Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 236240
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 d’abril de 2022 per la qual es corregeixen errades detectades en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 d’abril de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2022-23

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 48, de 9 d'abril de 2022, es va publicar la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 d'abril de 2022 per la qual s'aproven les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d'accés per al curs 2022-23.

2. Després d'haver-se publicat s'ha detectat una errada en el punt I de l'annex 3 de la Resolució, referit a la prova d'accés específica als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic.

3. En el primer paràgraf de l'apartat en què es descriu l'exercici de veu, dicció i música de la prova pràctica s'assenyala, per error, que «els aspirants han de llegir un text en vers en llengua catalana». Es tracta d'una errada de transcripció perquè hauria de dir que «els aspirants han de llegir un text en vers i un text en prosa en llengua catalana».

Fonament de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per això, dict la següent

Resolució

1.  Corregir l'errada detectada en l'annex 3 de la Resolució esmentada, concretament en el primer paràgraf de l'apartat que descriu l'exercici de veu, dicció i música de la prova pràctica, en els termes següents:

On diu:

Per comprovar les aptituds de veu i de dicció, els aspirants han de llegir un text en vers en llengua catalana proposat per la comissió avaluadora, amb què s'ha de valorar la dicció, el ritme i l'entonació.

Ha de dir:

Per comprovar les aptituds de veu i de dicció, els aspirants han de llegir un text en vers i un text en prosa en llengua catalana proposat per la comissió avaluadora, amb què s'ha de valorar la dicció, el ritme i l'entonació.

2.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de la data en què es publiqui, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 13 d'abril de 2022

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Antonio Baos Relucio