Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 232330
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments de nivells no universitaris han de poder planificar i organitzar correctament el curs 2022-2023. Un cop oït el Consell Assessor del Calendari Escolar, regulat mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 28 d'abril de 2005 (BOIB núm. 67, de 3 de maig), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2016 (BOIB núm. 56, de 5 de maig), i integrat pels representants que es nomenen en l'Ordre esmentada, és necessari dictar una resolució que reguli el calendari escolar del curs 2022-2023 per a tots els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

El 13 d'abril de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va formular una proposta de resolució per autoritzar que s'establís el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril).

5. L'Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regula la jornada i l'horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació especial (BOIB núm. 76, de 25 de juny).

6. El Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm.135 d'1 d'agost).

7. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 28 d'abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar (BOIB núm. 67, de 3 de maig), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2016 (BOIB núm. 56, de 5 de maig).

8. L'Acord del Consell de Govern de 8 de març de 2021 pel qual s'aprova el calendari de festes per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

9. La Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa púbic el calendari laboral general i local per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

10. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

 

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 13 d'abril de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Establir el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual figura en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà

 

ANNEX ​​​​​​​Calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Primer Àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució s'ha d'aplicar a tots els centres educatius de titularitat pública que imparteixen primer cicle d'educació infantil i als centres públics, privats i privats concertats de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària, de formació professional, de batxillerat, d'educació d'adults, d'educació especial i de règim especial de les Illes Balears.

Segon Programació general anual

La programació general anual (PGA) ha d'incloure el calendari escolar (inici i finalització del curs, vacances, dies festius i festa escolar unificada), els dies de lliure designació i l'horari general del centre, així com qualsevol possible modificació, prèvia autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Tercer Professors

1. En el cas dels centres públics de primer cicle d'educació infantil, tots els professors han de disposar d'un mínim de cinc dies hàbils per organitzar el curs abans del començament de les activitats lectives.

2. A la resta de centres, els professors que imparteixen segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària, formació professional, batxillerat, educació d'adults, educació especial i ensenyaments de règim especial han d'iniciar les activitats el dia 1 de setembre de 2022.

Els primers dies s'han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l'organització del curs, així com a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. L'acabament de les activitats no pot ser abans de dia 30 de juny de 2023.

 

​​​​​​​3. Pel que fa als professors de centres privats i de centres privats concertats, aquesta Resolució s'ha d'aplicar segons el que disposen els convenis col·lectius del sector i la normativa laboral vigent.

Quart Calendari

1. El curs escolar s'inicia el dia 1 de setembre de 2022 i finalitza el dia 31 d'agost de 2023.

2. Els titulars dels centres de primer cicle d'educació infantil han de fer públics abans del dia 15 de juliol de 2022 el calendari escolar i l'horari d'obertura, així com tots els serveis que s'hi ofereixen, a tota la comunitat educativa i, en particular, als pares i mares dels alumnes matriculats.

Així mateix, han d'introduir aquesta informació al programa de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, GestIB, abans de la data esmentada.

Els centres han d'oferir els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica. En tot cas, el calendari i l'horari escolars s'han d'ajustar al que preveu l'article 16 del Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm.135 d'1 d'agost).

Cada centre ha d'establir un calendari específic per al temps d'adaptació dels infants que assisteixen per primera vegada a l'escola, que s'ha d'articular en coherència amb altres mesures, com la informació, l'estabilitat dels grups d'infants i dels tutors assignats, les mesures d'acolliment i les primeres entrevistes amb les famílies.

3. Els alumnes de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 12 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022, amb un total de 176 dies lectius.

El dia 12 de setembre les primeres hores es poden dedicar, opcionalment, a la recepció i l'acolliment d'alumnes, posteriorment, i fins a la finalització de la jornada establerta a l'horari general del centre, s'ha de seguir l'horari ordinari de classe. Si a l'inici de curs la situació de la pandèmia de la COVID 19 recomana altres mesures per a l'acollida de l'alumnat, es dictaran unes instruccions específiques que podran modificar aquest apartat.

Amb el consens de les famílies respectives, també es pot establir, la primera setmana d'incorporació al centre, un període d'adaptació per als alumnes del primer curs del segon cicle d'educació infantil (tres anys) i per als alumnes dels cursos segon i tercer (quatre i cinc anys), sempre que sigui el seu primer any d'escolarització. Aquest període d'adaptació no pot condicionar ni afectar el desenvolupament normal dels horaris generals de l'etapa ni dels serveis complementaris.

4. Els alumnes d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 12 de setembre de 2022  i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023, amb un total de 176 dies lectius.

El dia 12 de setembre les primeres hores es poden dedicar, opcionalment, a la recepció i l'acolliment d'alumnes, posteriorment, i fins a la finalització de la jornada establerta a l'horari general del centre, s'ha de seguir l'horari ordinari de classe. Si a l'inici de curs la situació de la pandèmia de la COVID 19 recomana altres mesures per a l'acollida de l'alumnat, es dictaran unes instruccions específiques que podran modificar aquest apartat.

Excepcionalment, els alumnes del segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el 25 de maig de 2023, sens perjudici d'adaptar-se al que, en el moment oportú, disposi la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en concordança amb la prova d'avaluació del batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU). Els centres han d'oferir a aquests alumnes activitats lectives d'aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d'inici de la prova.

5. Els alumnes de cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà i de grau superior de formació professional inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

6. Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 30 de setembre de 2022  i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

7. Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2023. El segon curs dels cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny LOE s'han d'organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023, i el segon, de dia 6 de febrer a dia 28 de juny de 2023.

8. Els alumnes d'ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d'octubre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

9. Els alumnes de les escoles oficials d'idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d'octubre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2023. El mes de juny es dedicarà a dur a terme els exàmens de la convocatòria ordinària.

10. Els centres d'educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 30 de setembre de 2022 a dia 2 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 23 de juny de 2023.

11. Els alumnes dels estudis superiors de disseny de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de juny  de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2022 a dia 11 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 30 de juny de 2023.

12. Els alumnes dels estudis superiors d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre  de 2022 i les finalitzen el dia 7 de juliol de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 10 de febrer de 2023 i el segon de dia 13 de febrer de 2023 a dia 7 de juliol de 2023.

13. Els alumnes dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 16 de juny de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023 i el segon de dia 6 de febrer de 2023 a dia 16 de juny de 2023.

Cinquè Horari

1. Centres públics de primer cicle d'educació infantil

 • Els horaris d'entrada i de sortida han de ser flexibles. A aquest efecte, els centres públics de primer cicle d'educació infantil poden establir unes franges horàries per a entrades i sortides disposades en diferents moments al llarg del dia dins uns marges que permetin el funcionament estable de cada grup d'infants.
 • L'horari ha de fer possible i ha de facilitar que les mares que vulguin alletar els seus infants puguin acudir al centre. En tot cas, als infants de lactància materna se'ls permetrà qualsevol horari per fer possible aquest alletament, sempre que es tengui en compte l'establiment de mesures que limitin les distorsions en el funcionament del grup.
 • A principi de curs, el centre ha de tenir en compte, si escau, la modificació dels horaris per dur a terme el procés d'adaptació dels infants. Durant aquest procés s'ha de tenir una especial cura de les relacions entre les famílies, els docents i els infants. Correspon al titular del centre autoritzar la modificació dels horaris.
 • Els centres han d'establir un temps de permanència màxima dels infants al centre, que en cap cas pot superar les vuit hores diàries, amb excepció del que s'estableix en el paràgraf següent. A aquest efecte, s'han de comptar tant el temps d'atenció educativa directa, com els serveis complementaris, els de menjador, les activitats extraescolars i altres activitats similars.

Aquest temps es pot ampliar per un període determinat en casos excepcionals i sempre d'acord amb els criteris que s'estableixin al centre. La necessitat d'ampliar-lo s'ha de justificar i sempre s'han de prioritzar les necessitats i els drets de l'infant. En tot cas, el centre ha d'informar el Departament d'Inspecció Educativa (DIE) d'aquests criteris, així com dels casos en què sigui autoritzat per ampliar l'horari.

2. Centres de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial

 • Tots els centres de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial han de mantenir la jornada i l'horari establerts per al curs 2021-2022, llevat dels que hagin rebut el document administratiu corresponent o la comunicació d'autorització de la Conselleria en resposta a la seva sol·licitud d'autorització de canvi de jornada i ho facin constar al GestIB.
 • Els centres públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari diferent de l'establert per al curs 2021-22 ho han de sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i s'han d'atenir al que disposa l'Ordre de 21 de maig de 2002, en la qual es dicten les instruccions sobre modificació de la jornada i/o l'horari escolar a les escoles de segon cicle d'educació infantil i als col·legis d'educació primària.
 • Els centres privats o privats sostinguts amb fons públics de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari diferent del previst, s'han d'atenir al que estableix l'article 57, lletra f), de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. Al mateix temps, i segons aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el GestIB.

3. Centres d'educació secundària que imparteixen estudis d'educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat

 
 • ​​​​​​​​​​​​​​Tots els centres d'educació secundària que imparteixen estudis d'educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat han de mantenir la jornada i l'horari escolar establerts per al curs 2021-2022, sens perjudici que els centres públics puguin sol·licitar-ne la modificació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres abans del dia 11 de juliol de 2022 i ho facin constar al GestiB.
 • Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris establerts s'han d'atenir al que estableix l'article 57, lletra f), de la Llei orgànica 8/1985. Al mateix temps, i segons aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el GestIB.

4. Centres públics que comparteixen rutes de transport escolar

 • Tots els centres públics que comparteixen rutes de transport escolar amb altres centres han d'acordar un horari conjunt d'entrada i de sortida.

Sisè Vacances escolars

1. Els centres públics de primer cicle d'educació infantil han de seguir el calendari que estableixi el seu titular, de conformitat amb el que disposa el punt 4.2 d'aquest annex.

2. Pel que fa a la resta de centres, durant el curs escolar 2022-2023 tenen la consideració de període de vacances els següents:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 6 al 14 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2022 i 5 d‘abril de 2023 als centres amb jornada partida es poden dur a terme en un únic període temporal, amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l'equip directiu i s'inclou en la programació general anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.

Aquests darrers dies del trimestre en cap cas es poden suspendre les activitats lectives.

Setè Dies festius

1. Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d'octubre de 2022 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2022 (Dia de Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció)
 • Dia 6 de gener de 2023 (Epifania del Senyor)
 • Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)
 • Dia 1 de maig de 2023 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 28 de febrer de 2023 (Festa escolar unificada)

2. Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d'acord amb la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d'aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s'hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d'elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.

L'elecció d'aquests dies no es pot fer fins que no es conegui el calendari de festes locals del 2023 i s'ha de notificar tant a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant el GestiB, com a les famílies dels alumnes i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars, si és possible abans de finalitzar el 2022 i sempre amb una antelació mínima de trenta dies naturals.

3. Cada centre docent de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària, d'educació especial, de règim especial, específics de formació professional, d'educació d'adults i d'ensenyaments superiors podrà establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s'han de fer constar en la programació general anual del centre i s'han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de trenta dies naturals. També s'han d'anotar al GestiB, una vegada adoptat l'acord.

4. Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d'establir els mateixos dies de lliure elecció.

5.Tota la informació referent als dies no lectius determinats pel centre docent i a les festes locals ha de quedar enregistrada a l'apartat corresponent de l'aplicació informàtica GestiB («Centre/Fitxa de centre/No lectiu/Festius»).

Vuitè Modificacions

1.En el cas dels centres públics de primer cicle d'educació infantil, un cop anunciats el calendari i l'horari escolars per al curs 2022-2023, el titular del centre únicament podrà modificar l'horari amb l'autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

2. Pel que fa a la resta de centres, únicament pot modificar aquest calendari escolar la Conselleria d'Educació i Formació Professional, un cop oït el Consell Assessor i si hi ha una causa justificada.

Qualsevol modificació excepcional que vulgui fer un centre del calendari escolar previst amb caràcter general en aquesta Resolució s'ha de sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb una antelació mínima de trenta dies naturals.

En cap cas el nombre de dies lectius corresponents a cada ensenyament no pot variar dels establerts en aquesta Resolució.

3. Són una excepció al que s'estableix en el punt anterior els cicles formatius de formació professional que s'imparteixen a distància, els que s'imparteixen en la modalitat d'alternança amb l'activitat a l'empresa (FP dual) i els que s'imparteixen mitjançant una organització temporal especial, així com els ensenyaments esportius que ho requereixin per a la pràctica esportiva.

Novè Publicitat del calendari escolar

Les direccions dels centres docents han d'informar del calendari escolar el claustre i el consell escolar en la primera reunió que tengui lloc després que aquest es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), l'han de penjar a la pàgina web del centre i l'han d'exposar en un lloc visible tant per als alumnes com per a les famílies dels alumnes i les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.

Desè Compliment

Les direccions dels centres docents i el Departament d'Inspecció Educativa, dins l'àmbit de les competències respectives, han de vetlar pel compliment estricte del calendari escolar.

Onzè Delegació de competències

Es delega expressament en el director general de Planificació, Ordenació i Centres d'aquesta Conselleria la resolució de les peticions referides a la modificació de l'horari o del calendari prevista en els punts cinquè i vuitè d'aquest annex.