Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 382766
Decret serveis mínims vaga recollida residus

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per fer públic, que en data de 8 de juliol s'ha dictat Decret de batlia núm. 699/2022, pel que fa als serveis mínims del servei de recollida de residus, i que a la lletra diu:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Llorenç Gelabert i Crespí, Batle-President de l'Ajuntament de sa Pobla, en ús de les atribucions que per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de 1985, Reguladora de Règim Local, així com l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i demés normativa concordant em són conferides

Vista la comunicació realitzada pel sindicat CCOO del Hàbitat de Balears a la Conselleria de Treball, Comerç i Industria en data 29/06/2022, per la qual es formalitzava el preavís de vaga general a partir del dia 11 de juliol de 2022 a les 00:00 hores dels treballadors de residus sòlids urbans corresponents a l'empresa FCC LUMSA, contractista de l'Ajuntament de sa Pobla.

Considerant que la present resolució, té per objecte aprovar els serveis mínims que, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis essencials a la comunitat, hauran de regir mentre duri la vaga convocada a partir de l'hora i el dia abans indicats, a la qual estan cridats a participar els treballadors de les empresa adjudicatària del contracte de recollida de fems: LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, SA que presta aquest servei al municipi de sa Pobla.

Atès l'acte de conciliació realitzat al TAMIB amb resultat de no conformitat, realitzat el dia 06 de juliol de 2022 en el que ha intervingut l'Ajuntament de sa Pobla.

Atès l'article 28 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la vaga a tots els treballadors en defensa dels seus interessos. De totes formes està subjecte a limitacions i restriccions en el seu exercici derivades de la seva connexió amb altres llibertats, drets o bens constitucionalment protegits; d'aquesta manera el paràgraf segon de l'article 28 disposa que la Llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties precises per assegurar el manteniment dels serveis essencials per a la comunitat.

A aquests efectes, l'article 10 del Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març de Relacions de Treball atribueix a l'autoritat governativa la competència per acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis essencials. En relació a aquesta autoritat governativa, donat que els serveis de recollida i transport de residus urbans i la neteja viària són de competència municipal segons resulta de l'article 25.2b) i 26.1a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, serà el municipi de sa Pobla, l'habilitat per dictar i fixar els serveis mínims necessaris.

Considerant, a més, en les dates que es proposa la vaga en plena època estival i els problemes que a la salubritat pública aquesta podria plantejar i que, amb els mitjans existents actualment en finalitzar la vaga no seria possible en un sòl dia recollir la totalitat dels residus generats durant el període de duració d'aquella, ni resoldre les incidències detectades pel que els efectes sobre la salut pública es perllongarien al menys dies després.

Atès així mateix la situació compromesa en que quedarà el municipi degut a la possibilitat d'increment de vectors i a la proliferació de plagues, davant la permanència de residus orgànics a les vies públiques donada la no recollida dels mateixos i l'absència de neteja viària. Donades les altes temperatures enregistrades durant el present estiu, la matèria orgànica present als residus i el rebuig poden ser un focus de olor i brutícia que comporta un perill microbiològic i suposa un important risc per a la salut pública.

Atès que l'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut i determina que es competència dels poders públics garantir i tutelar la salut pública a través de les mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

Atès que, per l'altra part, l'article 45 del text constitucional determina el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona així com el deure de conservar-lo.

Per tot l'exposat anteriorment s'entén que els serveis de recollida de residus i el servei de neteja viària constitueixen un servei essencial pels municipis de cara a garantir la salut pública i seguretat dels ciutadans, especialment dels col·lectius més vulnerables (infants, tercera edat, persones amb malalties) i seria necessari l'establiment d'uns serveis mínims en cas de vaga als serveis de recollida de residus.

Per tot això, RESOLC:

Aquesta Presidència, vist l'informe tècnic de data 01.07.2022 elaborat a l'efecte pel responsable del contracte afectat per la vaga del municipi de sa Pobla, en ús de les facultats que li confereix l'art. 21 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i disposicions concordants,

RESOLC

PRIMER. – Fitxar els serveis mínims següents:

1. Serveis mínims recollida de residus.

a. Recollida de Rebuig

i. Grans superfícies amb productes peribles (cooperatives, supermercats peixateries carnisseries, i comerços d'alimentació en general): Recollida alterna cada 48 h.

ii. Contenidors utilitzats per Residències de gent gran, Centres de dia, Centres de Salut, Escoles: Recollida diària mentre duri la vaga.

iii. Resta de zones i nuclis: recollida cada 72 hores.

b. Recollida cartó comercial i vidre de Bars i Restaurants (productors singulars): Sense Recollida, en cas que la vaga duri més de 7 dies es proposa un dia de servei per setmana.

c. Recollida de voluminosos: Recollida de voluminosos sense avís telefònic (abandonats): 2d/set.

d. Recollida de voluminosos amb avís telefònic dies: sense recollida. Concertar mitjançant cridada les peticions actuals una nova data, en cas que la vaga duri més de 7 dies es proposa un dia de servei

e. Parc Verd: 1,5 hores diàries de servei, Recollida d'accessos i voltants cada 48 h.

f. Servei de Buidat de papereres: Buidat de papereres Ronda i Zones de vianants; 2 d/setmana.

g. Resta de serveis no especificats: Per la resta de serveis, es proposa un servei mínim corresponent al 20%.

SEGON-. L'incompliment de l'obligació d'atendre als serveis mínims serà sancionat de conformitat amb el previst en la normativa aplicable.

TERCER.- No procedirà limitació de l'exercici del dret de vaga fora de l'establert en el present Acord.

QUART.- Notificar el present Decret amb oferiment de recursos als interessats als efectes oportuns

CINQUÈ- Adonar del present acord al Ple de la Corporació en la primera Sessió que celebri, per a la seva ratificació o objeccions.

Sa pobla, a la data establerta al marge.- El Batle.- N'he pres coneixement.- El secretari”

 

Sa Pobla, document firmat electrònicament (8 de juliol de 2022)

El batle Llorenç Gelabert Crespí