Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 232303
Instrucció del conseller de Medi Ambient i Territori per a establir criteris d’actuació i tramitació en relació als procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix: “1. Els òrgans superiors i directius impulsen i dirigeixen l'activitat administrativa per mitjà d'instruccions, de circulars o d'ordres de servei. 2. Tenen la consideració d'instruccions aquelles regles internes adreçades a establir pautes o criteris d'actuació, per les quals s'han de regir, en general, els òrgans i les unitats administratives dependents, o aquells que les han d'aplicar per raó de la matèria o les tasques que desenvolupen. “

L'article 10 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, estableix que “1. Sens perjudici de la potestat reglamentària del Govern i de la persona titular de la conselleria responsable de medi ambient, i també de les instruccions, circulars i ordres de servei que dictin els òrgans superiors i directius de la conselleria per a l'impuls i la direcció de l'activitat administrativa, el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, amb l'informe previ del Comitè Tècnic, pot aprovar criteris tècnics o interpretatius per a la redacció dels estudis ambientals estratègics dels plans o els programes i dels estudis d'impacte ambiental dels projectes, i també per a la predicció i la valoració dels seus impactes, les característiques tècniques i les especificacions de la documentació que ha de presentar el promotor en suport digital.

2. Així mateix, la Comissió pot proposar al conseller competent en matèria de medi ambient que estableixi criteris tècnics o interpretatius per a la redacció dels estudis d'impacte ambiental dels projectes i els estudis ambientals estratègics dels plans o els programes, i també per a la predicció i la valoració dels seus possibles impactes.

3. Aquestes circulars, instruccions o ordres de servei s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web corporativa de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.”

L'article 6.1 b) 6è del Decret 3/2022 de 28 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment d'avaluació ambiental, estableix que és competència del Ple de la CMAIB “proposar al conseller o consellera competent de medi ambient l'elaboració de disposicions legals i reglamentàries, especialment d'ordres que estableixin criteris tècnics i/o interpretatius per a la redacció del estudis d'impacte ambiental dels plans o programes, així com per a la predicció i la valoració dels possibles impactes d'aquests, com també els acords, les resolucions i les mesures adequades en relació amb les matèries i funcions que li són pròpies”.

L'experiència en l'aplicació de la normativa d'avaluació ambiental i la tramitació dels corresponents procediments, així com l'adequació a la normativa sobrevinguda, recomana posar al dia els criteris d'actuació i tramitació en relació als procediments d'avaluació ambiental.

Així, la present Instrucció pretén, en el marc normatiu vigent, establir pautes i criteris amb l'objectiu d'aclarir, agilitzar i simplificar els procediments d'avaluació d'impacte ambiental de plans, programes i projectes, precisant aspectes legislatius i procedimentals. També pretén establir regles internes amb pautes o criteris d'actuació per al personal de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, i la resta d'actors que han d'aplicar els esmentats procediments per raó de la matèria o les tasques que desenvolupen.

Per això, atesa la proposta del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, informada favorablement pel Ple de la CMAIB en data 30 de març de 2022, previ debat al Subcomitè tècnic d'avaluació ambiental, fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la següent:

 

INSTRUCCIÓ

Primer. Revisió de les sol·licituds d'inici.

1. Les sol·licituds d'inici d'una avaluació d'impacte ambiental o d'una avaluació ambiental estratègica han d'anar acompanyades de tota la documentació i formalitats que exigeix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, amb les particularitats previstes al Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost.

2.- Si revisada dita documentació falten alguns dels documents preceptius, es requeriran a l'òrgan substantiu i se'n donarà compte al promotor. En concret, es revisarà que s'hagi fet la informació pública i les consultes preceptives d'acord amb la legislació d'avaluació ambiental i el Decret 3/2022 de 28 de febrer i que l'estudi d'impacte ambiental o el document ambiental estigui signat i identificat l'autor. Una vegada completada la sol·licitud s'obrirà el corresponent expedient. D'acord amb la Llei 39/2015 i la Llei 21/2013 fins que s'hagi esmenat i completat adequadament la documentació no començarà el còmput del termini per resoldre l'expedient.

3.- En cas que no s'esmeni la documentació i s'acordi el desistiment previst a l'article 68 de la Llei 39/2015, es podrà retornar tota la documentació a l'òrgan substantiu.

Segon. Anàlisi tècnica de l'expedient

1. El tècnic ponent farà l'anàlisi tècnica de l'expedient per tal d'elaborar un informe-proposta que haurà de tenir en compte els següents criteris:

a) S'hi ha de fer constar la referència de l'expedient així com la identificació del promotor, de l'òrgan substantiu i de la ubicació del projecte, pla o programa, amb elements suficients per a la seva geolocalització.

b) Ha de procurar aclarir i harmonitzar tots els informes sol·licitats i que consten en l'expedient, a fi d'evitar reiteracions, contradiccions i referències genèriques a normativa, i ha d'incloure els informes preceptius i determinants, amb la motivació corresponent.

En aquest sentit, considerarà les consultes com a aportacions al tècnic ponent de la CMAIB, que és a qui correspon, a la vista dels distints informes, elaborar una proposta integrada i coherent,que resolgui les eventuals contradiccions o llacunes dels informes sectorials, sense perjudici d'haver de respectar els que tenguin caràcter vinculant.

c) Respecte dels informes sobre modificacions de plans o projectes, l'informe s'ha de cenyir a l'objecte de la modificació i no referir-se a tots els aspectes del pla o projecte. S'ha de tenir en compte l'abast que correspon a l'instrument que s'avalua i el moment procedimental en què es troba: així a l'hora d'avaluar un projecte d'urbanització, es tendrà en compte allò que ja es va avaluar i informar en el planejament i les determinacions que ja han estat establertes, d'acord amb el que indica l'article 20.2 de la Llei 21/2013.

En aquest mateix sentit, el tècnic ponent cenyirà la rellevància de les consultes rebudes a l'objecte de la modificació.

Tot això, sense perjudici de recollir en el seu informe d'altres aspectes relacionats, d'ofici o apuntats en les consultes realitzades, o proposar les actuacions que se'n derivin de l'anàlisi de l'expedient.

d) Descriurà les mesures preventives, correctores i compensatòries més rellevants previstes en la documentació ambiental presentada pel promotor i el seguiment de les mateixes que en proposi, i comprovarà que estiguin recollides en els documents del pla, programa o projecte, i en concret en el pressupost o memòria econòmica.

d) Les conclusions dels informes finalitzaran amb una proposta d'acord amb els continguts mínims establerts a la Llei 21/2013, i congruent en el seu conjunt i amb el contingut de l'informe.

e) La proposta d'acord evitarà la utilització de condicionants genèrics o que es refereixin al compliment global d'una llei o reglament,concretant les condicions en relació amb el projecte, pla o programa que s'avalua.

f) Els informes no han de tenir en compte la mancança de l'alternativa zero quan l'execució del projecte o l'activitat l'imposi un pla o programa de rang superior, sempre i quan el pla o programa tingui un grau de concreció suficient.

g) Per a l'avaluació de projectes durant el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, els informes tècnics han d'avaluar un per un els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 en relació amb el projecte, a fi de motivar la decisió de l'òrgan ambiental. No obstant això, quan es proposi que el projecte se subjecti a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària, els informes han d'indicar,separadament, l'amplitud i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.

h) En el cas de plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica simplificada, els informes tècnics han d'avaluar, un per un, els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013 en relació amb el pla o programa concret, a fi de motivar la decisió de l'òrgan ambiental. No obstant això, quan es proposi que el pla o programa se subjecti a l'avaluació ambiental ordinària, els informes han d'indicar,separadament, l'amplitud i nivell de detall de l'estudi  ambiental estratègic.

i) Quan a la proposta d'acord es faci referència al compliment de l'estudi d'impacte ambiental i/o del programa de vigilància ambiental, s'especificarà l'autor i la data del mateixos.

2. Abast de l'avaluació de plans, programes  i projectes:

a) D'acord amb la normativa ambiental comunitària i estatal bàsica, l'informe ambiental estratègic,- en el cas de l'avaluació ambiental estratègica simplificada de plans i programes-, així com l'informe d'impacte ambiental,- en el cas d'avaluació d'impacte ambiental simplificada de projectes-, es limitarà a fer un bastanteig del compliment d'aquelles qüestions que la Llei 21/2013 i el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, exigeixen per a una avaluació simplificada.

b) En el cas d'avaluació ordinària de projectes, es requeriran els annexos sobre Incidència Paisatgística i sobre consum energètic i canvi climàtic prevists a l'article 21.2 del Text refós per als estudis d'impacte ambiental. Per tant només seran necessaris en el cas del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, no d'avaluacions simplificades.

Això sense perjudici que els tècnics de la CMAIB puguin considerar  que, en un concret procediment simplificat, és convenient que el document ambiental analitzi l'impacte paisatgístic o sobre el canvi climàtic a fi d'evitar l'avaluació ordinària. Tanmateix, si es considera que els impactes són rellevants, el projecte s'ha de sotmetre a avaluació ordinària.

Tercer.-  Criteris en relació a la sol·licitud de nous informes i esmena de deficiències.

1. Sol·licitud de nous informes:

Els tècnics de la CMAIB informaran sobre totes les qüestions ambientals i, per tant, com a regla general, no s'ha d'esperar l'emissió dels informes sectorials no vinculants que no s'hagin emès en termini.

Això no obstant, es podrà reiterar o sol·licitar per primer cop una consulta quan, una administració afectada hagi estat consultada i no hagi realitzat l'informe i es considera necessari, o, per qualsevol motiu, se'l considera insuficient, o es considera necessari resoldre alguna qüestió.

S'evitaran especialment la sol·licitud de nous informes en els procediments d'avaluació simplificada, excepte que se tracti de precisions senzilles que puguin evitar sotmetre el projecte a avaluació ordinària.

2. L'esmena de deficiències:

a) L'informe d'esmena de deficiències justificarà quins són els aspectes o documents que s'han d'esmenar i les concretarà a les conclusions de l'informe per tal que l'òrgan substantiu i el promotor en tenguin constància clara.

b) En els procediments simplificats, només es tramitarà esmena de deficiències, de manera excepcional, quan es prevegi que amb la informació que es requereix, el pla o projecte potser no requeriria subjectar-se  a avaluació ordinària.

c)  Durant el procediment ambiental s'ha d'evitar una tramitació paral·lela entre òrgan substantiu, promotor i les diverses administracions informants amb l'eventual conseqüència de canvis en el projecte que només coneguin els afectats. En aquest sentit, els informants trametran a la CMAIB la seva proposta d'esmena de deficiències,  a fi que aquesta les ponderi i, si ho troba oportú, la transmeti al promotor.

d) Com a regla general, es farà una única esmena de deficiències que recollirà les de tots els informes que en proposin. La complimentació d'esmenes del promotor se remetrà a la CMAIB, que en farà la valoració. Excepcionalment i de manera justificada es podrà fer una segona esmena de deficiències o una nova consulta, sense perjudici de contactes informals amb els serveis afectats per aclarir qüestions que no requereixin una consulta o esmena formal. S'evitaran dilacions excessives en el procediment d'esmena de deficiències.

e) En els casos de projectes d'instal·lació de xarxa de baixa tensió en sòl rústic, si l'estudi d'impacte ambiental no inclou una alternativa que analitzi des del punt de vista ambiental la possibilitat d'autoabastiment a través d'energia renovable, es requerirà dita alternativa mitjançant esmena de deficiències.

Quart. Avaluació ambiental estratègica dels plans de gestió d'espais naturals.

D'acord amb la disposició addicional desena de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, només els plans de gestió d'espais naturals protegits o dels llocs de la Xarxa Natura 2000 que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d'impacte ambiental en els termes previstos a l'article 6.1.a) de la Llei 21 /2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'hauran de sotmetre a avaluació ambiental estratègica.

En aquests efectes, s'entén com a pla de gestió d'un espai natural protegit tant els Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals com els Plans Rectors d'Ús i Gestió.

L'establiment del marc per a la futura autorització de projectes s'entén com a l'habilitació per a l'autorització de projectes subjectes a la normativa d'impacte ambiental, que si no fossin previstos en aquests plans de gestió, no podrien dur-se a terme.

 

Per altra banda, la inclusió en el pla de qualsevol tipus de restriccions ambientals, fins i tot si poden afectar a projectes legalment subjectes a la normativa d'impacte ambiental, no es considerarà com l'establiment d'un nou marc per a la seva futura autorització als efectes de sotmetre'ls a avaluació.

Cinquè. Resolució de discrepàncies en el cas de plans, programes i projectes que afectin a espais de Xarxa Natura 2000

En el cas que es plantegin discrepàncies entre l'òrgan substantiu i la CMAIB, que s'hagin de resoldre pel Consell de Govern d'acord amb el mecanisme establert a l'article 25 del Text refós, sobre un pla, programa o projecte que afecta a espais de Xarxa Natura 2000, s'haurà de tenir en compte el que determina l'article 46.5 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat.

Sisè. Criteris en relació a la justificació de la suficiència de subministrament d'aigua potable i de la capacitat de depuració d'aigües.

1.- Sense perjudici de l'informe de Recursos hídrics sobre els plans o projectes que comportin noves demandes de recursos hídrics, la condició d'informe preceptiu i determinant de l'art. 18 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears se referirà a l'avaluació ambiental estratègica ordinària dels instruments d'ordenació que impliquin actuacions d'urbanització en els termes de l'art. 7.1.a) del Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.

Les actuacions d'urbanització s'avaluaran en el moment que s'incorporin al planejament i, en tot cas, en la formulació o revisió d'un pla general.

També s'avaluarà en la tramitació del planejament derivat escaient si la suficiència d'aigua del sector no s'hagués informat favorablement en el moment d'aprovació del Pla General, o quan en el moment d'inici de la tramitació ambiental del planejament derivat s'hagués exhaurit el termini per al desenvolupament del Pla General o més de 8 anys des de la seva aprovació definitiva. Cas que l'informe del Pla General hagués imposat condicionants sobre aquest aspecte, caldrà acreditar que s'han complimentat adequadament.

L'informe de suficiència també s'exigirà en l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes d'urbanització si la suficiència d'aigua no s'hagués informat favorablement en el moment d'aprovació del planejament de cobertura o si en el moment d'iniciar la tramitació ambiental del projecte ja s'haguessin exhaurit els terminis per a la seva formulació o hagin transcorregut més 8 anys de l'aprovació definitiva del planejament de cobertura. Cas d'haver-se imposat condicions sobre aquest aspecte al planejament, caldrà acreditar que s'han complimentat adequadament.

2.- En els casos que l'avaluació informi favorablement la suficiència de subministrament d'aigua, però no la disponibilitat, es condicionarà l'aprovació del planejament derivat o del projecte d'urbanització, a la disponibilitat efectiva del recurs.

Una vegada informat favorablement els subministrament i garantida la disponibilitat d'aigua s'haurà de tenir en compte la seva qualitat, fet que, en molt de casos, suposarà instal·lar tractaments per poder complir amb els requisits establerts per la normativa i ser apta per a consum humà.

3.- Per a informar els instruments d'ordenació d'actuacions d'urbanització, o els seus projectes d'urbanització, s'haurà d'acreditar la capacitat de depuració d'aigua amb informe de l'administració hidràulica.

Setè. Criteris per establir mesures compensatòries

Apart de les mesures correctores que ha de proposar l'estudi d'impacte ambiental o l'informe del tècnic de la CMAIB, es podran imposar mesures compensatòries als projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la Llei 21/2013. Per establir aquestes mesures compensatòries es tindran en compte els següents criteris:

1.Aquestes mesures es podran materialitzar en aportacions econòmiques a fons específics que ja es troben establerts per la Conselleria competent en matèria de medi ambient, com el Fons Posidònia, o en aportacions a futurs fons. També podran ser actuacions de millora del projecte que es facin dins el seu àmbit d'actuació o en un altre indret, així com actuacions de sensibilització i educació ambiental.

2.Estaran orientades a compensar, a títol d'exemple, la pèrdua de superfície natural, sòl rústic, hàbitats catalogats, sòl amb capacitat agronòmica,  zones agrícoles o arbrades.

3.El càlcul de la superfície a compensar es farà en base a la superfície ocupada pel projecte, i el valor ambiental o paisatgístic de l'indret.

4.En el cas de superfície de recuperació de posidònia, d'acord amb el càlcul de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, el cost de recuperació d'un metre quadrat serà de 22,5€/m2 o el cost que es calculi  en el cas d'actualització de dita quantitat.

5.En el cas de superfície de recuperació de zones humides, es farà d'acord amb les mesures previstes al capítol de protecció de zones humides del PHIB.

Vuitè. Aplicació de l'article 19.3 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

En el cas que l'òrgan substantiu presenti a la CMAIB una sol·licitud motivada d'aplicació del supòsit previst a l'article 19.3 del Text refós a un pla o programa o la seva modificació, aquesta es tramitarà com un supòsit d'avaluació ambiental estratègica simplificada, i, en cas que l'informe tècnic previ de la CMAIB arribi a la conclusió que el pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, es resoldrà sense més tràmits, i sense sotmetre'l a la fase de consultes.

Novè. Criteris per a l'aplicació dels supòsits de l'article 9.1 de la Llei 21/2013 i de l'article 14.7 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les illes Balears

1. D'acord amb els preceptes esmentats no es durà a terme l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes que es trobin parcialment o totalment executats, sense haver-se sotmès prèviament al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, o en la part que no s'hi hagin sotmès, sense perjudici del que preveu la legislació bàsica respecte dels casos d'execució de sentències fermes.

2. No obstant, s'admetran a tràmit les sol·licituds d'avaluació d'un projecte d'una instal·lació o activitat existent, si es paralitza l'activitat durant tot el procediment, i el projecte inclou, si s'escau, la prèvia restitució de la realitat física alterada així com l'estudi d'alternatives per a una nova instal·lació o activitat amb justificació de la solució adoptada tenint en compte els efectes sobre el medi ambient.

3.  D'acord amb el règim transitori previst a la disposició transitòria primera de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, no serà d'aplicació el tercer paràgraf de l'article 9.1 d'aquesta llei als projectes que hagin començat el procediment d'avaluació d'impacte ambiental davant l'òrgan substantiu amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 9/2018, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. En aquests efectes, quan es resolgui que un projecte que es tramita pel procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, s'ha de sotmetre a avaluació ordinària, s'entendrà que el procediment s'inicià amb la tramitació del procediment simplificat o amb la tramitació del document d'abast, si n'hi ha, en el cas d'avaluacions ordinàries.

Desè. Propostes d'acord

1.Les propostes d'acord que es sotmetin als òrgans resolutoris comptaran amb el vist-i-plau del cap de departament o en el seu cas de la cap de servei, els quals dirimiran en cas de discrepàncies.

2. Els membres dels òrgans col·legiats de la CMAIB que hagin de dictaminar o adoptar acords, podran plantejar, motivadament, modificacions a les propostes de resolució. El contingut de les esmenes, incloent la seva motivació, s'ha de precisar en un text  per poder ser objecte de votació.

Onzè. Actes dels òrgans col·legiats

1.- Les actes del Comitè Tècnic i del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears han d'indicar de cada punt de l'ordre del dia: les conclusions dels informes; els punts principals de les deliberacions en el cas que es demani expressament la seva constància, en especial les que motivin una alteració en les propostes dels informes; l'acord que s'adopti, degudament motivat, i el resultat de les votacions.

2.- Els dictàmens i acords adoptats pels òrgans col·legiats despleguen efectes des de la seva adopció sense requerir la prèvia aprovació de l'acta. Això no obstant, les certificacions que s'emetin abans de l'aprovació de l'acta, faran constar expressament aquesta circumstància.

Dotzè. Seguiment de les declaracions ambientals

1. Correspon a l'òrgan substantiu el seguiment del compliment de la declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte ambiental.

2.- Això no obstant, per comprovar dit  seguiment, la CMAIB durà a terme un control de les avaluacions ordinàries acordades amb posterioritat a l'aprovació de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, d'acord amb els següents criteris:

a) Es començarà el seguiment per aquelles declaracions ambientals més antigues fins a l'actualitat, evitant sobrecarregar un mateix òrgan substantiu.

b) La CMAIB es dirigirà als òrgans substantius  i sol·licitarà:

- pel cas de les declaracions ambientals estratègiques, l'acord d'aprovació del pla i l'informe de seguiment previst a l'article 51 de la Llei 21/2013.

- en el cas de les declaracions d'impacte ambiental, un informe en relació a si el projecte finalment es va aprovar, i d'acord amb l'article 52 de la Llei 21/2013, si s'ha fet el seguiment de la implementació de les condicions establertes a la DIA i al Pla de Vigilància, i en el seu cas, si s'han hagut de prendre mesures per restablir l'ordre jurídic pertorbat o s'ha hagut d'obrir un expedient sancionador en matèria d'avaluació ambiental.

c) Els tècnics de la CMAIB duran a terme el seguiment i la revisió d'aquells expedients que es consideri necessari, incloent visita de camp. En el seu cas, es podrà requerir la col·laboració del Servei d'Agents de Medi Ambient.

3.- De resultes d'aquesta anàlisi, es pot instar a l'òrgan substantiu a actuacions de compliment de les condicions de la declaració ambiental d'acord amb l'article 32 del Text refós i l'article 6.1.b) 7è del Decret 3/2022 de 28 de febrer, o, si cal, es pot instar a la modificació de la declaració ambiental d'acord amb el procediment establert a l'article 44 o a l'article 28 de la Llei 21/2013, segons correspongui.

Tretzè. Eficàcia, publicació i comunicació

1. La present Instrucció tindrà eficàcia des del dia de la seva adopció.

2. Es deixen sense efecte les circulars del Conseller de Medi Ambient que regulin criteris relatius a l'avaluació ambiental i, en concret, les següents:

- Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre la tramitació de les avaluacions ambientals de 21 de novembre de 2015 (BOIB núm. 172 de 21 de novembre de 2015), excepte l'Annex: Tipologia d'actuacions que, si no s'adverteixen circumstàncies especials, no es preveu que puguin tenir una afecció apreciable directament o indirectament als espais Xarxa Natura 2000, que seguirà vigent.

- Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 27 de juliol de 2017 per unificar criteris d'interpretació d'aspectes de la llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en especial pel que fa a l'àmbit d'aplicació del procediment d'avaluació ambiental estratègica (BOIB núm. 105, de 26 d'agost de 2017).

3. Això no obstant, només pel cas d'expedients que s'hagin de tramitar d'acord amb la normativa anterior a l'entrada en vigor de la Llei 12/2016, seguirà en vigor la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 4 d'octubre de 2016 sobre el règim transitori per a la tramitació ambiental a partir de l'entrada en vigor de la llei 12/2016 (BOIB núm. 131, de 15 d'octubre de 2016)

4. La present instrucció serà publicada en el BOIB i en la pàgina web corporativa de la CMAIB per a general coneixement.

5. Així mateix, serà comunicada al personal dependent de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i de totes les direccions generals de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per al seu coneixement i compliment.

 

En el dia de la signatura electrònica (25 d'abril de 2022)

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

Conforme amb la proposta, en dict Instrucció,

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual