Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 3197 - Pàgines 15616-15617

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’endocrinologia i nutrició convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 3198 - Pàgines 15618-15619

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 3229 - Pàgines 15620-15621

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

    Número de registre 3225 - Pàgines 15622-15635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, del procediment selectiu per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 17 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrer), amb indicació del lloc i data de realització del primer exercici

    Número de registre 3246 - Pàgines 15636-15638

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 d’abril de 2022 per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap de grup de Gestió Integral de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3199 - Pàgines 15639-15640

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació llistat definitiu aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i convocatòria de dates de les proves de la borsa de tècnics/iques de turisme del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 3208 - Pàgines 15641-15643

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria de les bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí, o si escau, per a la contractació de personal laboral temporal, de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 3212 - Pàgines 15644-15655

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria de les bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal de la categoria de treballador/a sociosanitari/a, de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant concurs

    Número de registre 3232 - Pàgines 15656-15665

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució de Batlia per a la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament de Deià per a ocupar interinament un lloc de treball de tècnic d'administració general

    Número de registre 3221 - Pàgina 15666

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de treball de personal laboral d’educador/a

    Número de registre 3193 - Pàgines 15667-15677

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de personal funcionari interí de la categoria policia local

    Número de registre 3192 - Pàgines 15678-15685

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases del procés selectiu per cobrir deu places de policia local de la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel procediment d'oposició i sistema d'accés torn lliure

    Número de registre 3255 - Pàgines 15686-15687