Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 376272
Resolució de la convocatòria d’ajuts 2022 per donar suport a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 607570

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha dictat el 5 de juliol de 2022 la següent resolució:

« 1. Concedir, en el marc de la convocatòria d'ajuts 2022 per donar suport a l'organització de festivals, mostres o cicles de cinema, la quantitat total de 108.268,95 € a favor de les persones beneficiaries que es relacionen a les taules següents:

Línia 1

Sol.

SEGEX

NIF

Sol·licitant

Projecte

Punts

Pressupost subvencionable

Import subvenció

Aplicació pressupostària

003

838144P

B42999060

Filmin Mallorca, SL

Atlàntida Mallorca Film Fest 12a edició

93,5

355.200,00

20.000,00

20.33430.47904

008

838733H

B04974010

El Obrador de lo Real, SL

4rt MajorDocs

82,5

76.079,00

20.000,00

20.33430.47904

001

833403E

B57813198

Evolution International Film Festival SLU

11a edició del Evolution Mallorca International Film Festival

57,5

163.650,00

20.000,00

20.33430.47904

 

Línia 2

Sol.

SEGEX

NIF

Sol·licitant

Projecte

Punts

Pressupost subvencionable

Import subvenció

Aplicació pressupostària

005

838701N

G63785273

Associació Mecal

5ª Edició Mecal Balears 2022

85

61.120,00

12.000,00

20.33430.48905

004

838147T

B57828451

Nat Projectes, Serveis Culturals i Ambientals, SL

13a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma

78

25.800,00

12.000,00

20.33430.47904

006

838715H

G57991762

Associació Cultural Cinema Club 39 Escalons. Manacor

Cicle cinema d'autor

68

2.486,00

1.243,00

20.33430.48905

007

838725X

G57613549

Medit Associació Cultural

5è Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears

61,5

22.051,90

11.025,95

20.33430.48905

002

837871K

B62903885

Mago Audio Visual Production, SL

Cinema Lliure a la Platja

59,5

25.920,00

12.000,00

20.33430.47904

2. Disposar-ne la despesa a favor de les persones beneficiàries d'aquesta convocatòria pels imports i pels projectes que s'hi indiquen a la taula anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l'exercici 2022 assenyalades  a les taules.

3. Decréixer l'import autoritzat de l'aplicació pressupostària 20 33430 47904 per un import de 14.268,95€. 

4. Acréixer l'import autoritzat de l'aplicació pressupostària 20 33430 48905 per un import de 14.268,95€. 

5. Anular l'autorització de despesa (A) amb núm. d'operació 220220000448, per la quantitat de 26.731,05 €, com a romanent resultant de la diferència entre la quantitat de la dotació pressupostària autoritzada per aquesta convocatòria i l'import disposat. 

6. Anular la retenció de crèdit (RC) amb número d'operació 220220000040 per l'import de 26.731,05 €,  i revertir a l'aplicació pressupostària 20.33430.47904 dit import.

7. Tenir per desistit de la seva sol·licitud a Moviscreens España (sol 009) pel projecte l CONOFEST - International (Short) Film Fest 2022, d'acord amb el previst a l'article 20.0 de l'Ordenança de Subvencions del consell de Mallorca en relació amb l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i traslladar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.»

Recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada, dins el termini d'un mes, davant aquesta consellera executiva o davant la presidència, que és l'òrgan competent per resoldre'l, comptador a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 6 de juliol  de 2022

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019) Josep Mallol Vicens