Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 378939
Aprovació de la Convocatòria per a la Concertació d'hores del Servei d'Ajuda a Domicili de l'Ajuntament de Palma 2022-2026

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Mitjançant Acord de Junta de Govern de 6 de juliol de 2022 l'Ajuntament de Palma va acordar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i els plecs tècnics per a la Concertació d'hores  del Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Palma 2022-2026, de conformitat amb la documentació que s'adjunta al present Acord i amb el contingut previst en l'article 12.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als que s'han de sotmetre els concerts socials. En relació a aquest concert s'acrediten les circumstàncies que justifiquen l'acció concertada per a la gestió del Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Palma, en els termes establerts a l'article 6.2 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

SEGON.- Aplicar el règim d'acreditació de les entitats d'acord amb l'article 5.3. a) de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

TERCER.- Autoritzar la despesa per la quantia de 11.614.989,60 €, (onze milions sis-cents catorze- mil nou-cents vuitanta nou  euros amb seixanta cèntims), amb IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23130.22716 de l'Àrea de Cultura i Benestar Social pels exercicis de 2022 al 2026. Aquesta despesa queda desglossada de la següent manera:

 • 967.915,80 € euros (IVA inclòs) amb càrrec l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2022.
 • 2.903.747,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716  Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2023.
 • 2.903.747,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2024.
 • 2.903.747,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716  Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2025.
 • 1.935.831,60 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716  Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2026.

QUART.- Publicar aquest Acord i la Convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els plecs tècnics de la concertació es publicaran en la pàgina web municipal. “

 

Palma, a la data de signatura electrònica (4 de juliol de 2022)

La cap del Servei de Benestar Social Maria Pilar Perelló Muñoz

 

Convocatòria per a la Concertació del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Palma 2022-2026

1. Introducció

L'Ajuntament de Palma té atribuïdes competències en matèria de serveis socials per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal de règim local de les Illes Balears, així com per la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Per últim, el Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l'aplicació en les Illes Balears de la Llei 27/2013, estableix que les competències en matèria de prestació de serveis socials continuaran essent exercides pels municipis, en els termes previstos en l'Estatut d'autonomia, la normativa autonòmica sobre règim local i les lleis sectorials autonòmiques, mentre no hagin estat assumides per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i segons estableixin les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.

Així mateix, mitjançant Decret núm. 201913026 de dia 28 de juny de 2019 d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, l'Àrea de Cultura i Benestar Social té com a competències, i entre d'altres, la de garantir, prestar, gestionar, coordinar i inspeccionar els serveis d'atenció domiciliària.

L'article 25.2. e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, estableix com una de les competències pròpies dels municipis l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

L'article 29.2 aa) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears estableix que els municipis tindran en tot cas competència pròpia en la regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones i als serveis socials públics d'assistència primària. Per altra banda, l'article 167 del mateix cos legal habilita a les entitats locals a concertar la prestació de serveis amb ens locals o privats.

Així mateix l'article 99.3 c) de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, estableix el servei d'ajuda a domicili com un dels serveis que s'ha de prestar en el municipi de Palma.

El servei d'ajuda a domicili és una prestació del sistema públic de serveis socials descrita a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i adscrita als serveis socials comunitaris bàsics (art. 14 k).

En l'exposició de motius de la Llei 4/2009, es determina que la CAIB pot configurar el seu propi sistema de serveis socials, establint un règim de concert diferenciat de la modalitat contractual establerta a la normativa reguladora de contractes. L'article 38.1 h) estipula que correspon als municipis concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades de conformitat amb la normativa vigent i les disposicions que la despleguin.

L'article 89 bis d'aquesta llei; el qual disposa al seu apartat núm. 2 que s'entén per règim de concertació la prestació de serveis socials de responsabilitat pública mitjançant tercers, amb un finançament, accés i control públics. En compliment del seu apartat 5, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

Per altra banda, la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears regula el règim jurídic, els principis bàsics i el procediment de l'acció de concertació.

El decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als qual s'han de sotmetre els concerts socials, completa aquesta regulació quant a la concertació social.

Tal com s'exposa en la normativa esmentada, el règim de l'acció concertada és una opció organitzativa que permet concertar la prestació de serveis socials amb entitats no lucratives del tercer sector d'acció social, i , si escau, entitats del sector privat.

La Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, contempla el servei d'ajuda a domicili com un conjunt de tasques realitzades al domicili de la persona/família adreçades al suport i/o millora de situacions generades per la manca d'autonomia física i/o psíquica, així com les situacions de dependència social.

L'article 8.1. del Decret 86/2010, de 25 de juny, de principis generals i directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones majors i persones amb discapacitat, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, defineix el servei d'ajuda a domicili com aquell que es presta en el domicili de persones amb manca d'autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials. Aquests aspectes els impedeixen dur a terme autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana, per la qual cosa es proporciona, mitjançant personal qualificat i supervisat, un conjunt d'actuacions preventives, assistencials, educatives, rehabilitadores, de suport psicosocial, domèstiques, d'oferiment de menjar a domicili i d'atenció a aquestes persones i al seu entorn familiar, per tal que mantinguin l'autonomia personal, la qualitat de vida i la relació amb l'entorn pròxim.

L'article 3. b) del Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 167, de 4 de desembre de 2021) inclou el servei d'ajuda a domicili com un dels serveis d'atenció domiciliària a prestar per l'Ajuntament i regula el seu règim jurídic, econòmic i administratiu. D'acord amb l'article 3 és un servei bàsic integral comunitari i polivalent que es presta en el domicili de persones amb manca d'autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials, així com a les persones amb situacions de vulnerabilitat social amb l'objectiu de romandre o desenvolupar-se en el seu medi en condicions òptimes de qualitat de vida. Aquests aspectes els impedeixen dur a terme autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana, per la qual cosa es proporciona, mitjançant personal qualificat i supervisat, un conjunt d'actuacions preventives, assistencials, educatives, rehabilitadores, de suport psicosocial, domèstiques, d'oferiment de menjar a domicili i d'atenció a aquestes persones i al seu entorn familiar, per tal que mantinguin l'autonomia personal, la qualitat de vida i la relació amb l'entorn pròxim, sempre des d'una perspectiva integral i normalitzadora.

Per tots aquests antecedents s'elabora la present Convocatòria per a la concertació del Servei Municipal d'ajuda a domicili, amb el contingut previst en l'article 12.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre.

2. Objecte i àmbit d'aplicació

2.1. S'estableix el procediment relatiu a la convocatòria d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Palma, Aquesta convocatòria s'aprova de conformitat amb la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears; i el decret 48/2017 de la CAIB, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials; i la resta de normativa d'aplicació en la matèria.

2.2. Es poden presentar a aquesta convocatòria totes aquelles entitats que compleixen amb els requisits establerts a l'apartat setè d'aquesta Convocatòria i que tinguin acreditat el Servei en els termes fixats en el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis d'àmbit suprainsular; o segons el cas, en el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població. Resultarà d'aplicació el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 167, de 4 de desembre de 2021).

2.3. El servei d'ajuda a domicili es troba inclòs en la Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma i en el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Palma i comprèn les següents actuacions:

a. Atencions preventives sanitàries en relació a hàbits sanitaris. Queden excloses totes aquelles tasques de caràcter exclusivament sanitari que requereixen una especialització.

b. Atencions d'atenció i de suport personal per higiene i mobilització dins el domicili.

c. Atencions de suport complementari a l'àmbit domèstic.

d. Atencions de caràcter preventiu i rehabilitador

e. Atencions educatives per l'organització domèstica i adaptació a l'entorn.

f. Atencions de Suport Personal i Familiar.

g. Atencions de caràcter social i de convivència per la gent gran orientades a evitar l'aïllament de les persones majors i que han de menester el suport de l'ajuda domiciliària.

h. Atencions de neteja general i manteniment domiciliari.

Amb caràcter general la persona usuària haurà de complir els següents requisits:

a) Estar empadronat al municipi de Palma.

b) Presentar almenys alguna de les següents situacions:

 • Tenir 65 anys o més.
 • Tenir una discapacitat, reconeguda per l'administració competent, igual o superior al 33 % per raó de discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.
 • Tenir menys de 18 anys i trobar-se en situació de desatenció.
 • Constituir nuclis familiars amb menors amb situació de vulnerabilitat social.
 • Presentar situació de risc social, conforme als requisits establerts en l'article 10 del present reglament.
 • Ser persona reconeguda legalment en situació de dependència, independentment de la seva edat, sempre que hagi sol·licitat el reconeixement de la situació de dependència o s'hagi compromès a fer la sol·licitud; les que es troben pendents de la resolució sobre la mateixa; les que, una vegada reconeguda la situació de dependència, estan pendents del procediment per l'elaboració i la implementació del Programa Individual d'Atenció (PIA), i les que es troben pendents de l'inici al servei proposat. Així mateix, amb caràcter temporal i excepcional, es podria permetre la intervenció del SAD municipal com a complementari al sistema d'atenció a la dependència

c) Aportació econòmica en funció de l'ordenança municipal aprovada per any i curs.

d) Amb caràcter general no ser persona usuària de serveis, ajudes i/o subvencions pel mateix concepte.

e) Que el nucli familiar de convivència no disposi de recursos econòmics suficients per fer front a la necessitat per a la qual es sol·licita l'atenció domiciliària i no estigui en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts.

2.4. D'acord amb l'article 3 h) de la Llei 12/2018, també és objecte del concert assolir l'objectiu d'igualtat de gènere i d'innovació en la gestió de les entitats i dels serveis públics.

3. Òrgan instructor

L'òrgan instructor del procediment serà l'Àrea de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma i, concretament dintre d'aquesta Àrea, el Servei de Benestar Social.

4. Nombre d'hores concertades i distribució territorial

4.1.El número d'hores a previst per aquest concert és de 453.840 hores ( 113.460 hores anuals) amb la següent distribució per tipologia:

 • Hores dies laborables: 450.960 hores (112.740 hores anuals)
 • Hores dies festius: 2.880 hores (720 hores anuals)

4.3.S'entén per hora concertada dia laborable, l'hora de prestació de servei entre dilluns i divendres entre les 7,00 i les 22,00 hores.

4.4. S'entén per hora concertada dia festiu, l'hora de prestació del servei els dissabtes, diumenges i festius que estaran reservades a persones beneficiàries sense xarxa de suport i acreditació de la necessitat i hauran de comptar amb l'autorització explícita del personal tècnic municipal

4.5. L'àmbit territorial d'aquest concert és el municipi de Palma.

4.6. Les entitats que es presentin a aquesta convocatòria d'acció concertada podran sol·licitar com a màxim el 80 % de les hores anuals previst en el apartat 4.1 d'aquesta convocatòria, tenint con compte el percentatge proporcional de distribució entre hores laborables i hores festives.

5. Pressupost i preu màxim del servei

5.1. L'import màxim previst per aquesta concertació, que té una durada màxima de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de tramitar les pròrrogues corresponents de conformitat amb el que preveu el punt 17é d'aquesta convocatòria, és de 11.614.989,60 €, distribuït en els següents exercicis pressupostaris:

 • 967.915,80 € euros (IVA inclòs) amb càrrec l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2022.
 • 2.903.747,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2023.
 • 2.903.747,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2024.
 • 2.903.747,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2025.
 • 1.935.831,60 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22716 Benestar Social- Servei d'ajuda a domicili (municipal) per l'any 2026.

Aquest valor és estimat, orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitada a aquella que resulti dels preus oferts per les entitats concertades i els serveis efectivament requerits per l'Administració. Així, aquest import només s'indica a efectes de publicitat i no implica cap compromís de despesa; el qual s'establirà una vegada es materialitzi el servei objecte de concert.

5.2. El preu unitari per hora dia laborable serà de 25.53 € (IVA inclòs)

5.3 El preu unitari per hora dia festiu serà de 35.41 € (IVA inclòs)

6. Termini per a la presentació de sol·licituds

6.1. El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.2. Les sol·licituds es dirigiran al Servei de Benestar Social, situat a la Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar mitjançant mitjans electrònics, juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, a qualsevol Registre General Municipal o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6.3. En el supòsit de que els sol·licitants no estiguin obligats a relacionar-se amb l'Administració mitjançant mitjans electrònics, de conformitat amb l'establert a l'article 14 apartats 2) i 3) de la Llei 39/2015, la sol·licitud es podrà presentar presencialment i en paper en qualsevol dels llocs assenyalats anteriorment.

7. Requisits de les entitats

7.1. Podran presentar sol·licituds en aquesta convocatòria les entitats que compleixin els següents requisits:

a) Tenir acreditat el servei SAD en alguna de les dues tipologies previstes (SAD ordinari o SAD dependència) per l'administració competent.

b) Estar degudament inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials.

c) Disposar d'una experiència mínima d'un any en l'execució del Servei

d) Disposar de la solvència econòmica i financera.

e) Disposar de la corresponent solvència tècnica.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

g) No tenir deutes vigents amb l'Ajuntament de Palma i trobar-se al corrent en procediments de reintegrament.

h) Complir amb la normativa vigent pel tipus de servei objecte de la concertació.

i) No estar afectades per cap prohibició de contractar en virtut de sanció administrativa ferma, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

j) No incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k) No haver estat sancionades en els darrers quatre anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

l) Qualsevol altre requisit establert en el Títol VII de la Llei 4/2009, en l'article 4.2 del Decret 48/2017, en la Llei 12/2018 i en la resta de normativa d'aplicació.

7.2. El servei d'ajuda a domicili del municipi de Palma està declarat d'interès econòmic general en l'annex 2 de l'Acord de Junta de Govern de data 29 de juny de 2022 pel qual s'aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s'han de concertar durant l'any 2022 i es declaren els serveis d'interès econòmic general. Per tant, en aquest procediment poden subscriure acords d'acció concertada, a més a més de les entitats del tercer sector d'acció social que prestin el servei objecte del concert i el sol·licitin, totes les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, amb ànim de lucre o sense, sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin, que prestin els serveis objecte del concert i el sol·licitin expressament en els terminis i la forma que es determinin.

7.3. Els sol·licitants hauran de complir amb aquests requisits com a màxim a la data màxima de presentació de les sol·licituds, amb excepció dels requisits fixats a les lletres f) i g), els quals es podran esmenar a requeriment de l'Administració en el termini que aquesta determini.

7.4. En relació als apartats a) i b), i tenint en compte el previst a l'apartat anterior s'admetran provisionalment les sol·licituds presentades d'aquelles entitats que es trobin en tràmits d'inscripció i/o acreditació al registre a la data màxima de presentació de les sol·licituds, si bé l'entitat haurà d'acreditar expressament la inscripció en el registre o l'acreditació del servei a l'òrgan instructor una vegada hagi finalitzat el procediment corresponent. Si la sol·licitud d'inscripció al registre no és acceptada o aquesta no s'ha resolt positivament a la data màxima de publicació de la resolució provisional d'adjudicació s'exclourà definitivament la sol·licitud pel no compliment dels requisits.

8. Documentació a presentar

8.1. Les entitats interessades, que compleixin els requisits que estableix la present convocatòria, han de formular sol·licitud de conformitat amb els models normalitzats que estaran disponibles en la pàgina web municipal (www.palma.cat). Aquest model estarà conformat per:

a. Sol·licitud de concert on figuraran les dades de l'entitat sol·licitant, les hores de servei oferides i el preu oferit per tipologia de hora de prestació de servei (laboral/festiu) desglossant, si escau, l'IVA.

b. Projecte tècnic de les condicions d'execució del concert social en els termes fixats en el punt 11 dels plecs de condicions tècniques.

8.2. Juntament amb la sol·licitud i el projecte tècnic, s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica a continuació, tenint en compte l'article 4 del Decret 48/2017 de 27 d'octubre, i la referida en l'apartat setè d'aquesta Convocatòria per tal d'acreditar aquests requisits:

a) Resolució d'acreditació del servei, d'acord amb l'establert al Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis d'àmbit suprainsular; o segons el cas, el Decret Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

b) Documentació que acrediti fefaentment l'experiència de prestar, durant com a mínim un any, el servei objecte del concert, mitjançant una declaració responsable signada per la persona responsable de l'entitat.

c) Declaració responsable que l'entitat no està afectada per cap prohibició de contractar amb l'Administració en virtut de sanció administrativa ferma, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; així com de no incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada per resolució ferma en els darrers quatre anys per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

d) Acreditació de solvència financera mitjançant l'aportació dels darrers comptes anuals de l'entitat presentats en el registre oficial corresponent.

e) Acreditació de solvència tècnica mitjançant una declaració responsable dels mitjans personals i materials destinats a la realització del servei objecte de concertació.

f) Certificat actualitzat d'estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

g) Declaració responsable, signada per la persona responsable de l'entitat, que el servei compleix la normativa general o específica aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.

h) Si l'entitat pertany al tercer sector d'acció social, ha d'aportar aquesta acreditació a l'efecte de tenir-la en compte com a criteri de preferència en la selecció.

8.3. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza a Benestar Social la possibilitat de demanar a altres administracions qualsevol documentació, dada i/o informe que es consideri necessari per tramitar l'expedient. Aquestes dades no podràn ser utilitzades per finalitats alienes a la concertació del Servei i el seu tractament estarà sotmès a les estipulacions fixades al Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo relatiu al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals i la resta de normativa de desenvolupament.

8.4. En el cas de que les sol·licituds no compleixin els requisits legals, o els que exigeix la convocatòria, o no incorporin la documentació esmentada en l'apartat anterior, es requerirà a l'entitat interessada per a que en el termini de deu dies hàbils esmeni les deficiències detectades o aporti la documentació que falta, amb indicació que si no ho fa, es considerarà desistida la seva petició, amb resolució prèvia seguint els termes previstos a la Llei 39/2015. Si es tracta de defectes no esmenables o incompliment directe de qualsevol dels requisits establerts en l'apartat setè de la Convocatòria es procedirà a l'exclusió de la sol·licitud presentada, sense perjudici de les estipulacions contemplades a l'apartat 7.2.

9. Iniciació, instrucció i resolució

9.1. El procediment s'inicia d'ofici mitjançant Acord de Junta de Govern Municipal d'aprovació de la Convocatòria i d'autorització de la despesa corresponent.

9.2. Una vegada aprovada la Convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'atorgarà un termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per a què les persones interessades que compleixen amb els requisits fixats presentin la seva sol·licitud, juntament amb la resta de documentació que l'ha de conformar.

9.3. A continuació es nomenarà un instructor del procediment que realitzarà l'ordenació dels documents administratius i preavaluarà les sol·licituds presentades. La preavaluació inclourà una revisió de la documentació presentada i del compliment dels requisits fixats en el punt setè, i si es compleixen tots els requisits exigits que s'especifiquen en l'annex I relatiu a les condicions d'execució del concert. Si la documentació presentés deficiències esmenables es requerirà a la sol·licitant per a què, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmenin el defecte o aportin la documentació que hi manca, amb la indicació que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que disposa l'article 21 de la Llei 39/2015.

En cap cas es considerarà esmenable el compliment dels requisits establerts en l'apartat setè de la Convocatòria, amb excepció dels fixats a les lletres g) i h), sense perjudici de que es pugui requerir l'esmena de la documentació relativa als mateixos si aquesta resultes insuficient per a acreditar el compliment dels requisits.

El compliment dels requisits esmentats s'acreditaran de conformitat amb els termes establerts a l'apartat vuitè de la Convocatòria, reservant-s'hi l'Administració la facultat d'excloure la sol·licitud si s'acrediten els requisits amb altres documents o mitjans no especificats en l'esmentat apartat.

La falsedat de les dades aportades en les declaracions responsables i altra documentació aportada motivarà l'exclusió de la sol·licitud o la revocació de l'adjudicació, segons el cas, sense perjudici de l'exigència de les altres responsabilitats en que s'hagi pogut incórrer.

9.4. Una vegada finalitzada la fase de preavaluació, l'Instructor remetrà els expedients corresponents al Comité tècnic d'assessorament, nomenat als efectes, que emetrà un informe motivat, en relació si la quantia i l'oferta que consten en les sol·licituds s'ajusta a la convocatòria; si l'import pressupostat resulta suficient per atendre les sol·licituds en els termes presentats; o, si escau, sobre l'aplicació dels criteris de prelació determinats en la convocatòria a fi d'obtenir l'ordre de prelació en la concertació del servei. D'acord amb l'anterior, emetrà una proposta estimatòria o parcialment o totalment denegatòria. de les sol·licituds presentades o la seva inadmissió a tràmit per incomplir els requisits. Aquest comitè tècnic estarà integrat per:

a. President: el director tècnic de Benestar Social o la persona en què delegui.

b. Vocals:

 

- La cap de servei de Benestar Social o la persona en què delegui.

- Un/a cap de secció del Servei de Benestar Social i, com a suplent, un/a cap de secció del Servei en què delegui

- Dos tècnics del Servei de Benestar Social nomenats pel Regidor de l'Àrea de Cultura i Benestar Social.

c. Secretari: un tècnic de l'Administració General de l'Àrea de Benestar Social, i com a suplent, un altre tècnic de l'Administració General de l'Àrea.

A més de l'anteriorment exposat, el Comitè Tècnic d'Assessorament té, entre d'altres funcions, la d'informar l'òrgan instructor sobre el procediment de concertació i sobre les condicions específiques que facin referència al servei objecte del concert, així com la d'informar preceptivament de la modificació prevista en l'article 24 del Decret 48/2017. A més, pot fer propostes de millora relatives a les condicions d'aplicació dels criteris de preferència i a les condicions d'execució del concert.

El Comitè Tècnic d'Assessorament queda vàlidament constituït amb l'assistència, com a mínim, dels membres següents: el president o president suplent, la secretària o secretari suplent i tres vocals.

9.5. En el cas que l'import pressupostari previst no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds en els termes presentats en cada una de les mateixes o s'hagin d'inadmetre o desestimar sol·licituds, el Comité tècnic d'Assessorament previst en l'apartat 9.4. haurà d'aplicar els criteris de preferència que preveu el punt 10 d'aquesta convocatòria i emetrà un informe que elevarà a l'òrgan instructor que efectuarà la proposta motivada de resolució provisional d'adjudicació, la qual serà notificada als interessats a traves de la publicació d'un anunci en la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www.palma.cat). La proposta expressarà la relació de sol·licitants per a la qual es concedeix la concertació, i especificant per a cada un d'ells el nombre d'hores concertades i la seva quantia; així com la resolució de sol·licituds desestimades i les inadmesses a tràmit i la seva motivació. Així mateix es fixarà un termini de deu dies per a que les entitats presentin les al·legacions que estimin oportunes.

En el cas que es presentessin al·legacions a la proposta de resolució provisional d'adjudicació, l'òrgan instructor emetrà un informe sobre les mateixes i les remetrà al Comité tècnic d'assessorament, el qual emetrà informe de valoració referent a l'acceptació o no de les mateixes.

Una vegada valorades les al·legacions presentades, o exhaurit el termini per formular les mateixes sense que s'hagin presentat, es procedirà a publicar en la pàgina web de l'Ajuntament de Palma la proposta de resolució definitiva expressant la relació de sol·licitants per a la qual es concedeix la concertació, i especificant per a cada un d'ells el nombre d'hores concertades i la seva quantia. A la seva vegada s'atorgarà un termini de deu dies per a que els interessats presentin la seva acceptació o renúncia a l'adjudicació.

Transcorregut aquest últim termini es realitzarà l'Acord de resolució definitiva de les sol·licituds en que es fixarà la relació d'entitats per a les quals s'adjudica el concert de forma definitiva, determinant-se per a cadascuna d'elles el nombre d'hores assignades i la seva quantia total; així com la relació d'entitats per a les quals es realitza una desestimació o inadmissió de la seva sol·licitud i els criteris de valoració utilitzats. L'Acord s'aprovarà per la Junta de Govern Local on igualment s'acordarà la disposició de la despesa corresponent. Aquest Acord es notificarà als interessants mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'establert a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

9.6. En el cas que hi hagi disponibilitat pressupostària suficient per atendre tota l'oferta per al servei objecte del concert, i per tant, la proposta sigui totalment estimatòria de les sol·licituds presentades, una vegada que el Comitè tècnic d'assessorament emeti el corresponent informe, l'òrgan instructor efectuarà la proposta definitiva de resolució d'adjudicació de hores. L'Acord s'aprovarà per la Junta de Govern Local on igualment s'acordarà la disposició de la despesa corresponent. Aquest Acord es notificarà als interessants mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'establert a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

9.7. El procediment de concertació s'haurà de resoldre en el termini màxim de tres mesos a comptar des del dia següent de la entrada de la sol·licitud en l'Àrea de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma. En el cas de que finalitzi aquest termini sense que s'hagi dictat la resolució corresponent, l'interessat podrà entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar resolució expressa del procediment, que no estarà vinculada pel sentit del silenci administratiu, tal i com estableix l'article 24.3 b) de la Llei 39/2015.

