Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 233924
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts ADV 2022 (exp. 3201-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 13 de desembre de 2021, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) per a l'any 2022 (BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és un ajut per el foment de les associacions de defensa vegetal de Menorca.

2. La missió de les agrupacions de defensa vegetal és vetlar per l'estat sanitari de les produccions vegetals, assessorar els productors sobre els productes que poden utilitzar en els tractaments fitosanitaris i auxiliar-los en totes les qüestions relatives als productes conreats.

Les condicions de l'agricultura de Menorca, quant a climatologia, intensitat i varietat de conreus, fan que la problemàtica de la sanitat vegetal revesteixi una especial complexitat.

La reduïda estructura de les finques fa recomanable la seva associació en agrupacions de defensa vegetal.

3. L'objecte d'aquests ajuts és donar suport a les actuacions dutes a terme des de l'1 de desembre de 2021 fins al 30 de novembre de 2022 per les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (d'ara endavant ADV) constituïdes d'acord al Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre oficial d'agrupacions de defensa vegetal de les Illes Balears.

L'interès públic d'aquesta convocatòria és donar suport a l'activitat duta a terme per les agrupacions de defensa vegetal, que, conjuntament amb l'activitat realitzada per l'administració en l'àmbit de la sanitat vegetal, permetrà reforçar l'eficàcia de les actuacions de prevenció i lluita contra els agents nocius dels vegetals mitjançant la utilització racional de tècniques d'aplicació, productes i mitjans fitosanitaris.

4. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 30 d'agost de 2021, va aprovar el text refós de les bases de l'ajut per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca per a l'any 2021 (BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021).

El Pla Estratègic de Subvencions del CIM per l'any 2022, en el seu punt 1.5, diu que es considerarà eficient recórrer al tràmit d'aprofitar bases ja aprovades en exercicis anteriors.

La normativa específica que regula aquests ajuts no ha canviat per la qual cosa la convocatòria per l'any 2022 es pot regir per el text refós de les bases aprovat l'any anterior, amb la modificació següent:

- Se substituiran les referències de l'any 2019 per l'any 2020, de l'any 2020 per l'any 2021 i de l'any 2021 per l'any 2022.

5. L'article 2.2 de la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania, diu que són funcions dels consells insulars de Menorca i Formentera, que poden desenvolupar en el seu àmbit territorial, entre d'altes, les actuacions en matèria d'agricultura i ramaderia.

L'article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, diu que són competències pròpies dels consells insulars, entre d'altres, l'agricultura, ramaderia i pesca; qualitat, traçabilitat i condicions dels productes agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se'n deriven.

Per tot açò, atès l'interès del Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca de donar suport a les produccions autòctones de Menorca, de fomentar els organismes interessats en el seu manteniment i ajudar les agrupacions de defensa vegetal constituïdes a Menorca,

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luís i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la convocatòria de minimis corresponent a l'any 2022 dels ajuts del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca, que es regirà pel text refós de les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, reunit en sessió de caràcter ordinari dia 30 d'agost de 2021 (BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021), amb la modificació següent:

- Se substituiran les referències de l'any 2019 per l'any 2020, de l'any 2020 per l'any 2021 i de l'any 2021 per l'any 2022.

I d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s'indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats per aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria:

Partida

Quantia màxima

5.41200.4890002 Suport a les produccions vegetals

50.000 €

b) El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

c) La instrucció correspon a la senyora Isabel Martín Neira, tècnica del Consell Insular de Menorca.

d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:

- President: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament d'Economia i Territori

- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament

- Vocals:

Titulars:

- Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia

- Isabel Martín Neira, tècnica agrícola del CIM

- Judith Aisa Garbayo, tècnica agrícola del CIM

- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del CIM

Segon. Publicar a la pàgina web del Consell Insular de Menorca, a efectes informatius, el text refós de les bases.

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions, informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 25 d'abril de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)