Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARIANY

Núm. 234015
Oferta Pública Ocupació 2022 Ajuntament Ariany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió plenària de data 22 d'abril de 2022 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament d'Ariany de l'exercici 2022.

Atès que en la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament d'Ariany hi ha una sèrie de llocs que en aquests moments estan ocupats per personal interí/no fixe.

Vist que la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic contempla un procés d'estabilització per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

I d'acord amb l'art 91 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases del Règim Local, s'aprova la següent Oferta Pública d'Ocupació:

Personal Funcionari:

  • 1 Plaça Administratiu Administració General ( C1): procediment ordinari.

Personal Laboral:

  • 1 Plaça de Peó Brigada de Manteniment: procés d'estabilització Llei 20/2021: concurs – oposició.
  • 1 Plaça de netejador/a: Procés d'estabilització Llei 20/2021: concurs de mèrits.

Per general coneixement es fa pública aquesta aprovació.

 

Ariany, 25 d'abril de 2022

El batle Joan Ribot Mayol