Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 233881
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació d’una concessió dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca, corresponent als mesos de febrer i març de l’any 2021, motivada per la correcció d’errors de fet de la instrucció de la convocatòria (exp. 03140-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2021 (BOIB núm. 6 de 19/01/2021) propugnava com a eix estratègic d'actuació, entre d'altres, augmentar els ajuts destinats al teixit empresarial i associatiu de l'illa amb la finalitat de donar suport a la seva adaptació a les necessitats sorgides amb motiu de la pandèmia actual de covid-19. El mateix document, pel que fa als objectius generals de les línies de subvenció del Departament d'Economia i Territori, preveia ajuts al teixit empresarial i associatiu de l'illa per pal·liar els efectes econòmics en la liquiditat de tresoreria arran de les restriccions sanitàries adoptades per contenir l'expansió del SARS-CoV-2. En aquest sentit, el Programa de Comerç i Indústria, adscrit a la Direcció Insular d'Economia, ja preveia com a novetats per al nou exercici la implementació d'una línia extraordinària d'ajuts per pal·liar en les empreses i associacions locals els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la covid-19, tot i que aquesta no es transposà al Pla Estratègic de Subvencions.

En consonància amb el Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 de les Illes Balears (aprovat per Acord del Consell de Govern de 27 de novembre i publicat al BOIB núm. 201 de 28/11/2020), per Acord del Consell de Govern de 15 de gener, s'adoptà el nivell d'alerta sanitària 4 a Menorca (BOIB núm. 7 de 16/01/2021), i es prorrogà successivament en Acord del Consell de Govern de 29 de gener (BOIB núm. 13 de 30/01/2021) i novament en Acord del Consell de Govern de 12 de febrer (BOIB núm. 19 de 13/02/2021). L'aplicació de les mesures restrictives associades a l'adopció del nivell d'alerta sanitària 4 a Menorca ocasionà en determinats sectors productius efectes econòmics molt negatius, la qual cosa motivà que el Consell Insular de Menorca fes una modificació de crèdit pressupostari des del Programa de Fons de Contingència, adscrit a la Direcció Insular de Serveis Generals, amb la finalitat de transferir crèdit suficient a la línia d'ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca per obrir una primera línia extraordinària d'ajuts, com ja s'havia temut a l'hora d'aprovar el nou Programa de Comerç i Indústria.

La convocatòria per a la concessió dels ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca tenia com a objectiu específic donar suport a aquest sector d'entitats per fomentar el posicionament comercial i productiu de l'illa en els mercats nacional i internacional. Amb aquesta finalitat, el Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2021, en relació amb el Departament d'Economia i Territori (5), incloïa una partida econòmica específica (4790000), corresponent al Programa de Comerç i Indústria de la Direcció Insular d'Economia (43900), amb un crèdit inicial d'1.500.000,00 €, sens perjudici que la despesa es pogués aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada. El termini previst d'execució d'aquesta convocatòria era anual (any 2021).

Mitjançant el Decret de Presidència 45/2021 de 5 de febrer (BOIB núm. 16 de 06/02/2021) es dictà l'aprovació de les bases que havien de regir la concessió dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'adopció del nivell 4 d'alerta sanitària en diferents sectors i la seva convocatòria, corresponent al període comprès entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2021. Els òrgans instructors i avaluadors s'establiren simultàniament amb el mateix decret. L'import màxim global (IMG) per a la convocatòria dels ajuts es fixà en 750.000,00 € i l'import màxim individual (IMI) en 1.500,00 €. El termini de presentació de sol·licituds quedà establert en 15 dies naturals, corresponents a les dates compreses entre dia 8 i dia 23 de febrer de 2021 (ambdós inclosos). En paral·lel, per Acord plenari de 15 de febrer (BOIB núm. 24 de 18/02/2021), s'aprovà la transferència de crèdit des del Programa de Fons de Contingència al Programa de Comerç i Indústria per executar la línia extraordinària d'ajuts mencionada, amb l'aplicació d'1.125.000,00 € a la partida corresponent (5-43900-4790000).

Davant els efectes de les pròrrogues del nivell d'alerta sanitària 4 a Menorca, per Decret de Presidència 89/2021 de 23 de març (BOIB núm. 41 de 25/03/2021), es dictà l'aprovació d'unes noves bases per regir una altra concessió d'ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'adopció del nivell 4 d'alerta sanitària en diferents sectors i la seva convocatòria, corresponent ara als períodes compresos entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2021 i el 16 de març i el 15 d'abril de 2021. Els òrgans instructors i avaluadors de la convocatòria s'establiren posteriorment pel Decret de Presidència 124/2021 de 4 de maig (BOIB núm. 70 de 29/05/2021). L'IMG per a la nova convocatòria dels ajuts es fixà en 1.750.000,00 € i l'IMI en 1.500,00 €. El termini de presentació de sol·licituds quedà establert en 15 dies naturals, corresponents a les dates compreses entre el 29 de març i el 13 d'abril de 2021 (ambdós inclosos). Per Resolució de la consellera executiva de Serveis Generals de dia 15 de març, s'aprovà una nova modificació pressupostària, aquesta vegada mitjançant la generació de crèdit, des del Programa de Fons de Contingència al Programa de Comerç i Indústria, per a la seva execució amb l'aplicació d'1.125.000,00 € addicionals a la mateixa partida (5-43900-4790000).

Per Acord del Consell Executiu de dia 10 de maig (BOIB núm. 67 de 22/05/2011), a proposta del conseller executiu d'Economia i Territori basada en l'informe de l'òrgan instructor i l'observació de l'òrgan avaluador, s'aprovà una primera concessió dels ajuts de referència a 385 de les sol·licituds presentades, consistent en la disposició i el pagament d'un import total d'1.191.000,00 €.

Per Acord del Consell Executiu de dia 24 de maig (BOIB núm. 76 de 08/06/2021), a proposta del conseller executiu d'Economia i Territori basada en l'informe de l'òrgan instructor i l'observació de l'òrgan avaluador, s'aprovà una segona concessió dels ajuts de referència a 10 de les sol·licituds presentades, consistent en la disposició i el pagament d'un import total de 39.000,00 €.

Per Acord del Consell Executiu de dia 21 de juny (BOIB núm. 88 de 03/07/2021), a proposta del conseller executiu d'Economia i Territori basada en l'informe de l'òrgan instructor i l'observació de l'òrgan avaluador, s'aprovà una tercera concessió dels ajuts de referència a 119 de les sol·licituds presentades, consistent en la disposició i el pagament d'un import total de 390.000,00 €.

Per Acord del Consell Executiu de dia 30 d'agost (BOIB núm. 120 de 04/09/2021), a proposta del conseller executiu d'Economia i Territori basada en l'informe de l'òrgan instructor i l'observació de l'òrgan avaluador, s'aprovà una darrera concessió dels ajuts de referència a 3 de les sol·licituds presentades, per esmenar en els tres casos errors de fet comesos per l'Administració (error de fet informàtic en la transferència de documents, error de fet humà en el diligenciament de documents i error de fet humà en la instrucció d'una sol·licitud ja presentada), consistent en la disposició i el pagament d'un import total de 9.000,00 €.

En la mateixa sessió de l'òrgan col·legiat s'hagué de resoldre una incidència semblant (error de fet informàtic en la transferència de documents) relativa a una sol·licitud dels mateixos ajuts corresponent a la convocatòria del mes de gener de 2021 (BOIB núm. 128 de 04/09/2021).

Mitjançant registre administratiu d'entrada GE/2021/008278 de 29/03/2021, la raó JANET I SARA, CB, amb NIF E16598211, i en nom propi, formulà una sol·licitud d'ajut per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'adopció del nivell 4 d'alerta sanitària en diferents sectors, corresponent als mesos de febrer i març de 2021.

Recentment, l'òrgan instructor ha tingut coneixement que l'assentament, la diligència i l'impuls d'aquest registre no s'arribà a produir, presumiblement, una vegada més, arran dels errors de fet informàtics en la transferència de documents que tingueren lloc en el període de presentació de les nombroses sol·licituds telemàtiques dels ajuts de referència.

El nou i darrer informe que l'òrgan instructor ha elevat a l'òrgan avaluador, emès en data 22/03/2022 amb el vistiplau de l'òrgan avaluador, diu:

1. Atesa la recuperació fortuïta amb el suport del Servei d'Informàtica de la sol·licitud de concessió dels ajuts de referència amb registre administratiu d'entrada GE/2021/008278, de 29/03/2021, formulada per la raó JANET I SARA, CB, amb NIF E16598211, en nom propi, l'òrgan instructor constata la inexistència a l'expedient de qualsevol altre document referent a la mateixa (Exp. 03140/2021/000647).

2. Atesos els casos antecedents sobre incidències semblants durant les nombroses sol·licituds telemàtiques dels ajuts de referència, amb el suport del Servei d'Informàtica s'ha duit a terme una inspecció exhaustiva dels registres administratius d'entrada sense assentament practicat, el resultat de la qual no ha aportat més resultats que el concernent a la raó JANET I SARA, CB.

3. Per a aquesta instrucció, la sol·licitud recuperada és evidència suficient, no per a l'advertència d'un nou interessat en el procediment una vegada aquest ja ha finalitzat, sinó per a la constatació de les següents situacions administratives per a la raó JANET I SARA, CB:

a) Una ordenació incompleta, ja que la persona sol·licitant ha estat interessada des del mateix moment de promoure el tràmit en temps i forma (d'acord amb l'art. 4.1.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ja citada);

b) Una resolució presumpta, ja que el termini màxim per resoldre la seva sol·licitud ha vençut sense que hagi existit un pronunciament exprés de l'administració competent (d'acord amb l'art. 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ja citada) i

c) L'obligació de dictar resolució sobre aquest assumpte per part de l'administració encara que hagi vençut el termini normal per a fer-ho (d'acord amb l'art. 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ja citada).

4. Sense cap més necessitat de practicar proves ni demanar informes, a criteri de l'òrgan instructor pro tempore, la raó JANET I SARA, CB compleix tots els requisits necessaris per admetre la seva sol·licitud a tràmit, ja que el justificant recuperat constitueix la garantia d'haver realitzat la sol·licitud en temps i forma, d'acord amb la resta de documents recobrats (Exp. 03140/2022/000001).

5. Examinada la documentació, comprovats els requisits i les condicions, l'explotació GEMINIS, BAR (B4998BAL), sense més d'il·lacions, s'ha avaluat favorablement i serà proposada per aquesta instrucció a la concessió de l'ajut sol·licitat per un import total de 3.000,00 €. Tot açò a l'empara de la rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics comesos per l'administració (d'acord amb l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ja citada).

6. Pel que fa a la gestió econòmica d'aquesta despesa, convindria imputar-la a la partida econòmica 4790000 (Ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca), programa 43900 (Comerç i Indústria), unitat orgànica 5 (Departament d'Economia i Territori), del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022, sens perjudici que la despesa s'acabi aplicant a qualsevol altra partida adequada i vinculada.

I conclou:

Atès tot l'exposat anteriorment (antecedents, fonaments de dret, consideracions), i finalitzada l'ordenació de l'expedient administratiu de referència, de conformitat amb els art. 88.7, 75.1 i 70.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ja citada, qui subscriu pot recomanar i recomana al conseller executiu cap del Departament d'Economia i Territori el trasllat al Consell Executiu de la proposta dispositiva següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Aprovar, d'acord amb les bases de la convocatòria i conforme a la restant normativa en matèria de subvencions, una concessió pendent de resoldre per errors de fet informàtics a favor de la raó JANET I SARA, CB per l'establiment GEMINIS, BAR (B4998BAL) i procedir a l'autorització, disposició i pagament (ADO) del 100% de l'import proposat, que ascendeix a 3.000,00 € (imputats a l'aplicació 5-43900-4790000 del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022 o a la procedent en atenció a la borsa de vinculació pressupostària).

SEGON. Recordar als beneficiaris l'obligació de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, fins i tot els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control posterior per part del Consell Insular de Menorca i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TERCER. Comunicar l'adopció d'aquest acord a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors de les Illes Balears, per tal que tengui els efectes que corresponguin.

QUART. Comunicar també el present acord al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, prèviament a la publicació oficial del mateix i del seu anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant açò, el conseller executiu, amb superior criteri, decidirà.

La qual cosa inform als efectes que corresponguin.

Per tot açò, ateses les competències pròpies o concurrents que sobre aquestes matèries té el Consell Insular de Menorca, i de conformitat amb la normativa bàsica aplicable en matèria de subvencions, en el marc del que estableixen les Bases d'execució del Pressupost general d'aquesta administració;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luís i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar, d'acord amb les bases de la convocatòria i la normativa restant en matèria de subvencions, un ajut pendent de resoldre per errors de fet informàtics a favor de la raó JANET I SARA, CB, per a l'establiment GEMINIS, BAR (B4998BAL) i autoritzar, disposar i pagar (ADO) el 100 % de l'import proposat, que és de 3.000,00 € (imputats a l'aplicació 5-43900-4790000 del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022 o a la que correspongui en atenció a la borsa de vinculació pressupostària).

Segon. Recordar als beneficiaris que tenen l'obligació de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, fins i tot els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control posterior per part del Consell Insular de Menorca i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Comunicar l'adopció d'aquest acord de concessió a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors de les Illes Balears, per tal que tengui els efectes que corresponguin.

Quart. Comunicar-ho també al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, prèviament a la publicació oficial de la concessió i del seu anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 25 d'abril de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)