Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021

    Número d'edicte 3219 - Pàgines 15563-15566

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva modificació Ordenença fiscal n.3, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3204 - Pàgines 15567-15576

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva del Pressupost d'Ingressos i Despeses de l'Ajuntament de Sencelles per a 2022

    Número d'edicte 3194 - Pàgines 15577-15578

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Elevació automàtica a definitius de l'acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per senyalització viària, per la utilització privativa o aprofitament especial mitjançant la reserva d'entrada de vehicles a través de les voreres –guals-, reserves de la via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número d'edicte 3222 - Pàgines 15579-15581

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva modificació Reglament per a la regulació de fires i mercats de Sineu

    Número d'edicte 2905 - Pàgines 15582-15589

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora d’usos del poliesportiu municipal Son Angelats

    Número d'edicte 3244 - Pàgines 15590-15604

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis en el poliesportiu municipal Son Angelats

    Número d'edicte 3245 - Pàgines 15605-15615