Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 234249
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’autoritza la sol·licitud de la revisió de les tarifes del servei de transport públic urbà de viatgers amb taxi del municipi de Palma (exp.: SGCMH 01/2022 SPT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 13 d'abril de 2022, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. L'1 d'abril de 2022, l'Ajuntament de Palma va presentar a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre una sol·licitud d'informe tècnic per a la Comissió de Preus, amb relació a la revisió de les tarifes del servei urbà de taxi de Palma

2. El dia 11 d'abril de 2022, els tècnics de gestió econòmica del Consorci de Transports de Mallorca varen emetre un informe tècnic a la proposta de revisió de les tarifes aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Palma en sessió de 31 de març de 2022, es proposa que la Secció de Preus del Transport Urbà de la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans aprovi el quadre tarifari d'aplicació al servei de transport urbà amb taxi del municipi de Palma ,el qual actualitza les tarifes i suplements actualment vigents, tot considerant el percentatge d'evolució del cost d'explotació del servei exposat, del 5,66%

3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, en la sessió del dia 12 d'abril de 2022, va examinar l'expedient i va adoptar l'acord següent:

Dictaminar favorablement sobre la revisió de les tarifes sol·licitada per l'Ajuntament de Palma amb la proposta per a la Comissió de Preus en relació als serveis de transport urbà de taxi,que és la següent:

 

 

Tarifes actuals

Proposta per a la Comissió de Preus

Abaixament de bandera

dia (Tarifa 2)

2,15 €

2,28 €

nit o festiu (tarifa 1)

2,50 €

2,65 €

Per kilòmetre recorregut

dia (Tarifa 2)

0,93 €

0,98 €

nit o festiu (tarifa 1)

1,10 €

1,16 €

Hora d'espera

dia (Tarifa 2)

17,85 €

18,95 €

nit o festiu (tarifa 1)

20,15 €

21,40 €

Suplements

Radiotelèfon

1,10 €

1,15 €

Port/Aeroport

4,40 €

4,65 €

Maletes

---

---

Nadal

4,75 €

4,75 €

 

 

 

 

Carrera mínima

dia (Tarifa 2)

3,00 €

3,15 €

nit o festiu (tarifa 1)

4,00 €

4,20 €

Fonaments de dret

1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d'agost, sobre autoritzacions d'augment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30 d'agost).

2. L'Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, per la qual es dicten normes complementàries del Reial decret 2226/1977, de 27 d'agost, sobre tramitació d'expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local (BOE núm. 241, de 8 d'octubre).

3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d'octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d'octubre).

4. El Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica (BOE núm. 139, de 8 de juny).

5. El Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans i se'n regula la composició i el funcionament (BOIB núm. 85, de 15 de juny de 2013).

6. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost de 2019).

7. El Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es rectifica el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Autoritzar, d'acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes Balears de la sessió del 12 de d'abril de 2022, la revisió de les tarifes sol·licitada per l'Ajuntament de Palma amb relació als serveis de transport urbà de viatgers de taxi a Palma, que és la següent:

 

 

Tarifes actuals

Proposta per a la Comissió de Preus

Abaixament de bandera

dia (Tarifa 2)

2,15 €

2,28 €

nit o festiu (tarifa 1)

2,50 €

2,65 €

Per kilòmetre recorregut

dia (Tarifa 2)

0,93 €

0,98 €

nit o festiu (tarifa 1)

1,10 €

1,16 €

Hora d'espera

dia (Tarifa 2)

17,85 €

18,95 €

nit o festiu (tarifa 1)

20,15 €

21,40 €

Suplements

Radiotelèfon

1,10 €

1,15 €

Port/Aeroport

4,40 €

4,65 €

Maletes

---

---

Nadal

4,75 €

4,75 €

 

 

 

 

Carrera mínima

dia (Tarifa 2)

3,00 €

3,15 €

nit o festiu (tarifa 1)

4,00 €

4,20 €

 

2. Notificar la resolució a l'entitat interessada.

3. Publicar la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Informar que la resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 13 d'abril de 2022 El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas El director general proposant Jaume Mateu Lladó