Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 236070
Convocatòria per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Alcúdia, en sessió celebrada dia 7 d'abril de 2022,  va aprovar la proposta sobre les bases reguladores de la subvenció de Bons Viu Alcudia, adreçada a reactivar el teixit comercial del municipi d'Alcúdia.

Un cop aprovades les bases i d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicaren al Butlletí Oficial de les Illes Balears  (BOIB núm. 49, de 12 d'abril de 2022).

En data 26 d'abril de 2022 es va dictar Resolució de Batlia aprovant la convocatòria per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d'Alcúdia.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

De la mateixa manera, s'inicia el període de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de l'extracte del la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears  .

 

Alcúdia, en data de signatura (26 d'abril de 2022)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal

 

Convocatòria per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d'Alcúdia

BDNS (Identif.): 621077. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d'Alcúdia es publicaren en el BOIB núm. 49 de dia 12 d'abril de 2022.

(https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11552/659696/bases-reguladores-per-a-la-concessio-de-subvencion)

2. Objecte i finalitat.

L'objecte i finalitat d'aquesta convocatòria és regular el procediment i condicions per a l'atorgament de les subvencions BONS VIU ALCUDIA.

L'objectiu és posar en marxa una campanya de cupons de compra per als ciutadans i ciutadanes residents a les Illes Balears,  amb l'objecte de poder-los emprar a les empreses del municipi o a aquells comerços que sense tenir es seu domicili dins el terme municipal d'Alcúdia, duguin a terme activitats dins el seu territori i s'adhereixin a la campanya.

En definitiva, es pretén fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi d'Alcúdia, d'acord amb les competències atribuïdes a l'art. 29.1.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per tal d'augmentar la productivitat i competitivitat dels comerços.

 

3. Quantia

Es destina la quantitat de 100.000€ , amb càrrec a l'aplicació pressupostària CO4312 479001 del pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alcúdia per l'anualitat 2022.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podrà augmentar l'import de la convocatòria. Això suposarà un increment dels bons de descompte, que es distribuiran en les mateixes condicions que es determinen a aquestes bases reguladores.

4. Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar i que compleixin els requisits determinats a l'apartat 2.1 de les bases reguladores.

Així mateix, s'entenen com a beneficiàries indirectes les persones físiques, a partir de 16 anys, amb residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que accedeixin als bons segons els mitjans i les vies establertes en aquesta resolució, per emprar-lo als establiments adherits al programa.

5. Actuacions subvencionables i quantia de les ajudes

Se subvencionarà la compra de béns o serveis en els establiments comercials adherits a la campanya a través d'un únic tipus de bo de descompte disponible en aquests.

Cadascun d'aquests bons tindrà la consideració de bo de descompte per un valor de 20 euros sobre una compra mínima de trenta euros en els establiments adherits.

El total dels bons de descompte emesos es distribuirà per igual entre el nombre d'establiments que s'adhereixin al programa. Així, el nombre de bons corresponent a cada establiment adherit tindrà un caràcter lineal i estarà establert per la relació existent entre la quantitat de bons emesos i el nombre final d'establiments adherits al programa.

L'Ajuntament d'Alcúdia no es farà càrrec de l'accés a bons en un nombre superior a la totalitat de bons emesos.

Les actuacions subvencionades s'hauran de dur a terme dintre del període en que es desenvolupi la campanya de bons Viu Alcúdia, que es podrà executar fins el dia 30 de juny de 2022, aquest inclòs. La campanya de bons Viu Alcúdia tindrà una durada d'un mes des de que s'iniciï aquesta. Excepcionalment, quant no s'hagin esgotats tots els bons disponibles, i per resolució motivada de per part de la batlessa de l'Ajuntament d'Alcúdia, es podrà ampliar aquest termini.

6. Entitat col·laboradora

La realització de les tasques de gestió del programa de bons i la distribució dels fons subvencionables es farà amb la col·laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Mallorca, que té la condició d'entitat col·laboradora.

La col·laboració d'aquesta entitat per al desenvolupament del programa s'estableix mitjançant un conveni de col·laboració,  que es regeix per les normes establertes a la Llei 38/2003,  de 17 de novembre, General de Subvencions, per el seu Reglament de desenvolupament i per l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcúdia (BOIB núm. 176, de dia 1 de desembre de 2015). S'aplicarà a les entitats el règim jurídic previst en aquestes lleis i en les seves disposicions de desplegament, per a les entitats col·laboradores en la gestió de subvencions

7. Funcionament del sistema de cupons de consum

La totalitat dels tràmits d'adhesió i formalització de tota la operativa d'emissió, obtenció, aplicació, bescanvi, compensació i verificació dels bons de descompte es duen a terme a través d'una plataforma tecnològica i de les aplicacions informàtiques específiques per assegurar una correcta operativa del funcionament del programa de bons de descompte.

Cada bon de descompte té un valor de 20 euros sobre una compra mínima de 30 euros en els establiments adherits. Cada persona beneficiària dels bons, pot accedir a un màxim de 2 bons de descompte que pot utilitzar en una única compra o establiment, o aplicar en compres i establiments adherits diferents, sempre i quan la compra tingui un valor mínim de trenta euros per cada bon i es realitzi durant el període en que es trobi activa la campanya.

Només poden ser subvencionades les vendes realitzades dintre del període en que es trobi activa la campanya.

L'aplicació dels bons de descompte serà efectuada pels mateixos establiments després de la comprovació de la residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears i la identificació de les persones beneficiàries en el mateix moment de l'adquisició dels béns, per un valor mínim de trenta euros.

En aquest sentit, l'entitat col·laboradora ha d'habilitar els mecanismes necessaris per garantir i comprovar el que indica aquest apartat.

Les entitats adherides han d'emplenar a la plataforma web per a la gestió i l'execució del programa el bo o bons amb les dades de la persona física beneficiària, que serviran per controlar el límit de dos bons per persona, i han d'adjuntar una còpia del tiquet de la compra mínima de trenta euros.

Les entitats adherides disposen d'un usuari i contrasenya única que permet accedir a la plataforma per realitzar els tràmits indicats a continuació:

a) Comprovar els bons disponibles amb una numeració específica i única associats a l'entitat adherida.

b) Obtenir el bon per oferir-lo a la clientela que compleix el requisits establerts a l'apartat 2 de les presents bases.

c) Informació relativa als bons utilitzats i pendents durant la vigència de la campanya.

d) La formalització dels bons utilitzats i la seva justificació, segons el disposat a l'apartat 14 de les bases.

És responsabilitat de l'entitat beneficiària la verificació de la identitat de les persones que adquireixen el bon i el control de la seva residència.

En el supòsit que la persona no faci ús del bon en el moment del dret a emprar-lo, haurà de generar el dret de nou fent una compra mínima de 30,00 €, sempre hi quan no s'hagi excedit el màxim de bons per persona.

8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.  La forma de presentació serà la prevista a l'apartat 10 i 11 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

9. Sol·licitud i documentació

Les entitats beneficiàries que compleixin els requisits determinats a l'apartat 2.1 de les bases reguladores o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de d'emplenar la declaració responsable corresponent a la pàgina web habilitada a tal efecte i adjuntar a la mateixa pàgina la documentació següent:

a) Fotografia de la façana de l'establiment

b) Document de certificat de situació censal d'empresaris, professionals i retenidors vigent.

c) Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i autorització per a que l'Ajuntament d'Alcúdia comprovi que es troben al corrent amb les obligacions de pagament amb aquest ajuntament.

10. Procediment de concessió

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació i pel que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el conveni de col·laboració subscrit per tramitar els ajuts.

L'inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d'ofici, mitjançant l'aprovació de la convocatòria i la publicació al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, i a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcúdia (www.alcudia.net).

La concessió de subvencions s'efectuarà en règim de concurrència no competitiva, per estricte ordre d'entrada en el registre i fins a l'exhauriment del crèdit. En el cas en què la sol·licitud sigui objecte de requeriment degut que no es reuneixen els requisits establerts en la convocatòria d'acord amb l'establert a l'apartat 10 de les bases reguladores, el registre d'entrada que es tindrà en consideració serà el registre d'esmena efectuat.

L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, i li correspon comprovar que les sol·licituds dels ajuts i la documentació presentada compleix els requisits exigits a la convocatòria i requerir als interessats la presentació o esmena de la documentació.

Aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals es resoldrà la concessió d'ajuda.

El procediment d'iniciació i resolució correspon a la batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Tots els acords del procediment es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcúdia (www.alcudia.net).

11. Forma de justificació de la subvenció per part des establiments adherits i pagament

Durant el període d'execució de la campanya, las entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de forma telemàtica a la plataforma tecnològica creada a tal efecte per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, la documentació següent:

a) Número de DNI de la persona que ha consumit el bo.

b) Factura o tiquet de la compra, de mínim trenta euros, en la qual s'ha fet ús del bo de descompte, on s'especifiqui el preu abans i després d'aplicar el descompte, així com l'import de la bonificació aplicada.

La justificació i el cobrament dels bons es pot fer efectiva amb caràcter quinzenal. Una vegada verificat el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquidació i el pagament en el compte bancari de l'entitat beneficiaria.

 

ANNEX 1  SOL·LICITUD/DECLARACIÓ RESPONSABLE (Aquesta informació s'emplenarà a la sol·licitud a la pàgina web habilitada a tal efecte)

Nom de l'empresa:.................................................................................................................................................

CIF/DNIE/NIE:...........................................Telèfon:...........................................Fax:.............................................

Codi Nacional d'Activitat Econòmica de l'Empresa:........................................................................................

Descripció de l'activitat:..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Nom de l'establiment comercial:.............................................................................................................

Adreça de l'establiment:.........................................................................................................................................

Població:....................................................................................... Codi Postal:.....................................................

Adreça electrònica:.................................................................................................................................................

Nom i DNI del/de la representant legal:.............................................................................................................

Persona de contacte:..............................................................................................................................................

Direcció a l'efecte de notificacions:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

 • De ser representant de l'entitat i de tenir poder suficient per a aquesta representació.

 • De complir la condició de ser un autònom/a o empresa que amb referència a l'exercici 2021:

- El nombre mitjà de treballadors és:..............................................................................................

- El volum de negoci (facturació) és:...............................................................................................

 • De tenir un establiment obert al públic, situat a l'adreça indicada abans.

 • De adherir-se al programa i comprometre's a complir els compromisos establerts.

 • De no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • De no incórrer en cap dels supòsits establerts en l'article 10 del text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de novembre.

 • De no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres (3) anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere d'acord amb l'establert a l'article 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 • De facilitar totes les possibles actuacions de control per comprovar que s'ha duit a terme correctament l'objecte d'aquests ajuts.

 • De coneixement i acceptació de les bases i el procediment establert per gestionar el programa subvencional.

 • De tenir la seva situació regularitzada en quant a les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament d'Alcúdia i d'autoritzar a aquestes entitats per la comprovació d'aquestes dades.

 • De poder acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se li exigeixi.

 • De que totes les dades exposades en aquest document son certes.

AUTORITZO A L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA:

 • A la comprovació de no tenir deutes amb aquest Ajuntament.

 

Alcúdia, ..................... de.................................. de 2022

(signatura)

 

ANNEX 2 ACTIVITATS QUE ES PODEN ACOLLIR COM A BENEFICIÀRIES PER SER RECEPTORS DE LES COMPRES AMB BONS

Es poden acollir a la convocatòria per ser receptors de les compres amb bons, les persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments oberts al públic emmarcades dins els següents epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques:

Agrupació 64. Comerç al per menor de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en establiments permanents.

 • GRUP 641. COMERÇ A EL DETALL DE FRUITES, VERDURES, HORTALISSES I TUBERCLES.

 • GRUP 642. COMERÇ AL DETALL DE CARNS I DESPULLES; DE PRODUCTES I DERIVATS CARNICS ELABORATS; D'OUS, AUS, CONILLS DE GRANJA, CAÇA; I DE PRODUCTES DERIVATS DELS MATEIXOS.

  • Epígraf 642.1.- Comerç al detall  de carns i despulles; de productes derivats càrnics elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos.

  • Epígraf 642.2.- Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-xarcuteries, de carns fresques i congelades, despulles i tot tipus de productes i derivats carnis; d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos.

  • Epígraf 642.3.- Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-salsitxeries, de carns fresques i congelades, despulles, productes procedents d'indústries càrnies i productes carnis frescos, crus, adobats, cansalada salat, embotits de sangs (botifarres) i aquells altres tradicionals d'aquestes característiques per als que estiguin autoritzats; així com d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos.

  • Epígraf 642.4.- Comerç al detall, en carnisseries, de carns fresques i congelats, despulles i productes i derivats carnis elaborats; així com d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos.

  • Epígraf 642.5.- Comerç al detall d'ous, aviram, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos.

  • Epígraf 642.6.- Comerç al detall de vísceres i despulles procedents d'animals d'abastament, frescos i congelats.

 • GRUP 643. COMERÇ AL DETALL DE PEIXOS I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA I DE L'ACUICULTURA I DE CARGOLS.

  • Epígraf 643.1.- Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols.

  • Epígraf 643.2.- Comerç a al detall de bacallà i altres peixos en salaó.

 • GRUP 644. COMERÇ A EL DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SIMILARS I DE LLET I PRODUCTES LACTIS.

  • Epígraf 644.1.- Comerç a al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis.

  • Epígraf 644.2.- Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.

  • Epígraf 644.3.- Comerç a al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.

  • Epígraf 644.4.- Comerç al detall de gelats.

  • Epígraf 644.5.- Comerç al detall de bombons i caramels.

  • Epígraf 644.6.- Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants.

 • GRUP 645. COMERÇ AL DETALL DE VINS I BEGUDES DE TOTA CLASSE.

 • GRUP 647. COMERÇ A EL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES EN GENERAL.

  • Epígraf 647.1.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor.

  • Epígraf 647.2.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes d'una superfície inferior a 120 metres quadrats.

  • Epígraf 647.3.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i begudes en règim d'autoservei o mixt, denominats així quan la superfície de la seva sala de vendes es trobi compresa entre 120 i 399 metres quadrats.

 • GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇAT, PELLS I ARTICLES DE CUIR.

  • Epígraf 651.1.- Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria.

  • Epígraf 651.2.- Comerç al per menor de tota classe de peces per al vestit i tocat.

  • Epígraf 651.3.- Comerç al detall de llenceria i cotilleria.

  • Epígraf 651.4.- Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria.

  • Epígraf 651.5.- Comerç al detall de peces especials.

  • Epígraf 651.6.- Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.

  • Epígraf 651.7.- Comerç al detall de confeccions de pelleteria.

 • GRUP 652. COMERÇ AL DETALL DE MEDICAMENTS I DE PRODUCTES FARMACÈUTICS; COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA; PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTES CLASSES; I DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL; COMERÇ A EL DETALL D'HERBES I PLANTES EN HERBOLARIS.

  • Epígraf 652.2.- Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.

  • Epígraf 652.3.- Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d'articles per a la higiene i la neteja personal.

  • Epígraf 652.4.- Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

 • GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES PER A L'EQUIPAMENT DE LA LLAR I LA CONSTRUCCIÓ.

  • Epígraf 653.1.- Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina).

  • Epígraf 653.2.- Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic d'energia diferent de l'elèctrica, així com de mobles de cuina.

  • Epígraf 653.3.- Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics).

  • Epígraf 653.6.- Comerç al detall d'articles de bricolatge.

  • Epígraf 653.9.- Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar N.C.O.P.

 • GRUP 659. ALTRE COMERÇ Al DETALL.

 • GRUP 662. COMERÇ MIXT O INTEGRAT AL DETALL

 • GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS.

  • Epígraf 971.1-Tintoreria, neteja en sec, rentat i planxat de roba feta i de peces i articles de la llar usats.

  • Epígraf 971.2.- Neteja i tenyit de calçat.

  • Epígraf 971.3.- Sargit i reparació de robes.

 • GRUP 972. SALONS DE PERRUQUERIA I INSTITUTS DE BELLESA.

  • Epígraf 972.1-Serveis de perruqueria d'home i dona.

  • Epígraf 972.2.- Salons i instituts de bellesa i gabinets d'estètica.

 • GRUP 973. SERVEIS FOTOGRÀFICS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES

 • Epígraf 973.1.- Serveis fotogràfics.

 • GRUP 975. SERVEIS DE EMMARCACIÓ.

 • GRUP 671. SERVEIS EN RESTAURANTS.

  • Epígraf 671.1.- De cinc forquilles.

  • Epígraf 671.2.- De quatre forquilles.

  • Epígraf 671.3.- De tres forquilles.

  • Epígraf 671.4.- De dues forquilles.

  • Epígraf 671.5.- D'una forquilla.

 • GRUP 672. EN CAFETERIES

  • Epígraf 672.1.- De tres tasses.

  • Epígraf 672.2.- De dues tasses.

  • Epígraf 672.3.- D'una tassa.

 • GRUP 673. DE CAFES I BARS, AMB I SENSE MENJAR.

  • Epígraf 673.1.- De categoria especial.

  • Epígraf 673.2.- Altres cafès i bars.

 • GRUP 674. SERVEIS ESPECIALS DE RESTAURANT, CAFETERIA, I CAFE-BAR.

  • Epígraf 674.1.- Servei en vehicles de tracció mecànica.

  • Epígraf 674.5.- Serveis que es prestin en societats, cercles, casinos, clubs i establiments anàlegs.

  • Epígraf 674.6.- Serveis establerts en teatres i altres espectacles que únicament romanen oberts durant les hores de l'espectacle, excepte els balls i similars.

  • Epígraf 674.7.- Serveis que es presten en parcs o recintes firals classificats en el- Epígraf 989.3 d'aquesta Secció 1) de les Tarifes.

 • GRUP 676. SERVEIS EN XOCOLATERIES, GELATERIES I HORCHATERÍAS.

 • GRUP 677. SERVEIS PRESTATS PELS ESTABLIMENTS CLASSIFICATS EN ELS GRUPS 671, 672, 673, 681 I 682 DE LES AGRUPACIONS 67 I 68, REALITZATS FORA D'AQUESTS ESTABLIMENTS. ALTRES SERVEIS D'ALIMENTACIÓ.

  • Epígraf 677.1.- Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments.

  • Epígraf 677.9.- Altres serveis d'alimentació propis de la restauració.