Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 380809
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari que inicien els seus estudis el curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en l'article 36.4 estableix que, en matèria d'ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts.

2. El Reial decret 2243/1996, de 18 d'octubre, aprova les transferències de les funcions i els serveis en matèria d'universitats de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 204/1996, de 28 de novembre, fa pública l'assumpció i la distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'universitats.

3. La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta interès per establir un programa de beques d'allotjament, amb el qual es pretén facilitar i fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari, així com facilitar l'accés de persones amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i contribuir a superar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància entre el domicili dels estudiants i el campus universitari.

4. Els estudiants beneficiaris de les ajudes viuran a la residència d'estudiants del campus de la UIB, a Palma, i podran accedir als serveis i equipaments que ofereix la residència a tots els residents.

5. D'altra banda, aquesta convocatòria preveu oferir una ajuda específica per a la incorporació de dones als estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior. Amb aquesta iniciativa es pretén, dins el marc del que disposa la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, establir mesures que fomentin la incorporació de dones a àrees en què tradicionalment han tingut una presència deficitària.

6. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

7. També s'apliquen a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. Finalment, mitjançant un acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021). En l'esmentat Pla Estratègic de Subvencions estan incloses les ajudes objecte de la convocatòria.

9. En data 1 de juny de 2022 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma va fiscalitzar favorablement aquest expedient.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

4. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, publicada en el BOIB núm. 100, d'11 de juliol.

5. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.  Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de nou ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari que inicien els seus estudis el curs 2022-2023.

2.  Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

3.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu

davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (10 de juny de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura  Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Normes generals i particulars de les ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari que inicien els seus estudis el curs 2022-2023

Primer

Objecte i característiques de les ajudes

1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes d'allotjament a la residència d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a l'inici dels estudis el curs 2022-2023.

2. Es convoquen un total de nou beques d'allotjament, d'acord amb el detall següent:

- Una beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

- Vuit beques per a alumnes del primer curs de grau de qualssevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de Mallorca a la UIB:

- Una beca per a alumnat resident a Menorca.

- Una beca per a alumnat resident a Eivissa.

- Una beca per a alumnat resident a Formentera.

- Una beca per a alumnat de Mallorca resident a algun dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

- Quatre beques per a alumnat resident a Menorca, a Eivissa, a Formentera, o a algun dels municipis de Mallorca següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

3. La dotació de les ajudes consisteix en el finançament del servei d'allotjament i berenar a la residència d'estudiants de la UIB durant el curs (d'octubre a juny, ambdós inclosos), fins a l'import màxim establert a l'apartat tercer d'aquest annex.

4. El període màxim per gaudir de les ajudes és de 4 cursos acadèmics consecutius, comptadors des del curs 2022-2023 inclòs.

Segon

Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

Tercer

Import i partides pressupostàries

A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim de 217.207,27 euros i té caràcter pluriennal. La distribució màxima per anualitats és la següent:

- Any 2022: 15.600,60 euros amb càrrec a la partida pressupostària 21501.421F05.48000.00.

- Any 2023: 48.361,86 euros amb càrrec a la partida pressupostària 21501.421F05.48000.00 o la partida equivalent del pressupost de l'exercici del 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- Any 2024: 53.198,10 euros amb càrrec a la partida pressupostària 21501.421F05.48000.00 o la partida equivalent del pressupost de l'exercici del 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- Any 2025: 58.517,91 euros amb càrrec a la partida pressupostària 21501.421F05.48000.00 o la partida equivalent del pressupost de l'exercici del 2025, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- Any 2026: 41.528,80 euros amb càrrec a la partida pressupostària 21501.421F05.48000.00 o la partida equivalent del pressupost de l'exercici del 2026, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

 

Quart

Compatibilitat

1. Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir. No obstant això, l'import de les subvencions no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajuts de la mateixa Administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat.

2. A aquest efecte, la persona sol·licitant ha d'indicar en la sol·licitud, d'acord amb el punt 10 d'aquest annex, les subvencions i els ajuts sol·licitats o concedits o, quan pertoqui, ha d'indicar en l'apartat de declaracions que no ha sol·licitat cap subvenció o ajut per a la mateixa finalitat. També s'ha de comprometre a declarar per escrit davant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura les noves sol·licituds de subvencions o ajuts que presenti per a la mateixa finalitat en un termini de quinze dies comptadors des de la data en què les presenti.

Cinquè

Persones beneficiàries

1. Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que compleixin els requisits establerts en els punts següents.

2. Requisits generals:

a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Han de cursar a la Universitat de les Illes Balears 42 crèdits o més del primer curs d'una única titulació universitària oficial de grau durant l'any acadèmic . En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualssevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

c) Han de tenir el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis esmentats.

3. Per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2021-2022:

a) Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller i que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d'accés han d'acreditar que en aquesta prova han obtingut una nota igual a 5,00 punts o superior -sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica-, calculada d'acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 PBAU (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i PBAU, la qualificació de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat o, si s'escau, la qualificació de la fase general).

b) En les restants vies d'accés a la universitat també es requereix una nota mínima de 5,00 punts en la prova o en l'ensenyament que permeti accedir–hi.

4. Requisits de funcionament i de permanència de la residència d'estudiants de la UIB:

a) Els sol·licitants han d'haver reservat una plaça a la residència d'estudiants de la UIB i han d'haver pagat el dipòsit de la fiança.

b) Les persones que es beneficiïn de les ajudes d'aquesta convocatòria han de respectar el reglament intern de la residència d'estudiants.

c) Les persones que es beneficiïn de les ajudes d'aquesta convocatòria han de romandre durant tot el curs acadèmic a la residència d'estudiants, d'acord amb el calendari lectiu aprovat per la UIB.

5. Requisits per a les sol·licitants de la beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

A més dels requisits esmentats en els punts anteriors, s'han de complir els següents:

a) Ser dona.

b) Estar matriculada del primer curs d'un dels ensenyaments de grau o d'una de les PCEO que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior de la UIB.

 

Sisè

Determinació dels nivells llindar de renda

1. Per concedir les ajudes que es convoquen mitjançant aquesta Resolució, i a l'efecte d'ordenar les llistes de sol·licitants, s'ha d'aplicar el procediment que es fixa en els apartats següents.

2. La renda familiar s'obté sumant les rendes de l'exercici de 2021 de cadascun dels membres computables de la família, calculades segons s'indica en el punt següent.

3. La renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s'ha de determinar de la manera següent:

a) S'han de sumar la base imposable general i la base imposable de l'estalvi (caselles 0435 i 0460 de la declaració de l'IRPF).

b) D'aquest resultat, se n'ha de restar la quota resultant de l'autoliquidació (casella 0595 de la declaració de l'IRPF).

4. Per determinar la renda dels membres computables que obtenguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l'IRPF, s'han de sumar la base imposable general i la base imposable de l'estalvi. Se n'han d'excloure els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors al 2021 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari del 2018, el 2019 i el 2020 que s'ha d'integrar a la base imposable de l'estalvi. Del resultat, se n'han de restar els pagaments a compte efectuats.

5. En el cas que l'interessat no autoritzi a l'Administració a obtenir les dades necessàries, ha de requerir a la persona sol·licitant que aporti els documents per determinar el llindar de renda.

6. A l'efecte d'establir l'ordre de prelació final, es classificaran en el llindar 3 les persones que, tot i complir tots els requisits per obtenir les ajudes, no hagin presentat tota la documentació necessària per determinar el llindar de renda una vegada finalitzat el termini d'esmena previst en l'apartat 12.

Setè

Membres computables

1. Per calcular la renda familiar, es consideren membres computables de la família el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l'estudiant, aquest mateix i els germans fadrins menors de 25 anys que vivien al domicili familiar el 31 de desembre de 2021 o els majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares quan es justifiqui, amb el certificat d'empadronament corresponent, que resideixen al mateix domicili.

2. En el cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o la persona a la qual es trobin units per una relació anàloga, així com els fills que visquin al mateix domicili.

3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.

No obstant això, el nou cònjuge o la persona amb qui es mantengui una relació anàloga té la consideració de membre computable i sustentador principal, si escau, i les seves rendes s'han d'incloure dins el còmput de la renda familiar.

4. En el cas que els sol·licitants al·leguin que estan emancipats o que són independents familiarment i econòmicament, amb independència del seu estat civil, han d'acreditar de manera fefaent la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual, i també que disposen de mitjans econòmics propis suficients per ser independents. Si no ho fan, i sempre que els ingressos acreditats siguin inferiors a les despeses considerades indispensables i a les suportades en concepte d'habitatge, s'entendrà que no s'ha provat que són independents i els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es refereixen els punts 7.1 i 7.2 s'inclouran en el càlcul de la renda familiar.

5. Si en l'imprès de sol·licitud es manifesta la voluntat de no declarar el nombre de membres de la unitat familiar, la sol·licitud es classificarà en el llindar 3 de renda. En aquest cas, no cal presentar cap document acreditatiu de la renda a l'efecte de classificar la sol·licitud.

Vuitè

Deduccions de la renda familiar

1. Per poder tenir en compte les deduccions que s'indiquen a continuació, s'ha d'acreditar que el 31 de desembre de 2021 a la unitat familiar s'hi donaven les situacions amb dret a deducció.

2. Una vegada calculada la renda familiar d'acord amb les indicacions dels apartats 6 i 7, s'han d'aplicar les deduccions següents:

a) El 50 % dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.

Tenen la consideració de sustentadors principals el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l'estudiant o la persona a què fa referència el segon paràgraf del punt 7.3.

b) 525,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que visqui al domicili familiar quan es tracti de famílies nombroses de categoria general i 800,00 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, sempre que tenguin dret a aquest benefici. La deducció aplicable a la persona sol·licitant és de 2.000,00 euros quan tengui un grau de discapacitat igual al 65 % o superior.

c) 1.811,00 euros per cada germà o fill del sol·licitant que tengui un grau de discapacitat legalment qualificada igual al 33 % o superior. Aquesta deducció també s'aplica en els casos en què sigui el sol·licitant qui té aquesta discapacitat. La deducció és de 2.881,00 euros quan el grau de discapacitat és igual al 65 % o superior i de 4.000,00 euros en el cas que sigui el mateix sol·licitant qui té un grau de discapacitat igual al 65 % o superior.

d) 1.176,00 euros per cada germà menor de 25 anys, inclòs el sol·licitant, que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar quan siguin dos o més els germans amb residència fora del domicili familiar pel fet de cursar estudis universitaris.

3. El llindar de renda familiar aplicable s'ha d'incrementar un 20 % quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys.

Novè

Nivells llindar de renda

S'estableixen tres nivells llindar de renda per ordenar les sol·licituds admeses:

a) Llindar 1

Famílies d'un membre computable: fins a 16.934,00 euros.

Famílies de dos membres computables: fins a 28.907,00 euros.

Famílies de tres membres computables: fins a 39.236,00 euros.

Famílies de quatre membres computables: fins a 46.057,00 euros.

Famílies de cinc membres computables: fins a 52.082,00 euros.

Famílies de sis membres computables: fins a 56.224,00 euros.

Famílies de set membres computables: fins a 60.320,00 euros.

Famílies de vuit membres computables: fins a 64.398,00 euros.

A partir del vuitè membre computable, a la darrera quantitat s'hi han de sumar 4.069,00 euros per cada nou membre computable de la família.

b) Llindar 2

Famílies d'un membre computable: fins a 28.224,00 euros.

Famílies de dos membres computables: fins a 48.178,00 euros.

Famílies de tres membres computables: fins a 65.394,00 euros.

Famílies de quatre membres computables: fins a 78.472,00 euros.

Famílies de cinc membres computables: fins a 86.804,00 euros.

Famílies de sis membres computables: fins a 93.706,00 euros.

Famílies de set membres computables: fins a 100.534,00 euros.

Famílies de vuit membres computables: fins a 107.330,00 euros.

A partir del vuitè membre computable, a la darrera quantitat s'hi han de sumar 6.782,00 euros per cada nou membre computable de la família.

c) Llindar 3

Famílies d'un membre computable: superior a 28.224,00 euros.

