Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 377729
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2021/02. Aprovació definitiva projecte urbanització UA 01 PERI Sa Calatrava, C/ Dragona i C/ Seminari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT GERÈNCIA D'URBANISME DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

SERVEI JURIDICOADMINISTRATIU DE GESTIÓ URBANÍSTICA

PD 2021/02

La Junta de Govern de Palma, en sessió de 15/06/22, va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la UA 1 PERI Sa Calatrava, C/ Dragona i C/ Seminari, presentat per WESTLING RESIDENTIALS SL, redactat per REOLID CONSULTING, Florencio i Vicente Reolid García, mitjançant el següent acord:

“El 9.03.2022 la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte d'urbanització de la UA 01 PERI Sa Calatrava, C/ Dragona i C/ Seminari, redactat per REOLID CONSULTING, Florencio i Vicente Reolid García, presentat per WESTLING RESIDENTIALS SL, i a la seva representació Marcus Westling, atesos els informes emesos i l'informe favorable amb condicions del  Servei de Control d'Urbanitzacions i Infraestructures de 15.07.2021.

El projecte fou sotmès a informa­ció pública per un termini d'un mes al BOIB núm. 45 de 2.04.2022, i al punt d'accés electrònic de l'Ajuntament de dia 5.04.2022 al 5.05.2022, sense que consti que s'hagi presentat cap al·lega­ció segons informa el Registre Telemàtic de la Corporació.

S'han emès els següents informes que s'adjunten: EMAYA, el 7.06.2021 amb deficiències; Servei d'Enllumenat Públic el 29.07.2019; Servei de Gestió Urbanística, de 13.04.2021; Conformitat tècnica d'ENDESA de les instal.lacions del Projecte d'Instal.lació i del Projecte de Baixa Tensió i telefonia, de 21.10.2019 i 11.12.2019; i Resolució d'Autorització administrativa de la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de transició Energètica signada el 2.12.2019. S'ha emès informe favorable amb condicions del  Servei de Control d'Urbanitzacions i Infraestructures de 2.05.2022. 

El 17.01.2022 el president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va resoldre no subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte d'urbanització de la UE i PERI Sa Calatrava, atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades al document ambiental i les condicions que indica.

Tal com s'assenyala a l'informe tècnic del SCUI, s'haurà d'aportar acceptació técnica de les canalitzacions de telecomunicacions a TELEFONICA i reste d'operadors amb xarxa; subsanació de l'informe d'EMAYA; soterrament de les xarxes d'electricitat, d'enllumenat públic i de telecomunicacions; Projecte d'instal.lació CT; així com també Acta de cessió i recepció técnica de Baixa Tensió d'ENDESA-Electricitat. Aquestes autoritzacions es condicionaran a l'inici de les obres d'urbanització.

Atesos els articles 71 de la  Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears i el 200 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca, el projecte d'urbanització del SUP 4 es pot aprovar definitivament.

Pel que s'ha exposat i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; el 127.1.d de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local ( modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local) i el 18 del Reglament orgànic del govern i de l'administració de l'Ajuntament de Palma, el TAG cap de secció que subscriu proposa que la Junta de Govern adopti el següent

ACORD

1.Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la UA 01 PERI Sa Calatrava, C/ Dragona i C/ Seminari, redactat per REOLID CONSULTING, Florencio i Vicente Reolid García, presentat per WESTLING RESIDENTIALS SL, i a la seva representació Marcus Westling, atesos els informes emesos i l'informe favorable amb condicions del  Servei de Control d'Urbanitzacions i Infraestructures de 2.05.2022.

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Publicar al punt d'accés electrònic corresponent aquest acord i la documentació íntegra objecte d'aquesta aprovació definitiva.

4. Condicionar l'inici de les obres a què s'aporti la documentació que menciona  els punts 1,4 i 6 de l'informe del Servei de Control d'Urbanitzacions, i a que s'obtenguin les autoritzacions administrativa pertinents tal com s'assenyala a l'exposiciu de l'acord.

5. Advertir que l'incompliment de l'obligació d'urbanitzar suposa l'aplicació de l'article 113 de la Llei 12/2017 esmentada.

6. Notificar aquest acord íntegre i els seus annexos i condicions al promotor, amb un exemplar del projecte degudament diligenciat.”.

En compliment de l'article 79.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160 de 29 de desembre); el 200.1.d) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB 66 de 30-04-15); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, i el 83 de la Llei 39/15, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú es publica, juntament amb la documentació tècnica aprovada que podeu consultar a la Secció d'Informació Urbanística de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat (Av. Gabriel Alomar, núm. 18, baixos,  Edifici Municipal de les Avingudes) i/o a la seu electrònica municipal a l'adreça  

https://urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Images%20Arxiu/PD-URBANITZACIO/PD-202100020000/PD-20210002_PORTADA.pdf

, perquè se'n prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

 

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 4 de juliol de 2022

El cap de departament

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014

publicat al BOIB 30 de 04-03-2014

Jaume Horrach Font