Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 232407
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El en BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021 s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

2. En la Resolució esmentada s'ha advertit un error a l'annex 2 on s'aprova les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència, concretament a la taula on es convoquen les unitats de competència de la qualificació professional HOT326_2. Allotjament rural.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fets o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fets en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Rectificar l'error material detectat en la taula on es convoca les unitats de competència de la qualificació professional HOT326_2. Allotjament rural a l'annex 2.

On hi diu,

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

HOT326_2. Allotjament rural

(nivell 2)

HOTU0109. Allotjament rural

Tècnic Superior en gestió d'allotjaments turístics

UC2277_2. Adaptar les possibilitats de l'establiment d'allotjament en l'entorn rural al pla turístic local o comarcal, a la seva demanda i als seus plans de desenvolupament.

UC2278_2. Efectuar operacions d'acolliment, informació i atenció al client en establiments dedicats a l'allotjament en l'entorn rural o natural.

UC2279_2. Assegurar el manteniment en condicions d'ús d'accessos, espais, instal·lacions i de la dotació bàsica d'establiments dedicats a l'allotjament en l'entorn rural o natural.

 

Hi ha de dir:

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

HOT326_2. Allotjament rural

(nivell 2)

HOTU0109. Allotjament rural (incomplet)*

Tècnic Superior en gestió d'allotjaments turístics

UC2277_2. Adaptar les possibilitats de l'establiment d'allotjament en l'entorn rural al pla turístic local o comarcal, a la seva demanda i als seus plans de desenvolupament.

UC2278_2. Efectuar operacions d'acolliment, informació i atenció al client en establiments dedicats a l'allotjament en l'entorn rural o natural.

UC2279_2. Assegurar el manteniment en condicions d'ús d'accessos, espais, instal·lacions i de la dotació bàsica d'establiments dedicats a l'allotjament en l'entorn rural o natural.

(*) Per completar el certificat de professionalitat s'han d'acreditar les unitats de competència UC0711_2, UC1043_2 i UC1044_2 de la qualificació professional HOT653_2. Guarda de refugis i albergs de muntanya.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que ha d'entrar en vigor l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà