Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 233868
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 25 d’abril de 2022, relatiu al Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de caràcter temporal i d'àmbit insular per a l'any 2022 a l'illa de Menorca (exp. 03135-2022-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, amb set vots favorables (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luis) i un vot en contra (senyora Gómez Estévez), aprova la urgència d'aquest assumpte.

El Pla d'ordenament de l'arrendament de vehicles amb conductor a l'illa de Menorca, aprovat pel Ple del CIM el 26-6-2006, establia que es podia concedir una (1) autorització de vehicle de lloguer amb conductor per cada quinze (15) autoritzacions de taxi.

D'acord amb aquest pla i amb les autoritzacions de taxi vigents en aquell moment, corresponia autoritzar, i així es va fer, sis autoritzacions ordinàries, per tot l'any (no temporals) d'arrendament de vehicles amb conductor.

Des de llavors no s'han concedit més autoritzacions ordinàries a l'illa de Menorca.

La demanda potencial de servei de vehicles de lloguer amb conductor prové bàsicament de la població turística i, per tant, resulten necessàries en temporada turística (de maig a octubre).

Per conèixer millor la necessitat de prestar aquest servei en temporada turística, el CIM va encarregar l'estudi corresponent, el qual es va lliurar el 17-11-2021. Aquest estudi constata la necessitat d'aquest servei i estima convenient autoritzar entre 16 i 21 autoritzacions temporals.

Aquest pla s'aprova només per a l'any 2022 perquè té cert caràcter experimental i es pretén, després de la seva vigència, fer una valoració del servei a fi de conèixer-ne les necessitats, l'adequació del nombre d'autoritzacions a la demanda real i si cal fer modificacions al respecte.

El CIM va encarregar la redacció del pla corresponent, el qual es va lliurar el 21-2-2022.

L'informe justificatiu del director insular de Transports consta en l'expedient.

L'informe tècnic consta en l'expedient.

De conformitat amb el que estableix la Llei 4/2014, de 20 de juny de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears;

Com a titular del Departament de Mobilitat, en exercici de les competències atribuïdes pel Decret de presidència núm. 425/2019 de 10 de juliol (BOIB núm. 95 ext. d'11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets de presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Mobilitat,

El Consell Executiu, amb set vots favorables (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luis) i un vot en contra (senyora Gómez Estévez), adopta l'acord següent:

Únic. Aprovar el Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de caràcter temporal i d'àmbit insular per a l'any 2022 a l'illa de Menorca que s'adjunta com annex a aquesta proposta.

 

ANNEX Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de caràcter temporal i d'àmbit insular per a l'any 2022 a Menorca

L'activitat de lloguer de vehicles amb conductor a l'àmbit territorial de les Illes Balears es regeix per la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, modificada pel Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres; per la Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s'autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos, i pel Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres.

El Decret llei 2/2017 va introduir i modificar determinats articles de la Llei 4/2014 per regular, entre d'altres, l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor, fins llavors no recollida dins la llei, atesa la completa normativa estatal. D'acord amb l'article 1, apartat primer, del Decret llei esmentat abans, pel qual s'afegeix l'apartat k) a l'article 6 de la Llei 4/2014, correspon als consells insulars crear i regular les autoritzacions de transport discrecional de viatgers en vehicle de turisme i les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular, ja siguin de caràcter permanent o temporal, i establir-ne la proporció. I d'acord amb l'article 2, pel qual s'afegeix l'article 74 bis a la Llei 4/2014, els consells insulars poden crear autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular, ja siguin de caràcter permanent o temporal, per a les quals establiran el corresponent règim jurídic, així com les condicions d'atorgament, modificació, extinció o altres que considerin necessàries.

La Llei 6/2018 afegeix un nou apartat 6 a l'article 74 bis de la Llei 4/2014 i estableix que les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular, ja siguin de caràcter permanent o temporal, es regiran per les disposicions que aprovin els consells insulars respectius, en què s'establirà el procediment d'autorització, els drets i les obligacions del subjecte autoritzat, el termini de duració, la quantia de la taxa, els supòsits de revocació de l'autorització i la resta de condicions que es considerin.

El Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, modifica els articles 63.4, 74.1 bis i 96 bis de la Llei 4/2014, amb relació a les condicions d'explotació i control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor que es prestin íntegrament a les Illes Balears.

El present pla ve motivat per la necessitat de resoldre les mancances que es detecten durant la temporada d'estiu a Menorca pel que fa a l'oferta de transport públic de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor.

A Menorca, els requeriments d'una part dels viatgers que acudeixen a l'illa estan més encaminats a un servei diferenciat i relacionat amb la categoria de màxim luxe i, per tant, a una demanda clarament diferenciada de la que pot necessitar el taxi per als seus desplaçaments, que per això manté el seu propi mercat. A més a més, l'existència de només sis vehicles autoritzats a tot Menorca per a la prestació del servei d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC) fa imprescindible que s'incrementi per la via d'autoritzacions temporals que evitin els problemes anteriorment generats a l'illa a causa de l'escassa oferta.

L'estudi sobre la necessitat d'aquest servei, encarregat pel Consell Insular de Menorca a una consultora, que consta a l'expedient corresponent, indica la necessitat de concedir fins a vint-i-una noves autoritzacions temporals, amb la finalitat d'ajustar-se a les ràtios necessàries per realitzar un servei adequat.

Davant la possibilitat que es presentin nombroses sol·licituds, per tal de fomentar la concurrència i l'accés de les pimes, tal com estableix la normativa europea i espanyola d'aplicació, resulta convenient limitar el nombre d'autoritzacions per cada titular a un màxim de tres.

Per a l'atorgament de les autoritzacions, s'apliquen criteris mediambientals i es valora l'adscripció de vehicles amb motorització d'energies sostenibles (puntuat en funció de les etiquetes CERO i ECO) i també la menor antiguitat de matriculació. Així mateix, s'apliquen criteris d'inclusió social i es puntuen els vehicles que siguin accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

També es considera tenir en compte l'experiència professional prèvia en serveis similars i la capacitat de gestió de la demanda en temporada alta. Per això resulta valorable que el sol·licitant sigui titular d'alguna autorització vigent, en la data de presentació de la sol·licitud corresponent, de la classe VTC o VD. No s'ha introduït com a requisit previ per no limitar l'accés.

Per tal d'evitar intrusismes i facilitar al client i als serveis d'inspecció la detecció de vehicles no autoritzats, en el Pla s'estableix un distintiu específic que cal portar a bord dels vehicles en servei.

1. Objecte

El Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de caràcter temporal i d'àmbit insular per a l'any 2022 és un acte administratiu que estableix les condicions que han de regir el procediment d'atorgament d'autoritzacions per prestar el servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de fins a nou places inclòs el conductor (VTC), de caràcter temporal i d'àmbit insular.

2. Àmbit, vigència i nombre d'autoritzacions

- Les autoritzacions regulades en el present pla habiliten per a la realització del servei a tot l'àmbit territorial de l'illa de Menorca, sense limitació per qüestions de l'origen o de la destinació del recorregut contractat.

- La vigència de les autoritzacions és de sis mesos, de l'1 de maig al 31 d'octubre de 2022.

- El nombre màxim d'autoritzacions totals que es poden concedir és de vint-i-una.

3. Obligatorietat de l'autorització

Per realitzar l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal és necessari obtenir una autorització per cada vehicle que es destini a aquesta activitat.

4. Requisits per atorgar les autoritzacions

Les empreses sol·licitants, ja siguin persones físiques o jurídiques, han d'acreditar que compleixen els requisits següents:

Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun altre estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, disposar de les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règim general d'estrangeria per a la realització de l'activitat professional de transportista en nom propi.

Quan no es tracti d'una persona física, tenir personalitat jurídica pròpia i independent de la de les persones que, si s'escau, l'integren.

Sota cap supòsit es poden atorgar autoritzacions de manera conjunta a més d'una persona ni a comunitats de béns. Tampoc s'atorgaran autoritzacions a persones jurídiques sense ànim de lucre.

En el cas de persones jurídiques, la realització de transport públic ha de formar part del seu objecte social de manera expressa.

Disposar d'un domicili a Menorca en el qual es conservin a disposició dels serveis d'inspecció els documents relatius a la gestió i al funcionament de l'activitat.

Disposar d'un vehicle en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari, amb una capacitat màxima de fins a nou places inclosa la persona conductora, i amb una longitud mínima exterior, mesurada d'extrem a extrem del vehicle, igual o superior a 4,70 metres, i una antiguitat des de la seva primera matriculació inferior a 5 anys.

En cas de no disposar del vehicle en el moment de la sol·licitud, s'ha d'adjuntar declaració responsable del compromís d'adquirir-lo, amb tots els elements exigits i oferts d'acord amb el que s'indica en el present pla, abans de l'entrada en vigor de l'autorització.

Disposar dels permisos de circulació dels vehicles per als quals se sol·licitin les autoritzacions domiciliats a Menorca.

Estar enquadrats, els conductors d'aquests vehicles, dins de l'organització empresarial, de conformitat amb la normativa continguda en la legislació social i laboral que resulti d'aplicació, i tenir el permís de conduir vigent de conformitat amb la reglamentació en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial.

Disposar d'adreça i de signatura electrònica, així com de l'equipament informàtic necessari per documentar de manera telemàtica el contracte i les exigències de transmissió d'informació requerida en el present pla.

Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

Tenir coberta, mitjançant una o diverses assegurances o altres garanties financeres, la seva responsabilitat civil pels danys que poguessin patir els viatgers com a conseqüència del transport realitzat, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Justificant del pagament de la taxa corresponent per a l'atorgament d'autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC).

5. Sol·licitud de les autoritzacions

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de l'endemà de la publicació del present pla en el BOIB.

S'ha de realitzar una sol·licitud per titular i vehicle. Es pot atorgar fins a un màxim de tres autoritzacions per sol·licitant.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts en l'apartat anterior, amb excepció del justificant del pagament de la taxa, que s'haurà d'aportar posteriorment, en cas d'atorgar-se l'autorització.

Si no es presentés tota la documentació acreditativa del compliment dels requisits previstos en l'apartat anterior, es requerirà la persona interessada perquè en faci l'esmena en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Atorgament de les autoritzacions

Criteris per a l'atorgament de les autoritzacions:

- Si el nombre de sol·licituds presentades és igual o inferior al nombre d'autoritzacions temporals convocades, s'adjudicarà una autorització per cada sol·licitud presentada, sempre que el sol·licitant reuneixi els requisits establerts en aquest pla.

- En cas que les sol·licituds siguin superiors a les autoritzacions a adjudicar, s'aplicarà el següent barem d'adjudicació, en funció del major nombre de punts obtinguts per cada sol·licitant:

PUNTUACIÓ

1. Puntuació per classificació ambiental i antiguitat

Tipus de vehicle

Classificació ambiental

Criteris d'adjudicació

Punts

Elèctrics o híbrids

Zero emissions i ECO

Antiguitat fins a 1 any

8

Elèctrics o híbrids

Zero emissions i ECO

Antiguitat fins a 3 anys

6

GNL, GNC o GLP

ECO

Antiguitat fins a 3 anys

4

Benzina

C

Antiguitat fins a 1 any

3

Benzina

C

Antiguitat fins a 2 anys

2

Benzina

C

Antiguitat fins a 3 anys

1

2. Puntuació per experiència en serveis similars

Pel fet de ser titular d'autorització VTC o VD

4

3. Puntuació per vehicles adaptats per a persones de mobilitat reduïda

Pel fet de disposar de vehicle homologat per al transport de persones amb mobilitat reduïda

2

4. Puntuació pel fet de disposar dels certificats de qualitat següents (o certificats equivalents o altres proves de mesures equivalents)

Certificat de qualitat ISO 9001

1

Certificat mediambiental ISO 14001

1

Certificat de seguretat i salut laboral ISO 45001

1

- En cas d'empat en la puntuació dels criteris d'adjudicació, es donarà preferència al sol·licitant que sigui titular d'autoritzacions VTC o VD en vigència en el moment de la presentació de les sol·licituds.

- En cas que persisteixi l'empat, els criteris que caldrà aplicar per ordre correlatiu seran els següents:

1. Proposicions presentades per empreses que, al venciment del termini de presentació de sol·licituds, tenguin a la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior a l'imposat per la normativa. En aquest supòsit, si diverses empreses sol·licitants de les que haguessin empatat acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior a l'imposat per la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació de l'autorització el sol·licitant que disposi del major percentatge de treballadors fixos a la seva plantilla.

2. Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cada una de les empreses.

3. Major percentatge de dones empleades a la plantilla de cada una de les empreses.

4. El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués estat suficient per desempatar.

Les autoritzacions s'atorgaran als sol·licitants i per als vehicles que acreditin el compliment de les condicions exigides, en funció de la puntuació segons els criteris del punt anterior.

7. Distintius

D'acord amb el Decret 58/2016, de 16 de setembre, pel qual es regula el distintiu d'identificació dels vehicles dedicats a l'activitat amb conductor a la comunitat autònoma de les Illes Balears, els vehicles autoritzats han de dur en tot moment, en un lloc visible, el distintiu proporcionat i segellat pel Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, amb la matrícula, el DNI o el CIF del titular de l'autorització i la seva vigència. Aquest distintiu portarà la denominació VTCT-CIM i canviarà cada any de color.

8. Transmissió de l'autorització, substitució del vehicle i revocació

Les autoritzacions no són transmissibles, exceptuant els supòsits de mort, jubilació o incapacitat del titular, a favor dels hereus forçosos.

En cas de substitució del vehicle titular, ja sigui per canvi del vehicle o per avaria, el vehicle substitut ha de tenir les mateixes característiques que l'inclòs en la sol·licitud inicial d'autorització, una antiguitat igual o inferior al substituït i requerirà autorització expressa del canvi per l'organisme atorgant.

El Consell Insular de Menorca pot revocar l'autorització pel fet d'incórrer el titular en la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits, així com per l'incompliment de les condicions de prestació del servei, que suposarà la pèrdua de tots els drets vinculats a l'autorització i la impossibilitat de prestar el servei que emparava. Abans de resoldre la revocació de qualsevol autorització, és preceptiu el tràmit d'audiència a l'interessat.

9. Prestació del servei

Els titulars de les autoritzacions han de comunicar per mitjans electrònics al Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, en l'adreça electrònica habilitada a aquest efecte i almenys amb una antelació de trenta minuts a l'inici de la prestació de cada servei efectuat a l'emparament d'aquestes autoritzacions, les dades següents:

- El nom i el número del document nacional d'identitat o del codi d'identificació fiscal de l'arrendador.

- Nom i número d'identificació fiscal de l'intermediari.

- El lloc, la data i l'hora de la formalització del contracte.

- El lloc, la data i l'hora en què s'inicia el servei i en què ha de concloure.

Podrà ometre's la identificació del lloc del final del servei quan el contracte indiqui expressament que aquest lloc el determinarà lliurement el client durant la prestació del servei.

- La matrícula del vehicle.

Els vehicles adscrits a les autoritzacions temporals no poden, en cap cas, circular per la via pública per cercar clients, ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagin contractat prèviament el servei, ni tampoc romandre estacionats per a aquests efectes.

La contractació del servei s'ha de referir, en tot cas, a la capacitat total del vehicle. No es pot llogar de manera separada a diferents arrendataris.

La prestació d'aquest servei s'ha d'efectuar exclusivament mitjançant la utilització del vehicle vinculat a l'autorització temporal insular.

10. Règim sancionador

L'activitat de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal resta sotmesa al règim sancionador establert en l'article 96 bis de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, i en tot allò que no reguli l'esmentada llei, en el que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i en el seu reglament de desenvolupament.

L'incompliment per part del titular d'una autorització temporal de les condicions de prestació del servei o el fet de realitzar-lo sense el preceptiu títol habilitant se sancionarà d'acord amb la normativa d'aplicació.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

​​​​​​​

Maó, en el dia de la signatura electrònica (25 d'abril de 2022)

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)