Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 381321
Resolució de citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu que es segueix pels tràmits del Procediment Abreujat 133/2022, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca, interposat contra el Decret/Resolució que resol el recurs d’alçada que ha interposat MMPP contra l’Acord del Tribunal qualificador de les proves selectives per a la provisió de 32 places de bomber/a conductor/a per al Consell de Mallorca, de data 26 de gener de 2022 pel qual s’aprova la llista definitiva de puntuacions del segon exercici

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El recurs contenciós administratiu que ha interposat el procurador dels tribunals Sr. Joan Campomar Pons, en representació del Sr. Miquel Martí Pons Palou, que ha originat les Actuacions de Procediment Abreujat 133/2022, que es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca, contra el Decret/Resolució que resol el recurs d'alçada que ha interposat MMPP contra l'Acord del Tribunal qualificador de les proves selectives per a la provisió de 32 places de bomber/a conductor/a per al Consell de Mallorca, de data 26 de gener de 2022 pel qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions del segon exercici.

Fonaments de dret

L'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tant, vistes les atribucions que em confereix el vigent Decret d'organització del Consell Insular de Mallorca,

Resolc

Citar a termini les persones interessades en l'expedient corresponent al recurs contenciós administratiu que es segueix pels tràmits del Procediment Abreujat 133/2022, davant el jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca, per tal que puguin comparèixer com a demandades en el termini de nou dies des de la publicació d'aquesta Resolució.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (4 de juliol de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28 de gener) Josep Lluís Colom Martínez