Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 233400
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de convocatòria, per a l’any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l’agricultura i la ramaderia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de convocatòria, per a l'any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i la ramaderia (BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022) disposa en el seu apartat trenta-dosè que el termini de presentació d'ajuts finalitza el 30 d'abril del 2022.

El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació, a partir del 2015, de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014), estableix a l'article 95.2 que, a partir de l'any 2016, el termini esmentat s'iniciarà l'1 de febrer i finalitzarà el 30 d'abril de cada any. Les comunitats autònomes, prèvia comunicació motivada al Fons Espanyol de Garantia Agrària, O.A, poden establir el termini de presentació única fins al 15 de maig.

El Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, en la seva disposició final dinovena, modifica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació, a partir del 2015, dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, i introdueix nous requisits en l'emplenament de les sol·licituds úniques que han ocasionat que no es puguin dur a terme dins del termini. 

Amb la finalitat d'evitar que els agricultors i ramaders de les Illes Balears es puguin veure afectats per aquestes circumstàncies, i un cop feta la comunicació prèvia al Fons Espanyol de Garantia Agrària, es considera convenient modificar el termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma.

Per tot això i fent ús de les facultats que tinc conferides, a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es modifica el punt 1 de l'apartat trenta-dosè de l'annex de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de convocatòria, per a l'any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i ramaderia (BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022), que queda redactat de la manera següent:

“1. La sol·licitud única s'ha de presentar en un període comprès entre l'1 de febrer i el 15 de maig del 2022, tots dos inclosos”.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 25 d'abril de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño