Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 377546
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 30 de desembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar  fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

 2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

 3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic varen informar desfavorablement sobre la concessió  de les subvencions descrites en l'annex amb la motivació que també hi figura.

 4. El 8 de juny de 2022,  es va emetre una proposta de resolució denegatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm.76, de 11 de juny 2022) i s'ha exhaurit el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

 1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

 4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

 5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Por tot això, dict la següent

Resolució

 1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb la motivació que també hi figura.

 2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

 3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de juliol de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica,  Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls denega la subvenció

Expedient

Sol·licitant

CIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

FOTOPAR22-297/2022

 

ANDREA FIORENTINO

 

****8636*

 

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-504/2021 , per import de 2.700,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022.

FOTOPAR22-507/2022

 

MIQUEL ANGEL LACOMBA SEGUI

 

***6775**

 

IF de 2.38 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-404/2021 , per import de 3.290,40€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022.