novembre de 2020.

Les actuacions previstes no modificaran els paràmetres urbanístics de l'edificació, i consistiran en el seu aïllament tèrmic, l'adaptació de la distribució actual al futur ús de bodega per a la producció de vi i la instal·lació d'una pèrgola davant de l'entrada, així com l'execució d'una rasa de desguàs per a la conducció soterrada de les aigües residuals des de la bodega fins a la depuradora. L'edifici comptarà amb instal·lacions noves d'electricitat, lampisteria, sanejament i climatització, a més de l'equipament necessari per a la producció de vi.

L'activitat, amb una producció estimada de 30.000 botelles de vi a l'any, disposarà de diferents estades per a dur a terme les principals tasques i usos:

- Cambra de fred, per al refredament del raïm abans del seu processament.

- Recepció del raïm, selecció i desrapat.

- Premsatge del raïm.

- Sala de fermentació.

- Sala d'envelliment en barriques.

- Laboratori.

- Lavabo per al personal.

L'aigua necessària per a l'activitat s'extraurà d'un pou autoritzat localitzat a la mateixa finca (ID_AR 331). Per altra banda, les aigües residuals generades es connectaran soterradament a la depuradora de la finca, situada a la seva entrada, passant prèviament per un dipòsit de depuració primària de 2 m³ i per un tanc de laminació de 9 m³, per a l'absorció dels cabals addicionals que es produiran durant els mesos d'entrada de verema. L'efluent depurat es preveu evacuar mitjançant rases d'infiltració.

L'energia elèctrica serà subministrada per la companyia ENDESA. Actualment, la parcel·la on es localitza la bodega, disposa d'un únic subministrament elèctric, compartit amb altres usos establerts en aquesta parcel·la. Es preveu una potència total instal·lada per a l'activitat de 32 kW. Per altra banda, la parcel·la disposa d'una instal·lació de fotovoltaica en coberta en tipologia d'autoconsum amb una potència de producció de 46 kWp. L'energia generada donarà servei als diferents consums de tota la parcel·la entre els quals s'inclou la bodega. També s'han previst diferents equips de producció de fred, amb l'objecte d'assolir la producció estimada i donar servei de manera simultània als diferents tancs de fermentació, amb unes necessitats màximes simultànies de fred de 23 kW. La bodega no disposarà de climatització.

3. Avaluació dels efectes previsibles

Es preveuen els impactes següents, en relació amb les fases d'obres, funcionament i desmantellament del projecte:

Durant la fase d'obres i d'un eventual desmantellament, es consideren els següents impactes ambientals de signe negatiu: generació de pols i renous pel trànsit de vehicles i l'ús de maquinària, el qual a més pot afectar a la fauna present en l'entorn (niu de milà reial a menys de 500 m de distància), producció de residus de construcció i demolició, risc de contaminació del sòl i aigües subterrànies per abocament accidental de substàncies contaminants, i l'impacte paisatgístic, per la presència de maquinària, vehicles i aplecs de materials. Com a impacte positiu, destaca la creació de llocs de feina temporals.

Durant la fase de funcionament, es consideren els principals efectes adversos següents: consum d'aigua per a l'activitat, inclòs el reg de la vinya, consum d'energia elèctrica, i emissió de gasos d'efecte hivernacle, per la maquinària utilitzada per al desenvolupament de l'activitat, pel trànsit de vehicles i durant el procés de fermentació del vi. Com a impacte positiu, destaca la creació de llocs de feina, associats a l'activitat.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

L'òrgan ambiental ha realitzat les consultes següents:

- Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Planificació al Medi Natural, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Direcció Insular de Patrimoni, del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

- Direcció Insular d'Urbanisme, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

- Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics.

- Servei d'Aigües Subterrànies, de la DG de Recursos Hídrics.

- Servei de Gestió del DPH, de la DG de Recursos Hídrics.

- Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

- Servei d'Agricultura (DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

- Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari (DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- DG de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut i Consum.

- Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

En el moment de redactar el present informe, es disposa dels següents informes de les administracions previsiblement afectades:

- El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, amb data 21 de juliol de 2021, va informar que:

1. S'informa que l'activitat de la instal·lació de producció de vi és una activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) inclosa dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, per les possibles emissions a l'atmosfera de composts orgànics volàtils (COV) produïts a la fermentació del vi i per les olors.

2. Si la producció del vi superés la capacitat de 50.000 l/any, estarà sotmesa a notificació administrativa per ser una activitat del grup C i el titular haurà de realitzar la notificació a l'òrgan competent, que és la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. A la documentació a presentar d'acord amb els formats i models indicats a la pàgina web http://atmosfera.caib.es, s'haurà d'indicar, entre altres aspectes, si hi haurà equips de combustió, tipus caldera, grup electrogen o d'altres tipus, així com tipus i quantitats estimades de combustibles a utilitzar.

3. En la fase d'obres s'hauran de tenir en compte bones pràctiques per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica:

http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/d/guia_pel_control_de_les_emissions_de_pols_de_la_construccio_i_demolicio-30632/.

4. Les edificacions han d'anar en concordança amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica. En particular amb els articles 32, i 42 descrits a l'apartat de consideracions. En el cas d'aquest projecte es compleix amb els condicionants descrits a la llei, a causa de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en modalitat d'autoconsum.

5. L'EIA ha de contenir un annex sobre l'impacte directe i induït sobre el consum energètic, la punta de demanda i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com la vulnerabilitat davant el canvi climàtic, tot això en compliment de les disposicions de la Llei balear 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

- El Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 29 de juliol de 2021, va informar que:

Es conclou que:

Ateses les característiques i la naturalesa del projecte a informar, i a raó que aquest no s'ubica en cap Zona d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR) de conformitat amb l'art. 76 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, ni en cap àmbit forestal atès que es tracta d'un projecte en una zona agrícola amb edificacions, el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, no té cap inconvenient o consideració de rellevància en relació al risc d'incendi i a la gestió forestal.

- El Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 25 d'agost de 2021, va informar que:

Segons el criteri del Servei de Protecció d'Espècies, el projecte podria suposar un efecte negatiu sobre el Milà reial si no es porten a terme mesures preventives per evitar molèsties a l'espècie durant l'època de reproducció. No s'esperen molèsties destacables sobre altres espècies presents a la zona sempre que es portin a terme les mesures preventives previstes i el programa de vigilància ambiental.

Es conclou que:

Inform FAVORABLEMENT sobre el projecte de reforma d'edificació existent a l'explotació agrícola de Ses Rotes per canvi d'ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 TM Esporles amb la següent CONDICIÓ:

-Cal programar les obres de manera que s'eviti la generació de renous importants durant l'època de reproducció del milà reial, Milvus milvus, entre els mesos de febrer a juny.

- La DG de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut i Consum, amb data 26 d'agost de 2021, va informar que:

Es conclou que no es pot informar atès que la documentació presenta les següents deficiències:

1.L'estudi d'impacte ambiental no inclou l'estudi de l'alternativa 0.

2.No es contempla el desmantellament de la instal·lació.

3.Segons es desprèn de la redacció de l'EIA, part de l'edificació existent mantindrà l'ús d'habitatge: és necessària més informació al respecte i l'anàlisi dels impactes que l'ús de bodega tindrà damunt els habitants.

4.Hi ha dubtes referents a la instal·lació de fontaneria: les mesures correctores indiquen l'existència d'un tractament de depuració d'aigua, però aquest no es menciona a la descripció del projecte.

5.El pou de la finca està catalogat com «AIGUA DE REGUIU»: es recorda que l'aigua utilitzada en la indústria alimentària ha de ser catalogada com «AIGUA DE CONSUM HUMÀ», per tant, s'haurà d'obtenir aquesta autorització.

6.La descripció del projecte és insuficient, no es descriuen les actuacions que es duran a terme a l'edificació.

