Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 230151
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini menors per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació a realitzar els mesos de maig i juny

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 6 dels estatuts de la Fundació Mallorca Turisme estableix que la finalitat de la Fundació és fomentar la promoció turística de Mallorca en els mercats nacional i internacional, la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general i qualsevol altra activitat que tengui per objecte promoure el turisme de l'illa.

2. El Pla d'Actuació de la Fundació per a l'any 2022 estableix, entre d'altres, que es duguin a terme diferents patrocinis amb entitats privades per patrocinar accions concretes que generin un retorn publicitari per a la marca Mallorca (marca establerta en el manual d'estil de la corporació annex VI ).

3. El 26 d'octubre de 2021, el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar el Pla d'Actuació i el pressupost de la Fundació en el qual s'inclou una partida per dur a terme patrocinis. 

4. Els patrocinis adjudicats per aquesta Resolució seran finançats per el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i el Consell Insular de Mallorca per realitzar actuacions adreçades a la reactivació econòmica i turística dels sectors econòmics afectats per a la COVID-19 del seu àmbit territorial signat en data 25 d'agost de 2021.

5. La voluntat de la Fundació i del Patronat és que la participació en aquesta convocatòria per formalitzar contractes de patrocini amb entitats privades estigui subjecta als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència en la utilització dels recursos públics. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació dels termes i de les condicions establertes en aquesta Resolució.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les condicions generals que han de regir els requisits per subscriure contractes de patrocini amb entitats privades que millorin la competitivitat turística de Mallorca de maig i juny de 2022.

2. Aprovar les condicions necessàries per a la justificació correcta de l'esdeveniment (annex V). 

3. Publicar aquesta Resolució i els annexos que l'acompanyen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de publicar-se aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de l'article 12 dels estatuts de la Fundació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d'alçada.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos després d'interposar el recurs d'alçada sense que s'hagi notificat la resolució.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

Palma, 21 d'abril de 2022

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordà

 

ANNEX I Plec de condicions generals que han de regir la tramitació dels expedients de contractació 

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria, pública i oberta, és oferir la possibilitat de subscriure contractes privats de patrocini que generin un retorn publicitari de la marca Mallorca com a destinació turística i que millorin la competitivitat turística de Mallorca, mitjançant projectes, accions promocionals o actuacions relacionades amb les finalitats següents:

- Impulsar de manera indirecta projectes que cerquin la competitivitat i la diversificació de l'oferta turística de Mallorca.

- Desenvolupar projectes i accions per incrementar la qualitat de l'oferta turística i el producte turístic de Mallorca.

- Dur a terme actuacions que tenguin com a objectiu millorar la qualitat, la competitivitat i el posicionament de les marques de la Fundació Mallorca Turisme en els mercats emissors amb vista a consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

- Donar a conèixer la marca Mallorca com a destinació turística al mercat internacional a través dels diferents productes turístics amb els quals la Fundació Mallorca Turisme està treballant.

- Fer publicitat indirecta de la marca Mallorca (tal com estableix el manual d'estil de la FMT annex III).

La intenció d'aquests projectes i d'aquestes accions és:

- Impulsar els productes turístics estratègics en què treballa la Fundació, com ara cultura, esports, MICE, naturalesa, accessibilitat, turisme actiu, identitat local i sostenibilitat, ecoturisme, gastronomia local, familiar i salut i benestar.

- Valorar que les actuacions, les accions o els esdeveniments duguin en el títol la paraula «Mallorca» en qualsevol idioma, per aconseguir una major visibilització de la marca Mallorca.

- Conèixer la durada de l'esdeveniment i les despeses indirectes fetes per saber si millora la competitivitat i la diversificació.

- Estudiar el públic destinatari de l'esdeveniment per poder analitzar els projectes que corresponguin a una estratègia d'inserció en circuits nacionals o internacionals, així com conèixer els mercats en els quals es promocionarà el projecte.

- Conèixer la projecció internacional que té cada acció o esdeveniment. Per aquest motiu, es demana el nombre d'idiomes en què es promocionarà l'acció o esdeveniment i el nombre de països als quals s'adreça.

- Promocionar Mallorca i donar a conèixer a través d'aquesta promoció, els productes gastronòmics i etnològics de la nostre illa.

Es consideren accions susceptibles d'obtenir patrocini:

- Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribueixen a la creació de producte i a la promoció, comercialització i diversificació turística de Mallorca.

- Jornades, trobades, conferències, congressos, simposis i fòrums, viatges de premsa (press trips), viatges de familiarització (fam trips), workshops o accions similars.

- Altres accions que es puguin valorar d'acord amb l'esperit de la convocatòria.

- Totes les accions/esdeveniments s'han de desenvolupar dins el territori de Mallorca, exceptuant les accions/esdeveniments de promoció de producte local, cultura popular i tradicions autòctones de Mallorca.

Aquestes accions han de tenir repercussió nacional i internacional per ser valorades. Han de tenir distribució demostrable fora de l'illa. No es tindrà en compte la valoració de la publicitat de l'esdeveniment o activitat en la premsa local. Es considera premsa local aquella que la major part del seu contingut va dirigit als habitants locals de l'illa. En aquest sentit, no es valoraran tampoc, les edicions de mitjans nacionals en la seva franja/ secció/ horari en les seves connexions territorials.

Els esdeveniments i/o accions que es presentin a la convocatòria i tenguin previst un servei gastronòmic, han d'utilitzar productes gastronòmics i etnològics de producció local i/o km 0. És a dir, han de pertànyer a una IGP, DO,.. de l'illa de Mallorca. Han de ser receptes típiques de la gastronomia local, que poden estar modernitzades, sempre i quan siguin de producte local i tradició mallorquina a la cuina.

La finalitat de fer una convocatòria oberta d'accés a contractes de patrocini és difondre la imatge de Mallorca com a destinació turística i crear una via per donar publicitat de l'illa, atesa la importància i rellevància de l'esdeveniment, quant al públic i la repercussió en els mitjans de comunicació. Per tant, l'element fonamental del contracte de patrocini és el retorn publicitari per a les marques registrades de la Fundació segons annex VI.

Únicament es valorarà la repercussió de l'acció des de la perspectiva de retorn en quant a promoció turística de la marca Mallorca i no del producte/esdeveniment en si mateix. Hem de destacar també que en cap cas es valorarà el fet que es parli de Mallorca com a lloc on es realitza l'esdeveniment; aquest fet no es considera promoció turística. 

El que es valorarà és la repercussió per la marca Mallorca dins l'esdeveniment, no el fet de donar-lo a conèixer o informar sobre ell.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els patrocinis següents:

- Patrocinis que hagin presentat sol·licitud a l'anterior convocatòria i hagin estat exclosos.

- Patrocinis de projectes que incloguin les fires i/o festes integrades en el calendari de fires de Mallorca.

- Patrocinis de clubs esportius de Mallorca pel funcionament ordinari. 

- Patrocinis individuals a esportistes destacats. 

- Patrocinis a agències de publicitat, mitjà de comunicació, mitjà de publicitat o creatiu sempre que la participació en l'esdeveniment sigui només publicitària o pel seu funcionament ordinari.

- Les sol·licituds que no compleixin les condicions establertes en l'objecte d'aquestes bases.

- Incompatibilitat amb subvencions de la Fundació Mallorca Turisme. És incompatible obtenir un patrocini i una subvenció pel mateix esdeveniment de part de la Fundació Mallorca Turisme.

- Incompatibilitat amb subvencions del departament de cultura del Consell de Mallorca. És incompatible obtenir un patrocini de la Fundació Mallorca Turisme i una subvenció del departament de cultura del Consell de Mallorca pel mateix esdeveniment.

- Programes, pel·lícules, sèries, obres, festivals, jornades, conferències,… audiovisual, és a dir qualsevol esdeveniment audiovisuals exceptuant aquells que estiguin destinats a promocionar destins turístics o Mallorca com  a destinació turística.

- Esdeveniments on l'empresa ha estat sancionada per temes racistes o sexistes.

2. Principis generals de la convocatòria

Aquesta convocatòria pública es du a terme sobre la base dels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i eficiència per desenvolupar l'objecte de l'acció que millori la competitivitat turística de Mallorca.

Aquesta convocatòria es basa en el fet que les persones promotores de l'acció o del projecte són les que n'assumeixen l'organització. La concessió d'aquest patrocini no suposa en cap cas l'alteració del règim normal de contractació públic ni n'altera el règim per obtenir les llicències i els permisos necessaris.

Així, les persones o entitats promotores de l'acció sol·liciten l'aportació en forma de patrocini per donar suport a la realització del projecte, ja que té una repercussió turística directa i que l'aportació pública en millora la rendibilitat, en concepte d'imatge i de notorietat de la marca Mallorca. En aquest sentit, poden ser rebutjats projectes que puguin suposar qualsevol classe de discriminació o menyspreu sexista o racial i, en qualsevol cas, ha d'existir un interès comú entre el promotor i el patrocinador en l'activitat a desenvolupar, sense limitar-se la prestació a favor del patrocinador a la publicitat de la destinació que aquest en pugui fer.

En qualsevol cas, l'empresa ha d'acreditar que és la propietària de la marca de l'acció/esdeveniment o que té autorització per utilitzar-la.

3. Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria té un pressupost màxim de 40.000€ impostos inclosos del pressupost de la Fundació Mallorca Turisme de l'any 2022.

Per optimitzar els recursos existents i per poder fer una assignació més equitativa, s'estableix que l'import màxim és de 14.999,99 € (IVA exclòs) per sol·licitud. La quantia sol·licitada no pot superar en cap cas el 30 % del pressupost total. Si la factura emesa pel pagament del patrocini inclou una retenció per impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF) s'entén que aquesta quantia està inclosa dins els 14.999,99 € que seran ingressats per la Fundació Mallorca Turisme directament a la Agència Estatal de l'Administració Tributària enlloc d'abonar aquest import a la persona interessada en el patrocini.

Si el pressupost de l'acció és menor de 100.000 € (impostos exclosos) es poden sol·licitar fins a un màxim de 8.000 € (impostos exclosos). Les accions amb un pressupost de més de 100.000 € (impostos exclosos) poden sol·licitar fins a un màxim de 14.999,99 € (IVA exclòs).

4. Àmbit subjectiu

Poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria pública les persones físiques (excepte les comunitats de béns) o les persones jurídiques organitzadores dels esdeveniments i projectes que s'ajustin a l'objecte i als requisits d'aquesta convocatòria. 

D'acord amb el que estableix l'article 118.3 de la Llei de contractes del sector públic, no es poden subscriure contractes menors que individualment o conjuntament superin la quantitat de 14.999,99 € (IVA exclòs).

En el supòsit que dues entitats diferents sol·licitin un patrocini per a un mateix esdeveniment tan sols es valorarà la primera proposta presentada segons el registre d'entrada, mentre que l'altra proposta restarà exclosa.

Resten excloses de la convocatòria:

- Les entitats que no estiguin al corrent del pagament d'obligacions econòmiques contretes amb la Fundació Mallorca Turisme, al corrent d'obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, amb l'Administració Tributària de l'Estat o amb la Seguretat Social.

- Les entitats que no hagin complit les obligacions pròpies dels beneficiaris de patrocinis que la Fundació ha concedit en convocatòries anteriors.

5. Contraprestació per a la Fundació Mallorca Turisme

La Fundació i l'entitat adjudicatària formalitzaran el contracte privat de patrocini. En aquest contracte s'establirà que a tots els mitjans i materials corresponents a l'organització de l'esdeveniment, s'han de reflectir els logotips corporatius i la marca promocional.

La Fundació farà arribar a l'empresa patrocinada un manual corporatiu per a un ús correcte de la marca Mallorca, en què s'especificarà l'aplicació dels logotips. La presentació a la convocatòria implica l'obligació per part del sol·licitant el compliment obligatori del manual. El no compliment implica la renúncia i resolució del contracte privat de patrocini.

En cas que la Fundació comuniqui discrepàncies en l'aplicació dels logotips o de les marques, l'entitat patrocinada es compromet a fer les actuacions necessàries per rectificar-les. 

Així mateix, l'entitat ha de publicar un baner de la marca Mallorca en el web i qualsevol altre espai digital propi de l'acció/esdeveniment, i que s'ha de redirigir al web que la Fundació li comunicarà. Aquest baner l'ha de dissenyar l'empresa que sol.licita el patrocini amb el vist i plau de la FMT.

L'entitat ha d'especificar en la memòria que presenti amb la sol·licitud (annex II) quines són les contraprestacions o les accions en què serà present la marca Mallorca i el valor econòmic en matèria de publicitat, màrqueting, projeccions, edicions i marxandatge.

Així mateix, estan obligades a convidar la direcció de l'FMT a actes d'obertura i de cloenda, rodes de premsa, presentacions i similars. Aquesta presència a l'acte no suposa cap obligatorietat en la concessió del patrocini, ni és mesurable a l'efecte de la valoració del retorn publicitari.

6. Termini i lloc de presentació de la documentació

La convocatòria per presentar projectes romandrà oberta des del dia següent hàbil a les 9.00h de publicar-se aquesta Resolució de convocatòria en el BOIB o fins que se n'exhaureixi la dotació econòmica i com a màxim fins al 16 de maig de 2022 a les 14.00 h. Tota  la  tramitació  es  farà  en  línia.  No  cal imprimir cap document de la convocatòria. Aquest tràmit NOMÉS es pot fer en línia, s'ha d'emplenar la sol·licitud del catàleg de tràmits « Sol·licitud patrocinis menors ». És obligatori fer-la en línia utilitzant el tràmit creat per això. No és vàlida cap altra forma de presentar-la.  

La presentació electrònica de les sol·licituds s'ha de fer amb el certificat digital de la persona interessada o l'ha de presentar un representant de l'entitat que s'acreditarà amb el seu certificat digital com a representant.  En general s'admet el DNI electrònic i tots els certificats que es reconeixen en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.  Els expedients es resoldran per ordre d'entrada al registre de la Fundació. 

S'exclouran les propostes presentades una vegada que l'esdeveniment s'hagi duit a terme o en un període inferior a 15 dies abans de dur-se a terme (sempre que sigui possible des de la publicació de la convocatòria) per poder avaluar la proposta correctament. 

7. Formalització de la sol·licitud i documentació

Les sol·licituds (tràmit en línia), acompanyades de la documentació tècnica i de la documentació administrativa, s'han de formalitzar mitjançant el model de sol·licitud i els annexos que apareixen al catàleg de tràmits “Sol·licitud patrocinis menors” de https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronia.es/info.0. El model de sol·licitud és obligatori i no s'admetran altres models de presentació. 

L'escrit de sol·licitud de patrocini servirà d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca i el personal de l'FMT comprovin d'ofici que l'entitat o la persona sol·licitant està al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Seguretat Social o del Consell Insular de Mallorca.

S'hi ha d'adjuntar la documentació administrativa següent:

a) Model de sol·licitud (annex II) de patrocini amb les dades identificatives de la persona interessada i de la representant. En l'escrit de sol·licitud, la persona interessada ha d'indicar l'adreça electrònica per rebre les notificacions que es tramitaran via notificació electrònica. Aquest tràmit es fa en línia.

b) Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de l'empresa o de la persona física sol·licitant, així com de la persona representant, si n'hi ha. 

c) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud.

d) Fotocòpia de l'escriptura de constitució i/o estatuts de l'entitat degudament inscrits en el Registre.

e) Fotocòpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, si escau.

f) Fotocòpia del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de l'any en curs o fotocòpia de l'alta de la declaració censal de l'inici de l'activitat o de l'alta de l'IAE en què consti l'epígraf corresponent.

g) Declaració responsable de no haver estat sancionat per incompliment de la normativa aplicable en matèria de residus (annex III)

h) Certificat expedit per l'entitat bancària de titularitat. No s'admet cap altre document per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebuts, ni documents elaborats per la persona interessada, ni captures de pantalla, etc.).

En cas que l'entitat ja hagi format part d'un procés a la Fundació ho pot indicar quan faci el tràmit en línia, en el qual ha d'indicar el número de l'expedient on hi ha la documentació administrativa, sempre que no hi hagi hagut cap modificació i sempre que la documentació sigui vigent. 

A més també ha de presentar la documentació següent actualitzada:

a) Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

b) Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries davant el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen. En aquest supòsit, l'escrit de sol·licitud de patrocini servirà d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca i dels ens dependents comprovin d'ofici aquesta circumstància.

c) Declaració responsable en què es faci constar si s'han rebut i/o s'han sol·licitat altres ajudes o col·laboracions d'institucions públiques o privades per fer el projecte i les quanties econòmiques (annex VII). 

d) Acreditació que el projecte està avalat per corporacions locals, insulars o autonòmiques.

e)    Declaracions responsables següents (annex IV que es signarà en línia):

 • Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració segons l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquesta declaració responsable o document anàleg ha d'incloure la manifestació expressa que l'empresa no incorr en cap dels supòsits a què es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB.
 • Declaració responsable d'estar al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme, així com de la justificació d'altres contractes fets amb la Fundació. Si es constata que hi ha deutes pendents o que la justificació d'expedients anteriors ha estat incorrecta sense que s'hi hagi renunciat expressament, l'entitat serà exclosa de la convocatòria del patrocini.
 • Declaració responsable que l'entitat no té cap expedient sancionador obert amb una administració pública.
 • Declaració responsable que l'empresa és la propietària de la marca de l'acció/esdeveniment o que té autorització per utilitzar-la.

Totes les declaracions responsables hauran d'anar signades mitjançant certificat digital. 

Persones jurídiques o físiques no espanyoles:

a) En el supòsit que l'entitat pertanyi a un estat de la Unió Europea, la capacitat jurídica de l'empresa s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del document de constitució de l'entitat segons la normativa del seu país. S'han d'adjuntar els estatuts i l'acreditació de la representació de la persona que actua en nom de l'entitat, amb fotocòpia del CIF (codi d'identificació fiscal) de l'entitat i del DNI/passaport de la persona representant que ha de ser qui signi el contracte de patrocini. La documentació es presentarà junt amb una traducció jurada oficial i postil·lada d'acord amb el Conveni de la Haia de 1961.

b) En el cas que l'entitat pertanyi a un estat que no és membre de la Unió Europea, la capacitat jurídica de l'entitat s'ha d'acreditar mitjançant la documentació relativa a la sucursal o filial a Espanya de l'entitat, degudament inscrita en el registre corresponent i amb una fotocòpia acarada del CIF.

c) En qualsevol dels dos casos anteriors, s'ha d'acreditar la capacitat de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant per actuar en nom seu. També s'ha de presentar una còpia acarada del passaport/DNI/NIE, traduït per un intèrpret jurat o jurada, o una traducció oficial i postil·lada d'acord amb el Conveni de la Haia de 1961.

d) Certificat de l'administració tributària del país del sol·licitant que acredita que es troba d'alta a hisenda o d'activitats econòmiques o bé còpia de l'alta a hisenda del seu país. Si la persona sol·licitant té sucursal o filial a Espanya, ha d'adjuntar el certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'any en curs o una còpia de l'alta de la declaració censal.

e) Acreditació que el projecte està avalat per corporacions locals, autonòmiques, insulars o entitats de reconegut prestigi.

f) Acreditació que la sucursal o filial, si escau, està al corrent d'obligacions amb el Consell Insular de Mallorca, amb l'Administració Tributària de l'Estat i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la certificació oportuna, emesa per l'òrgan competent. Si es tracta d'un agent autoritzat per actuar en nom de l'entitat no resident que operi mitjançant una oficina de representació, ha d'aportar la certificació acreditativa corresponent d'estar al corrent de pagaments amb l'administració estatal, insular i amb la Seguretat Social, emesa per l'òrgan competent.

g) També han d'aportar:

 1. Un testimoni judicial, certificació administrativa o declaració responsable de no incórrer en les prohibicions de contractar amb l'Administració segons l'ordenament jurídic espanyol i, per analogia, amb l'ordenament de l'estat al qual pertany.
 2. Aquesta declaració responsable ha d'incloure la manifestació expressa que l'empresa no incorr en cap dels supòsits a què es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB.
 3. Declaració responsable en què es faci constar si han rebut i/o sol·licitat ajudes d'institucions públiques o privades per fer el projecte i les quanties sol·licitades i/o concedides (annex VII).
 4. Declaració responsable que digui que l'entitat està al corrent de pagaments amb la Fundació. El fet de no presentar aquest document es considera motiu d'exclusió d'aquesta convocatòria de patrocini (annex IV).
 5. Declaració responsable que digui que la persona o entitat sol·licitant és titular de la marca o dels drets de llicència per a celebrar o organitzar l'esdeveniment.

Documentació tècnica

Juntament amb la sol·licitud (annex II), la documentació administrativa i l'annex IV, s'ha de presentar el projecte tècnic de l'activitat que ha d'estar format per la documentació següent:

- Una memòria que consisteix en una explicació de l'esdeveniment, les dates en què es farà, el públic al qual s'adreça, el mercat al qual s'adreça l'esdeveniment i les accions que es faran per arribar al mercat objecte de l'esdeveniment, el nombre previst d'assistents i qualsevol altra informació necessària per avaluar el projecte i amb el qual s'acrediti que és un esdeveniment turístic, paquets turístics que es fan i repercussió econòmica a l'illa.

- Un  pla de comunicació que inclogui les accions de comunicació previstes per arribar al públic objectiu de l'esdeveniment, les accions de promoció previstes, els llocs on apareixerà la marca Mallorca dins l'esdeveniment, la publicitat i les insercions que es faran i el lloc on es posarà la marca dins aquesta publicitat.

- En cas de servei gastronòmic, un resum dels productes i càtering que s'utilitzaran. Cartes, vins, degudes,...

- El pressupost detallat del projecte amb els ingressos i despeses totals de l'esdeveniment. Les despeses han de ser demostrables amb presentació de factura i el seu pagament o acord o conveni de col·laboració.

- Acreditació de la propietat de la marca de l'esdeveniment o autorització per utilitzar-la.

8. Procediment administratiu per formalitzar els patrocinis

La tramitació administrativa per formalitzar els contractes de patrocini és la mateixa que la dels contractes menors.

El personal tècnic assignat a l'expedient revisarà les propostes tècniques per determinar si compleixen o no els requisits tècnics exigits d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases.

Fase administrativa

Les propostes es revisaran a mesura que entrin les sol·licituds i les revisarà l'assessoria jurídica de la Fundació. 

En cas que la sol·licitud necessiti esmenar-se, la direcció de la Fundació requerirà l'entitat o persona interessada perquè hi faci les esmenes oportunes o aporti els documents que manquen, amb la indicació que si no ho fa en un termini de tres dies hàbils a comptar a partir del moment en què rep el requeriment, es considerarà que desisteix de la petició. 

El requeriment de millora de la sol·licitud o d'aportació de documentació es fa per mitjans electrònics (és necessari el certificat digital de la persona representant de l'empresa), de manera que en queda constància en l'expedient.

Fase tècnica: revisió de la documentació tècnica

Una vegada finalitzada la revisió de la documentació administrativa, l'òrgan de contractació designarà una persona per revisar la proposta tècnica per determinar si es compleixen o no els requisits tècnics exigits d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases.

En el cas que en la documentació tècnica es detectin deficiències, es requerirà que s'esmenin en el termini de tres dies hàbils. Si l'esmena no és correcta o no s'esmena la documentació  requerida, la sol·licitud s'exclourà del procediment de contractació.

El requeriment de la documentació es fa per mitjans electrònics (és necessari el certificat digital de la persona representant de l'empresa), de manera que en queda constància en l'expedient.

Adjudicació i formalització del contracte de patrocini

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte privat i, posteriorment, formalitzarà el contracte en el qual constaran les obligacions d'ambdues parts, les contraprestacions que rebrà la Fundació i la forma de justificar el patrocini.

L'entitat patrocinada ha de cedir de forma expressa les imatges del projecte per a usos no comercials.

Aquest contracte se signarà en el termini màxim de 30 dies naturals des del moment en què s'adjudica i sempre abans de l'esdeveniment. En cas contrari, la Fundació resoldrà no continuar el patrocini. 

Les marques de la Fundació han de figurar a tots els elements de promoció prèvia del projecte o de l'acció, així com en els de promoció que es duguin a terme durant el desenvolupament del projecte.

En el cas que la Fundació comuniqui a l'entitat adjudicatària alguna discrepància, l'entitat es compromet a fer les actuacions necessàries per rectificar-la. 

9. Justificació del projecte

L'entitat patrocinada ha d'acreditar que es compleixen les condicions relatives a la presència de la marca a l'esdeveniment patrocinat. 

Per això ha de presentar: - L'annex V degudament emplenat, que s'ha de registrar a través de la Seu electrònica

(https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0) al tràmit “Justificació de contractes de patrocinis”.

- La documentació següent en suport digital, que s'ha d'enviar per servei de transferència d'arxius en el nigul (We Transfer o Google Drive) o amb un usb en cas que la seu electrònica no ho admeti pel pes dels documents.

a) Memòria del projecte amb el resum de l'acció…

b) Declaració responsable signada de la despesa efectivament feta:  el pressupost liquidat (llistat de les factures amb el seu número, proveïdor, concepte i import, acord o conveni de col·laboració amb CIF, entitat i import)

c) Reportatge fotogràfic del projecte.

e)    Material gràfic i audiovisual fet durant el desenvolupament del projecte patrocinat.

d) Resum de la repercussió mediàtica: clipping amb el valor econòmic equivalent tant de la marca Mallorca com de l'esdeveniment i la inversió publicitària en els mitjans; impresos, audiovisuals i en línia. Aquesta repercussió es valorarà en funció d'usuaris únics diaris.

f) Fotografies de les begudes i menjar servits durant l'acció/ esdeveniment, així com llistat definitiu del que s'ha servit als assistents.

A més, ha de presentar el document següent:

g) Certificat expedit per l'entitat bancària de titularitat. No s'admet cap altre document per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebuts, ni documents elaborats per la persona interessada, ni captures de pantalla, etc.). 

L'acceptació del patrocini implica que la Fundació pot utilitzar el material gràfic, fotogràfic i audiovisual presentat amb les justificacions per fer difusions i ús en activitats promocionals. L'entitat garantirà que posseeix els drets i autoritzacions dels continguts de les imatges.

El valor econòmic de la repercussió mediàtica del patrocini per a la marca Mallorca ha de ser igual o superior a la quantitat atorgada. En cas que el valor econòmic de la repercussió mediàtica per a la marca Mallorca sigui inferior, es pagarà un 80 % del que es justifiqui.

Per facilitar el que es valora en el clipping (retorn publicitari de la marca Mallorca com a destinació turística), s'informa que el que es donarà com a vàlid serà la repercussió de l'acció des de la perspectiva de retorn turístic de la marca Mallorca i no de l'acció/esdeveniment en si mateix. És a dir, el que es valora és la repercussió per a la marca Mallorca que reflecteix el clipping de l'acció/esdeveniment, no donar a conèixer l'esdeveniment. Cal destacar també que no es valorarà el fet que es parli de Mallorca com a lloc on es fa l'esdeveniment, ja que això no es considera promoció turística.

Per tant, es valorarà que en la fotografia, anunci o vídeo aparegui la marca o que en l'article o notícia aparegui un esment de la Fundació. En cas de xarxes, l'etiqueta o hashtag.

La repercussió en mitjans digitals es valorarà en funció d'usuaris únics i les pàgines visitades de cada mitjà per dia, no mensual.  En cas de no tenir valor oficial, fixarem un mínim de 150 euros per noticia.

La justificació s'ha de presentar a la Seu electrònica en el termini dels seixanta dies naturals posteriors a la data indicada en la memòria que és la finalització del projecte.

Tot i això, en el cas que el projecte/acció/esdeveniment hagi rebut altres patrocinis i/o ajudes (convenis de col·laboració, subvencions, entre d'altres) per part de qualsevol institució pública (ajuntaments, consells insulars, ministeris, entre d'altres), el valor econòmic de la repercussió mediàtica del patrocini ha de ser igual o superior a la suma de la quantitat atorgada o amb la qual col·labora l'FMT i les entitats públiques corresponents. Per aquest motiu, el patrocinat té l'obligació d'informar l'FMT de les condicions i imports (impostos inclosos) del patrocini i/o ajuda signats amb l'entitat pública.

La Fundació es reserva la potestat de fer a posteriori qualsevol comprovació que consideri pertinent.

En cas que la Fundació realitzi alguna activitat, com per exemple un presstrip, i aquesta acció afecti a l'esdeveniment que es patrocina, la repercussió mediàtica del mitjà de comunicació de l'acció organitzada per la FMT, no es pot presentar com a justificació del projecte.

Una vegada validada la justificació tècnica, l'FMT ho comunicarà electrònicament a l'entitat adjudicatària perquè presenti la factura corresponent. 

10. Pagament

L'entitat interessada ha de presentar la factura a través de la plataforma FACE per poder pagar el patrocini, una vegada presentada i acceptada la justificació per la Fundació.

La factura s'ha de presentar per mitjans electrònics (és necessari el certificat digital de la persona representant de l'empresa) en un termini màxim de trenta dies naturals, comptadors des de l'endemà que l'FMT hagi enviat la resolució d'acceptació de la justificació. En cas de no enviar la factura en el termini establert, s'entendrà que es desisteix del patrocini.

11. Llengües d'utilització en aquest procediment

Tota la documentació administrativa i tècnica que s'ha de presentar en aquesta convocatòria ha de ser en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears. En cas que la documentació administrativa o de la justificació sigui en un idioma diferent dels oficials, s'ha d'aportar una traducció jurada.

12. Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les entitats sol·licitants accepten que s'incorporin les dades facilitades al fitxer que creï la Fundació i queden informades d'aquesta incorporació.

Les entitats sol·licitants estan obligades a complir el que estableixen la LOPD i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals puguin tenir accés durant la vigència dels contractes que es facin en el desenvolupament i en l'execució d'aquesta convocatòria.

13. Confidencialitat

L'entitat patrocinada ha de mantenir la confidencialitat de qualsevol informació que la Fundació li reveli mentre duri la vigència del patrocini. A més, l'entitat es compromet a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat per a la qual li ha estat revelada, excepte per imperatiu legal.

L'entitat receptora ha de protegir la informació confidencial que la Fundació li reveli contra qualsevol ús no autoritzat o contra la revelació a tercers, de la mateixa manera que protegeix la seva informació confidencial. L'accés a aquesta informació ha de quedar restringit només al personal de l'entitat que l'hagi de conèixer per complir l'objecte que s'ha de desenvolupar.

14. Suspensió del patrocini

Són causes d'extinció del patrocini:

a) La falsedat de les dades aportades.

b) L'extinció jurídica de la personalitat de qualsevol de les parts.

c) L'acord mutu de les parts.

d) L'incompliment total o parcial de totes o alguna de les condicions generals i particulars pactades.

e) La realització per part de l'entitat patrocinada d'actuacions contràries als objectius i a les finalitats de la Fundació.

f) Que la documentació justificativa del patrocini (annex V) no es lliuri o que es lliuri fora de termini.

g) Quan es consideri que, en l'esdeveniment, alguna acció suposa una publicitat negativa d'imatge i notorietat de la marca Mallorca i la Fundació.

h) Circumstàncies fortuïtes i de força major que facin impossible l'execució del projecte, com poden ser les derivades de la crisi sanitària del Covid-19 que no deixin la celebració de l'esdeveniment. Són circumstàncies fortuïtes aquells fets que no s'hagin pogut preveure, o que previstos, siguin inevitables. D'acord amb l'article 1105 del Codi civil, fora dels casos expressament esmentats a la Llei, ningú respondrà d'aquells successos que no s'hagin pogut preveure, o que previstos, fossin inevitables.

15. Règim jurídic aplicable

L'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades de la formalització dels contractes privats de patrocini, sense que es pugui interposar cap classe de recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial civil.

Les parts se sotmeten de manera expressa als tribunals i jutjats de Palma, i renuncien, en conseqüència, al seu fur i veïnatge.

 

 

ANNEX II Sol·licitud Patrocinis menors gener-juny 2022

DADES DEL  SOL·LICITANT  Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ................................................................................... DNI/CIF:  .................................... Domicili (als efectes de notificacions): .............................................................................. Núm.: ........ Pis: ..........  Localitat: ............................................................. CP: ................ Telèfon de contacte:  .................................................................. Fax: ............................... Correu electrònic: ............................................................................................................... DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA  Nom i cognoms:  ............................................................................................................... DNI/NIE:  .......................................... Telèfon: .................................................................  Represent l'entitat sol·licitant en qualitat de: .................................................................... Correu electrònic per rebre notificacions:...........................................................................

1. ACCIÓ/PROJECTE OBJECTE DE PATROCINI PER PART DE LA FMT

Títol: 

Naturalesa del promotor del projecte:

Mes de l'any en el que es desenvoluparà l'esdeveniment: 

Durada de l'esdeveniment:

Mercat al qual va dirigida l'acció: 

Percentatge de turistes prevists a l'esdeveniment:

2. Impacte mediàtic i social

2.1 Accions de comunicació

Rodes de premsa previstes:

Comunicats de premsa prevists:

Altres accions de comunicació previstes:

2.2 Accions Off line

Número de fulletons previst editar:

Número de catàlegs prevists editar:

Número de guies prevists editar:

Publicacions en revistes especialitzades del producte (en cas afirmatiu, escriure el nom de les revistes):

Publicacions en revistes i premsa generalista (en cas afirmatiu, escriure el nom de les revistes/premsa):

2.3 Accions On line

Nom de la pàgina web pròpia:

Número de seguidors a twitter, facebook, i altres xarxes socials:

Nom de les plataformes web de comercialització previstes: 

 • Quantitat que se sol·licita a la Fundació Mallorca Turisme (impostos inclosos)
 • Clipping previst de l'esdeveniment (quantitat en euros)
 • Clipping previst de la marca Mallorca dins l'esdeveniment (quantitat en euros)

........................................................., .............. de ................................. de 202-

(Signatura)

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

ANNEX III Declaració responsable

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: .......................................................................................... Actuant en nom propi / en representació de l'entitat: ................................................................ Nom del Projecte: ......................................................................................................................

Amb la finalitat de participar en la convocatòria per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació,

DECLAR:

Que la persona física o jurídica a la qual represent, ni els seus administradors o representants, no incorren en cap dels supòsits de en l'aplicació de l'article 25.6 de la llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix la Instrucció tècnica 1/2021 de 9 de març de 2021 del Director General de Residus i Educació Ambiental per a l'aplicació d'aquest article (publicada al BOIB No. 34 d'11 de març de 2021)

........................................................., .............. de ................................. de 20--

(Signatura)

 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

 

ANNEX IV Declaració responsable (No inclou els avals d'altres institucions, altres ajudes, certificats AEAT/Seguretat Social/Consell)

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: .......................................................................................... Actuant en nom propi / en representació de l'entitat: ................................................................ Nom del Projecte: ......................................................................................................................

Amb la finalitat de participar en la convocatòria per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació,

DECLAR:

( ) No incórrer / Que la persona física o jurídica a la qual represent, ni els seus administradors o representants, no incorren en cap dels supòsits de prohibició de contractació amb les administracions públiques, a què es refereix l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ni en cap dels supòsits a que es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

( ) Estar al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme, així com de la justificació d'altres contractes fets amb la Fundació. 

( ) No tenir cap expedient sancionador obert amb una administració pública.

( ) Ser titular de la marca o dels drets o llicències per a la celebració/organització de l'esdeveniment o que tinc l'autorització del legítim titular. 

........................................................., .............. de ................................. de 20--

(Signatura)

 

 

ANNEX V Justificació

Nom del projecte: Entitat sol·licitant: CIF: Data de presentació de la sol·licitud: Import adjudicat per la FMT:

Relació de documentació que s'han de lliurar (tota la documentació s'ha de lliurar en format digital):

- Relació de la documentació que s'entrega amb les dades de l'empresa, del projecte i signada.

-  Dossier explicatiu i justificatiu que ha d'incloure:  

a) Memòria del projecte i pressupost liquidat de l'acció.

b) Reportatge fotogràfic (en alta resolució) del projecte.

c) Resum de la repercussió mediàtica: clipping amb el valor econòmic equivalent i inversió publicitària en mitjans (impresos, audiovisuals i en línia) amb el valor econòmic equivalent. La repercussió en mitjans digitals es valorarà en funció d'usuaris únics i les pàgines visitades de cada mitjà per dia, no mensual.

En cas de no tenir valor oficial, fixarem un mínim de 150 euros per noticia.

Resum, factures i fotografies dels productes locals utilitzats.

Només es tendran en compte les publicacions que facin referència a Mallorca com a destinació turística i de la marca Mallorca segons el manual entregat.

No es tendrà en compte la valoració de premsa local.

c.1 SUPORTS IMPRESOS: revistes i premsa escrita

- Noticies: cal acreditar-les amb la recopilació de retalls de premsa original o còpia de la pàgina completa on quedi constància el mitja de comunicació de què es tracta i la data de publicació. No de distribució local.

- Anuncis: cal acreditar-los amb un certificat del mitjà en el qual s'indiqui l'import de la tarifa d'inserció o el format i la data de publicació. Original complet de la publicació i factura de pagament. Si no es tenen, el retall de premsa, la captura de pantalla,... de la pàgina completa.

Núm.

Nom mitjà comunicació

Data de publicació

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

Format*

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indicau el format de la publicació: exemple color-laborable-pàgina-senar. Exemple: B/N-diumenge-mòdul 3x2 senar

c.2 RADIO I TELEVISIÓ:

- Notícies: cal acreditar-les amb còpia digital l'emissió de la notícia.

- Anuncis: cal acreditar-los amb còpia digital de l'anunci. Acreditar amb un certificat del mitjà en el qual s'indiqui l'import de la tarifa d'inserció i la durada, la data i la franja horària de la inserció. Factura i pagament de la inserció. 

 

 

Núm.

Nom mitjà comunicació

Suport

Dies de visibilitat

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.3 SUPORTS EN LÍNIA: revistes i premsa online.

Noticies: cal acreditar-les amb una recopilació de retalls de premsa (captura de pantalla) on quedi constància del mitjà de comunicació i la data de publicació.

Anuncis: cal acreditar-los amb un retall de premsa (captura de pantalla) en el qual quedi constància del mitjà de comunicació i la data de publicació. Cal acreditar-los amb un certificat del mitjà en què s'indiqui l'import de la tarifa de la inserció o el format i la data de publicació. Factura i pagament de la inserció.

Núm.

Nom mitjà comunicació

Data de publicació

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

Format*

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indicau el format de la publicació. Exemple: banner o megabanner 980x90 i la seva rotació.

c.4 XARXES SOCIALS I CONTINGUTS: Facebook, twitter, Instagram, youtube,...

Notícies/ informació: cal entregar totes les publicacions (post, tweet, publicacions,...) que s'han fet en els mitjans, a més de les dades següents, segons la xarxa social que es justifica.

També cal entregar una còpia de l'informe que genera la mateixa xarxa social amb les dades sol·licitades en el quadre. 

 • Facebook i twitter: cal indicar la repercussió o les impressions des que s'ha presentat la documentació a la FMT fins a haver presentat la justificació.
 • Instagram, youtube,.. fora de les xarxes socials: cal indicar el sumatori del nombre global d'impressions o visualitzacions en relació a totes les publicacions que fan referència a l'esdeveniment.
 • Anuncis: cal acreditar-los amb un retall de premsa (captura de pantalla) en el qual quedi constància del mitjà de comunicació i la data de publicació. Cal acreditar-los amb un certificat del mitjà en què s'indiqui l'import de la tarifa de la inserció o el format i la data de publicació. Factura i pagament de la inserció.

La valoració de les xarxes serà de 50 cèntims per cada mil impressions o 10 cèntims per cada mil seguidors.                      

Núm.

Nom mitjà comunicació

Repercussió/ sumatori

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.5 WEB PRÒPI

Cal entregar una captura de pantalla de la portada on es vegi el banner que indiquen els plecs i que redirecciona a la web que la Fundació ha indicat.

Per norma general, es calcularà CPM 96 € per web de l'esdeveniment. En el cas de més de 2.000 impactes, cal presentar un informe obtingut a través d'una plataforma de control (Google Analytics, per exemple) en què es detalli el nombre d'usuaris que s'han obtingut.

Núm.

URL WEB

Usuaris

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Material gràfic i audiovisual (en alta resolució) que s'ha fet en el desenvolupament del projecte patrocinat.

Recordar que tal com s'indica a les bases: 

« El valor econòmic de la repercussió mediàtica del patrocini per a la marca Mallorca ha de ser igual o superior a la quantitat atorgada. En cas que el valor econòmic de la repercussió mediàtica per a la marca Mallorca sigui inferior, es pagarà un 80 % del que es justifiqui. Únicament es valorarà la repercussió de l'acció des de la perspectiva de retorn en quant a promoció turística de la marca Mallorca i no del producte/esdeveniment en si mateix. Hem de destacar també que en cap cas es valorarà el fet que es parli de Mallorca com a lloc on es realitza l'esdeveniment; aquest fet no es considera promoció turística. 

El que es valorarà és la repercussió per la marca Mallorca dins l'esdeveniment, no el fet de donar-lo a conèixer o informar sobre ell. Només es tendran en compte les publicacions que facin referència a Mallorca com a destinació turística i de la marca Mallorca, segons manual entregat.

Aquestes accions han de tenir repercussió nacional i internacional per ser valorades. No es tendrà en compte la valoració de premsa local.»

Declaració de responsable:

DECLAR: que totes les dades que contenen aquests documents, referits en aquesta justificació són certes, i que el projecte s'ha fet segons es descriu a la memòria i compleix, per tant, amb el fi que ha servit de fonament per signar el contracte privat de patrocinis de referència.

Palma, .... d ........................... de .....

Nom, cognom i signatura de la persona representant legal de l'entitat:

DNI 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

 

ANNEX VII Declaració responsable Sol.licitud altres ajudes

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: .......................................................................................... Actuant en nom propi / en representació de l'entitat: ................................................................ Nom del Projecte: ......................................................................................................................

Amb la finalitat de participar en la convocatòria per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació,

DECLAR:

Que la persona física o jurídica a la qual represent, ha rebut i/o s'han sol·licitat altres ajudes o col·laboracions d'institucions públiques o privades per fer el projecte i les quanties econòmiques següents:

            Institució, objecte i marca que els patrocinen            Quantia - - - -

........................................................., .............. de ................................. de 20--

(Signatura)

 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME