Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 376458
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte d’actualització de la restauració de la pedrera Ses Planes (núm. 335), TM Santa Eulària des Riu (11738/2011)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 19 de maig de 2022,

ATÈS QUE

1. En data 10 de juny de 2014 el Ple de la Comissió de Medi Ambient va acordar informar favorablement el projecte d'actualització de la restauració de la pedrera Ses Planes (núm. 335), Santa Eulària des Riu amb totes les mesures correctores i protectores de l'Estudi d'Impacte Ambiental i els següents condicionants:

- Els apantallaments mitjançant plantacions en el límit referits a l'Estudi d'Impacte Ambiental hauran de realitzar-se el més aviat possible perquè sigui efectiu i es disminueixi l'impacte visual des de l'exterior.

- L'òrgan substantiu haurà d'avaluar la necessitat que l'empresa asseguri la disponibilitat de l'important volum necessari per realitzar la restauració en el temps establerts, atès que finalment es va desistir de la instal·lació de la planta de RCD's que, segons l'Estudi d'Impacte Ambiental, consideraven indispensable.

- S'haurà de complir amb l'establert a l'informe del Servei de Planificació de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic:

El pressupost de la restauració s'ha de adequar a les previsions del Decret 975/2009 i a l'article 16 del PDS de Pedreres, per la qual cosa es proposa que la fiança de restauració sigui de 186.788,8 € superior a la quantitat prevista al projecte d'actualització del pla de restauració. La Direcció General d'Indústria pot establir la quantitat mínima de la fiança de restauració de forma gradual de manera que els imports dipositats corresponguin respectivament al cost de la restauració, originat en cada fase.

- S'haurà de complir amb l'establert en l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

a) Per a la realització de les obres i altres activitats posteriors de manteniment i explotació s'adoptessin les mesures preventives establertes a l'article 8.2 c del Decret 125/2007, especialment en el que fa relació a la utilització de maquinària i equips.

b) Els dipòsits de material i maquinària i els quadres elèctrics estaran sempre a una distància mínima de 15 m del terreny forestal existent.

c) El camí perimetral a les instal·lacions serà accessible per als serveis de prevenció i extinció d'incendis forestals.

2. En data 17 de desembre de 2014 el Ple de la CMAIB va acordar:

RATIFICAR l'informe favorable del Ple de la CMAIB de dia 10 de juny de 2014 sobre el PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE RESTAURACIÓ DE LA PEDRERA DE SES PLANES amb totes les mesures correctores i protectores de l'Estudi d'Impacte Ambiental i amb els condicionants, recordatoris i recomanacions en ell establerts.

3. L'objecte del projecte és la incorporació d'una planta d'asfalt i una altra de formigó, motiu pel qual es presenta una actualització del Pla de restauració.

4. L'àmbit de l'autorització minera núm. 335 Ses Planes és la parcel·la 136, polígon 21 del terme municipal de Santa Eulària des Riu. La qual s'ha comprovat que no afecta a cap espai natural protegit però si que es troba envoltada per APR d'incendis i ZAR amb la qualificació del risc molt alt, així com afectada per una APR d'erosió i una vulnerabilitat de contaminació d'aqüífers moderada a alta. Així mateix, molt pròxim al perímetre miner (uns 75 m) discorre la llera del torrent de Sa Font.

5. El projecte inicialment contemplava la instal·lació d'una planta de tractament de residus de construcció i demolició (RCD's) pel seu aprofitament en les labors de restauració, vist l'elevat volum de material de rebliment necessari per dur-la a terme. No obstant l'anterior, l'empresa finalment desisteix d'aquesta planta després de realitzar un anàlisi posterior a la seva presentació, per tant, l'esmentada planta de tractament no forma part de l'objecte d'aquesta DIA.

6. El pla de restauració preveu el manteniment de instal·lacions com oficina, vestidors i banys una vegada finalitzada l'activitat, es justifica en base a que seran emprades com a casa per guardar la finca.

7. La ubicació de les plantes es localitzarà a la plaça amb la cota més baixa i es projecta un apantallament en el límit est per tal de reduir el seu impacte visual i atmosfèric, l'apantallament inclourà el xiprer (Cupressus sempervirens) entre d'altres espècies arbòries. En relació a les espècies plantejades, tot i que el xiprer està àmpliament distribuït a l'arxipèlag té el seu origen a Grècia, Turquia i Pèrsia per la qual cosa no té la consideració d'espècie autòctona.

8. El promotor considera com a mínims en la restauració: una densitat de 300 ind/ha d'espècies llenyoses, 650 ind/ha d'espècies de port arbrat i 650 ind/ha d'arbustives. En relació a l'alçada de l'estrat llenyós, considera acceptable assolir el 40% del sistema de referència.

9. En relació a les emissions acústiques derivades de les plantes (formigó i asfalt) les al·legacions fetes no s'acompanyen d'estudis acústics reals que puguin permetre realitzar una comparativa amb els valors estimatius que consten al document Avaluació nivells d'immissió sonora pedrera Ses Planes (setembre 2013).

10. En relació a la possible afecció al DPH, es considera que la posada en marxa de les plantes projectades no duu associades actuacions susceptibles d'afectació. Per altra banda l'actualització del pla de restauració planteja el disseny d'una xarxa de drenatge mitjançant canalitzacions, que doni sortida a les aigües d'escorrentia cap als cursos naturals (xarxa hidrològica de la conca hidrogràfica) evitant l'aportació de sediments procedents de la pedrera.

No obstant l'anterior, la documentació tècnica (d'octubre de 2016) aportada per una de les parts al·legants conclou de manera plausible, que l'origen dels sediments localitzats a la llera del torrent Sa Font procedeix de l'activitat de la pedrera Ses Planes. S'arriba a la conclusió en base a evidències de caire organolèptic (material analitzat de color blanc i textura en pols), estructural (presència física d'una canalització d'abocament) i composicional (anàlisi química i mineralògica de les mostres comparades resulta molt similar).

11. L'estabilitat dels fronts d'explotació resulta compromesa en base als resultats de les campanyes de control geotècnic realitzades pel Laboratori Oficial J.M. Madariaga en els anys 2016 i 2018.

12. Segons les imatges del visualitzador IDEIB, l'activitat duta a terme per l'explotació excedeix del perímetre miner autoritzat, tant en el front nord com en el sud.

13. El pla de vigilància ambiental resulta bàsic, en alguns aspectes deficient i poc específic, aplicable de manera general a qualsevol tipus d'explotació minera sense entrar a determinar les actuacions de vigilància i control específiques pel que fa als projectes d'establiments de benefici i a l'actualització del pla de restauració.

14. La restauració dissenyada per rebliment parcial comporta un elevat volum de residus inerts (738.661,03 m3), motiu pel qual inicialment es justifica la necessitat d'instal·lació d'una planta de RCDs de la que finalment es desisteix. No obstant això, l'actualització del pla de restauració no es veu modificada, ni es justifica el cost (pressupost de restauració) ni la disponibilitat del volum d'inerts necessaris, tot i que sí es manté en l'afirmació que disposar de material adequat pel rebliment és un problema vigent.

D'acord amb l'anterior i tenint en compte que a l'estudi d'impacte ambiental s'afirma que: .... los proyectos mineros son proyectos vivos, dinámicos, que se ejecutan a lo largo de un largo periodo de tiempo, por lo que las fases proyectadas tienen el concepto de filosofía de trabajo y avance, pudiendo existir finalmente diferencias importantes entre lo proyectado y la situación real de la explotación en función del ritmo y de las condiciones de trabajo y de la explotación en si, tipologías de materiales exigibles por el mercado y variación en condicionantes medioambientales y/o urbanísticos. Es considera que hi ha una certa incertesa respecte al compliment dels projectes presentats.

El Ple de la CMAIB acorda, - a la vista del contingut de les sentències núm. 150/2018 i 517/2018 del TSJIB, de l'informe de la DG d'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'acord del Ple de la CMAIB del juny de 2014 (BOIB núm. 123, d'11 de setembre de 2014) i la seva ratificació posterior (BOIB núm. 73 , de 16 de maig de 2015)- , informar favorablement el Projecte d'actualització del Pla de restauració i Projectes d'establiments de benefici, planta d'asfalt i planta de formigó, de la pedrera Ses Planes núm. 335 que forma part de la parcel·la 136, polígon 21 del terme municipal de Santa Eulària des Riu (Eivissa) sempre que s'apliquin les mesures protectores i correctores proposades a l'estudi d'impacte ambiental de data setembre de 2012 i annex complementari de data setembre de 2013, signats per Vicente Manrique Simón (enginyer de monts) i José Carlos Rodríguez Álvarez (enginyer tècnic de mines) i, els condicionants següents:

1. Abans de continuar amb l'activitat extractiva i de restauració s'haurà de justificar mitjançant estudi geotècnic, signat per tècnic competent, l'estabilitat actual de tots els fronts d'explotació i adoptar les mesures estabilitzadores escaients a efectes de reduir el risc existent.

2. S'haurà de justificar tècnicament l'estabilitat dels talussos finals de restauració en base als paràmetres de disseny i la tipologia del material de rebliment previst.

3. L'execució de l'apantallament perimetral al límit est es realitzarà de manera immediata amb espècies arbòries i arbustives autòctones, de baix requeriment hídric, morfologia frondosa i densitat suficient per tal d'esmorteir les emissions atmosfèriques i millorar la integració paisatgística. Els individus arboris tindran una altura mínima de 1,5 metres. Els individus de xiprer projectats s'hauran de substituir per altres que compleixen amb les especificacions esmentades.

4. S'haurà de realitzar de manera immediata les actuacions de recuperació i restauració de les superfícies que han estat afectades, directament o indirectament, per l'activitat i que es troben fora del perímetre autoritzat; Tot això, sense perjudici de les mesures disciplinàries que poguessin derivar-se d'aquesta afecció.

5. S'haurà de justificar amb estudi sonomètric real que les emissions acústiques derivades de l'activitat simultània de les plantes es troben dins els llindars establerts per la normativa vigent. En el cas de superar-los l'empresa prendrà les mesures correctores necessàries per tal de reduir-los de manera immediata.

6. El material de restauració haurà de tenir el caràcter d'inert en base a la definició donada a l'article 2 del RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

7. La continuació de la fase II d'explotació es condiciona a la justificació de: la disponibilitat del material inert necessari associat a l'avanç II de restauració i la finalització de l'avanç I de restauració.

8. L'inici de la fase III d'explotació es condiciona a la justificació de: la finalització de l'avanç II de restauració i la disponibilitat del material de rebliment necessari per a dur a terme l'avanç III a ella associat. La justificació del material de rebliment podrà ser per subfases però sempre haurà de ser prèvia a l'inici de la subfase d'explotació associada.

9. En el vèrtex oest de l'autorització els talussos finals de restauració hauran d'adoptar formes més arrodonides i sinuoses en concordança amb les presents a l'entorn natural.

10. S'hauran d'establir les mesures necessàries per tal de què els paràmetres finals de densitat i altura dels individus d'espècies arbustives i arbòries projectats, arribi al 75% dels previstos inicialment al pla de restauració.

11. El disseny de la xarxa de drenatge d'aigües d'escorrentia haurà d'incorporar els elements oportuns per tal de retenir els sòlids en suspensió dins l'àmbit de l'explotació; No obstant això, la reincorporació de les aigües resultats al medi natural no es podrà dur a terme fins obtenir la corresponent autorització de l'Administració hidràulica.

12. El Pla de vigilància ambiental haurà d'incorporar el seguiment i control de:

a) L'estabilitat dels fronts d'explotació i dels talussos de restauració. El control serà mensual i després de períodes de pluges. Anualment es controlarà l'estat general de l'explotació que quedarà justificat amb l'elaboració d'informe específic signat per tècnic competent.

b) L'abocament de les aigües resultats de la xarxa de drenatge als cursos naturals. El control serà semestral i el seguiment es materialitzarà amb anàlisi anual de les aigües abocades, que tindrà en compte tant el punt d'abocament com diferents punts de la trajectòria del curs natural.

c) El material de restauració emprat. Haurà de quedar registre de cada episodi de rebliment: l'origen del material, el tipus de material (codi LER) i el volum dipositat i el lloc del dipòsit.

d) Les mesures destinades a la prevenció contra incendis forestals.

e) Les actuacions encaminades a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.

f) Els mesuraments d'emissions atmosfèriques al perímetre de la parcel·la seran realitzats i controlats per part d'un Organisme de Control Acreditat (OCA) amb una periodicitat mínima anual. La distribució dels punts de mesura haurà de ser proporcional i representativa. En el cas que els valors obtinguts es troben per damunt dels límits establerts per l'ordenança municipal i/o per la normativa vigent, el control passarà a ser mensual fins que hagi quedat justificat que els valors d'emissions tornen a estar per sota dels límits legals establerts.

13.A efectes de controlar i contenir possibles abocaments accidentals s'haurà de disposar a la zona de sepiolita o similar a bastament així com contemplar la seva recollida posterior per part de gestor autoritzat.

14. Per al reg de zones revegetades i per combatre els efectes de la pols s'utilitzaran aigües regenerades sempre que els seus paràmetres fisicoquímics i microbiològics siguin adequats.

15. El pressupost de restauració inclourà les partides addicionals derivades del compliment dels condicionats anteriors.

16. El manteniment d'instal·lacions auxiliars com oficina, vestidors i bany estarà condicionat a l'autorització del seu canvi d'ús per part de l'òrgan competent, en cas contrari, s'haurà de contemplar la seva retirada dins la fase de desmantellament de la resta d'instal·lacions i, restaurar els terrenys afectats en concordança amb la resta de l'explotació.

17. S'haurà de complir amb l'establert a l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de data 18 de març de 2022 en el sentit de:

a) S'ha d'impermeabilitzar la superfície d'ocupació de la planta d'aglomerat asfàltic.

b) La superfície ocupada per la planta haurà de disposar d'un sistema de recollida de pluvials que permeti dur a terme una depuració d'aquestes aigües mitjançant un separador d'hidrocarburs. En aquest sentit les aigües només podran ser abocades fora de la parcel·la un cop hagin estat depurades.

c) Atès l'art.60.4 del PHIB, per abocar les aigües depurades al medi s'haurà d'obtenir autorització de la Administració hidràulica.

d) S'hauran de prendre el màxim de mesures per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (especialment olis i hidrocarburs).

19. S'haurà de complir amb l'establert a l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de data 21 de febrer de 2012, en el sentit de:

a) Per a la realització de les obres i altres activitats posteriors de manteniment i explotació s'adoptaran les mesures preventives establertes a l'article 8.2 c del decret 125/2007, especialment pel que fa a la utilització de maquinària i equips.

b) Els dipòsits de material i de maquinària i els quadres elèctrics estaran sempre a una distància mínima de 15 m del terreny forestal existent.

c) El camí perimetral a les instal·lacions serà accessible pels serveis de prevenció i extinció d'incendis forestals.

d) Tots els operaris participants en les activitats seran instruïts en l'existència del risc forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un connat d'incendi i coneixeran el número telefònic de comunicació en cas d'incendi (112). S'instal·larà senyalització de risc d'incendis forestals per recordar el risc d'incendi existent en totes les instal·lacions.

20. S'haurà de complir amb l'establert a l'informe del Servei de Planificació de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic:

El pressupost de la restauració s'ha de adequar a les previsions del Decret 975/2009 i a l'article 16 del PDS de Pedreres, per la qual cosa es proposa que la fiança de restauració sigui de 186.788,8 € superior a la quantitat prevista al projecte d'actualització del pla de restauració. La Direcció General d'Indústria pot establir la quantitat mínima de la fiança de restauració de forma gradual de manera que els imports dipositats corresponguin respectivament al cost de la restauració, originat en cada fase.

21. En el supòsit que l'estat actual de l'explotació no sigui compatible amb l'execució del projecte avaluat ambientalment, la seva eventual modificació haurà de ser objecte de la corresponent avaluació si s'escau.

Es recorda que:

1. Segons l'informe del Servei de Residus i Sòls Contaminats, finalitzat el procediment l'òrgan competent en autoritzacions mineres haurà de sol·licitar el corresponent informe preceptiu i vinculant al servei de residus i sòls contaminats atès que es preveu portar a terme operacions de gestió a la pedrera.

2. Segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic, les plantes de benefici miner (planta d'aglomerat i planta formigó) hauran de tramitar les corresponents sol·licituds d'autorització d'APCA.

3. D'acord amb l'article 49.1 de la Llei 11/2006, correspon als òrgans substantius competents per raó de la matèria l'exercici de les competències de disciplina ambiental.

Aquesta DIA s'emet sense perjudici de competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents, en concret de les llicències municipals d'obres i activitats que escaiguin, així com de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització de l'òrgan substantiu.

La present DIA compleix amb el que estableix l'article 12 del PDS de Pedreres de les Illes Balears (aprovat pel Decret 61/1999 de 28 de maig).

 

(Signat electrònicament: 5 de juliol de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias