Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 236390
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’abril de 2022 per la qual s’assignen noves funcions a llocs d’assessor tècnic docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions de determinats llocs d’assessor tècnic docent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en l'article 90.1, que l'Administració educativa, a més dels llocs de feina catalogats per a personal funcionari dels cossos i les escales dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que formen part de la seva relació de llocs de treball (RLT), també pot tenir incorporats, amb caràcter temporal i voluntari, funcionaris dels cossos docents no universitaris als quals s'assignen funcions que impliquen dur a terme tasques de suport i assessorament en aspectes i assumptes directament relacionats amb els serveis educatius.

2.La Conselleria d'Educació i Formació Professional, a més dels llocs de feina catalogats per a personal funcionari dels cossos i escales dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que formen part de la seva relació de llocs de treball (RLT), també té incorporats, amb caràcter temporal i voluntari, funcionaris dels cossos docents no universitaris, als quals s'assignen funcions que impliquen dur a terme tasques de suport i assessorament en aspectes i assumptes directament relacionats amb el servei docent.

3.En el BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual s'aproven les funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Universitat.

4.En el BOIB núm. 72, de 30 de maig de 2019, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2019 per la qual s'assignen noves funcions a llocs d'assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Universitat i es modifiquen les funcions de determinats llocs d'assessor tècnic docent, aprovades per la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018.

5.En el BOIB núm. 41, de 25 de març de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 per la qual s'assignen noves funcions a llocs d'assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions de determinats llocs d'assessor tècnic docent.

6.L'evolució dels diferents projectes i programes que du a terme la Conselleria d'Educació i Formació Professional en l'exercici de les seves competències aconsellen assignar noves funcions als assessors tècnics docents i modificar-ne algunes de les aprovades per les resolucions de 28 de maig de 2018, de 28 de maig de 2019 i 19 de març de 2021 abans esmentades.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3.Els punts 1.a) i punt 3 de l'article 1 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre).

4.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

5.La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

6.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

7.El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

8.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

9.La Instrucció del conseller d'Educació i Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent a la Conselleria d'Educació i Universitat mitjançant concurs públic de mèrits (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificada per la Modificació de la Instrucció del conseller d'Educació i Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent a la Conselleria d'Educació i Universitat mitjançant concurs públic de mèrits (BOIB núm. 98, de 9 d'agost) i per la Instrucció del conseller d'Educació i Formació Professional de 12 d'abril de 2022 per la qual es modifica la Instrucció del conseller d'Educació i Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent a la Conselleria d'Educació i Universitat mitjançant concurs públic de mèrits (BOIB núm. 51, de 16 d'abril).

10.La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual s'aproven les funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Universitat (BOIB núm. 67, de 31 de maig).

11.La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2019 per la qual s'assignen noves funcions a llocs d'assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Universitat i es modifiquen les funcions de determinats llocs d'assessor tècnic docent, aprovades per la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 (BOIB núm. 72, de 30 de maig).

12.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 per la qual s'assignen noves funcions a llocs d'assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions de determinats llocs d'assessor tècnic docent (BOIB núm. 41, de 25 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar noves funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el que s'estableix en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Modificar, d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Resolució, determinades funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional aprovades per les resolucions del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018, de 28 de maig de 2019 i de 19 de març de 2021 esmentades.

3.Aprovar la descripció de les funcions dels diferents llocs de treball continguda en els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució com una relació succinta, de manera que les funcions enumerades no tenen caràcter exhaustiu ni excloent.

4.Establir que totes les denominacions d'òrgans, càrrecs, professions i funcions que apareixen en aquesta Resolució i els seus annexos en gènere masculí s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons la identitat de gènere de la persona titular o de la persona concreta de qui es tracti.

5.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Noves funcions del personal assessor tècnic docent (ATD) de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Secretaria General (EDU0110001)

ATD0110001-6 Assessor en informàtica

Sota la supervisió del secretari general, li correspon:

-Mantenir i actualitzar el programa de gestió de substitucions del personal laboral Plabedu.

-Coordinar la creació i manteniment dels tràmits telemàtics de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

-Coordinar la creació de les aplicacions per a la gestió de dades dels procediments telemàtics de la Conselleria.

-Actualitzar el lloc web de la Secretaria General.

-Atendre altres tasques que li siguin encomanades pel secretari general.

Direcció General de Personal Docent (EDU0130001)

ATD0130001-14 Assessor en processos de mobilitat de professorat

Sota la supervisió del cap del Servei de Provisió Educativa (F01140087), li correspon:

-Gestionar els processos de mobilitat dels professors de centres públics.

-Revisar els projectes de reials decrets, ordres i instruccions tramesos pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en matèria de personal docent i proposar les adaptacions a la normativa autonòmica.

-Preparar les convocatòries anuals de concurs de trasllats dels cossos docents, revisar que tota la normativa en matèria de personal docent estigui actualitzada i que el barem de mèrits s'adeqüi a la realitat educativa actual.

-Revisar i comprovar que les normes de depuració trameses pels serveis informàtics del Ministeri d'Educació i Formació Professional s'adeqüen a la convocatòria i són congruents amb els criteris lingüístics, organitzatius i pedagògics defensats per la Direcció General de Personal Docent en les reunions de les comissions tècniques. Coordinar aquest procés amb el servei informàtic i amb els serveis administratius d'aquesta Direcció General.

-Mantenir i actualitzar la base de dades de titulacions. Coordinar amb el servei informàtic de la Direcció General de Personal Docent la valoració de la titulació en tots els processos en què consti com a requisit i/o mèrit.

ATD0130001-20 Assessor informàtic de Personal Docent

Sota la supervisió del cap del Servei d'Informàtica de Gestió (F01140204), li correspon:

-Mantenir les aplicacions web d'Oposicions, Comissions de Serveis, Concurs de Trasllats, Gestió d'Interins, Portal del Personal i Portal dels Docents.

-Crear noves funcionalitats de les aplicacions web de Personal Docent.

-Mantenir i crear noves funcionalitats de tràmits telemàtics que hi estiguin relacionats i siguin de nova creació, i adaptar-los a la normativa.

ATD0130001-22 Assessor informàtic de Personal Docent

Sota la supervisió del cap del Servei d'Informàtica de Gestió (F01140204), li correspon:

-Mantenir les aplicacions web d'Oposicions, Comissions de Serveis, Concurs de Trasllats, Gestió d'Interins, Portal del Personal i Portal dels Docents.

-Crear noves funcionalitats de les aplicacions web de Personal Docent.

-Mantenir i crear noves funcionalitats de tràmits telemàtics que hi estiguin relacionats i siguin de nova creació, i adaptar-los a la normativa.

-Obtenir informació per emplenar enquestes de l'Institut Nacional d'Estadística.

ATD0130001-23 Assessor informàtic de Personal Docent

Sota la supervisió del cap del Servei d'Informàtica de Gestió (F01140204), li correspon:

-Mantenir les aplicacions web d'Oposicions, Comissions de Serveis, Concurs de Trasllats, Gestió d'Interins, Portal del Personal i Portal dels Docents.

-Crear noves funcionalitats de les aplicacions web de Personal Docent.

-Mantenir i crear noves funcionalitats de tràmits telemàtics que hi estiguin relacionats i siguin de nova creació, i adaptar-los a la normativa.

-Mantenir i crear noves aplicacions del web d'Oposicions.

-Donar suport tècnic.

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (EDU0140001)

ATD0140001-26 Assessor en informàtica per a l'acreditació de competències professionals

Sota la supervisió del director de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), li correspon:

-Coordinar la creació de l'aplicació informàtica per poder dur a terme l'acreditació de competències professionals.

-Organitzar i gestionar el procés d'inscripció telemàtica en el procés d'acreditació en coordinació amb la Direcció General de Modernització i Administració Digital i les comissions del procés d'acreditació de competències professionals.

-Tancar els expedients dels participants en el procés d'acreditació i fer-ne el certificat corresponent per enviar a signatura electrònica del director de l'IQPIB i, un cop signat, enviar-lo a cada participant.

-Programar amb llenguatge Java i JavaScript.

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (EDU0160001)

ATD0160001-29 Assessor en formació del professorat

Sota la supervisió del cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació (F01140203), li correspon:

-Coordinar i registrar les activitats de formació organitzades per altres serveis del Govern o pels consells insulars.

-Certificar la formació interna duita a terme pels docents amb accés al Portal del Personal.

-Gestionar els expedients econòmics i administratius dels programes formatius.

-Representar el Servei a la Comissió de Formació del Professorat.

-Organitzar i gestionar les activitats formatives dirigides als ATD d'aquesta Direcció General.

-Col·laborar amb els assessors del mateix Servei en la gestió d'activitats formatives previstes dins el Pla Quadriennal de Formació del Professorat.

-Redactar i tramitar normativa requerida al Servei.

-Tramitar convenis i licitacions associades als fons europeus.

ATD0160001-39 Assessor en formació d'EAP i en promoció d'activitats d'acompanyament familiar

Sota la supervisió del director de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), li correspon:

-Assessorar regidors i tècnics municipals sobre els programes d'acompanyament familiar (infants no escolaritzats de menys de tres anys).

-Promoure i coordinar els plans de formació per a professionals d'equips d'atenció primerenca (EAP).

-Elaborar la normativa i documents de referència per als EAP.

-Fer el seguiment de recursos per a infants greument afectats.

-Coordinar accions de l'IEPI amb el Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD), la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

ATD0160001-43 Assessor en formació homologada i reconeixement de formació permanent

Sota la supervisió del cap del Servei de Formació Homologada i Capacitació (F01140093), li correspon:

-Assessorar les entitats que desenvolupen activitats formatives destinades a la formació permanent del professorat de Formació Professional.

-Assessorar els equips directius dels centres sobre els programes d'experiència formativa.

-Atendre i assessorar el professorat d'FP sobre activitats de formació d'actualització tècnica d'acord amb els criteris del Pla quadriennal de formació del professorat.

-Tramitar l'homologació de les activitats formatives de les entitats inscrites en el cens d'entitats col·laboradores.

-Gestionar les activitats de formació homologades i reconegudes en l'àrea de formació del programa de gestió de recursos humans (META4).

-Gestionar els recursos, les queixes i les reclamacions.

-Atendre i assessorar el públic sobre activitats de formació, homologacions, etc.

-Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el cap del Servei en relació amb les competències del Servei.

ATD0160001-47 Assessor en gestió de centres de primer cicle d'educació infantil i de la xarxa complementària

Sota la supervisió del director de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), li correspon:

-Assessorar regidors i tècnics municipals sobre la posada en funcionament de centres de primer cicle d'educació infantil.

-Assessorar sobre l'autorització de centres privats (titulacions, centres amb dificultats…).

-Coordinar els plans de formació, derivats de la normativa vigent, per a personal sense titulació.

-Assessorar sobre la gestió dels centres.

-Tramitar expedients d'ajuts per a la xarxa complementària.

-Elaborar normativa relacionada amb l'IEPI.

-Dur a terme el control i manteniment de bases de dades.

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (EDU0610001)

ATD0610001-31 Assessor informàtic d'Escolarització

Sota la supervisió del cap del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions (F01140101), li correspon:

-Actualitzar i gestionar dades d'evolució de la població escolar.

-Elaborar els mapes de les zones d'escolarització.

-Coordinar amb el Servei de Planificació Educativa el procés d'assignació de grups i de ràtios en els diferents grups, abans, durant i després del procés.

-Actualitzar el web de la Direcció General.

-Configurar els diferents processos d'escolarització, a més de sol·licitar els permisos pertinents i donar suport tècnic als centres (execució de diverses consultes telemàtiques, revisió d'errades, validacions...).

-Donar suport tècnic a les oficines d'escolarització, al Negociat de Títols i Legalitzacions i al SAD.

-Elaborar els llistats de puntuació provisional i llistats definitius dels diferents processos, a més de gestionar les llistes d'espera.

-Preparar i gestionar jornades informatives als centres docents per a les comissions d'adscripció i d'admissió.

ATD0610001-34 Assessor informàtic del GESTIB/SEDEIB

Sota la supervisió del cap del Departament de Planificació i Centres (F01030051), li correspon:

-Programar en l'entorn GESTIB.

-Elaborar la programació dels diferents llistats i informes del GESTIB.

ATD0610001-40 Assessor informàtic del GESTIB/SEDEIB

Sota la supervisió del cap del Departament de Planificació i Centres (F01030051), li correspon:

-Donar suport informàtic del GESTIB als centres docents.

-Actuar com a ponent de formació sobre el GESTIB.

-Elaborar la programació sobre horaris del GESTIB i relacionar aquesta programació amb altres programes generadors.

ATD0610001-44 Assessor en gestió de serveis i materials

Sota la supervisió del cap del Servei de Centres Educatius (F01140102), li correspon:

-Coordinar i analitzar els serveis de contractes de neteja i seguretat dels centres educatius públics dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

-Controlar i avaluar mensualment els contractes abans esmentats i fer seguiment de les no conformitats.

-Recopilar i analitzar els simulacres d'emergència dels centres educatius públics dependents de la CAIB.

-Elaborar un informe de situació anual.

-Preparar documents per tramitar i desenvolupar les licitacions adreçades a adquirir fotocopiadores via acord marc per als centres educatius públics de la CAIB.

-Amb els centres educatius, coordinar i fer un seguiment de la dotació de fotocopiadores.

-Col·laborar en l'elaboració dels pressuposts anuals dels centres educatius.

-Donar suport a altres tasques del Servei.

 

ANNEX 2

Modificació de funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

A continuació es detallen les funcions dels llocs d'assessor tècnic docent (ATD) que es modifiquen respecte de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual s'aproven les funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Universitat (BOIB núm. 67, de 31 de maig); de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2019 per la qual s'assignen noves funcions a llocs d'assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Universitat i es modifiquen les funcions de determinats llocs d'assessor tècnic docent, aprovades per la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 (BOIB núm. 72, de 30 de maig); i de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 per la qual s'assignen noves funcions a llocs d'assessor tècnic docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions de determinats llocs d'assessor tècnic docent (BOIB núm. 41, de 25 de març). Aquestes funcions queden redactades, a proposta de les direccions generals de les quals depenen els llocs de treball, de la manera que s'assenyala.

Secretaria General (EDU0110001)

ATD0110001-1 Assessor en fons socials europeus

Sota la supervisió del cap del Servei d'Informàtica de Gestió de Fons Europeus (F0114000Y), li correspon:

-Assessorar i acompanyar els centres educatius en les tasques que han de dur a terme per a la justificació econòmica i tècnica de les ajudes que reben de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, de fons nacionals i/o europeus.

-Participar en les jornades/sessions d'informació als equips directius dels centres amb actuacions finançades pels fons europeus.

-Participar en el correcte compliment dels compromisos de cada un dels programes en què la Conselleria rep ajudes procedents dels fons nacionals i/o europeus: avaluació de l'execució del pressupost, justificació final, gestió documental i arxiu documental.

-Atendre els requeriments i sol·licituds d'informació de l'administració i dels organismes intermedis.

-Recopilar, revisar i analitzar les dades i la documentació que es necessiten per dur a terme la justificació tècnica i econòmica.

-Elaborar la documentació necessària per a la correcta execució de les actuacions finançades, tant per a la justificació tècnica com per a l'econòmica.

-Dur a terme qualsevol altra funció que li pugui encomanar el seu superior.

Direcció General de Personal Docent (EDU0130001)

ATD0130001-1 Assessor en processos de selecció del professorat de centres públics

Sota la supervisió del cap del Servei de Provisió Educativa (F01140087), li correspon:

-Col·laborar en l'elaboració, la redacció, la revisió i la publicació de la resolució per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de les Illes Balears d'acord amb la normativa vigent.

-Assessorar i formar els tribunals de les proves selectives en relació amb el procés selectiu.

-Coordinar i gestionar, a través de l'aplicació informàtica corresponent, tot el procés d'oposicions i fer-ne el seguiment, a fi que es duguin a terme els tràmits administratius establerts en la convocatòria dins els terminis indicats.

-Informar els opositors sobre qualsevol dubte referent a la normativa aplicable a l'hora de confeccionar la programació didàctica i les unitats didàctiques que s'han de desenvolupar en la part d'oposició i informar-los del procés en general.

-Gestionar tota la preparació del material per als processos selectius.

-Gestionar la coordinació amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència pel que fa als certificats i les peticions dels aspirants a funcionaris docents relacionats amb el seu àmbit de gestió.

ATD0130001-8 Assessor docent de prevenció de riscs laborals

  • Sota la supervisió del cap del Servei de Provisió Educativa (F01140087), li correspon:

-Coordinar les qüestions relacionades amb la salut laboral del personal docent amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals adscrit a aquesta Direcció General.

-Tramitar les baixes per risc d'embaràs de les docents gestants i les baixes per vulnerabilitat a la COVID-19 del personal docent.

-Actuar de secretari de la Mesa Sectorial d'Educació.

 

ATD0130001-9 Assessor informàtic en gestió de nòmines i seguretat social

Sota la supervisió del cap del Servei de Retribucions (F01140086), li correspon:

-Gestionar, controlar i mantenir el programa de gestió de nòmines.

-Gestionar les retencions del programa NEMED.

-Gestionar els canvis derivats de les modificacions informàtiques en els diferents programes de suport a la gestió del Servei de Retribucions.

-Detectar anomalies en els processos informàtics massius.

-Elaborar informes i estadístiques relacionats amb els processos executats per la nòmina de centres públics.

-Col·laborar amb el Servei d'Informàtica de Gestió de Personal Docent.

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (EDU0140001)

ATD0140001-5 Assessor en equipaments de formació professional

Sota la supervisió del cap del Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures (F01140097), li correspon:

-Col·laborar amb el Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures en l'assessorament pedagògic i organitzatiu dels centres educatius en relació amb actuacions i competències de l'àmbit del Servei.

-Publicar anualment la campanya de recollida de sol·licituds de l'equipament que els centres educatius necessiten per a la impartició dels cicles de formació professional (FP).

-Ordenar les sol·licituds d'equipament i agrupar els estris, el mobiliari i l'equipament sol·licitats segons el criteri de les famílies professionals a les quals pertanyen els cicles que els rebran.

-Elaborar els documents per a la contractació pública de l'equipament per als centres d'FP.

-Proposar la distribució de la dotació econòmica per al funcionament dels centres que imparteixen FP d'acord amb els criteris establerts.

-Col·laborar en l'elaboració dels informes d'adequació d'espais i instal·lacions relatius als centres educatius per obtenir la corresponent autorització per a la impartició de cicles d'FP.

-Impulsar, tramitar i coordinar les licitacions dels contractes de l'equipament per als centres d'FP juntament amb la Unitat Administrativa de Contractació (UAC).

-Impulsar, tramitar i coordinar les despeses menors de subministrament per la compra de l'equipament per als centres d'FP juntament amb la Unitat de Gestió Econòmica (UGE).

ATD0140001-6 Assessor en formació professional dual

Sota la supervisió del cap del Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures (F01140097), li correspon:

-Col·laborar amb el cap del Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures en l'assessorament pedagògic i organitzatiu dels centres educatius en relació amb actuacions i competències de l'àmbit del Servei.

-Coordinar les actuacions de la Direcció General quant a l'FP dual amb la Cambra de Comerç de Mallorca.

-Elaborar la metodologia d'ensenyaments de l'oferta formativa flexibilitzada.

-Dur a terme la gestió global de la modalitat de formació professional en règim d'alternança, especialment en allò que fa referència a la relació amb les empreses i la contractació.

-Informar i assessorar les empreses privades amb relació a la normativa laboral aplicable a la formació professional dual i amb relació a les obligacions i drets empresarials en aquesta modalitat formativa.

-Assessorar les empreses quant a la utilització de la plataforma del Ministeri de Treball i Economia Social per a la introducció de les dades relatives als contractes formatius en alternança.

-Assessorar els centres i els tutors de l'FP dual al llarg de tot el curs i en totes les qüestions que es puguin plantejar arran de la implantació d'un cicle de formació professional en la modalitat dual.

-Promoure relacions i col·laboracions amb empreses relacionades amb la formació en centres de treball (FCT) i l'FP dual.

-Gestionar el programa Forcet en relació amb les FCT.

-Coordinar la tramitació dels contractes laborals de formació i aprenentatge dels alumnes de l'FP dual amb els tècnics del SOIB.

-Validar els acords formatius presentats pels centres educatius relatius a cada un dels alumnes matriculats en cicles d'FP dual signants d'un contracte formatiu en alternança segons la normativa.

-Assessorar i coordinar les empreses respecte a la realització de les FCT dels alumnes d'FP.

-Elaborar informes, memòries estadístiques i estudis probabilístics de l'àmbit educatiu. 

 

ATD0140001-8 Assessor en formació a centres de treball i formació professional a distància

Sota la supervisió del cap del Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures (F01140097), li correspon:

-Col·laborar amb el Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures en l'assessorament pedagògic i organitzatiu dels centres educatius en relació amb les FCT.

-Proposar i impartir la formació de docents en la plataforma utilitzada en els ensenyaments a distància.

-Fer el seguiment i l'avaluació de les FCT i donar suport als tutors de les FCT als centres educatius.

-Resoldre les sol·licituds d'FCT en període extraordinari i/o fora del lloc de residència.

-Promoure relacions i col·laboracions amb empreses relacionades amb les FCT i l'FP dual.

-Gestionar el programa Forcet en relació amb les FCT.

-Tramitar la contractació de les pòlisses d'assegurances per cobrir la responsabilitat civil i els accidents dels alumnes i professors d'FP durant la realització de les FCT.

-Coordinar, mantenir i millorar l'aplicació de gestió del Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures (GOFI).

-Col·laborar en la gestió de la plataforma d'ensenyaments a distància i resoldre'n les incidències tècniques.

-Formar part de la Comissió de Garanties d'Admissió a Cicles Formatius en la modalitat a distància.

ATD0140001-9 Assessor en acreditació de competències professionals

Sota la supervisió del director de l'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) (F2270001), li correspon:

-Dur al dia la base de dades d'assessors i avaluadors habilitats.

-Posar-se en contacte amb els assessors i avaluadors dels candidats que participen en el procediment d'acreditació de competències.

-Fer el seguiment del funcionament del procediment d'acreditació de competències.

-Donar suport en les necessitats dels centres educatius i als assessors i avaluadors per a la gestió administrativa de tot el procediment.

-Posar-se en contacte amb les diferents associacions implicades sobre les acreditacions que es convoquin.

-Organitzar i gestionar la base de dades dels suggeriments rebuts de candidats interessats a participar en el procés d'acreditació de competències professionals.

-Gestionar els cursos de reciclatge d'assessors i avaluadors, revisar els requisits dels participants, resoldre dubtes i al·legacions i notificar resultats definitius. 

-Dur a terme altres tasques que li siguin encomanades pel director de l'IQPIB.

ATD0140001-11 Assessor en matèria d'ensenyaments artístics superiors

Sota la supervisió del cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (F0103002C), li correspon:

-Assessorar els centres d'ensenyaments artístics superiors i en particular els equips directius i la gerència.

-Organitzar i coordinar reunions amb els centres d'ensenyaments artístics superiors. 

-Atendre i gestionar les necessitats dels centres d'ensenyaments artístics superiors, amb la coordinació necessària amb els serveis d'altres direccions generals i el Departament d'Inspecció Educativa.

-Elaborar la proposta de la dotació econòmica anual destinada als centres d'ensenyaments artístics superiors basant-se en criteris objectius.

-Coordinar el pla de tresoreria de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB).

-Gestionar l'autorització de compres per als ensenyaments artístics superiors.

-Col·laborar en el desplegament de la normativa per als ensenyaments artístics superiors de les Illes Balears.

-Coordinar els programes europeus dels centres d'ensenyaments artístics superiors.

-Elaborar les propostes de plantilla i quota dels centres d'ensenyaments artístics superiors.

-Assessorar sobre la formació que s'imparteix als centres d'ensenyaments artístics superiors.

-Elaborar la normativa per als estudis i actualitzar les instruccions anuals per a l'organització i el funcionament dels centres d'ensenyaments artístics superiors.

-Coordinar les funcions d'aquests centres amb altres entitats i administracions que desenvolupen tasques relacionades amb els ensenyaments artístics superiors.

-Planificar, organitzar i coordinar la formació contínua del professorat d'ensenyaments artístics superiors.

-Atendre qualsevol demanda que provengui del seu responsable superior.

ATD0140001-14 Assessor en programes per a la participació de les empreses en formació

Sota la supervisió del cap del Servei de Planificació i Participació (F01140089), li correspon:

-Coordinar l'equip que desenvolupa activitats formatives de la línia d'actualització tècnica i de col·lectius específics per al professorat d'FP. 

-Coordinar les activitats de formació per als professors d'FP organitzades pel Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB), d'acord amb els criteris del Pla Quadriennal de Formació del Professorat.

-Tramitar la documentació relacionada amb les activitats de formació del professorat d'FP.

-Tramitar la documentació generada en l'elaboració de convenis relacionats amb l'FP.

-Gestionar la documentació administrativa i econòmica per a la justificació dels fons finalistes del Fons Social Europeu (FSE) destinats a l'FP.

-Participar en el disseny de programes d'FP en el marc de les actuacions duites a terme pels diferents programes operatius del FSE (regional i interregional).

-Atendre els requeriments dels expedients econòmics generats pels fons finalistes que faci el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

-Recopilar, classificar i gestionar indicadors de les formacions per a la justificació de fons finalistes del FSE.

-Gestionar les propostes d'activitats de formació permanent del professorat en l'àrea de formació del programa de recursos humans.

-Introduir dades en el programa de gestió de la formació del professorat (GestFor) en relació amb la convocatòria d'activitats formatives.

-Dur a terme la coordinació entre el Servei de Planificació i Participació i el Servei de Normalització Lingüística i Formació pel que fa a les formacions d'actualització tècnica destinades a professorat d'FP.

-Gestionar les queixes i les reclamacions. 

-Atendre i assessorar el professorat d'FP sobre activitats de formació d'actualització tècnica.

-Tramitar informes de viabilitat sobre formacions específiques per a l'FP.

-Coordinar el Servei amb el CFINFP-IB.

-Dur a terme altres tasques que li siguin encomanades pel cap del Servei de Planificació i Participació.

ATD0140001-21 Assessor en acreditació de competències professionals

Sota la supervisió del director de l'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) (F2270001), li correspon:

-Redactar i revisar normativa i convocatòries relacionades amb les funcions de l'IQPIB i amb relació directa amb els centres educatius.

-Gestionar la publicació de les convocatòries d'acreditació de competències en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

-Revisar i preparar instruments per a les convocatòries (instruccions, guies, models de documents per als assessors i avaluadors, etc.).

-Gestionar, comprovar i validar les minutes dels assessors i dels avaluadors.

-Gestionar aspectes econòmics: factures, contractes menors, propostes de pagaments a centres, etc.

-Assessorar i donar suport jurídic als centres amb relació als certificats de professionalitat i els procediments d'acreditació.

-Resoldre reclamacions i recursos d'alçada relacionats amb el procediment d'acreditació de competències professionals.

-Gestionar els fons europeus per dur a terme els procediments d'acreditació de competències.

-Gestionar la qualitat del servei (revisió i actualització dels diagrames de flux dels diferents procediments).

-Dur a terme altres tasques que li siguin encomanades pel director de l'IQPIB.

ATD0140001-23 Assessor en matèria de persones adultes

Sota la supervisió del cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (F0103002C), li correspon:

-Elaborar la proposta de la dotació econòmica anual destinada als centres educatius de persones adultes (CEPA).

-Elaborar les propostes de plantilla i quota dels CEPA.

-Col·laborar en el desplegament de la normativa per als estudis adreçats a les persones adultes de les Illes Balears.

-Coordinar els cursos de garantia juvenil i els cursos i proves de competències clau i el Programa EOI-CEPA amb el SOIB.

-Informar i orientar sobre la formació reglada i no reglada que s'imparteix als CEPA i sobre les proves lliures per a l'obtenció del títol d'ESO que organitza la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

-Planificar, coordinar i gestionar les proves lliures per a l'obtenció del títol d'ESO per a persones majors de divuit anys.

-Planificar, organitzar i coordinar la formació inicial i contínua del professorat d'educació de persones adultes.

-Actuar com a secretari en les convocatòries ordinàries i extraordinàries del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

-Col·laborar amb la Subdirecció General d'Orientació i Aprenentatge al Llarg de la Vida del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

-Redactar els continguts dels convenis en matèria d'educació de persones adultes que anualment se signen entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i les entitats locals o insulars i participar en les corresponents comissions de seguiment.

-Atendre altres tasques que li encomani el seu responsable superior.

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (EDU0160001)

ATD0160001-2 Assessor en programes d'innovació educativa

Sota la supervisió del cap del Servei d'Innovació Educativa (F01140230), li correspon:

-Coordinar, organitzar i gestionar els camps d'aprenentatge de les Illes Balears i el personal que hi treballa.

-Gestionar els convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i les administracions i entitats corresponents relacionats amb els camps d'aprenentatge de les Illes Balears.

-Coordinar el Programa de Centres Ecoambientals, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i assessorar els centres educatius.

-Coordinar el Programa de Cooperació - Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora, en col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports, i assessorar els centres educatius.

-Organitzar cursos de formació adreçats al professorat relacionats amb les matèries de medi ambient i cooperació.

-Dur a terme la coordinació ambiental amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional i les diferents comunitats autònomes (EsenRED).

-Gestionar les pàgines web del Servei d'Innovació Educativa (Biblioteques Escolars IB, Servei d'Innovació Educativa i altres).

-Col·laborar amb diferents administracions i entitats per a l'organització, la difusió i el seguiment de programes i actuacions dirigides a centres educatius.

ATD0160001-12 Assessor de necessitats educatives a secundària

Sota la supervisió del cap del Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD) (F01140098), li correspon:

-Coordinar els departaments d'orientació de secundària i regular-ne les instruccions.

-Coordinar els auxiliars tècnics educatius (ATE) dels centres concertats.

-Fer un seguiment dels dictàmens educatius de secundària i supervisar-los i gestionar dictàmens amb disconformitat.

-Coordinar els programes d'escolarització compartida (ALTER/PISE).

-Assessorar respecte dels programes de secundària (Diversificació Curricular, Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment, FP bàsica).

-Administrar el web del SAD.

-Gestionar la formació sobre les temàtiques pròpies.

-Assessorar i atendre la comunitat educativa (Inspecció, serveis d'orientació, equips docents, famílies, altres professionals).

ATD0160001-19 Assessor per a la convivència escolar

Sota la supervisió del director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, li correspon:

-Assessorar la comunitat educativa en pràctiques restauratives, resolució de conflictes, serveis de mediació, plans de convivència, estratègies de comunicació i el protocol d'assetjament i benestar docent.

-Coordinar formacions de la comunitat educativa en pràctiques restauratives, resolució de conflictes, serveis de mediació, plans de convivència, estratègies de comunicació i el protocol d'assetjament i benestar docent.

-Elaborar i difondre recursos per a la millora de la convivència.

-Coordinar les actuacions conjuntes amb les institucions i entitats que treballen la convivència.

-Avaluar la convivència escolar a les Illes Balears.

-Organitzar les formacions família-escola.

-Coordinar el protocol de prevenció, detecció i intervenció d'assetjament escolar.

-Coordinar el pla de convivència dels centres educatius.

-Coordinar el protocol d'actuació en cas de risc autolític.

-Elaborar i difondre normativa referent a la convivència escolar.

-Elaborar i tramitar convenis amb altres entitats i fer-ne seguiment.

ATD0160001-22 Assessor en programes de foment de les llengües estrangeres

Sota la supervisió del cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals (F0114018A), li correspon:

-Gestionar el Programa d'Auxiliars de Conversa.

-Tramitar i fer el seguiment de la convocatòria d'un borsí d'auxiliars de conversa propi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Revisar plantilles de nomenaments, fer els nomenaments corresponents i gestionar les renovacions i el control i la gestió de baixes del Programa.

-Organitzar i impartir la jornada d'acollida per als auxiliars de conversa a Mallorca, Menorca i Eivissa i les activitats de formació per a ells i per als seus tutors.

-Fer el seguiment de l'assignació d'auxiliars als centres educatius i fer la recopilació i la revisió d'informació i documentació dels auxiliars, així com assessorar-los sobre les seves funcions i resoldre dubtes, peticions, queixes i reclamacions.

-Coordinar i fer el seguiment del Programa durant tot el curs escolar i participar en les reunions de coordinació entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i les comunitats autònomes.

-Actualitzar la informació relativa al Programa en la pàgina web de la CAIB i el microlloc del Servei.

ATD0160001-23 Assessor en programes de foment de les llengües estrangeres

Sota la supervisió del cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals (F0114018A), li correspon:

-Gestionar la convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa.

-Gestionar i fer el seguiment del programa «Batxibac», del Programa Educatiu Bilingüe, en què participen el British Council i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, i el Programa de Llengua Àrab i Cultura Marroquina (PLACM), en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com assessorar els centres educatius que hi participen.

-Coordinar l'elaboració de models de proves escrites i orals, convocar, organitzar i gestionar la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat i tramitar les despeses econòmiques del tribunal avaluador de la prova externa del Batxibac.

-Tramitar les convocatòries i convenis de col·laboració i/o addendes que correspongui relatius als programes esmentats més amunt.

-Fer el seguiment dels centres que ofereixen francès com a segona llengua estrangera.

-Organitzar i coordinar la formació dirigida a docents especialistes d'anglès i francès.

-Tramitar les autoritzacions per als centres que vulguin impartir una segona matèria no lingüística en llengua estrangera en col·laboració amb el Departament d'Inspecció Educativa i fer-ne el seguiment.

-Preparar, tramitar i fer el seguiment de la convocatòria dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres d'estiu de la conselleria d'Educació i Formació Professional.

ATD0160001-26 Assessor en formació homologada i reconeixement de formació permanent

Sota la supervisió del cap del Servei de Formació Homologada i Capacitació (F01140093), li correspon:

-Assessorar les entitats que desenvolupen activitats formatives destinades a la formació permanent del professorat.

- Assessorar els equips directius dels centres sobre els programes d'experiència formativa.

-Tramitar l'homologació de les activitats formatives de les entitats inscrites en el cens d'entitats col·laboradores i la inscripció en l'àrea de formació del programa de gestió de recursos humans (META4) de les persones amb dret a certificació.

-Coordinar la Comissió de Formació del Professorat.

-Treballar en la coordinació entre el Servei de Formació Homologada i Capacitació i la Direcció General de Personal Docent (provisió de places, barems, normativa, sexennis, recursos...).

-Revisar la normativa del Servei de Formació Homologada i Capacitació sobre homologació i reconeixement de la formació i redacció de nova normativa.

-Gestionar les activitats de formació homologades i reconegudes en l'àrea de formació del programa de gestió de recursos humans (META4).

-Gestionar els recursos, les queixes i les reclamacions.

-Atendre i assessorar el públic sobre activitats de formació, homologacions, etc.

-Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el cap del Servei en relació amb les competències del Servei.

ATD0160001-30 Assessor en formació del professorat

Sota la supervisió del cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació (F01140203), li correspon:

-Organitzar i coordinar el programa «Estades pedagògiques entre centres educatius».

-Gestionar el web del Servei, la pàgina web formacioinnovacio.cat, la seu electrònica i aplicacions web de procediments telemàtics.

-Coordinar els programes de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació.

-Coordinar la formació «L'assessorament de la formació als centres educatius».

-Gestionar els expedients econòmics i administratius dels programes formatius.

-Col·laborar amb els assessors del mateix Servei en la gestió d'activitats formatives previstes dins el Pla Quadriennal de Formació del Professorat.

-Participar en la redacció i la tramitació de normativa requerida al Servei.

-Gestionar documentació relacionada amb el Programa per a l'Orientació, l'Avanç i l'Enriquiment Educatius PROA+.

 

​​​​​​​Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (EDU0610001)

ATD0610001-2 Assessor en planificació educativa

Sota la supervisió del cap del Servei de Planificació Educativa (F01140229), li correspon:

-Recollir i analitzar les dades estadístiques dels centres.

-Desenvolupar la confecció de grups i quotes dels centres.

-Gestionar processos de renovació i concurs d'equips directius.

-Elaborar la quota dels centres d'infantil i primària i donar-los resposta sobre les qüestions que plantegin.

-Elaborar informes de planificació educativa i sobre la situació dels centres pel que fa a grups, ràtios i quota de suport.

-Gestionar i donar resposta als centres sobre els diferents procediments del Servei.

-Mantenir el lloc web del Servei de Planificació Educativa.

ATD0610001-4 Assessor en ensenyaments esportius

Sota la supervisió del cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial (F01140226), li correspon:

-Elaborar normativa d'ensenyaments esportius de règim especial (ordenació acadèmica, admissió i matriculació, instruccions anuals de funcionament i organització de centres).

-Elaborar, revisar i tramitar propostes curriculars dels ensenyaments esportius de règim especial.

-Regular i organitzar les proves d'accés de caràcter general i les específiques per poder accedir als ensenyaments esportius i participar en aquestes proves.

-Elaborar informes tècnics referits a ensenyaments esportius de règim especial, sobre autoritzacions de centres per impartir ensenyaments esportius, habilitacions del professorat i altres.

-Treballar amb les federacions esportives per planificar l'oferta educativa, coordinar els tècnics esportius, gestionar les instal·lacions i elaborar i tramitar convenis.

-Col·laborar en la planificació dels ensenyaments esportius de règim especial: revisar l'oferta educativa, confeccionar la quota del professorat, autoritzar noves modalitats esportives.

-Recollir i tractar dades estadístiques de l'alumnat d'ensenyaments esportius de règim especial.

-Coordinar les necessitats d'equipaments específics dels centres docents que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial.

-Atendre i gestionar les consultes dels docents i de la ciutadania.

-Gestionar la pàgina web ensenyamentsesportius.caib.es.

-Qualsevol altra que li encomani el cap del Servei relacionada amb les funcions del Servei.

ATD0610001-8 Assessor del Programa de Millora i Transformació

Sota la supervisió del cap del Servei de Planificació Educativa (F01140229), li correspon:

-Participar en el disseny de processos interns i en l'organització d'activitats del Programa de Millora i Transformació.

-Dissenyar i impartir les activitats de formació als centres participants en els diferents estadis del Programa. 

-Planificar i dissenyar la formació interna de l'equip d'assessors.

-Impartir activitats de formació del Programa als centres que en sol·licitin.

-Planificar i facilitar les sessions de les xarxes de centres.

-Acompanyar els centres en la implantació de les eines de gestió, millora i transformació pròpies del Programa. 

-Assessorar els centres en els seus processos de millora i transformació.

-Col·laborar i participar en accions conjuntes amb altres serveis i programes de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adreçades a la millora contínua dels centres.

ATD0610001-9 Assessor del Programa de Millora i Transformació

Sota la supervisió del cap del Servei de Planificació Educativa (F01140229), li correspon:

-Participar en el disseny de processos interns i en l'organització d'activitats del Programa de Millora i Transformació.

-Dissenyar i impartir les activitats de formació als centres participants en els diferents estadis del Programa. 

-Planificar i dissenyar la formació interna de l'equip d'assessors.

-Impartir activitats de formació del Programa als centres que en sol·licitin.

-Planificar i facilitar les sessions de les xarxes de centres.

-Acompanyar els centres en la implantació de les eines de gestió, millora i transformació pròpies del Programa. 

-Assessorar els centres en els seus processos de millora i transformació.

-Col·laborar i participar en accions conjuntes amb altres serveis i programes de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adreçades a la millora contínua dels centres.

ATD0610001-21 Assessor informàtic del GESTIB/SEDEIB

Sota la supervisió del cap del Departament de Planificació i Centres (F01030051), li correspon:

-Programar en l'entorn GESTIB.

-Elaborar la programació dels diferents llistats i informes del GESTIB.

ATD0610001-22 Assessor informàtic del GESTIB/SEDEIB

Sota la supervisió del cap del Departament de Planificació i Centres (F01030051), li correspon:

-Elaborar la programació dels diferents llistats i informes del GESTIB.

-Programar en l'entorn GESTIB.

-Responsabilitzar-se de la programació i de la millora de la programació d'escolarització i quotes.

-Programar l'agenda del professorat.

ATD0610001-24 Assessor informàtic d'Escolarització

Sota la supervisió del cap del Servei d'Escolarització, Títols i Convalidacions (F01140101), li correspon:

-Actualitzar i gestionar dades d'evolució de la població escolar.

-Elaborar els mapes de les zones d'escolarització.

-Coordinar amb el Servei de Planificació el procés d'assignació de grups i de ràtios als diferents grups, abans, durant i després del procés.

-Actualitzar el web de la Direcció General.

-Configurar els diferents processos d'escolarització, a més de sol·licitar els permisos pertinents i donar suport tècnic als centres: execució de diverses consultes telemàtiques, revisió d'errades, validacions.

-Donar suport tècnic a les oficines d'escolarització, al Negociat de Títols i Legalitzacions i al SAD.

-Elaborar els llistats de puntuació provisional i llistats definitius dels diferents processos, a més de gestionar les llistes d'espera.

-Preparar i gestionar jornades informatives als centres docents per a les comissions d'adscripció i d'admissió.

ATD0610001-25 Assessor en centres concertats

Sota la supervisió del cap del Departament de Nòmines de Centres Concertats (F0103003C), li correspon:

-Gestionar la informació de despeses de funcionament dels centres concertats.

-Gestionar la informació de les activitats complementàries i extraescolars dels centres concertats.

-Gestionar la informació relativa al Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) i al PROA+.

-Gestionar les convocatòries anuals del concert dels centres concertats.

-Controlar les despeses de funcionament per fer front a la COVID-19.

-Gestionar els tràmits necessaris per a la contractació de professorat que no compta amb tota la titulació requerida per la normativa vigent.

Consell Escolar de les Illes Balears (EDU0610001)

ATDCE00000-1 Assessor de dades del sistema educatiu

-Recollir les dades relatives al sistema educatiu de les Illes Balears: professorat, centres educatius, programes educatius, recursos humans i materials dels centres educatius.

-Analitzar i tramitar les dades relatives al sistema educatiu de les Illes Balears.

-Atendre altres tasques que li siguin encomanades pel president del Consell Escolar de les Illes Balears.

ATDCE00000-2 Assessor en normativa dels centres educatius

-Assessorar en l'elaboració dels informes sobre la normativa referida al sistema educatiu de les Illes Balears: professorat, centres educatius, programes educatius, recursos humans i materials dels centres educatius.

-Atendre altres tasques que li siguin encomanades pel president del Consell Escolar de les Illes Balears.