Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 235157
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de l’immoble ubicat al carrer de Manacor, 130, de Palma (Hostal Sorrento), per acollir refugiats temporals d’Ucraïna (Exp. SP 74/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1.L'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat de les Illes Balears (AMADIBA) disposa d'un immoble de la seva propietat al carrer Manacor, 130, de Palma. La gerent d'aquesta associació va oferir a la Conselleria d'Afers Socials i Esports la cessió gratuïta i temporal de l'immoble per acollir refugiats temporals d'Ucraïna.

2. El 19 d'abril de 2022 es va rebre en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 93420), l'ofici de la secretària general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb la documentació per iniciar l'expedient d'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal.

3. Memòria justificativa de la cap de departament d'Assumptes Generals amb el vistiplau del secretari general d'Afers Socials i Esports relatiu a la necessitat d'iniciar el procediment per a la cessió d'ús gratuïta i temporal, de 13 d'abril de 2022.

4.Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'insta a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que iniciï el procediment de cessió d'ús gratuïta i temporal, de 13 d'abril de 2022.

5. Documentació que acredita la capacitat de l'entitat cedent i la relativa a la seva titularitat.

6. En data 20 d'abril de 2022, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient del qual es tracta.

https://csv.caib.es/hash/1650449419552-423139905-3556158259627606287

7. En data 22 d'abril de 2022, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència.

https://csv.caib.es/hash/1650540831543-423951072-5705464066297329374

Fonaments de dret

1. Els articles 63 i 64 i 87.g) de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els articles 128, 129 i 130 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

4. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

5. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'immoble ubicat al carrer de Manacor, 130, de Palma (Hostal Sorrento), per acollir refugiats temporals d'Ucraïna.

2. Establir els següents termes de la cessió:

  1. La cessió es fa per un període d'un any, prorrogable tàcitament durant un any més si cap de les dues parts no indica el contrari, amb dos mesos d'antelació a la finalització de la cessió. El termini comença a comptar des de la signatura de l'acta de lliurament. En el cas que durant el termini de la cessió o la seva pròrroga, l'immoble deixes de ser necessari, la CAIB retornarà l'immoble al seu propietari i s'entendrà resolta la cessió.

  2. La cessió comporta per al cessionari l'assumpció de les despeses de conservació i manteniment, com també les obligacions tributàries que es derivin per l'ús de l'immoble que li sigui cedit.

  3. La cessió gratuïta d'ús comporta l'obligació per part de la cessionària de retornar l'immoble  quan s'acabi la cessió d'ús, en les mateixes condicions en què reconeix que el rep.

3. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

4. Anotar les característiques de la cessió d'ús en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el dia de la signatura electrònica (25 de abril de 2022)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant

Catalina Ana Galmés Trueba