Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 377885
Publicació actualització taules salarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Disposició

En el BOIB núm. 157, de data 20 d'octubre de 2007, es va publicar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) (codi de conveni 07/0272.1).

L'article 5 de l'esmentat conveni col·lectiu estableix que aquest Conveni començarà a vigir a partir de la seva aprovació per part del Ple de l'Ajuntament i tendrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2010.

L'article 6 estableix que el present Conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts...Finalitzat el període de vigència establert a l'article 5 sense haver estat denunciat, el Conveni s'entendrà prorrogat d'any en any, sent únicament objecte de negociació pel que fa a l'aspecte econòmic.

Sent que fins a la data les taules salarials contemplades en el conveni col·lectiu segueixen vigents, lògicament incrementades amb les actualitzacions corresponents d'acord amb allò que preveu el propi conveni i d'acord amb allò que estableixen les successives lleis de Pressuposts de l'Estat, es fa necessari publicar els valors actualitzats de les taules salarials.

Per tot això, aquesta Presidència, en virtut de la facultat que li atorga l'article 22 dels Estatuts de l'organisme autònom de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques, disposa el següent:

Primer.- Ordenar la publicació en el BOIB dels valors de les taules salarials del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) (codi de conveni 07/0272.1) que figuren en l'annex d'aquesta disposició.

 

Calvià, (signat electrònicament: 6 de juliol de 2022)

La presidenta de l'IMEB Olga Granados Expósito

 

ANNEX

2022

S. base

Plus oficina

Plus coord

Vestuari

Plus Imeb

Plus assist

Antig

 

 

2.842,32 €

74,65 €

 

 

89,35 €

49,77 €

62,21 €

Tèc grau mig

1.960,21 €

74,65 €

 

 

83,76 €

37,32 €

55,99 €

Educador/a

1.460,30 €

0,00 €

 

117,77 €

78,18 €

37,32 €

48,42 €

Coordinador/a

1.460,30 €

0,00 €

273,76 €

117,77 €

78,18 €

43,55 €

48,42 €

Cuiner/a

1.336,58 €

0,00 €

 

130,67 €

78,18 €

37,32 €

48,42 €

Netejador/a

1.258,21 €

0,00 €

 

117,77 €

78,18 €

37,32 €

45,48 €

Aux. Administratiu/va

1.434,92 €

74,65 €

 

0,00 €

78,18 €

37,32 €

48,42 €

Admin. 14

1.839,41 €

74,65 €

 

 

78,18 €

37,32 €

 

Aux. Ad 14

1.526,15 €

74,65 €

 

 

78,18 €

37,32 €