Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 376392
Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 1 de juliol de 2022, celebrada en forma presencial, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

(...)

Primer.- APROVAR l'atorgament de subvenció nominativa directa per l' import de 11.000€, al Club Tennis Illa de Formentera amb CIF G57285876, per a la gestió d'ús i manteniment de les pistes municipals de tennis i pàdel per a l'any 2022, el qual s'adjunta en el Annex I.

Segon.- La gestió de la subvenció es durà a terme d'acord amb la signatura del conveni annex a la proposta.

Tercer._ AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA amb càrrec a la partida pressupostària 2022.1.341.48000 dels pressupostos per l'any 2022.

Quart._ RECONÈIXER l'obligació de l' import concedit, ordenar el pagament i pagar l' import del 50% de 11.000€ de la subvenció i registrar l'operació com a pendent de justificar fins que el beneficiari no procedeixi a la justificació de la mateixa d'acord amb les normes de la concessió.

Cinquè.-FACULTAR a la senyora Presidenta del Consell Insular de Formentera, perquè una vegada estigui aprovada aquesta subvenció de concessió nominativa directa, pugui signar el conveni annex, segons l'estipulat a l'article 9.2.q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consell insulars.

Sisè.- GUARDAR còpia d'aquest conveni en el Registre de Convenis que es troba ubicat a la secretaria de la Corporació.

Setè.- NOTIFICAR aquest acord al Club Tennis Illa de Formentera

Vuitè.- PUBLICAR el Conveni en BOIB i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

 

ANNEX I Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment i neteja de les instal·lacions de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2022

Reunits

D'una part, la senyora Ana Juan Torres, major d'edat, veïna de Formentera, domiciliat a la plaça de la constitució núm. 1 a Formentera, amb Document Nacional d'Identitat núm. ***524**-T

El Sr. Jorge Jiménez Martínez-Pantoja, major d'edat, amb DNI ***372**-N, i domicili a efectes de notificacions a la plaça de la Constitució núm. 1, Sant Francesc Xavier, Formentera.

Intervenen

La Sra. Ana Juan Torres, com a presidenta del Consell Insular de Formentera, actuant en nom i representació d'aquesta Corporació, amb CIF P0702400C i amb domicili a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier (Formentera), en virtut de l'Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 de juny de 2019, d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC) i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i de l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Angel C. Navarro Sánchez, de conformitat amb l'article 161 del ROC.

El Sr. Jorge Jiménez Martínez-Pantoja, president del Club Tennis Illa de Formentera, qui actua en representació del citat Club, el qual disposa de CIF G57285876, segons l'Acta de l'Assemblea General extraordinària del Club Tennis Illa de Formentera, de data 17 de febrer de 2017.

Ambdues parts actuen en representació de les seves respectives entitats, es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per obrar, i,

Manifesten

1. Que les pistes de Tennis i de Pàdel, situades al Camí de Porto Saler, Formentera, són de titularitat del Consell Insular de Formentera.

2. Que les esmentades instal·lacions esportives són béns de domini públic segons l'establert en l'article 125 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i a l'article 6 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de les Illes Balears.

3. Que, als efectes de donar ús a les instal·lacions i dotar-les dels serveis esportius adients, per tal d'exercir els interessos del Consell Insular de Formentera, aquest es troba habilitat per promoure tota classe d'activitats i donar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions del municipi de Formentera, donada la competència establerta per l'article 70.9 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que modifica l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. A més, de forma específica, la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport a les Illes Balears, estableix al seu article 11, entre d'altres, la competència del Consell Insular de Formentera per col·laborar, en el seu àmbit territorial, amb les entitats en el desenvolupament de l'esport.

En virtut de l'exposat anteriorment, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents:

Clàusules

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és l´atorgament d´una subvenció directa per a la Gestió, Manteniment i la Neteja de les instal·lacions de les pistes municipals de tennis i pàdel al Club Tennis Illa de Formentera.