Famílies de dos membres computables: superior a 48.178,00 euros.

Famílies de tres membres computables: superior a 65.394,00 euros.

Famílies de quatre membres computables: superior a 78.472,00 euros.

Famílies de cinc membres computables: superior a 86.804,00 euros.

Famílies de sis membres computables: superior a 93.706,00 euros.

Famílies de set membres computables: superior a 100.534,00 euros.

Famílies de vuit membres computables: superior a 107.330,00 euros.

A partir del vuitè membre computable, el llindar 3 de renda familiar s'ha de calcular sumant a la darrera quantitat 6.782,00 euros per cada nou membre computable de la família.

Desè

Sol·licitud

1. L'imprès de sol·licitud s'ha d'emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es). La resta d'impresos també són a disposició de les persones interessades en aquesta pàgina web. La persona interessada ha de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida en l'apartat 11 d'aquest annex. El tràmit en línia registra electrònicament la sol·licitud. L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant certificat electrònic.

2. A l'imprès de sol·licitud consten les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o hi ha de figurar una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

3. La persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Política Universitària i Recerca en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

4. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 30 de setembre de 2022.

Onzè

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant i amb les signatures d'autorització dels altres membres de la unitat familiar.

La sol·licitud conté les declaracions responsables a què fan referència els apartats c) i e) de l'article 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

El model de sol·licitud es tramita mitjançant el tràmit telemàtic.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'identitat, una fotocòpia del DNI.

f) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional, un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti si la persona sol·licitant ha rebut alguna beca d'aquest Ministeri.

g) Una fotocòpia compulsada del llibre de família a l'efecte de determinar el nombre de membres de la unitat familiar.

h) L'acreditació documental corresponent en el cas que el sol·licitant tengui dret a alguna de les deduccions de la renda familiar d'acord amb el que es disposa en l'apartat 8.

i) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic  en què consti la titulació cursada pel sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

j) Una fotocòpia compulsada del resultat de les proves d'accés a la universitat. En el cas d'accedir a la universitat per altres vies, una fotocòpia compulsada de la nota de la prova o l'ensenyament que permeti l'accés a la universitat.

k) Una fotocòpia compulsada de l'imprès de reserva de plaça a la residència d'estudiants i del pagament del dipòsit.

l) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

Dotzè

Esmena de la sol·licitud i la documentació presentada

1. Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o la documentació aportada és incorrecta o incompleta, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment, esmeni la falta o afegeixi els documents preceptius, d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015.

2. Si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

Tretzè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Sol·licitar l'informe de la Comissió Avaluadora al qual fa referència el punt 14.1.b) d'aquest annex.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per conèixer les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

f) Formular la proposta de resolució.

 

Catorzè

Comissió Avaluadora

1. S'ha de constituir una comissió avaluadora, la qual ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

a) President: el director general de Política Universitària i Recerca.

b) Secretària: la cap del Servei d'Universitat.

c) Vocals:

- Una persona designada pel director general de Política Universitària i Recerca entre el personal al servei d'aquesta Direcció General.

- Un representant dels Serveis Jurídics de la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

- Un representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 

Quinzè

Criteris objectius i de preferència que han de regir la concessió dels ajuts

1. En el cas que el nombre de beques previst en el punt 1 d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixen els requisits, la concessió d'aquestes s'ha de prioritzar d'acord amb les regles i els criteris següents:

a) Les sol·licitants que compleixin els requisits establerts per a la beca per a la incorporació de dones als estudis de grau que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior s'han de classificar segons la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris establerts en el punt 15.2 d'aquest annex. En cas d'empat, s'han d'ordenar en ordre decreixent segons la nota d'accés als estudis universitaris i, en el cas que l'empat continuï, per ordre d'entrada de la sol·licitud.

Aquesta beca pot quedar deserta si no hi ha sol·licitants que compleixin els requisits per gaudir-ne. En aquest cas, s'acumularà a les quatre ajudes que no tenen distribució per illes.

