Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 235361
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat onzè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 128, d'11 de setembre de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer des del 30 de juny de 2021 fins al 15 novembre de 2022 per a les sol·licituds amb anualitat de justificació 2022 i, per a la resta, fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.

5. Per a les instal·lacions aïllades no connectades a la xarxa elèctrica, amb la documentació justificativa s'ha d'incorporar un document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament.

6. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

7. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, document signat electrònicament (25 d'abril de 2022)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

NEXTG45-15/2021

20/09/2021

FRIEDRICH GOETTE, HELMUT

****4618*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 7,20 kWp amb bateries de 9,60 kWh

16.479,15

9.024,00

NEXTG45-75/2021

20/09/2021

ALONSO GOMEZ, FERNANDO

***3300**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.0 kWp connectada a xarxa

5.384,00

1.800,00

NEXTG45-81/2021

20/09/2021

SERRA BORRAS, JOSEP

***2620**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 2,40 kWp

5.095,25

1.440,00

NEXTG45-137/2021

20/09/2021

SANS FLORIT, ABELARDO

***4050**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,20 kWp

5.604.64

2.520,00

NEXTG45-163/2021

20/09/2021

PUIG RIERA DE CONIAS, MARGARITA

***4562**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,88 kWp amb bateries de 19,60 kWh

27.684,87

12.648,00

NEXTG45-224/2021

21/09/2021

Riera Ribas, Francisca

***4318**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,12 kWp

10.018,80

3.672,00

NEXTG45-254/2021

21/09/2021

BALLE HOMAR, GABRIEL

***4819**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4 kWp connectada a xarxa

6.711,18

2.400,00

NEXTG45-257/2021

21/09/2021

BALLE HOMAR, GABRIEL

***4819**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4 kWp connectada a xarxa

6.374,80

2.400,00

NEXTG45-296/2021

21/09/2021

ROVIRA MUT, ANA MARÍA

***2860**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3 kWp connectada a xarxa

6.179,00

1.800,00

NEXTG45-303/2021

21/09/2021

BOSCH ALBERTÍ, JOSEP

***9552**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.0 kWp connectada a xarxa

6.179,00

1.800,00

NEXTG45-359/2021

22/09/2021

JUAREZ RUIZ, RODOLFO

***7475**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,55 kWp amb bateries de 5 kWh en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

14.883,00

5.505,25

NEXTG45-389/2021

22/09/2021

CALIXTO ESTUPIÑAN, MARIA DEL CARMEN

***7967**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 1.975 kWp connectada a xarxa

4.998,00

1.185,00

NEXTG45-427/2021

23/09/2021

RIVAS PASCUAL, ALICIA

***4137**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

8.836,91

4.850,00

NEXTG45-449/2021

23/09/2021

BATLE ROCA, GABRIEL

***4444**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica aïllada de 5,22 kWp amb bateries de 9,60 kWh

13.939,20

7.836,00

NEXTG45-451/2021

23/09/2021

Bergas Bergas, Antoni

***2077**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

12.330,51

6.541,25

NEXTG45-478/2021

24/09/2021

POL SALOM, ROSA

***0193**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.77 kWp connectada a xarxa

7.512,50

1.659,00

NEXTG45-481/2021

24/09/2021

AVELLÀ SALVÀ, FRANCESC JOSEP

***6440**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.765 kWp connectada a xarxa

7.512,50

1.659,00

NEXTG45-483/2021

24/09/2021

AMENGUAL BESTARD, PERE JOAN

***8377**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.16 kWp connectada a xarxa

7.722,00

1.896,00

NEXTG45-523/2021

26/09/2021

RIPOLL FERRAGUT, FRANCISCO GABRIEL

***6770**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,28 kWp

5.638,60

1.800,00

NEXTG45-524/2021

26/09/2021

FORNES FORTEZA, MARIA CONCEPCION

***4120**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10.8 kWp connectada a xarxa

13.795,21

4.860,00

NEXTG45-527/2021

27/09/2021

FRANSSEN, STEFAN

****8920*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica 11,70 kWp

16.518,63

5.265,00

NEXTG45-529/2021

27/09/2021

Cardona Cardona, Juan

***1330**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,30 kWp

8.290,62

3.780,00

NEXTG45-532/2021

27/09/2021

BOSCH BOSCH, ELOI

***6639**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

7.906,14

3.240,00

NEXTG45-534/2021

27/09/2021

Prats Deakin, Adam

***5487**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.69 kWp connectada a xarxa

6.049,66

2.214,00

NEXTG45-537/2021

27/09/2021

Grimalt Binimelis, Francisco Javier

***1974**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,92 kWp

10.176,16

2.952,00

NEXTG45-538/2021

27/09/2021

Nicolau Lliteras, Maria MAgdalena

***4712**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 8.1 kWp connectada a xarxa

12.281,50

4.860,00

NEXTG45-540/2021

27/09/2021

Bonet Garcias, Jose

***8708**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.92 kWp connectada a xarxa

8.904,45

2.952,00

NEXTG45-543/2021

27/09/2021

SEGADOR PARRA, JOSE

***1871**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,95 kWp

7.615,23

2.970,00

NEXTG45-554/2021

27/09/2021

DAY, MICHEL

****1180*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 11.25 kWp connectada a xarxa

18.778,95

4.950,00

NEXTG45-557/2021

27/09/2021

VEGA SAAVEDRA, JESUS ANASTASIO

***9338**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 1.875 kWp connectada a xarxa

4.549,89

1.125,00

NEXTG45-564/2021

27/09/2021

ALVAREZ CRUCES, LUIS

***6043**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.85 kWp connectada a xarxa

8.222,97

3.510,00

NEXTG45-570/2021

27/09/2021

JUAN CARDONA, BARTOLOME

***0915**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 42.3 kWp connectada a xarxa

45.325,03

19.035,00

NEXTG45-571/2021

27/09/2021

GREGORIO VALLORI, PEDRO

***3162**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 7,20 kWp

9.300,06

4.320,00

NEXTG45-572/2021

27/09/2021

GIRART TOUS, MIQUEL JORDI

***2126**

2022/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.0 kWp connectada a xarxa

5.264,44

1.965,00

NEXTG45-576/2021

27/09/2021

ALEXANDER MAGNASCO, GIULIO

****6652*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.2 kWh

10.145,15

5.688,00

NEXTG45-578/2021

27/09/2021

MORENO GARCIA, VICENTE

***5787**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.2 kWh

10.513,55

5.958,00

NEXTG45-581/2021

27/09/2021

STAGNI, ALBERTO CARLO

****5416*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 11,25 kWp

11.856,95

5.062,50

NEXTG45-583/2021

28/09/2021

TORELLÓ MÀS, JOAN

***2852**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,16 kWp a municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

7.687,40

4.034,80

NEXTG45-584/2021

28/09/2021

Madrigal Montero, Faustino

***6269**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.6 kWp aïllada

7.797,85

3.360,00

NEXTG45-585/2021

28/09/2021

BISBAL PALOU, BARTOLOME

***1245**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,20 kWp amb de bateries de 5 kWh.

9.309,79

4.370,00

NEXTG45-586/2021

28/09/2021

Martinez Falcó, Santiago

***7221**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.6 kWp connectada a xarxa

7.797,85

3.360,00

NEXTG45-587/2021

28/09/2021

BOSCH PALLICER, JUANA MARIA

***4140**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,28 kWp

5.933,84

2.568,00

NEXTG45-588/2021

28/09/2021

FONTCUBERTA JAUME, ESPERANÇA

***1002**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.3 kWp connectada a xarxa

7.163,29

4.126,50

NEXTG45-589/2021

28/09/2021

Costa Schreiner, Salahuddin

***4912**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 connectada a xarxa

10.163,93

4.610,00

NEXTG45-593/2021

28/09/2021

RUBIO BALET, MARIA TERESA

***7405**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa.

9.474,30

3.240,00

NEXTG45-598/2021

28/09/2021

AMENGUAL BINIMELIS, MAGDALENA

***1846**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.8 kWp connectada a xarxa

7.137,34

2.280,00

NEXTG45-599/2021

28/09/2021

Roser Puigserver, Guillermo

***9235**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,79 kWp amb de bateries de 10 kWh.

27.260,09

10.774,00

NEXTG45-604/2021

28/09/2021

PERELLÓ PERELLÓ, GABRIEL

***3284**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

5.290,00

2.358,00

NEXTG45-605/2021

28/09/2021

SUREDA GARCIA, BERNAT

***4659**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,80 kWp

7.027,24

2.280,00

NEXTG45-608/2021

28/09/2021

MERCADAL PIZA, BARTOLOME

***0757**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5.35 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

16.727,08

6.710,00

NEXTG45-621/2021

28/09/2021

FIOL OLIVER, GASPAR

***1617**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,60 kWp

4.864,20

2.760,00

NEXTG45-622/2021

28/09/2021

ZUAZAGA LLABRÉS, MARÍA

***0831**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.915 kWp connectada a xarxa

7.200,00

3.874,33

NEXTG45-626/2021

28/09/2021

Moreno Garcia, Guillermo

***2110**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.9 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 19.2 kWh

29.855,99

12.660,00

NEXTG45-628/2021

29/09/2021

MAÑAS JIMENEZ, JOSE

***7648**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 8.1 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 12.6 kWh

19.917,81

9.270,00

NEXTG45-629/2021

29/09/2021

LORENZO SAN MARTIN, CARLOS LUIS

***8272**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 1,60 kWp

3.224,89

960,00

NEXTG45-630/2021

29/09/2021

VIVES LIBERAL, MIGUEL

***1938**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa

6.664,68

2.430,00

NEXTG45-633/2021

29/09/2021

HORRACH SANTANDREU, JUAN

***2008**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,84 kWp

9.754,51

4.104,00

NEXTG45-636/2021

29/09/2021

BURGUERA RIGO, CATALINA

***8790**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.73 kWp connectada a xarxa

4.690,00

1.788,15

NEXTG45-637/2021

29/09/2021

TIMONER NADAL, PERE

***9789**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 7,60 kWp

10.369,95

4.560,00

NEXTG45-641/2021

29/09/2021

CARDELL PERELLÓ, NADAL

***0975**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp a municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

7.497,75

3.537,00

NEXTG45-645/2021

29/09/2021

ALONSO PERELLÓ, MANUEL

***7960**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,85 kWp

7.300,00

3.510,00

NEXTG45-646/2021

29/09/2021

GUTIÉRREZ CANSECO, MARIA DEL PILAR

***3549**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 13.05 kWp connectada a xarxa

13.706,66

5.872,50

NEXTG45-647/2021

29/09/2021

CAPO JUAN, MIGUEL ANGEL

***5287**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 1,28 kWp

3.057,05

768,00

NEXTG45-648/2021

29/09/2021

Bernes Sanz, Pedro

***5305**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Incorporació de bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.65 kWh en instal·lació FV existent de 4.86 kWp

9.029,03

3.748,50

NEXTG45-649/2021

29/09/2021

SAINZA RIVERO, RICARDO

***7443**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp

6.590,00

2.700,00

NEXTG45-652/2021

29/09/2021

Lliteras Espinosa, Juan

***8830**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.85 kWp connectada a xarxa

7.990,01

3.510,00

NEXTG45-653/2021

29/09/2021

BENNASAR GARAU, MAGDALENA

***4435**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 7,20 kWp

8.389,99

4.320,00

NEXTG45-655/2021

29/09/2021

CHIANG MARTIN, RICARDO

***4011**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,80 kWp

8.090,00

2.880,00

NEXTG45-662/2021

29/09/2021

GALMES JUAN, ISABEL

***0897**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV col·lectiva 18.24 kWp connectada a xarxa

19.881,93

9.758,40

NEXTG45-664/2021

29/09/2021

Moreno Berenguer, José Salvador

***1856**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV col·lectiva 4.5 kWp connectada a xarxa

6.860,10

3.195,00

NEXTG45-666/2021

29/09/2021

Roig Viñas, Joaquin

***5603**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.105 kWp connectada a xarxa

5.917,00

1.860,00

NEXTG45-668/2021

29/09/2021

GARCIA CASTAÑON, MARIA CONCEPCION

***9026**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 8.48 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 16.4 kWh

