Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 232313
Resolució per a la limitació de l'ús del foc a menys de 50 m de terreny forestal durant l'època de perill d'incendis forestals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les Illes Balears presenten un risc d'incendi forestal estructural propi de la vegetació insular, caracteritzat per la seva inflamabilitat i continuïtat horitzontal i vertical, especialment en espais orogràficament complexos. Per tant, s'han de prendre mesures preventives addicionals que limitin la possible generació d'incendis forestals i la seva perillosa propagació i afecció, no tan sols als boscos i altres hàbitats naturals, si no també a béns, infraestructures i fins i tot a residents, visitants o usuaris dels terrenys forestals, a tot l'àmbit de les Illes Balears.

2. El Decret 125/2007, de 5 d'octubre pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, determina com a mesures permanents en terreny forestal, entre altres:

  • La prohibició durant tot l'any de l'ús del foc en terreny forestal, essent autoritzable per part de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat fóra del període establert com a època de perill d'incendis forestals.
  • La prohibició durant l'època de perill d'incendis forestals sense autorització de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, l'eliminació de restes mitjançant l'ús de foc dins les àrees contigües de prevenció (àrees situades a menys de 500 metres, comptadors des del límit del terreny forestals).
  • L'ús recreatiu del foc en els terrenys no urbans situats en les àrees contigües de prevenció i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal així com la crema de rostolls en els terrenys agrícoles quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal.
  • La prohibició, durant l'època de perill d'incendi, a terreny forestal i a les àrees contigües de prevenció, circular amb vehicles de motor fora de les carreteres, camins o pistes, llevat dels vehicles que els titulars del terreny o els seus encarregats utilitzen per a les activitats de gestió, els vehicles de prevenció i extinció d'incendis, o aquells altres supòsits autoritzats expressament per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Igualment, l'article 8.1.d. del esmentat Decret 125/2007 permet l'adopció de mesures conjunturals de prevenció i estableix que pot ser prohibit durant l'època de perill d'incendis forestals qualsevol tipus d'actuació lligada a l'ús del foc o activitat que pugui provocar risc per l'inici d'incendis forestals.

La disposició final primera del Decret 125/2007, autoritza la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient perquè dicti les disposicions que siguin necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret.

Per tot això,

Vista la Proposta de Resolució del Director General d'Espais Naturals i Biodiversitat de 19 d'abril de 2022.

Vist l'establert en el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, per qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles de incrementar el risc d'incendi forestal.

Vist el risc d'incendis forestals per a les comunitats forestals de les Illes Balears, s'estima necessari, de conformitat amb la normativa vigent, establir mesures preventives que limitin la possible generació d'incendis forestals i la seva perillosa propagació i afecció no tan sols als boscos i altres hàbitats naturals, si no també a béns, infraestructures i fins i tot a residents, visitants o usuaris dels terrenys forestals, per a tot l'àmbit de les Illes Balears i durant l'època de perill d'incendi forestal, de l'1 de maig al 15 d'octubre, i per tant

RESOLC

1.- Estarà prohibit i no es podrà autoritzar durant l'època de perill d'incendi forestal, entre l'1 de maig i el 15 d'octubre, l'ús del foc o la realització de cremes, a menys de 50 metres de terreny forestal en tot l'àmbit de la CAIB en els terrenys no urbans situats en les àrees contigües de prevenció i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal.

2.- No obstant el que s'estableix en el punt anterior, excepcionalment, quan concorrin circumstàncies extraordinàries que hauran d'estar degudament apreciades i s'acrediti l'absència de risc de generar un incendi forestal, des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat es proposarà de forma motivada davant el Conseller de Medi Ambient i Territori per a la seva consideració i singular aprovació, l'ús especial del foc a menys de 50 metres de terreny forestal.

3.- La present resolució entrarà en vigor el dia 1 de maig, data d'inici de l'època de perill d'incendis forestals en la CAIB.

4.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (25 d'abril de 2022)

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual