Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Rectificació d’errada material de transcripció en la publicació del Reglament insular d'Eivissa de supressió i reducció de càrregues administratives en matèries d'habitabilitat, urbanisme i patrimoni històric i de foment de les agroestades i de la comercialització d'estades turístiques en cases pageses, amb la modalitat de lloguer d'habitatge principal

    Número d'edicte 5824 - Pàgines 27857-27858

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d’Eivissa, de 6 de juliol de 2022, d’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Sant Joan de Labritja, relativa a l’ordenació d’una parcel·la situada en el nucli de Sant Joan de Labritja i qualificada com a CA-1 i ELPR. Expedient 2021/15083F

    Número d'edicte 5868 - Pàgines 27859-27861

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 5889 - Pàgines 27862-27870

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Aprovació modificació de crèdit núm. 3 del pressupost en vigor de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, amb la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 5808 - Pàgines 27871-27872

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Exp. 12/2022

    Número d'edicte 5891 - Pàgines 27873-27874

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a la definició de les alineacions i rasants i l’ordenació de volums edificables per a la construcció de 12 habitatges unifamiliars al carrer Almendro, núm. 173, Can Aubarca-Can Fornet, Jesús

    Número d'edicte 5815 - Pàgines 27875-27898

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Sóller per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 5830 - Pàgines 27899-27901