26.294,27

10.088,00

NEXTG45-669/2021

29/09/2021

Llodrà Grimalt, Josep

***2144**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4 kWp amb bateries de 7,70 kWh.

12.790,90

6.173,00

NEXTG45-671/2021

29/09/2021

Cuesta García, María Cristina

***5750**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 2,25 kWp per autoconsum col·lectiu

5.439,68

1.597,50

NEXTG45-672/2021

30/09/2021

Triay Mas, Juana

***2952**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

5.642,79

2.160,00

NEXTG45-674/2021

30/09/2021

SERRA CACHOT, JUAN

***3744**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.15 kWp connectada a xarxa

5.766,50

1.890,00

NEXTG45-675/2021

30/09/2021

SASTRE DAVIU, MARIA ANTONIA

***7792**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6 kWp amb bateries de 8,40 kWh.

16.512,87

7.618,00

NEXTG45-679/2021

30/09/2021

Grimalt Pascual, Onofre

***2499**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,96 kWp aïllada amb bateries de 7,70 kWh

10.858,86

6.149,00

NEXTG45-680/2021

30/09/2021

SANTOS NEBOT, MIGUEL ANGEL

***2362**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

INSTALACION FOTOVOLTAICA CON BATERIA PARA AUTOCONSUMO

14.643,86

8.740,00

NEXTG45-681/2021

30/09/2021

MARTINEZ MARTINEZ, MATEU

***9331**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3 kWp

6.289,94

1.800,00

NEXTG45-683/2021

30/09/2021

CIRER ORSINGER, EMILIO

***0376**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,16 kWp en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

8.494,84

4.034,80

NEXTG45-691/2021

30/09/2021

Uño Gonzalez, Sara

***7310**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 8.1 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 14.4 kWh

23.946,87

9.900,00

NEXTG45-694/2021

30/09/2021

LOOSEN, ACHIM OLAF

****0655*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.36 kWp connectada a xarxa

9.718,78

3.816,00

NEXTG45-699/2021

30/09/2021

BIBILONI SUREDA, BERNARDO

***4276**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5.8 kWh

9.922,96

5.002,00

NEXTG45-700/2021

30/09/2021

CISNEROS GARCIA, NURIA

***8952**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

6.053,57

2.160,00

NEXTG45-702/2021

30/09/2021

DONATELLI, MAGDALENA

****3932*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10.25 kWp connectada a xarxa

13.867,57

4.612,00

NEXTG45-706/2021

30/09/2021

Carbonell Casasús, Jose Javier

***5070**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.97 kWp connectada a xarxa

13.506,15

1.782,00

NEXTG45-707/2021

30/09/2021

BONET CARBONELL, VICENTE

***4087**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

5.699,10

2.160,00

NEXTG45-708/2021

30/09/2021

ANLAUF, RUDI ARNOLD

****2986*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.617,49

2.700,00

NEXTG45-712/2021

01/10/2021

MARI TORRES, MARIA DOLORES

***4103**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.3 kWp connectada a xarxa

7.966,12

3.780,00

NEXTG45-713/2021

01/10/2021

PASCUAL TORRES, JAIME

***2789**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 16.2 kWp connectada a xarxa.

18.422,25

7.290,00

NEXTG45-714/2021

01/10/2021

PROHENS MONSERRAT, JUAN

***7884**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.41 kWp connectada a xarxa

7.891,47

2.400,00

NEXTG45-719/2021

01/10/2021

VADELL RIGO, MARIA

***6815**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.32 kWp connectada a xarxa

9.680,00

3.192,00

NEXTG45-723/2021

01/10/2021

BARCELO ADROVER, MARIA

***8409**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

9.925,03

4.850,00

NEXTG45-726/2021

01/10/2021

MENDIOROZ ZAMBRANO, ANGEL MARIA

***9710**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.375 kWp connectada a xarxa

6.322,25

2.025,00

NEXTG45-732/2021

01/10/2021

FERRER GARAU, JERONIMO

***1312**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.15 kWp connectada a xarxa

5.907,10

1.890,00

NEXTG45-736/2021

01/10/2021

GRAU SANCHO, PAULA MARGARITA

***6608**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.1 kWp sobre marquesines connectada a xarxa

6.110,96

1.512,00

NEXTG45-737/2021

01/10/2021

GAYÁ BAUZÁ, MARIA ANTONIA

***9477**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Ampliació d'instal·lació fotovoltaica amb 3.21 kWp i 4,8 kWh de bateries en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

6.549,63

3.174,55

NEXTG45-739/2021

01/10/2021

FERRER PONS, BERNAT

***4527**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica aïllada de 12,84 kWp

15.283,75

5.778,00

NEXTG45-740/2021

01/10/2021

RIERA RIERA, MARIA ANTONIA

***2095**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

9.801,01

3.240,00

NEXTG45-741/2021

01/10/2021

GASPAR DE L'HOTELLERIE DE FALLOIS, LAETITIA DE COENE

***5916**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,24 kWp

8.936,73

3.500,00

NEXTG45-742/2021

01/10/2021

Vich Juan, Gabriel

***4518**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

7.398,77

3.240,00

NEXTG45-746/2021

01/10/2021

PONS JAULIN DU SEUTRE, RAFAEL

***9038**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.75 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

12.922,80

4.981,25

NEXTG45-747/2021

01/10/2021

O'DONNELL TORROBA, ALFONSO

***9170**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,60 kWp amb bateries de 15 kWh

22.462,15

11.010,00

NEXTG45-749/2021

02/10/2021

FERRER MARTIN, MATEO JUAN

***4467**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp

7.241,85

3.240,00

NEXTG45-754/2021

02/10/2021

MARTINEZ PICHON, DAVID

***8393**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.7 kWp connectada a xarxa

8.597,73

3.420,00

NEXTG45-759/2021

03/10/2021

MAJORAL CASTELL, ENRIC

***0495**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,45 kWp

6.617,94

2.670,00

NEXTG45-760/2021

03/10/2021

BALLESTER SERRA, SIMON

***2562**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.86 kWp connectada a xarxa

6.716,71

2.916,00

NEXTG45-766/2021

03/10/2021

Capo Comelles, Bartolome

***3233**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.185 kWp connectada a xarxa

4.178,19

1.800,00

NEXTG45-767/2021

03/10/2021

Ciprés Rallo, Maria Montserrat

***2400**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,08 kWp amb bateries de 9,60 kWh en en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

16.473,25

8.830,40

NEXTG45-770/2021

04/10/2021

GARCIA CARO, SEBASTIAN

***2594**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3 kWp connectada a xarxa

6.267,01

1.800,00

NEXTG45-771/2021

04/10/2021

CLADERA SERRA, MARTIN

***5333**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,85kWp

7.390,00

3.510,00

NEXTG45-772/2021

04/10/2021

PUIGROS MAYOL, GABRIEL

***3851**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV col·lectiva 9.88 kWp connectada a xarxa

13.634,78

7.014,80

NEXTG45-777/2021

04/10/2021

REYMUNDO GARCIA, ROGELIO

***8411**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,74 kWp

10.734,00

2.844,00

NEXTG45-779/2021

04/10/2021

ALZINA MESTRE, JAUME

***4580**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 1,60 kWp

3.224,89

960,00

NEXTG45-783/2021

04/10/2021

oliver tabarner, lorenzo

***9973**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,32 kWp

10.843,50

3.192,00

NEXTG45-784/2021

04/10/2021

BAUZÁ MAS, PEDRO JOSÉ

***2857**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.690,01

2.700,00

NEXTG45-785/2021

04/10/2021

SALVADOR CIBRIAN, MIGUEL

***5548**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,64 kWp

5.490,00

2.184,00

NEXTG45-790/2021

04/10/2021

Tur Costa, Jose

***3283**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.48 kWp connectada a xarxa

13.204,91

3.888,00

NEXTG45-792/2021

04/10/2021

CARRASCO JIMENEZ, HECTOR

***4604**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.545,34

2.700,00

NEXTG45-793/2021

04/10/2021

Campins Pons, Antonia

***3358**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,05 kWp

7.425,77

2.430,00

NEXTG45-796/2021

04/10/2021

Holthausen, Klaus

****8488*

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10.14 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 6.5 kWh

36.590,39

8.251,10

NEXTG45-797/2021

04/10/2021

GINARD GINARD, PEDRO

***0791**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,24 kWp

6.076,62

1.944,00

NEXTG45-798/2021

04/10/2021

FRANQUET MOYANO, ANNA

***4212**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

8.737,49

3.240,00

NEXTG45-799/2021

04/10/2021

Gallard Garcías, Guillermo

***1367**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 2,14 kWp amb bateries de 3,80 kWh

9.676,97

3.146,00

NEXTG45-800/2021

04/10/2021

SAN ROMAN DIAZ, MARIA JESUS

***5701**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 1.8 kWp connectada a xarxa

4.696,58

1.080,00

NEXTG45-801/2021

04/10/2021

Vivó De Salort, Antonio

***2987**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 21,60 kWp

25.614,76

9.720,00

NEXTG45-802/2021

04/10/2021

LAPIEDRA ZAMORA, CARMEN BEATRIZ

***2113**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.375 kWp connectada a xarxa

6.322,25

2.025,00

NEXTG45-805/2021

04/10/2021

CERDA PONS, JUAN JOSE

***4032**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,375 kWp

6.322,25

2.025,00

NEXTG45-806/2021

04/10/2021

SANCHEZ ROMERA, ANTONIO

***9049**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

7.528,20

3.240,00

NEXTG45-809/2021

04/10/2021

NOGUERA JUAN, ANTONIA

***2568**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,30 kWp

8.462,74

3.780,00

NEXTG45-810/2021

04/10/2021

ESCANDELL TUR, BARTOMEU

***5538**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

5.732,98

2.160,00

NEXTG45-811/2021

04/10/2021

QUIROGA SANCHEZ, ROBERTO

***5323**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 1,74 kWp

4.923,49

1.044,00

NEXTG45-812/2021

04/10/2021

RIBAS HALL, ANTONIO ROBERTO

***5381**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.15 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

10.768,58

4.340,00

NEXTG45-813/2021

04/10/2021

RIBAS CLAPES, MARIA

***3450**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,05 kWp

6.259,34

2.430,00

NEXTG45-815/2021

04/10/2021

JUAN MAYANS, MARTIN ANTONIO

***5303**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,85 kWp

7.834,67

3.510,00

NEXTG45-817/2021

05/10/2021

TOWNEND, ANDREW DAVID

***2696**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 27 kWp

22.276,34

12.150,00

NEXTG45-818/2021

05/10/2021

MATIAS LUCAS, SANTIAGO

***9467**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagazematge de 4.8 kWh

9.575,18

5.052,00

NEXTG45-820/2021

05/10/2021

FORTEZA NICOLAU, JAUME

***2253**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.8 kWp connectada a xarxa

7.689,99

2.880,00

NEXTG45-823/2021

05/10/2021

TUR COSTA, VICENTE

***4422**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,48 kWp

11.915,57

3.888,00

NEXTG45-825/2021

05/10/2021

Aguiló Fuster, Arturo

***1551**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp

9.020,55

3.240,00

NEXTG45-826/2021

05/10/2021

DALMAU GACIAS, ANTONIO

***7327**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.590,00

2.700,00

NEXTG45-833/2021

05/10/2021

PERELLÓ CAMPANER, CATALINA

***3792**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp

6.490,00

2.700,00

NEXTG45-836/2021

05/10/2021

ALFONSO PUERTO, HONORATO

***8774**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.32 kWp connectada a xarxa

7.800,29

3.192,00

NEXTG45-841/2021

05/10/2021

PACHECO ESPEJO, MIGUEL

***4619**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,30 kWp amb bateries de 11,60 kWh

15.391,20

7.840,00

NEXTG45-959/2021

26/09/2021

HERRANZ BONET, JUAN FRANCISCO

***4673**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa

7.372,53

2.400,00

NEXTG45-2313/2021

05/10/2021

JUAN GUASCH, CATALINA

***3272**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 21,60 kWp

25.350,71

6.879,60