Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 235464
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a favor de les federacions esportives de les Illes Balears a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les federacions esportives de les Illes Balears que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució van presentar a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per els desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2022.

2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i han comprovat que:

a. L'entitat sol·licitant, per la seva naturalesa, pot ser beneficiària de subvencions.

b. L'entitat ha adjuntat la documentació prevista a la convocatòria.

c. L'entitat esta al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

d. L'entitat sol·licitant està constituïda legalment i desenvolupa les seves activitats dins l'àmbit de l'esport, alhora que compleix la finalitat prevista.

3. En data 7 d'abril de 2022, la Comissió Avaluadora es va reunir per examinar les sol·licituds presentades i elaborar l'informe que ha de servir de base al director general d'Esports per dictar la proposta de resolució.

4. Proposta de resolució del director general d'Esports de concessió de les subvencions per als desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2022 a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex 1, per l'import individual indicat, publicada a la pagina web de la Direcció General d'Esports dia 20 d'abril de 2022. (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5133328)

5. Les entitats beneficiàries han comunicat a la Direcció General d'Esports l'acceptació de la proposta en el termini de 5 dies hàbils.

6. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en l'annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

3. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 3 de març de 2022, per la qual es convoquen ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2021 (BOIB núm. 35, de 3 de març de 2022).

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 ext., de 15 de febrer de 2021).

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció per als desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2022 a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex 1, per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. El pagament i justificació s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'apartat novè, de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 3 de març de 2022.

3. Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'esmentat període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

4. Els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 3 de març de 2022.

5. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà del dia que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (21 d'abril de 2022)

El secretari general Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019) Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS

FEDERACIÓ

Modalitat/categoria

Import concedit

Darrer dia per justificar

Federació Balear de Golf

Golf Sub-14

4.974,45

11-11-22

Federació Balear De Judo I EE.AA

Judo Infantil i Cadet

16.581,51

31-5-22

Federació de Voleibol de les Illes Balears

Platja Infantil i cadet masculí i femení.

5.591,44

19-9-22

Federació de Voleibol de les Illes Balears

Pista Infantil i cadet masculí i femení

33.141,18

2-8-22

Federació Balear de Rugby

Rugby 7 Infantil

3.983,00

19-7-22

Federació de Triatló de les Illes Balears

Triatló Infantil

8.483,56

26-7-22

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Pista cadet

11.582,00

8-11-22

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Ciclisme ruta infantil i cadet

12.236,90

2-8-22

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Camp a traves cadet i juvenil

7.553,86

22-4-22

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Gimnàstica rítmica

2.511,00

14-6-22

Federació de Tennis Taula de les Illes Balears

Tennis Taula infantil i cadet

5.900,00

17-5-22

Federació Balear de Lluita

Lluita infantil

4.640,25

26-4-22

Federació Balear de Natació

Natació aleví

6.770,12

22-4-22

Federació Balear de Bàdminton

Bàdminton infantil i cadet

10.026,03

26-7-22

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Gimnàstica GR Cadet

1.176,00

14-6-22

Federació Balear d'Escacs

Escacs Clàssic Infantil i Cadet

5.740,00

26-7-22

Federació Balear de Muntanyisme I Escalada

Escalada infantil i cadet

3.547,67

2-8-22

Federació de Basquet de les Illes Balears

Bàsquet infantil i cadet

34.513,37

13-5-22