- La Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca, amb data 23 de setembre de 2021, va informar que:

Es conclou que:

Atesa l'escassa informació sobre el projecte que s'ha aportat, el projecte d'execució haurà de donar compliment a les condicions 22, 42 i 44 del PTIM, esmentades a l'apartat de consideracions tècniques.

D'acord amb l'anàlisi tècnica de l'expedient, i tenint en compte les consultes a les administracions previsiblement afectades pel projecte, l'òrgan substantiu, a requeriment de la CMAIB d'esmena de deficiències al document ambiental, va aportar documentació complementària del promotor, signada pel Sr. Emilio Pou Feliu, llicenciat en ciències ambientals i enginyer civil, de la consultora ATP Asesoría técnica y proyectos, amb data març de 2021 (RE SAA 280).

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: El projecte pretén reformar una edificació existent, amb una superfície edificada de 248,06 m2, amb l'objecte d'adaptar-la a l'ús de bodega de producció de vi, per a una producció estimada de 30.000 botelles de vi a l'any, a partir de vinya cultivada a l'explotació associada i com a activitat complementària a la cria de cavalls, dins una finca amb una superfície total de 195.857,00 m2.

Segons el document ambiental, les actuacions previstes no modificaran els paràmetres urbanístics de l'edificació, i consistiran en el seu aïllament tèrmic, l'adaptació de la distribució actual al futur ús de bodega per a la producció de vi i la instal·lació d'una pèrgola davant de l'entrada, així com l'execució d'una rasa de desguàs per a la conducció soterrada de les aigües residuals des de la bodega fins a la depuradora. L'edifici comptarà amb instal·lacions noves d'electricitat, lampisteria, sanejament i climatització, a més de l'equipament necessari per a la producció de vi.

L'aigua necessària per a l'activitat s'extraurà d'un pou autoritzat localitzat a la mateixa finca (ID_AR 331). Per altra banda, les aigües residuals generades es connectaran soterradament a la depuradora de la finca, situada a la seva entrada, passant prèviament per un dipòsit de depuració primària de 2 m³ i per un tanc de laminació de 9 m³, per a l'absorció dels cabals addicionals que es produiran durant els mesos d'entrada de verema. L'efluent depurat es preveu evacuar mitjançant rases d'infiltració.

L'energia elèctrica serà subministrada per la companyia ENDESA. Actualment, la parcel·la on es localitza la bodega, disposa d'un únic subministrament elèctric, compartit amb altres usos establerts en aquesta parcel·la. Es preveu una potència total instal·lada per a l'activitat de 32 kW. Per altra banda, la parcel·la disposa d'una instal·lació de fotovoltaica en coberta en tipologia d'autoconsum amb una potència de producció de 46kWp. L'energia generada donarà servei als diferents consums de tota la parcel·la entre els quals s'inclou la bodega. També s'han previst diferents equips de producció de fred, amb l'objecte d'assolir la producció estimada i donar servei de manera simultània als diferents tancs de fermentació, amb unes necessitats màximes simultànies de fred de 23 kW. La bodega no disposarà de climatització.

2. Ubicació del projecte: la bodega se situa al polígon 4, parcel·la 141, dins l'explotació agrícola de Ses Rotes (TM d'Esporles). D'acord amb el PTM, el projecte es localitza dins sòl rústic protegit (SRP), amb la qualificació d'àrea rural d'interès paisatgístic (ARIP). La resta de l'explotació agrícola, no afectada per la bodega, es troba qualificada parcialment com a àrea natural d'especial interès (ANEI), i parcialment com a àrea natural d'especial interès d'alt nivell de protecció (AANP). Segons les NS d'Esporles, la parcel·la té diferents zonificacions: sòl rústic protegit d'alt nivell de protecció (SRP-ANP) i sòl rústic protegit d'interès paisatgístic (SRP-IP). El límit de la zona SRP-IP, on s'ubica l'edificació afectada pel projecte, sembla coincidir amb la zona ARIP que delimita el PTM, amb una superfície de 140.234,10 m2.

La finca de Ses Rotes es troba afectada per diverses àrees de protecció de riscos (APR) d'erosió, d'esllavissament, d'incendis i d'inundacions. No obstant això, la bodega es situa fora d'aquestes àrees, i, d'acord amb el IV Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2024, en zona amb risc baix d'incendi forestal. A uns 70 m de distància de la ubicació de la bodega, es localitza el límit de la ZEPA ES0000439 «Pla de sa Mola», coincident amb el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Tampoc es troba afectada per hàbitats d'interès comunitari (HIC).

L'àmbit d'actuació se situa íntegrament dins la Unitat Paisatgística 1 (UP-1) «Serra Nord i la Victòria», a un entorn agrícola. D'acord amb el BIOATLES (quadrícula 1x1, codi 1696), hi trobam com a espècia catalogada el barranyiquer (Cerambyx cerdo mirbeckii). Observant la quadricula 5x5, codi 164, figuren, entre d'altres, espècies d'avifauna catalogada, com l'àguila calçada (Aquila pennata), el falcó (Falco peregrinus), el trencapinyons (Loxia curvirostra) i la pàssera (Monticola solitarius), així com el milà reial (Milvus milvus), espècie catalogada i amenaçada. D'acord amb informe del Servei de Protecció d'Espècies, s'ha constatat la presència d'un niu de milana a menys de 500 m de distància del punt on s'ubica l'edificació que es preveu reformar.

La bodega s'ubica a uns 50 m de distància de la plana geomorfològica d'inundació del torrent d'Esporles, cap al sud, i sobre la massa d'aigua subterrània 1807M1 «Esporles», aqüífer profund en bon estat qualitatiu i quantitatiu, amb moderada vulnerabilitat a la contaminació.

Dins la finca trobam dues captacions d'aigua autoritzades per a reg, la més pròxima (ARE_331_Vigent-DI-_7397/904), a uns 40 m de distància de la bodega, i una altra més allunyada (CAS_1565_Vigent-A_S_8866), a uns 180 m de distància. El pou d'abastiment urbà més pròxim a l'emplaçament de la depuradora (REG_112_Vigent-DI-_6741) es localitza a una distància superior a 1 km.

D'acord amb el Catàleg de Protecció del Patrimoni d'Esporles, dins l'explotació agrícola objecte d'estudi es situen les Cases de Ses Rotes com a element catalogat (codi AC68/B).

3. Característiques del potencial impacte: Es considera que l'impacte ambiental de la bodega serà compatible, una vegada aplicades les mesures preventives i correctores previstes al document ambiental i els condicionants d'aquest informe. No es preveu impacte paisatgístic durant la fase de funcionament de l'activitat, atès que el projecte s'executarà a una edificació existent.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el Projecte de reforma d'edificació existent a l'explotació agrícola Ses Rotes per canvi d'ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 (TM d'Esporles), atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades en el document ambiental, signat pel Sr. Emilio Pou Feliu, llicenciat en ciències ambientals i enginyeria civil, amb data gener de 2021 – ATP Asesoría técnica y proyectos –, i les condicions següents:

1. D'acord amb el Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, en la fase d'obres s'hauran de tenir en compte bones pràctiques per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica:

http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/d/guia_pel_control_de_les_emissions_de_pols_de_la_construccio_i_demolicio-30632/.

2. Segons la Direcció Insular de Territori i Paisatge, s'haurà de donar compliment a les normes 22, 42 i 44 del PTIM, relatives a les condicions d'integració paisatgística i ambiental del projecte.

3. D'acord amb el Servei de Protecció d'Espècies, cal programar les obres de manera que s'eviti la generació de renous importants durant l'època de reproducció del milà reial (Milvus milvus), entre els mesos de febrer a juny.

4. Atès que la zona presenta un nivell moderat de vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers, durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries, d'acord amb el que disposa l'art. 2 punt 1 c) del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

5. No es podran obrir nous camins, diferents dels ja existents.

6. S'haurà de preveure la recollida i emmagatzematge de les aigües pluvials, amb l'objecte del seu aprofitament dins l'explotació agrícola, per al reg del cultiu de vinya.

7. Les plaques fotovoltaiques que es preveu instal·lar en coberta, amb l'objecte de cobrir part de la demanda energètica de l'activitat, hauran de tenir una eficiència mínima unitària del 20%.

8. S'haurà de substituir el filferro per fleixos SABIRD a les vinyes plantades en espatllera, per tal de minimitzar el risc de col·lisió d'avifauna,

9. El tancament existent amb malla cinegètica s'haurà d'aixecar 20 cm del terra per a deixar passar la fauna i haurà de respectar les prescripcions de la norma 22 del PTIM.

10. Durant la fase d'execució, així com en cas d'un eventual desmantellament de l'activitat, tots els residus generats hauran de ser retirats i lliurats a un gestor autoritzat.

11. Tots els residus assimilables a urbans generats per l'activitat s'hauran de gestionar de manera adequada, i, en cas de producció de residus perillosos, aquests hauran de ser lliurats a gestors autoritzats i inscrits en el Registre de Producció i Gestió de les Illes Balears.

Així mateix, es recorda que:

- Atès que la bodega de producció de vi es tracta d'una activitat complementària a l'explotació agrària existent, serà preceptiu disposar prèviament d'informe favorable de l'administració competent en matèria agrària, respecte del règim de les edificacions, les construccions i les instal·lacions vinculades a aquestes.

- D'acord amb el Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, si la producció de vi supera la capacitat de 50.000 l/any, estarà sotmesa a notificació administrativa per ser una activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C i el titular haurà de realitzar la notificació a l'òrgan competent, que és la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. A la documentació a presentar d'acord amb els formats i models indicats a la pàgina web http://atmosfera.caib.es, s'haurà d'indicar, entre altres aspectes, si hi haurà equips de combustió, tipus caldera, grup electrogen o d'altres tipus, així com tipus i quantitats estimades de combustibles a utilitzar.

Per altra banda, segons la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, els titulars de les instal·lacions en què es desenvolupin activitats incloses en aquest catàleg minimitzaran tant les emissions canalitzades com les difuses de contaminants a l'atmosfera aplicant, en la mesura del possible, les millors tècniques disponibles. S'adoptaran, en els casos de focus canalitzats, els procediments més adequats que minimitzin l'impacte en la qualitat de l'aire de la seva zona d'influència. També disposa que els elements necessaris per al compliment de les disposicions relatives al control i dispersió de les emissions hauran de ser operatius en el moment de la posada en marxa total o parcial de la instal·lació i mentre aquesta estigui en funcionament (art. 6).

- Segons la DG de Salut Pública i Participació, l'aigua utilitzada en l'activitat haurà d'obtenir d'aquesta administració l'autorització d'apta per a consum humà.

- S'haurà de tramitar el canvi d'ús a industrial del pou d'extracció d'aigua per a l'activitat, amb l'administració competent.

- En relació amb el sistema autònom de depuració, s'haurà de presentar una comunicació prèvia a la DG de Recursos Hídrics. Després d'aquesta comunicació, en el termini de dos anys, s'haurà de presentar una declaració responsable de la instal·lació del sistema de depuració, que s'acompanyarà d'un document acreditatiu d'adquisició, instal·lació, característiques tècniques, rendiment i pla de manteniment.

- L'ús al camp dels subproductes de l'elaboració del vi, mesclats amb el fem dels cavalls, com a esmena orgànica, haurà de tenir en compte el Codi de Bones Pràctiques Agràries de la CAIB i la normativa d'aplicació.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

Sisè. Rectificar l'anterior Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de reforma d'edificació existent a l'explotació agrícola Ses Rotes per canvi d'ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 (TM d'Esporles) de data 2 de maig de 2022, que es deixa sense efecte i és substituïda per la present Resolució, d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015.

 

(Signat electrònicament: 5 de juliol de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias