Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 3239 - Pàgines 15832-15840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a Regadiu, i de projectes en competència, Expedient núm: CAS_1907 (A_S_10610)

    Número de registre 3105 - Pàgina 15841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/04545E relativa del projecte reformat de canonada d'enllaç desde la interconnexió dessaladores d'Eivissa pel subministre d'aigua dessalada al dipòsit de Cas Corb,al carrer Torrent de Ses Dones i camí paral·lel al Torrent Des Fornas, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 3200 - Pàgina 15842

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria de dues línies de subvencions en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus per a l’any 2022

    Número de registre 3251 - Pàgines 15843-15844

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l’illa de Formentera

    Número de registre 3206 - Pàgines 15845-15859

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2022/2000 de declaració d’interès general

    Número de registre 3207 - Pàgina 15860

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Extracte de l'Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca relatiu a la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari)

    Número de registre 3217 - Pàgines 15861-15862

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 8-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 3201 - Pàgines 15863-15864

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 3/22

    Número de registre 3242 - Pàgina 15865

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 2/22

    Número de registre 3243 - Pàgines 15866-15867

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts ADV 2022 (Exp. 3201-2022-000001)

    Número de registre 3214 - Pàgina 15868

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit exposició pública mutació demanial per cedir a l'IBSALUT terrenys per destinar-los a nou centre de salut

    Número de registre 3249 - Pàgina 15869

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit informació pública Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible

    Número de registre 3250 - Pàgina 15870

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 4 d'abril de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per al foment de la reactivació econòmica de l'activitat agrària i ramadera en el municipi de Calvià

    Número de registre 3209 - Pàgina 15871

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB) de 13 d'abril de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'educació infantil i primària públics de Calvià per a la realització d'aules d'estiu de l'any 2022

    Número de registre 3218 - Pàgina 15872

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 3191 - Pàgina 15873

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la convivència i l’oci en l’espai públic del municipi de Maria de la Salut

    Número de registre 3227 - Pàgina 15874

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma. Extracte de les bases reguladores de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats de suport a les persones en entorns de prostitució a Palma de l’1 de novembre de 2021 al 15 d’octubre de 2022

    Número de registre 3226 - Pàgines 15875-15876

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma. Extracte de les bases de subvencions per a la realització de projectes i activitats dirigits a fomentar i promoure la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de l’1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023

    Número de registre 3228 - Pàgines 15877-15878

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma. Extracte de les bases de subvencions per a la realització de projectes i activitats feministes de l’1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023

    Número de registre 3231 - Pàgines 15879-15880

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma Extracte de les bases de subvencions per a la realització de programes, projectes i activitats adreçades a la promoció de l’envelliment actiu i les relacions intergeneracionals, de l’1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023

    Número de registre 3233 - Pàgines 15881-15882

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma. Extracte de les bases reguladores de la convocatòria pública per a la realització de projectes de sensibilització i promoció dels drets humans i l’educació per a la justícia global de l’1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023

    Número de registre 3230 - Pàgines 15883-15884

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Extracte de la convocatòria dels ajuts destinats les entitats esportives i clubs esportius de Palma

    Número de registre 3235 - Pàgina 15885

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a l'organització d'esdeveniments esportius

    Número de registre 3236 - Pàgina 15886

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a despeses derivades de l'activitat dels clubs esportius que participin a competicions nacionals

    Número de registre 3237 - Pàgina 15887

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Extracte de la convocatòria per a la promoció del deporto femení

    Número de registre 3238 - Pàgina 15888

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 3205 - Pàgina 15889