Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 377561
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat desè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 31 de maig de 2022 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 73, de 4 de juny  de 2022).

6. S'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm.196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 128, d'11 de setembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer des del 30 de juny de 2021 fins al 15 novembre de 2022 per a les sol·licituds amb anualitat de justificació 2022 i, per a la resta, fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat dotzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat setzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 de juny de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

NEXTG6-18/2021

29/09/2021

GUTIÉRREZ PÉREZ, JORGE

***2725**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació aerotèrmica aire-aigua per calefacció, refrigeració i ACS mitjançant ventiloconvectors i sòl radiant.

20.467,15

6.600,00

NEXTG6-25/2021

06/10/2021

MONTIS PALOS, RAIMUNDO VIRGILIO

***2174**

2022/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica aire-aigua de 31,2 kW.

7.208,00

3.000,00

NEXTG6-27/2021

06/10/2021

ANTINA, ILONA

****1446*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 15,6 kW amb biomassa.

4.752,44

3.000,00

NEXTG6-33/2021

14/10/2021

FAJARDO FIGUEROLA, ANTONIO JUAN

***4026**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 7,8 kW amb biomassa.

721,72

721,72

NEXTG6-34/2021

14/10/2021

BAUZA BAUZA, MARGARITA

***0974**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació aerotèrmica aire-aigua per climatització i refrigeració mitjançant ventiloconvectors i sòl radiant, i ACS.

41.442,84

7.836,00

NEXTG6-35/2021

15/10/2021

ROMERO LOPEZ, JOSE

***8301**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 12 kW amb radiadors de baixa temperatura.

14.963,50

3.385,00

NEXTG6-36/2021

15/10/2021

MATEO GONZALEZ, CRISTINA

***2021**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació aerotèrmica aire-aigua per calefacció i refrigeració, mitjançant ventiloconvectors i sòl radiant, i ACS.

22.103,31

7.308,00

NEXTG6-37/2021

15/10/2021

MORENO GARCIA, GUILLERMO

***2110**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 6 kW amb sòl radiant i amb ventiloconvectors.

32.691,20

6.253,77

NEXTG6-39/2021

17/10/2021

BAUZÁ NADAL, MARTÍ JORDI

***7457**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 8 kW amb sòl radiant i amb ventiloconvectors.

24.591,61

6.050,81

NEXTG6-41/2021

18/10/2021

ROSSELLÓ LOZANO, RAMÓN

***1710**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica aire-aigua de 13 kW.

9.533,00

3.000,00

NEXTG6-45/2021

25/10/2021

MATAS ROSSELLO, VICENÇ

***9138**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació caldera de biomassa (pèl·let) i retirada d'instal·lació existent.

4.522,05

2.980,00

NEXTG6-47/2021

03/11/2021

FORTEZA ROIG, PEDRO JUAN

***1983**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica aire-aigua de 15,2 kW

14.300,00

3.000,00

NEXTG6-55/2021

15/11/2021

SERRA RIUTORT, MIQUEL

***0601**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 16 kW.

9.568,30

3.000,00

NEXTG6-66/2021

30/11/2021

CRESPO FERNANDEZ, ALEJANDRO

***1201**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.585,25

2.625,00

NEXTG6-68/2021

30/11/2021

CABOT POPPELSDORF, FRANCISCA GERARDINA

***6826**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.800,00

3.000,00

NEXTG6-105/2021

03/01/2022

MARCOS VAZQUEZ, SARA

***5940**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 8,20 kW amb biomassa.

2.109,40

2.050,00

NEXTG6-108/2021

07/01/2022

HIDALGO PEREZ, MIGUEL ANGEL

***4590**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.288,00

2.000,00

NEXTG6-109/2021

07/01/2022

RONDO POLO, JOSE LUIS

***7669**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 7 kW amb biomassa.

2.057,04

1.750,00

NEXTG6-110/2021

07/01/2022

LLABRES MORANTA, JOSEP

***9978**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de estufa de biomassa (pèl·let).

2.479,34

1.500,00

NEXTG6-111/2021

07/01/2022

MESQUIDA MONSERRAT, JUAN ANDRES

***6996**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 11,30 kW amb biomassa.

3.306,60

2.825,00

NEXTG6-123/2021

14/01/2022

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE MIGUEL

***8214**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació solar tèrmica de 1,4 kW per ACS.

2.500,00

1.260,00

NEXTG6-136/2021

24/01/2022

LOPEZ MOYA, JOSE FRANCISCO

***3340**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

1.855,50

1.750,00

NEXTG6-140/2021

25/01/2022

FONT JAUME, MARTA

***7095**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.471,07

2.750,00

NEXTG6-145/2021

27/01/2022

CAPO BARCELO, MARIA

***3877**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 10,50 kW amb biomassa.

3.471,07

2.625,00

NEXTG6-146/2021

27/01/2022

LLABRES SALVA, ANTONIO MANUEL

***9787**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let)

2.700,00

2.000,00

NEXTG6-147/2021

27/01/2022

MUÑOZ IZQUIERDO, MARIA NIEVES

***4984**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 11 kW amb biomassa.

4.025,45

2.750,00

NEXTG6-148/2021

27/01/2022

TRIAY ROCA, SEBASTIAN

***6405**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.426,00

2.125,00

NEXTG6-150/2021

28/01/2022

MARTORELL VANRELL, JERONIMA MARIA

***6593**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

4.214,10

2.750,00

NEXTG6-153/2021

28/01/2022

POU MARTORELL, ANTONIO

***3880**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de caldera de biomassa de 32 kW.

6.983,38

2.500,00

NEXTG6-154/2021

28/01/2022

ADROVER BARCELÓ, SEBASTIÀ

***9801**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

2.847,14

1.750,00

NEXTG6-161/2021

03/02/2022

MALONDRA ESTELRICH, MARIA DEL CARMEN

***5372**

 

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 2,6 kW per ACS.

2.290,10

1.300,00

NEXTG6-165/2021

04/02/2022

ROCA ROSELLO, VALENTÍ

***8939**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica aire-aigua de 12 kW.

7.863,46

3.000,00

NEXTG6-167/2021

04/02/2022

PONS SANS, PEDRO

***0576**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica aire-aigua de 16 kW.

8.256,03

3.000,00

NEXTG6-250/2021

09/04/2022

ADROVER TOMAS, MIGUEL

***2372**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.495,69

2.750,00

NEXTG6-251/2021

09/04/2022

RIERA CASTELL, ANTONIA

***2785**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 8 kW amb biomassa.

2.903,75

2.000,00

NEXTG6-252/2021

09/04/2022

HERBENER, CLAUDIO GERARDO

****8818*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

2.624,42

1.875,00

NEXTG6-253/2021

09/04/2022

SALES CRESPI, MARTA

***6004**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 11 kW amb biomassa.

3.505,00

2.750,00

NEXTG6-254/2021

09/04/2022

FAJARDO FIGUEROLA, MARGARITA

***9375**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.244,66

2.625,00

NEXTG6-255/2021

09/04/2022

CRUZ GUTIERREZ, MARIA DEL MAR

***8932**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 8,5 kW amb biomassa.

2.828,00

2.125,00

NEXTG6-256/2021

09/04/2022

GIL PARRI, ISABEL

***8669**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

6.308,32

3.000,00

NEXTG6-257/2021

09/04/2022

GUTIERREZ CORONADO, ALEJANDRO

***0138**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 10,5 kW amb biomassa.

4.376,20

2.625,00

NEXTG6-259/2021

09/04/2022

MAS BELTRAN, PAULINA

***7246**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 22 kW amb biomassa.

7.324,00

3.000,00

NEXTG6-260/2021

10/04/2022

BALAGUER MIRALLES, PAU

***0530**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.997,05

3.000,00

NEXTG6-261/2021

10/04/2022

LEAL SANCHEZ, SATURIO

***0287**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 9 kW amb biomassa.

3.345,65

2.250,00

NEXTG6-262/2021

10/04/2022

RIPOLL FRAU, JUAN ANTONIO

***1439**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.543,30

2.125,00

NEXTG6-264/2021

10/04/2022

BENITO JURADO, ENRIQUE

***6274**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let).

3.039,34

1.750,00

NEXTG6-266/2021

10/04/2022

CLOQUELL FERRETJANS, MARIA DE GRACIA

***9866**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de caldera de biomassa (pèl·let).

7.712,96

4.330,00

NEXTG6-267/2021

10/04/2022

GINEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER

***3284**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 8,2 kW amb biomassa.

2.570,75

2.050,00

NEXTG6-269/2021

10/04/2022

ORTONEDA COLOMAR, MARGALIDA

***7440**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 12 kW.

11.684,61

3.000,00

NEXTG6-271/2021

10/04/2022

BARCELO BONNIN, JOSE LUIS

***8385**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica de 16 kW.

14.790,00

3.000,00

NEXTG6-276/2021

13/04/2022

VICENS TOMAS, MARGARITA

***0544**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'estufa de biomassa (pèl·let)

3.424,93

2.750,00

NEXTG6-277/2021

15/04/2022

ROSSELLÓ RIERA, ISABEL

***1669**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció de 11 kW amb biomassa.

4.067,53

2033,76