El Consell Insular de Formentera cedeix a l'entitat Club Tennis Illa de Formentera l'ús de totes les instal·lacions, quant a la Gestió, Manteniment i la Neteja.

2. Obligacions del Club de Tennis Illa de Formentera

El Club Tennis Illa de Formentera haurà de permetre l'accés, l'ús i el gaudi d'aquestes instal·lacions a entitats esportives de Formentera i a altres que, per necessitat d'espai esportiu, el Consell Insular de Formentera decideixi ubicar en aquest recinte, encara que no compleixin les condicions de membres pertanyents a l'esmentat Club Tennis Illa de Formentera

El Club Tennis Illa de Formentera és responsable del compliment de la normativa d'ús de les instal·lacions esportives especificada al Reglament de serveis d'instal·lacions esportives del Consell Insular de Formentera, publicat al BOIB núm. 74 de data 24/05/2012, i de disposar de les suficients mesures de seguretat, ja sigui amb els equipaments esportius, com pel que fa a l'entrada de públic al recinte de les instal·lacions, del compliment de la Llei de l'Esport de les Illes Balears, així com tota l'altra normativa vigent que li sigui d'aplicació.

La cessió d'ús de les instal·lacions, que realitza el Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera, queda subjecte a les següents condicions:

a) La cessió d'ús podrà ser revocada unilateralment pel Consell Insular de Formentera en qualsevol moment per raons d'interès públic degudament justificades, sense generar dret a indemnització al Club Tennis Illa de Formentera.

b) El Club Tennis Illa de Formentera haurà de sol·licitar totes les llicències i permisos necessaris per poder exercir la pràctica esportiva i de competició, i tenir-les concedides per poder realitzar el citat exercici.

c) Es podrà disposar de publicitat en la instal·lació, sense que aquesta pugui fer referència a marques i / o empreses que atemptin contra la dignitat humana, ni que donin a entendre o provocar activitats xenòfobes, sexistes, intolerants, etc. Així mateix, el Club Tennis Illa de Formentera, impedirà l'accés al recinte esportiu de tota mena de símbols, banderes i pancartes que incitin a la violència, així com tot el que regula la vigent Llei de l'Esport.

3. Obligacions de les parts respecte a la Gestió, el Manteniment i la Neteja de la instal·lació municipal de tennis i pàdel.

La instal·lació romandrà oberta de dilluns a diumenge en l'horari establert i es permetrà el lloguer d'espais esportius tant a la recepció de la instal·lació com mitjançant aplicacions electròniques.

- Per part del Club Tennis Illa de Formentera, mitjançant el Protocol de Manteniment establert, durà a terme les següents actuacions:

a) El manteniment ordinari de les pistes, tancaments, xarxes i tanques, zones enjardinades de l'interior del recinte i altres elements no estructurals derivat del normal ús d'aquests elements.

b) Reparacions en matèria de fontaneria, electricitat, renovació sempre i quan no afectin sistemes generals de la instal·lació (canonades generals, instal·lació elèctrica, etc.).

c) Les tasques de manteniment preventiu i neteja de terreny i edificis, inclosos els materials fungibles i de subministraments necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació.

d) La neteja ordinària de les instal·lacions cedides, a més de portar el control.

e) El Club Tennis Illa de Formentera haurà de disposar del personal necessari per desenvolupar aquestes tasques. Aquet personal haurà d'estar correctament contractat.

f) El Club Tennis Illa de Formentera ha de subscriure una assegurança per respondre dels danys que es puguin derivar del funcionament del servei de manteniment, ocasionats tant a tercers com al Consell, amb exclusió d'aquells que es produeixin per actes realitzats en compliment d'una condició imposada pel Consell Insular de Formentera.

g) El Club Tennis Illa de Formentera ha de realitzar un control dels usuaris que utilitzen les instal·lacions, d'acord amb les normes municipals vigents i tota la resta que li sigui d'aplicació.

h) El Club de Tennis Illa de Formentera ha de dur a terme un registre d'actuacions del manteniment dut a terme. Aquet registre contindrà l'actuació realitzada, la data i la persona/empresa encarregada de dur-la a terme, la despesa conjuntament amb la seva corresponent factura i la data de pagament.

i) El Club de Tennis Illa de Formentera també durà a terme un control de la Neteja de la instal·lació mitjançant un registre que es presentarà amb la memòria d'activitat.

El Club de Tennis Illa de Formentera farà un llistat de productes de neteja emprats en les pròpies tasques de neteja a més de tenir les fitxes de seguretat dels productes.

El Club de Tennis Illa de Formentera en tot moment aplicarà totes les mesures adients en compliment de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Per part del Consell Insular de Formentera:

a) La realització de les obres que suposin modificació substancial d'estructures (fonaments, cobertes, murs, façanes, torres d'il·luminació) o afectin sistemes generals (connexions elèctriques i d'aigües, tanques i tancaments, sistemes de reg, evacuació d'aigües, canvi de gespa etc.), que seran projectades i executades sota la supervisió dels tècnics competents del Consell Insular de Formentera.

b) Mantenir las façanes de les pistes de tennis i pàdel en perfectes condicions de salubritat i estètica, de manera que anirà a compte seu l'esborrat de grafits o similars a les façanes d'aquesta instal·lació.

c) Mantenir en perfecte estat de conservació les zones enjardinades exteriors a la instal·lació, així com realitzar la neteja de les zones exteriors d'accés a les mateixes, i aparcaments.

d) Manteniment i control de les calderes de les instal·lacions, si ni ha.

e) Les revisions i manteniment dels sistemes de prevenció d'incendis i extintors, per empreses i instal·ladors autoritzats, d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció d'incendis.

f) Els tractaments de desinsectació i desratització de les instal·lacions.

g) El Consell en qualsevol moment podrà sol·licitar al Club de Tennis Illa de Formentera la presentació de qualsevol documentació que sigui requerida per comprovar que la prestació del servei s'adequa amb el Conveni signat.

4. Pagament de la subvenció

El Consell Insular de Formentera realitzarà una aportació màxima de 11.000 euros IVA inclòs, al Club Tennis Illa de Formentera, per realitzar la gestió, el manteniment i la neteja de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 2022.1.341.48000 dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera, per l'any 2022.

La forma de pagament per part del Consell Insular de Formentera, serà la següent:

 • S'abonarà al Club Tennis Illa de Formentera un primer pagament del 50% de 5.500 euros, en el moment de la signatura del conveni.
 • S'abonarà un segon pagament del 50% (5.500€) restant, quan es presenti una memòria justificativa del primer 50% aportant una memòria responsable amb el contingut que determinen l'Àrea d'Esports i la d'Intervenció.
 • El Tècnic de l'àrea d'esports emetrà un informe favorable on digui que la contractació conveniada es du a terme amb normalitat, dins els objectius marcats en aquest conveni. 
 • Durant el més de Gener de 2023 el Club haurà de justificar el 100% de la seua actuació. Aquest serà requisit indispensable per poder signar un nou conveni amb el Consell. Açò no exempta de retornar la quantitat corresponent en el cas de no poder justificar el 100% de les quantitats rebudes.
 • El beneficiari està eximit de presentar garanties atenent la naturalesa 
 • de les activitats subvencionades i les seves característiques com beneficiari, de conformitat amb l´article 42 i següents del Real Decret 88/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En Compliment del que disposa l'article 11 del decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, el Club Tennis Illa de Formentera queda sotmès, entre d'altres, a les obligacions següents:

 • Dur a terme les activitats o la inversió o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.
 • Presentar fins al 31 de gener de 2023, els documents acreditatius de la justificació de la subvenció.
 • Sotmetre´s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents en qualsevol moment.
 • Notificar al CIF qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte inicialment presentat, en relació a les actuacions subvencionables.
 • Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control almenys durant 5 anys.
 • Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 d'aquesta Llei.

5.Justificació de la subvenció

El Club Tennis Illa de Formentera presentarà a l'àrea d'esports del Consell Insular de Formentera com a data límit el 31 de gener de 2023 la memòria justificativa simplificada i una relació de les activitats realitzades incloses que acreditin que efectivament s'ha realitzat la despesa del manteniment i gestió. El tècnic de l'àrea d'Esports del Consell de Formentera haurà d'emetre un informe el qual corrobori que efectivament s'ha realitzat aquesta despesa.

La documentació que s'haurà d'aportar és la següent:

a) Acreditació d'estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries i davant de la seguretat social, o autorització en favor del CIF, perquè pugui sol·licitar els certificats necessaris davant el Ministeri d'Economia i Hisenda i el Departament d'Economia i Hisenda de la Comunitat Balear.

b) Pressupost d'ingressos i despeses realitzades, en el que s'haurà d'incloure el compte justificatiu de despeses que de conformitat amb el que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, contindrà la documentació següent:

- Una relació classificada de les despeses mitjançant el Compte Justificatiu Simplificat, amb identificació del creditor i del document acreditatiu de la despesa, la seva data d'emissió, el seu import i la seva data de pagament.

- Una Memòria d'Activitat amb els següents apartats on s'especificarà:

 • En quan a la Gestió: dades de lloguers d'espais esportius per activitat (tennis i pàdel)   de cada un dels mesos. Quadrants mensuals d'ocupació d'espais. Quadrants mensuals d'atenció al públic en la recepció.
 • En quan al Manteniment:  llistat d'actuacions dutes a terme en cada un dels mesos.
 • En quan a la Neteja:   programa de neteja de la instal·lació.
 • Qualsevol altra informació/documentació rellevant a tenir en compte.

6.Reintegrament de la subvenció

S'estableix l'obligació per part del Club Tennis Illa de Formentera de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió, i en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 44 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears.

A més a més, el CIF es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seva aportació, en el supòsit d'incompliment parcial del Conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

7.Concordança amb altres subvencions

El Club Tennis Illa de Formentera haurà d'informar al Consell Insular de Formentera, a través de l' òrgan competent en la matèria, la subvenció o subvencions que rebi per a la mateixa finalitat. En aquesta comunicació farà constar els diners obtinguts, així com totes les condicions aplicables.

En cap cas, la quantia total de les subvencions podrà superar el cost total de l'activitat, ja que si és així, la subvenció concedida per aquesta Corporació es reduirà de manera proporcional.

8. Infraccions i sancions.

El Consell Insular de Formentera supervisarà el desenvolupament de les activitats de manteniment i gestió esmentades en aquest conveni, i informarà al Club Tennis Illa de Formentera, de qualsevol incidència que es pugui produir, perquè en tingui coneixement, i pugui realitzar les gestions pertinents al respecte. Si un cop avisats continuen sense esmenar la incidència produïda, es penalitzarà segons la seva transcendència, amb la sanció corresponent, d'acord a la clàusula onzena.

Als efectes d'aquest conveni, es considerarà motiu de sanció tota acció o omissió del Club Tennis Illa de Formentera que suposi un menyscapte de les exigències especifiques en el conveni.

Tipus d'infracció.

Les faltes que pugui cometre el cessionari es classificaran en lleus, greus i molt greus, ateses les circumstàncies, intencionalitat i el perjudici que el Club Tennis illa de Formentera ocasioni al servei o als usuaris.

- Es consideraran faltes lleus, les següents:

1. Descuidar el manteniment de les instal·lacions.

2. Demora no justificada en l'aportació d'informes o documents sol·licitats pel Consell Insular de Formentera en compliment de la seva comesa de control de la cessió d'ús.

Es consideren faltes greus, les següents:

1. Reiteració de dos o més faltes lleus en el període de vigència del conveni, després d'observacions presentades per actes d'inspecció de tècnics municipals competents.

2. Inobservança reiterada de les instruccions donades en el termini d'un mes pels Serveis Municipals competents en relació amb el compliment de les prescripcions del present conveni.

3. Negar-se a rebre instruccions o comunicacions del Consell o negar-se a acusar rebut d'aquestes.

4. No subscriure les pòlisses d'assegurances exigides en aquest conveni.

5. Accions o omissions que causin lesions a la seguretat, salubritat i els interessos legítims dels usuaris que utilitzen les instal·lacions.

6. Tota acció o omissió que escurci la vida útil de les instal·lacions, o menyscabi el seu valor econòmic.

Es consideren faltes molt greus, les següents:

1. La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus.

2. Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o alterin greument en el volum i la qualitat, sense que s'arribi a la seva paralització.

3. La desobediència per part del Club Tenis Illa de Formentera, de les disposicions de la Corporació sobre la conservació de les instal·lacions quan suposin la paralització o suspensió del servei, afectin la seguretat dels usuaris o el normal funcionament de les instal·lacions.

4. La interrupció del servei més de quinze dies consecutius o alterns en el transcurs del període de vigència d'aquest conveni, sempre que aquestes interrupcions no siguin per causa de força major o per ordre, comunicada per escrit del Consell Insular de Formentera.

El règim de sancions, és el següent:

 • Les faltes lleus, es sancionaran amb una multa de 50 euros fins 500 euros.
 • Les faltes greus, es sancionaran amb multa de 501 euros fins a 1.500 euros.
 • Les faltes molt greus es sancionaran amb multa de 1.501 euros fins a 3.000 euros i/o resolució del conveni.

Les sancions esmentades en els paràgrafs anteriors són sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol altre mena que, en el seu cas, se'n poguessin derivar.

Per a la imposició de sancions s'instruirà un expedient sancionador per part del Consell Insular de Formentera, amb audiència prèvia al Club Tennis Illa de Formentera.

9.Vigència

Aquest conveni és vigent des del dia de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2022, tenint efectes retroactius quant a les activitats objecte d'aquest conveni, des de l'1 de gener de 2022.

Aquest conveni es podrà resoldre, amb audiència prèvia de les parts, entre d'altres, per les causes següents:

 • El mutu acord entre les parts, que s'ha de formalitzar per escrit
 • L'incompliment de les normatives d'aplicació i/o dels pactes establerts.
 • No dur a terme la prestació de les activitats objecte del present conveni.

En el cas que la resolució del conveni fos per incompliment per part del Club Tennis Illa de Formentera, aquest haurà de reintegrar la totalitat les quantitats econòmiques percebudes.

10.Procediment d'atorgament de la subvenció i naturalesa del present conveni

El present conveni té naturalesa administrativa i constitueix l'instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst a l'article 7.1 c) del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, i en l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seva convocatòria pública, d'acord amb els informes que consten a l'Àrea d'Esports del Consell Insular de Formentera.

11. Normativa d'aplicació

En el no previst en el present conveni, caldrà ajustar-se al que disposen les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera per al 2022, al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la Llei de Subvencions de les Illes Balears, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Pla Estratègic de Subvencions per al 2022, aprovat inicialment pel Ple de 25 de febrer de 2022 i publicat al BOIB número 36, de 12 de març de 2022 d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i els articles 10 i següents del seu Reglament, així com, atès l'establert a l'article 6 i concordants del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Subvencions, aplicable a les Illes Balears.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració per duplicat.

Formentera, ___ d_____ de 2022

La presidenta del Consell Insular de Formentera                    El President del Club Tennis Illa de Formentera

           Sra. Ana Juan Torres                                                                    Sr. Jorge Jiménez Martínez-Pantoja

 

Formentera a data de la signatura electrònica: (6 de juliol de 2022)

El Secretari accidental Joan Ferrer Yern