Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 234581
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 26 d’abril de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 194/2021 sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l’exercici 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Dia 30 de setembre de 2021, el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va acordar aprovar l'Informe 194/2021 sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019.

2. Dia 13 d'abril de 2022, el president del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s'havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari referent al dit Informe, que va tenir lloc amb la presentació i el debat d'aquest a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 8 de març de 2022.

Fonaments de dret

1. L'article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, regula els informes o les memòries de fiscalització i en disposa la tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes, i també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.

2. L'article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que aquesta institució ha de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s'ha dut a terme el darrer tràmit parlamentari.

Per tot això, i d'acord amb el que disposen l'esmentada Llei 4/2004 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

Resolc

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el resultat de l'Informe 194/2021 sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019, que s'adjunta com a annex.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (26 d'abril de 2022)

El síndic major

Joan Rosselló Villalonga

 

 

 

​​​​​​​Annex

EDICTE PEL QUAL ES FA PÚBLIC EL RESULTAT DE L'INFORME SOBRE EL CONTROL INTERN DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL DE LES ILLES BALEARS I ELS RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT DE L'EXERCICI 2019

 

L'Informe 194/2021 sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019, que el Consell de la Sindicatura va aprovar dia 30 de setembre de 2021, és un informe de caràcter específic, d'acord amb l'article 27 del Reglament de règim interior de la Sindicatura.

N'integren l'àmbit subjectiu les 73 entitats locals principals (entre ajuntaments, entitat local menor i mancomunitats). En les parts específiques de la fiscalització, formen la mostra d'entitats locals els ajuntaments de municipis amb població superior a 25.000 habitants.

De les vint-i-tres conclusions d'aquest Informe cal destacar que: el 8,2 % dels òrgans interventors de les entitats locals no va complir, abans de la data de tancament de l'informe, 31 de desembre de 2020, l'obligació de trametre la informació corresponent a l'exercici 2019, a més, el 19,2 % no va complir en termini aquesta obligació; un 48,5 % de les entitats locals no disposa d'una persona que ocupi el lloc de la Intervenció que tingui habilitació de caràcter nacional; el personal de les unitats d'Intervenció de les entitats locals ha de controlar de mitjana 5,5 milions d'euros de pressupost inicial de 2019, encara que l'Ajuntament de Palma destaca amb una ràtio de 57,6 milions d'euros; la majoria d'acords adoptats en contra d'una objecció de l'òrgan interventor i d'expedients amb omissió de fiscalització prèvia són relatius a expedients de contractació; un 63,9 % de les entitats locals de les Illes Balears amb pressupost limitador ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), i s'han aprovat 530 expedients de REC per un import total de 27,5 milions d'euros.

Les setze recomanacions de l'Informe versen sobre el sistema de control intern, l'entorn de control, l'avaluació de riscs, les activitats de control, la informació i la comunicació, la supervisió i el seguiment, així com respecte a la tramitació de procediments de REC.

D'acord amb l'article 30.c del Reglament de l'SCIB, un cop aprovat provisionalment l'lnforme, es va trametre als comptedants de les entitats locals, perquè hi formulassin les al·legacions i presentassin els documents que considerassin adients. Exhaurit el termini concedit, només han presentat al·legacions l'Ajuntament d'Algaida i l'Ajuntament de Palma, que consten com a annex a l'Informe.

Podeu consultar l'Informe sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 194/2021.