Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 377485
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex no varen aportar tota la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades, d'acord amb l'apartat desè de la convocatòria de referència.

4. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va fer un requeriment a les persones i entitats que figuren en l'annex, en el qual se'ls sol·licitava la documentació pendent i es concedia un termini de deu dies per a presentar-la.

5. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones i entitats que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. L'article 10.6 de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020, per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2021 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, estableix que la falta de justificació en els termes i terminis que estableixi la resolució determina la revocació de la subvenció.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Revocar la subvenció concedida als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de juliol de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

FOTEMPAR21-52/2021

ANA MARIA OLEO TORRES

***4096**

FOTEMPAR21-73/2021

SALVADORA FORNARI CAÑELLAS

***1093**

FOTEMPAR21-96/2021

WOLFGANG MULLER

****6021*

FOTEMPAR21-236/2021

BEATHE GABRIELE NIEGUTH

****8959*

FOTEMPAR21-342/2021

OLE LARSEN

****8832*

FOTEMPAR21-360/2021

ELECTROMAT BALEAR S.L.

***9217**

FOTEMPAR21-386/2021

WHISPER LAKE FLAIR S.L

***3199**

FOTEMPAR21-411/2021

DAVID DIAZ PALOMO

***7251**

FOTEMPAR21-539/2021

PETER ZENO ERIK VANACKER

****4550*

FOTEMPAR21-639/2021

TORRES DE ARAOZ, C.B.

***5912**

FOTEMPAR21-641/2021

DAVID DEAN NICOLAU MICHELS

***1869**

FOTEMPAR21-647/2021

VITRAC OBRA PUBLICA SL

***2077**

FOTEMPAR21-674/2021

MARIA SEGUI MENDEZ

***6410**

FOTEMPAR21-710/2021

ANDREA COLINA

****5949*

FOTEMPAR21-711/2021

ZAMBRA, SL

***0758**

FOTEMPAR21-729/2021

VICTOR MORENO HERNANDEZ

***0931**

FOTEMPAR21-780/2021

GABRIEL CARRASCO BOSCH

***8966**

FOTEMPAR21-906/2021

JUANA CAROLINA PONS VICO

***0055**

FOTEMPAR21-967/2021

B.C.DE C. SL

***6603**

FOTEMPAR21-1020/2021

EXPLOTACIONESAGROPECUARIAS SON SAMA S.L.

***1676**

FOTEMPAR21-1082/2021

OLIVER FRANK GOTTSCHALG

****5945*

FOTEMPAR21-1093/2021

David Vidal Seguí

***9985**

FOTEMPAR21-1207/2021

JONATHAN GREGORY

****5595*

FOTEMPAR21-1208/2021

COMERCIAL ALAIOR 700, S.L

***8716**

FOTEMPAR21-1233/2021

ALMAR INMUEBLE PROPIEDAD Y GESTION SL

***7815**

FOTEMPAR21-1272/2021

ERICH JOSEF FRANCOIS

****4149*

FOTEMPAR21-1288/2021

EULALIA PESAS LLUIS

***69917*

FOTEMPAR21-1354/2021

CLARA DEVELOPMENT S.L.

***8364**

FOTEMPAR21-1363/2021

SIMON GREGORY TIBBOTT

****2007*

FOTEMPAR21-1401/2021

NIAMEY SA

***1722**

FOTEMPAR21-1417/2021

CATHARINA DESMARES DOROTHEA

****0007*

FOTEMPAR21-1567/2021

PORTO GAS, S.A.

***4370**

FOTEMPAR21-1581/2021

JUAN CRESPI AGUILO

***0224**

FOTEMPAR21-1657/2021

JOSÉ RAMÓN CEBALLOS MARTÍNEZ

***6117**

FOTEMPAR21-1663/2021

RICARDO LOPEZ MARTINEZ

***8077**

FOTEMPAR21-1674/2021

FRANCISCO ESCAMILLA DELGADO

***7914**

FOTEMPAR21-1735/2021

CARLOS TORRES RODRIGUEZ

***3308**

FOTEMPAR21-1736/2021

ROBERTO VERDINA

****9615*

FOTEMPAR21-1840/2021

PABLO POL LLADO

***9147**

FOTEMPAR21-1892/2021

FRANCISCA LLABRÉS LLABRÉS

***3389**

FOTEMPAR21-2040/2021

THANIA JAKOBSEN

****2491*

FOTEMPAR21-2059/2021

ESMERALDA BEAS MARTINEZ

***5815**

FOTEMPAR21-2118/2021

SVEN ROLAND SCHUETZ

****2466*

FOTEMPAR21-2131/2021

NIKOLAI DAMIANOV BLANGEV

****3219*

FOTEMPAR21-2137/2021

CHRISTOPHER FREDERICK REEVE

****9910*

FOTEMPAR21-2145/2021

DAVID NAVARRO DIAZ

***0531**

FOTEMPAR21-2182/2021

SON TORTOVA, S.L.

***6313**

FOTEMPAR21-2209/2021

JAVIER ENRQIUE CLADERA BLANCH

***4872**

FOTEMPAR21-2210/2021

EVA MARÍA DE VICENTE MAS

***4604**

FOTEMPAR21-2277/2021

ANGEL ASPERILLA JIMENEZ

***8717**

FOTEMPAR21-2278/2021

JOSE MARIA MENDOZA SAUNDERS

***5977**

FOTEMPAR21-2405/2021

ANTONIO BENNASAR VICENS

***6690**

FOTEMPAR21-2428/2021

GUILLERMO ARROM VILLALONGA

***4066**

FOTEMPAR21-2494/2021

THE HUB COWORKING S.L.

***6030**

FOTEMPAR21-2569/2021

LEFTFIELD SL

***7382**

FOTEMPAR21-2697/2021

TSADKIEL SL

***7821**