Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3240 - Pàgines 15688-15695

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de l’immoble ubicat al carrer de Manacor, 130, de Palma (Hostal Sorrento), per acollir refugiats temporals d’Ucraïna (Exp. SP 74/2022)

    Número d'edicte 3234 - Pàgines 15696-15697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a favor de les federacions esportives de les Illes Balears a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2022

    Número d'edicte 3247 - Pàgines 15698-15700

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 3186 - Pàgines 15701-15706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 3188 - Pàgines 15707-15708

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’abril de 2022 per la qual s’assignen noves funcions a llocs d’assessor tècnic docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions de determinats llocs d’assessor tècnic docent

    Número d'edicte 3254 - Pàgines 15709-15721

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 3215 - Pàgines 15722-15753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 d’abril de 2022 per la qual es corregeixen errades detectades en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 d’abril de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2022-23

    Número d'edicte 3253 - Pàgines 15754-15755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de modificació de la resolució de data 7 de juliol de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, contractes postdoctorals 2021 (BOIB núm. 92, de 10 de juliol de 2021), modificada per resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de data 15 de setembre de 2021 (BOIB núm. 129 de 18 de setembre de 2021)

    Número d'edicte 3223 - Pàgines 15756-15758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució per a la limitació de l'ús del foc a menys de 50 m de terreny forestal durant l'època de perill d'incendis forestals

    Número d'edicte 3185 - Pàgines 15759-15760

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Instrucció del conseller de Medi Ambient i Territori per a establir criteris d’actuació i tramitació en relació als procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes

    Número d'edicte 3184 - Pàgines 15761-15766

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el parc fotovoltaic Puercoespín polígon 12, parcel·la 148, TM Alaior (71A/2021)

    Número d'edicte 3183 - Pàgines 15767-15781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’autoritza la sol·licitud de la revisió de les tarifes del servei de transport públic urbà de viatgers amb taxi del municipi de Palma (exp.: SGCMH 01/2022 SPT)

    Número d'edicte 3220 - Pàgines 15782-15783

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de convocatòria, per a l’any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l’agricultura i la ramaderia

    Número d'edicte 3202 - Pàgina 15784

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’adopció de mesures en matèria de contractació com a conseqüència de la crisi econòmica i social

    Número d'edicte 3203 - Pàgines 15785-15788

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini menors per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació a realitzar els mesos de maig i juny

    Número d'edicte 3157 - Pàgines 15789-15804

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 25 d’abril de 2022, relatiu al Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de caràcter temporal i d'àmbit insular per a l'any 2022 a l'illa de Menorca (exp. 03135-2022-000003)

    Número d'edicte 3210 - Pàgines 15805-15809

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació d’una concessió dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca, corresponent als mesos de febrer i març de l’any 2021, motivada per la correcció d’errors de fet de la instrucció de la convocatòria (exp. 03140-2022-000001)

    Número d'edicte 3211 - Pàgines 15810-15813

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts ADV 2022 (exp. 3201-2022-000001)

    Número d'edicte 3213 - Pàgines 15814-15815

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 26 d’abril de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 194/2021 sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l’exercici 2019

    Número d'edicte 3224 - Pàgines 15816-15817

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació atribucions batlia

    Número d'edicte 3248 - Pàgina 15818

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

    Número d'edicte 3252 - Pàgines 15819-15827

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Oferta Pública Ocupació 2022 Ajuntament Ariany

    Número d'edicte 3216 - Pàgina 15828

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA/PG-03 en Peguera

    Número d'edicte 3178 - Pàgina 15829

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a l’estabilització de l’ocupació

    Número d'edicte 3196 - Pàgines 15830-15831