Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 247/2022

    Número de registre 5881 - Pàgina 28182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4783/2020 relatiu al projecte bàsic per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 12, parcel·la 270, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, a zona de policia

    Número de registre 5785 - Pàgina 28183

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 exp. 302 de data 1 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, per a l’ any 2019

    Número de registre 5836 - Pàgines 28184-28185

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Totals (anualitat 2021) de data 1 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 5887 - Pàgines 28186-28191

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00008806V

    Número de registre 5028 - Pàgina 28192

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de juny de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 5862 - Pàgina 28193

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Exposició pública del Compte General corresponent a l’exercici de 2021

    Número de registre 5897 - Pàgina 28194

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 de juliol de 2022, relatiu a l’aprovació del projecte d’obra de reforma i ampliació de la Residència Trepucó III (exp. C4316-2022-000011)

    Número de registre 5846 - Pàgina 28195

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 de juliol de 2022, relatiu a l’aprovació del projecte executiu integrat d’obres i activitat per a la construcció d’una moixera a les instal·lacions del Centre d’Acolliment d’Animals de Ciutadella (exp. C4300-2018-000036)

    Número de registre 5847 - Pàgina 28196

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATMINISTERI DE DEFENSA. INSTITUT D'HABITATGE, INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT DE LA DEFENSA

   • Resolució de l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per la qual s'anuncien subhastes públiques successives amb proposició econòmica a l'alça, en sobre tancat, de 4 propietats situades a Sant Lluis i Maó (illa de Menorca, Illes Balears), i a Sóller (illa de Mallorca, Illes Balears)

    Número de registre 5856 - Pàgines 28197-28198

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial modificació de crèdit 13/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 7 de juliol de 2022

    Número de registre 5871 - Pàgina 28199

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial modificació de crèdit 14/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 7 de juliol de 2022

    Número de registre 5873 - Pàgina 28200

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Crèdit extraordinari ple ext.10/2022

    Número de registre 5827 - Pàgina 28201

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspas drets funeraris sepultura número 9 via sant Pere

    Número de registre 5811 - Pàgina 28202

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspàs drets funeraris sepultura número 43 via sant Cosme

    Número de registre 5812 - Pàgina 28203

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspas drets funeraris sepultura número 19 de la via de sant Pere

    Número de registre 5813 - Pàgina 28204

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspas drets funeraris sepultura núm. 42d via sant Pere

    Número de registre 5851 - Pàgina 28205

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial «Projecte de millora i pavimentació del carreró de Santandria, des del carrer Signe Àries Urbanització Sa Caleta – Santandria»

    Número de registre 5866 - Pàgina 28206

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de la modificació de determinats articles de l’Ordenança municipal reguladora dels horaris d’establiments de l’oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (expedient 2022/006583)

    Número de registre 5867 - Pàgines 28207-28208

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial modificació Base 45ª punt 1r, de les Bases d'Execució del Pressupost General any 2022

    Número de registre 5835 - Pàgina 28209

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia de 21 de juny de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases del Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2022

    Número de registre 5838 - Pàgina 28210

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Padró municipal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l'exercici 2022

    Número de registre 5810 - Pàgina 28211

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de les bases reguladores per a la Convocatòria Pública de Subvencions per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2022

    Número de registre 5845 - Pàgines 28212-28213

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma. BDNS 637675. Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions d'ajudes municipals a l'escolarització aprovades pel Consell Rector el 20 de juny de 2022 i la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 29 de juny de 2021

    Número de registre 5816 - Pàgina 28214

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Anunci aprovació inicial Compte General 2021

    Número de registre 5865 - Pàgina 28215

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Exposició pública de l'expedient de proposta de nomenament de la Sra. Maria Barceló i Crespí com a filla il·lustre de la vila de Porreres

    Número de registre 5878 - Pàgina 28216

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de la junta de govern celebrada en sessió ordinària el 16 de juny de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de l'ajuntament de Santa Eulalia del Riu per a la concessió d'ajudes per l'adquisició del primer habitatge de l'any de 2022

    Número de registre 5874 - Pàgines 28217-28219