Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de dia 6 de juliol de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número de registre 5861 - Pàgina 27902

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 6 de juliol de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena catedràtica d’universitat

    Número de registre 5834 - Pàgina 27903

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 6 de juliol de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena professor titular d’universitat

    Número de registre 5841 - Pàgina 27904

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 5899 - Pàgina 27905

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juliol de 2022 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020

    Número de registre 5894 - Pàgines 27906-27933

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir llocs de feina de la categoria de Facultatiu/va Tècnic/a TIC per prestar serveis d’administració de sistemes a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit (referència FTTIC01-22)

    Número de registre 5831 - Pàgines 27934-27936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls auxiliar per a les illes de Mallorca i Menorca, convocat per la Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears de 3 de maig de 2022 (BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2022)

    Número de registre 5848 - Pàgines 27937-27941

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de tècnic/a especialista informàtica, convocat per la Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears de 22 de març de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2022)

    Número de registre 5849 - Pàgines 27942-27943

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària de l’Administració especial, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019)

    Número de registre 5832 - Pàgines 27944-27947

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic a l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 5875 - Pàgines 27948-27953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos auxiliar per a la illa d’Eivissa de l’Administració general, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d’abril de 2019)

    Número de registre 5876 - Pàgines 27954-27956

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector mèdic de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 5854 - Pàgina 27957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 7 de juliol de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 4 de juliol de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Hospital de Dia de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 5880 - Pàgines 27958-27959

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Convocatòria procés selectiu interventor/a

    Número de registre 5809 - Pàgines 27960-27968

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Elevació a definitiva de la borsa de feina provisional d'operari/operària brigada municipal

    Número de registre 5898 - Pàgina 27969

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Rectificació convocatòria i bases del procés selectiu pel sistema de concurs oposició, d’una borsa de lletrat/da, funcionari/a interí

    Número de registre 5872 - Pàgina 27970

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de Batlia núm. 175, de data 7 de juliol de 2022, de correcció de les errades advertides en el decret de Batlia núm. 161, de data 23 de juny de 2022, pel qual es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per a Policia Local

    Número de registre 5893 - Pàgina 27971

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Bases de la convocatòria borsa extraordinària i urgent per a la cobertura en comissio de serveis d'una plaça de la categoria d'oficial del cos de la policia local de Ses Salines

    Número de registre 5850 - Pàgines 27972-27980

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d'Arquitecte de l'Ajuntament de Sòller, en règim d’interinitat

    Número de registre 5839 - Pàgines 27981-27991

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Convocatòria i les bases específiques per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 5840 - Pàgines 27992-27999

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Constitució borsa de treball de director/a de temps lliure de l’Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 5844 - Pàgines 28000-28001

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de personal laboral temporal de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número de registre 5826 - Pàgines 28002-28008