Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

Núm. 379799
Aprovació definitiva modificació plantilla personal del pressupost general de l'exercici 2022, de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El sr. batle fa públic que, contra l'acord adoptat pel Ple en Sessió ordinària celebrada en data 14 de juny de 2022 de modificació de la plantilla de personal del Pressupost General de l'exercici 2022, que comprèn la del propi Ajuntament i la de la empresa municipal "Fita 2020, SLU" per a l'exercici 2022; durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació, considerant-se per tant aprovada definitivament.

En compliment de l'article 169.3 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 2/2004 de 5 de març, es publica la modificació de la plantilla de personal, del Pressupost General de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i l'empresa municipal Fita 2020, S.L.U.

         PLANTILLA DE PERSONAL 2022

AJUNTAMENT

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

GRUP

ESCALA/SUBESCALA

Secretaria intervenció

1

 

A1

Habilitació de caràcter nacional

Administratiu

2

 

C1

Batxiller/Tècnic/Equivalent

Auxiliar administratiu

1

 

C2

Graduat escolar/ESO/Equivalent

Oficial de la Policia Local

1

 

C1

Administració especial         Serveis especials       Classe: Policia local         Categoria: Oficial

Policia local

2

 

C1

Administració especial         Serveis especials       Classe: Policia local         Categoria: Agent

Personal laboral

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

GRUP PROFESSIONAL EQUIPARABLE

TITULACIÓ

Auxiliar de cultura

1

 

C2

Graduat escolar/ESO/Equivalent

Auxiliar biblioteca (jornada parcial 66,6%)Turn. Discapacitat.

 

1

 

C2

Graduat escolar/ESO/Equivalent

Operari de neteja d'edificis

1

 

AP

Certificat d'estudis

 

 

 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL FITA 2020, S.L.U.

 

 

 

Personal laboral

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

GRUP PROFESSIONAL EQUIPARABLE

TITULACIÓ

Administratiu

1

 

C1

Batxiller/Tècnic/Equivalent

Agent d'ocupació i desenvolupament local

1

 

A2

 

Llicenciatura en Administració i Direcció d'empreses/Grau

Oficial de serveis de manteniment i brigada d'obres - Llanterner i electricista

1

 

C1

Batxiller/Tècnic/Equivalent

Operari serveis de parcs i jardins

1

 

C2

Graduat escolar/ESO/Equivalent

Operari Punt Verd

1

 

C2

Graduat escolar/ESO/Equivalent

Ajudant de manteniment, parcs i jardins i vigilància de Parcs i Jardins

1

 

AP

Certificat d'estudis

Coordinador de primer cicle d'educació infantil

1

 

A2

Mestre Educació Infantil

Educador de primer cicle d'educació infantil

10

 

C2

Tècnic Superior/Tècnic

Operari de neteja d'edificis

4

 

AP

Certificat d'estudis

Professor de música

2

 

A2

Llicenciatura música/Grau música

 

Vilafranca de Bonany, a data de la signatura electrònica (7 de juliol de 2022)

El batle Montserrat Rosselló Nicolau