9.8. Contra la resolució expressa d'adjudicació de la concertació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució davant l'òrgan instructor del procediment, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes des de la publicació de l'acord. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació de la resolució davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb l'establert a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si la resolució fos presumpte per silenci administratiu negatiu es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en qualsevol moment a partir del dia següent en que produeixi efectes el silenci administratiu. En aquest cas, si no s'hagués interposat aquests recurs, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos des del dia següent a que es produeixi l'acte presumpte.

10. Criteris d'assignació de les hores a concertar

10.1. D'acord amb el previst en l'article 6.3 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, s'estableixen els següents criteris de preferència a l'hora d'assignar les hores a concertar:

- L'arrelament de la persona en l'entorn d'atenció i les condicions d'atenció que requereix.

- La implantació a la localitat on s'hagi de prestar el servei. A l'hora de determinar el grau d'implantació, es tindrà en compte el temps de gestió del servei objecte del concert en el municipi de Palma, el volum de places /hores gestionades en el municipi, així com la gestió de serveis similars en aquest municipi.

- Qualssevol altres que resultin determinants per a la valoració de la capacitat i la idoneïtat de les entitats.

10.2. El comitè tècnic d'assessorament valorarà especialment i en primer lloc el criteri d'arrelament de la persona per tal de garantir la proximitat i la qualitat del Servei al ciutadà en els termes que fixa l'article 89 bis de la Llei 4/2009 i els principis d'actuació i relació de les Administracions Públiques prevists en l'article 3 de la Llei 40/2015.

10.3. Atès que es tracta d'un servei declarat d'interès econòmic general en el qual poden participar entitats privades de caràcter privat, amb o sense ànim de lucre, i sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin, sempre que existeixen anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, així com d'eficiència pressupostària, per formalitzar els acords d'acció concertada tenen preferència les entitats del tercer sector d'acció social.

11. Formalització dels concerts

Els concerts que s'estableixin a l'empar d'aquesta convocatòria es formalitzaran mitjançant document administratiu, denominat acord d'acció concertada, amb el contingut que preveu l'article 8 de la Llei 12/2018.

12. Condicions tècniques de l'execució

12.1. Les condicions tècniques d'execució s'ajustaran a l'annex I de la present convocatòria i on es detalla, entre d'altres, l'objecte, funcions, destinataris, formes d'accés, drets i deures dels usuaris, projecte tècnic, tipus i programes d'intervenció, característiques dels servei, recursos, obligacions específiques i el règim d'infraccions i sancions.

12.2. La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat titular del servei per qualsevol causa, d'acord amb el que preveu el decret 48/2017 pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, suposa l'obligació de reintegrament d'aquestes quantitats, per iniciativa pròpia o per requeriment de l'Administració, amb l'audiència prèvia a l'entitat interessada en aquest cas, i amb la tramitació del procediment que correspongui, d'acord amb la legislació de finances aplicable

13. Obligacions de les entitats concertades

El concert social obliga l'entitat concertada a:

a. Subcontractar nomes parcialment l'objecte del servei i les activitats complementàries.

b. No percebre cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

c. Atendre les famílies que hagin sol·licitat l'accés al servei i tinguin assignada una plaça per part de l'administració competent

d. Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert i mantenir-ne l'autorització o acreditació.

e. Fer-se càrrec exclusivament del personal laboral adscrit al servei concertat, de les seves retribucions i de les obligacions en matèria de seguretat social complint amb els convenis col·lectius sectorials vigent en tot moment. En extingir-se el concert, no es pot consolidar, en cap cas, com a personal de l'Administració que concerta el servei

f. Indemnitzar els afectats pels danys i perjudicis que es causin, per si mateixa o per tercers, com a conseqüència de l'execució del concert social.

g. En cas de realització amb mitjans aliens de la realització parcial del servei o de serveis complementaris, assumir la total responsabilitat de l'execució d'aquests serveis.

h. Prestar el Servei en els termes fixats en els plecs tècnics i en la present Convocatòria, així com complir amb la resta d'obligacions fixades als mateixos, a les normes establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els corresponents reglaments de desplegament d'aquesta Llei.

i. Complir les obligacions previstes en el plec de prescripcions tècniques que regeix la present concertació.

j. Qualsevol altre obligació prevista a l'ordenament jurídic, inclosa la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

14. Publicitat

14.1. Les entitats d'iniciativa privada acollides al règim de concert social hauran de fer constar en la documentació, en totes les documentacions adreçades o no a les persones usuàries i en la publicitat relacionada amb el servei concertat, la seva denominació social i que el servei es troba concertat amb l'Ajuntament de Palma.

14.2. Qualsevol tipus de difusió es realitzarà de conformitat amb l'establert a l'apartat 14 dels plecs de prescripcions i haurà de comptar amb el vistiplau del funcionari inspector del Servei.

14.3. Des de l'Ajuntament es podran proposar sistemes de difusió conjunta.

14.4. La difusió sempre ha de dur el logotip municipal i serà supervisada pel gabinet d'imatge de l'Ajuntament.

15. Facturació

15.1. L'entitat interessada haurà de presentar mensualment, dintre dels deu primers dies del mes següent al període al qual correspon la liquidació:

a) Informe d'activitat on figurarà necessariament la relació nominal dels usuaris atesos durant el mes de facturació, els dies i hores de servei, tipus de servei en cadascun d'ells i els casos d'altes i baixes amb data d'inici o de finalització.

b) Factura del mes en la que s'ha de detallar el nombre i tipologia d'hores de servei prestades (complet, sols dinar, sols sopar) efectuat al llarg del mes.

15.2. L'entitat concertada no podrà cobrar cap quantitat suplementària per qualsevol altre servei o prestació que hagi de ser atesa en virtut del concert subscrit. La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrament d'aquestes quantitats amb l'audiència prèvia de l'entitat interessada, i amb la tramitació del procediment que correspongui.

15.3. Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, els serveis concertats queden subjectes al control tècnic i financer, per la qual cosa, es podrà requerir a l'entitat interessada qualsevol document necessari per comprovar la realitat de la prestació del servei d'acord amb el contingut d'aquests plecs, el projecte presentat i la convocatòria.

16. Seguiment

16.1. Els tècnics municipals designats per fer el seguiment i la inspecció tècnica i econòmica dels serveis concertats podran realitzar, de forma aleatòria, sense previ avís i fent ús de la potestat municipal de control de la execució, les tasques d'inspecció i supervisió que es considerin oportunes per a la comprovació del correcte desenvolupament de les condicions establertes per a l'execució de les hores concertades relatives al Servei Municipal d'ajuda a domicili.

16.2. L'entitat concertada del servei facilitarà tota la informació relativa als serveis prestats que sol·liciti Benestar Social, garantint-ne d'aquesta forma de control d'execució i la seva qualitat. L'entitat informarà puntualment i per escrit a la Regidoria de Cultura i Benestar Social de totes les incidències del servei, del seguiment del funcionament i de respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.

16.3. Per tal de fer efectiu el seguiment, l'entitat elaborarà, amb una periodicitat mensual, un informe d'activitat del servei realitzat dins el mes anterior i, d'acord amb les dades sol·licitades per Benestar Social, elaborarà una memòria anual del perfil dels usuaris i de qualitat. Aquesta memòria es presentarà dintre dels deu primers dies del mes de febrer de cada any, a excepció de la memòria final del servei concertat, que s'haurà de presentar en el mes posterior a la finalització definitiva del concert.

17. Vigència del concert

El règim de concert es preveu que s'iniciï dia 1 d'agost de 2022, o si escau, el dia següent a la formalització del concert, i tindrà una durada màxima de quatre anys. Es podrà renovar, d'acord amb el que preveu la Llei 12/2018, de 15 de novembre, el Decret 48/2017, i d'acord amb les normes pressupostàries, en el cas de que el Servei de Benestar Social ho consideri adient.No obstant això, el concert social podrà ser objecte de revisió i, si s'escau, de modificació, abans que finalitzi la vigència.

18. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del concert social totes aquelles establertes a l'article 9 de la Llei 12/2018 de serveis a les persones en l'àmbit social de la Comunitat autònoma de les Illes Balears; al Títol V del Decret 48/2017 pel qual s'estableixen els principis generals als que s'han de sotmetre els concerts socials; i en la resta de normativa aplicable.

19. Prerrogatives de l'Ajuntament de Palma

L'òrgan instructor del procediment de concertació té la prerrogativa d'interpretar-lo, resoldre'n els dubtes que sorgeixin durant el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar-ne els efectes.

20. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest concert i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.

21. Recursos contra la convocatòria

Contra la present convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de Llei 29/1998, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.