Una vegada concedida aquesta beca, les sol·licituds de les persones que no l'hagin obtinguda s'ordenaran juntament amb les de la resta de sol·licitants d'acord amb els criteris que s'estableixen en els punts següents.

b) Els sol·licitants que compleixin els requisits establerts s'han d'agrupar segons l'illa en la qual tenen la residència habitual.

Les sol·licituds de cadascuna de les illes s'han de classificar, al seu torn, segons la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris establerts en el punt 15.2 d'aquest annex. En cas d'empat, s'han d'ordenar en ordre decreixent segons la nota d'accés als estudis universitaris i, en el cas que l'empat continuï, per ordre d'entrada de la sol·licitud.

c) L'ajut s'ha de concedir al sol·licitant de cada illa que hagi obtingut la puntuació més alta.

Una vegada concedida aquesta beca, les sol·licituds de les persones que no l'hagin obtinguda s'ordenaran juntament amb les de la resta de sol·licitants per adjudicar les ajudes que no tenen distribució per illes, d'acord amb els criteris que s'estableixen en els punts següents.

d) En el cas que en alguna illa no hi hagi cap sol·licitant que compleixi tots els requisits, el romanent s'acumularà a la resta d'ajudes que no tenen distribució per illes.

e) Pel que fa a l'adjudicació d'ajudes que no tenen distribució per illes, les sol·licituds s'han de classificar segons la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris establerts en el punt 15.2 d'aquest annex. En cas d'empat, s'han d'ordenar en ordre decreixent segons la nota d'accés als estudis universitaris i, en el cas que l'empat continuï, per ordre d'entrada de la sol·licitud.

Les ajudes s'han de concedir als sol·licitants que hagin obtingut les puntuacions més altes i s'han de denegar a la resta de sol·licitants per manca de disponibilitat pressupostària.

2. Criteris d'avaluació. L'avaluació s'ha de basar en els criteris següents:

a) Renda familiar (màxim, 5 punts):

Llindar 1: 5 punts.

Llindar 2: 2,5 punts.

Llindar 3: 0 punts.

b) Rendiment acadèmic (nota d'accés als estudis universitaris) (màxim, 10 punts):

Igual o superior a 9,5: 10 punts.

Igual o superior a 9,0 i inferior a 9,5: 8 punts.

Igual o superior a 8,5 i inferior a 9,0: 6 punts.

Igual o superior a 7,5 i inferior a 8,5: 4 punts.

Igual o superior a 6,5 i inferior a 7,5: 2 punts.

Igual o superior a 6,0 i inferior a 6,5: 1 punt.

c) Circumstàncies familiars (màxim, 7,5 punts):

Per família nombrosa de categoria especial: 5 punts.

Per família nombrosa de categoria general: 2,5 punts.

Pel fet que hi hagi dos germans o més (inclòs el sol·licitant) que cursin estudis universitaris fora del domicili familiar durant el curs acadèmic : 2,5 punts.

 

Setzè

Acceptació i resolució

1. L'òrgan instructor, atesos l'expedient i l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular les propostes de resolució, el contingut de les quals s'ha de notificar als interessats perquè en el termini de vuit dies naturals formulin les al·legacions que considerin convenients o comuniquin si decideixen acceptar l'ajut o renunciar-hi.

2. L'acceptació s'entendrà produïda automàticament si en el termini de vuit dies hàbils comptadors des de la notificació de la proposta no es fa constar el contrari.

3. Si alguns beneficiaris renuncien als ajuts, la quantia d'aquests es concedirà, per ordre de prelació d'acord amb el que s'estableix en el punt 15 de la convocatòria, a altres sol·licitants que compleixin els requisits i que no hagin obtingut cap ajut perquè s'havia exhaurit la partida pressupostària.

4. En el cas que presentin al·legacions els  sol·licitants als  quals es concedeix un ajut perquè hi han renunciat alguns beneficiaris, l'òrgan instructor les ha d'examinar i, a continuació, ha de formular la resolució definitiva, que s'ha de notificar als interessats. A partir de la notificació, aquests disposen d'un termini de deu dies hàbils per comunicar si accepten l'ajut proposat o hi renuncien. Si dins aquest termini no hi ha cap resposta, s'entén que renuncien a l'ajut.

5. La resolució expressa del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució ha de fixar amb caràcter definitiu la quantitat total concedida.

6. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015 i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La concessió o la denegació dels ajuts s'ha de notificar individualment als interessats. El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La persona interessada pot entendre desestimada la seva sol·licitud si, una vegada transcorregut el termini màxim de sis mesos des que la va presentar, no se li ha notificat cap resolució.

Dissetè

Requisits per al manteniment de les ajudes

1. Les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria es poden gaudir durant un màxim de quatre cursos acadèmics consecutius, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits i en els terminis que s'indiquen en els punts següents d'aquest apartat.

2. Els requisits per al manteniment de les ajudes per als cursos posteriors (2022-2023 i següents) són:

a)  Cursar a la Universitat de les Illes Balears 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial de grau durant l'any acadèmic en el qual s'ha de continuar gaudint l'ajuda. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualssevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

b) Haver superat durant el curs acadèmic anterior el 65% del crèdits dels quals es va matricular.

A l'efecte d'acreditar aquests requisits, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits. Els crèdits corresponents a assignatures no superades el primer semestre dels quals el sol·licitant s'ha tornat a matricular el segon semestre del mateix curs acadèmic únicament es comptabilitzen una vegada.

c) Haver renovat la reserva de plaça a la residència d'estudiants de la UIB per al nou curs acadèmic.

3. Presentar davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca, abans del 15 de setembre de cada any la documentació justificativa que s'indica a continuació:

a) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic  en què consti la titulació cursada pel sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

b) Un certificat acadèmic complet -original o fotocòpia compulsada- o un certificat emès per la universitat a l'efecte de sol·licitar una beca o ajuda -original o fotocòpia compulsada- o una còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original de la universitat (no s'admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què es va matricular el curs anterior, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

En qualsevol cas, el segell original de la universitat ha d'incloure l'escut o imatge corporativa identificativa de la universitat així com la denominació de la universitat de què es tracti. No s'admeten documents amb segells que no reuneixin els requisits anteriors.

Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent CSV, que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

c) Una fotocòpia de l'imprès de reserva de plaça a la residència d'estudiants.

4. La manca d'acreditació del compliment dels requisits anteriors  implicarà la revocació de l'ajut concedit en els termes previstos en el punt vint-i-dosè d'aquest annex.

Divuitè

Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, aquestes ajudes es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

Dinovè

Pagament

1. L'import de l'ajut es pagarà directament a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), entitat que gestiona la residència d'estudiants de la UIB, i s'abonarà, mitjançant transferència bancària, en dos pagaments per curs.

2. La FUEIB ha de presentar factures individuals per a cada beneficiari dels ajuts, a les quals ha d'adjuntar un document amb la signatura de conformitat del beneficiari que acrediti que ha rebut el servei d'allotjament.

3. Per al pagament corresponent al primer trimestre de cada curs (allotjament d'octubre a desembre, ambdós inclosos), les factures s'han de presentar entre els dies 1 i 5 de desembre de cada any, ambdós inclosos.

4. Per al pagament corresponent al segon i tercer trimestres de cada curs (allotjament de gener a juny, ambdós inclosos), les factures s'han de presentar entre els dies 1 i 15 de juliol de cada any , ambdós inclosos.

Vintè

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; en concret, les següents:

a) Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.

b) Complir els requisits i les condicions establerts per a la concessió i el gaudi de l'ajuda.

c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que calgui fer per verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions de la concessió de l'ajuda.

d) Comunicar a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura l'obtenció de beques de l'Administració o subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat de qualsevol administració o ens públic o entitat privada nacional o internacional.

 

Vint-i-unè

Control

Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques.

L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l'ajuda concedida.

Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-dosè

Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Vint-i-tresè

Reintegrament de les ajudes concedides

Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions; en concret, en el supòsit que s'anul·li la matrícula dels estudis universitaris o que s'abandoni la residència, de conformitat amb el que preveu l'article 44.1.b) d'aquesta norma.

Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajuda falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit que es concedís i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vint-i-quatrè

Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.